| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bangladeszu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji,

sporządzona w Warszawie dnia 8 lipca 1997 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 8 lipca 1997 r. została sporządzona w Warszawie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bangladeszu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji w następującym brzmieniu:

Przekład

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bangladeszu w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji

PREAMBUŁA

Rzeczpospolita Polska i Ludowa Republika Bangladeszu, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

dążąc do rozszerzenia współpracy gospodarczej wzajemnie korzystnej dla obu Państw,

mając na celu stworzenie i utrzymanie korzystnych warunków do inwestowania przez inwestorów jednej Umawiającej się Strony na terytorium drugiej Umawiającej się Strony,

uznając potrzebę popierania i ochrony inwestycji zagranicznych w celu przyczyniania się do rozwoju gospodarczego obydwu Umawiających się Stron,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Definicje

W rozumieniu niniejszej umowy:

(1) Określenie „inwestor" oznacza w odniesieniu do każdej z Umawiających się Stron:

(a) osoby fizyczne posiadające obywatelstwo danej Umawiającej się Strony,

(b) osoby prawne, w tym spółki, korporacje, stowarzyszenia handlowe i inne organizacje utworzone w inny sposób lub zorganizowane należycie zgodnie z prawem tej Umawiającej się Strony, na której terytorium mają swoją siedzibę i prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą.

(2) Określenie „inwestycja” oznacza wszelkie mienie, zainwestowane przez inwestora jednej Umawiającej się Strony zgodnie z ustawodawstwem i przepisami drugiej Umawiającej się Strony, i obejmuje w szczególności, lecz nie wyłącznie:

(a) własność ruchomości i nieruchomości, jak również wszelkie inne prawa rzeczowe, takie jak służebność, hipoteka, kupieckie prawo zatrzymania lub zastaw;

(b) akcje, udziały lub wszelkie inne rodzaje udziału w spółkach;

(c) wierzytelności pieniężne lub prawa do innych świadczeń mających wartość ekonomiczną;

(d) prawa autorskie, prawa własności przemysłowej (takie jak patenty, wzory użytkowe, projekty i wzory przemysłowe, znaki handlowe lub usługowe, nazwy handlowe, oznaczenia pochodzenia), know-how i goodwill,

(e) prawa do prowadzenia działalności gospodarczej przyznane przez władze, w tym koncesje, na przykład na poszukiwanie, wydobywanie lub eksploatację zasobów naturalnych.

(3) Zmiana formy inwestycji dopuszczonej zgodnie z ustawodawstwem i przepisami Umawiającej się Strony, na której terytorium inwestycja została dokonana, nie zmienia jej charakteru jako inwestycji.

(4) Określenie „przychody" oznacza kwoty uzyskane z inwestycji, a w szczególności, choć nie wyłącznie, obejmuje zyski, odsetki, dochody ze sprzedaży majątku, dywidendy, należności licencyjne, honoraria lub każdy inny bieżący dochód.

(5) Określenie „terytorium” oznacza odpowiednio terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium Ludowej Republiki Bangladeszu, jak również obszary morskie, w tym dno morskie i podglebie przyległe do obszaru poza morzem terytorialnym któregokolwiek z powyższych terytoriów, nad którym odnośna Umawiająca się Strona sprawuje zgodnie z prawem międzynarodowym suwerenne prawa w zakresie badania i wykorzystywania zasobów naturalnych takich obszarów.

Artykuł 2

Popieranie i dopuszczanie inwestycji

(1) Każda z Umawiających się Stron będzie popierać na swoim terytorium inwestycje inwestorów drugiej Umawiającej się Strony i dopuszczać takie inwestycje zgodnie ze swoim ustawodawstwem i przepisami.

(2) Jeżeli Umawiająca się Strona dopuściła inwestycję na swoje terytorium, to ta Strona przyzna zgodnie z własnym ustawodawstwem i przepisami niezbędne zezwolenia związane z taką inwestycją i z wykonaniem umów licencyjnych i umów o pomocy technicznej, handlowej i menedżerskiej. Każda z Umawiających się Stron będzie w razie potrzeby dokładać wszelkich starań w celu wydania niezbędnych zezwoleń na działalność doradców i innych wykwalifikowanych osób posiadających obywatelstwo zagraniczne.

Artykuł 3

Ochrona i traktowanie inwestycji

(1) Każda z Umawiających się Stron będzie ochraniać na swoim terytorium inwestycje dokonane zgodnie z jej ustawodawstwem i przepisami przez inwestorów drugiej Umawiającej się Strony i nie będzie naruszać w sposób nieuzasadniony lub dyskryminujący prawa inwestora drugiej Umawiającej się Strony do zarządzania, utrzymywania, wykorzystywania, osiągania korzyści, rozszerzania działalności, sprzedaży i, w razie potrzeby, likwidacji takich inwestycji.

(2) Każda z Umawiających się Stron zapewni na swoim terytorium sprawiedliwe i równe traktowanie inwestycji inwestorów drugiej Umawiającej się Strony. Traktowanie to nie będzie mniej korzystne niż przyznane przez każdą Umawiającą się Stronę inwestycjom dokonanym na jej terytorium przez jej własnych inwestorów lub takie, jakie zostanie przyznane przez każdą z Umawiających się Stron inwestycjom dokonanym na jej terytorium przez inwestorów trzeciego państwa, jeżeli to drugie traktowanie będzie bardziej korzystne.

(3) Klauzula najwyższego uprzywilejowania nie będzie miała zastosowania do przywilejów, które którakolwiek z Umawiających się Stron przyzna inwestorom państwa trzeciego ze względu na jej członkostwo lub przynależność do strefy wolnego handlu, unii celnej, wspólnego rynku lub organizacji regionalnej współpracy gospodarczej lub jakiejkolwiek istniejącej lub przyszłej konwencji w sprawie podwójnego opodatkowania lub innych spraw podatkowych.

Artykuł 4

Wywłaszczenie i odszkodowanie

(1) Żadna z Umawiających się Stron nie podejmie działań wywłaszczeniowych lub nacjonalizacyjnych lub innych działań, których skutkiem byłoby bezpośrednie lub pośrednie pozbawienie obywateli i spółek drugiej Umawiającej się Strony należących do nich inwestycji na jej terytorium lub na obszarze morskim, chyba że działania takie będą podjęte w interesie publicznym i za niezwłocznym, właściwym i skutecznym odszkodowaniem. Odszkodowanie takie będzie odpowiadać wartości rynkowej wywłaszczonej inwestycji ustalonej według stanu, zanim decyzja o wywłaszczeniu stała się publicznie wiadoma, i będzie dokonane niezwłocznie, będzie wykonalne i będzie podlegało wolnemu transferowi.

(2) Inwestorzy jednej z Umawiających się Stron, których inwestycje poniosą straty na terytorium drugiej Umawiającej się Strony z powodu wojny lub jakiegokolwiek innego konfliktu zbrojnego, stanu wyjątkowego, rewolty, powstania lub zamieszek, będą traktowani przez tę drugą Umawiającą się Stronę w zakresie przywrócenia, odszkodowania, kompensacji lub innego wynagrodzenia nie mniej korzystnie niż inwestorzy jakiegokolwiek państwa trzeciego. Należne z tego tytułu płatności będą w miarę możliwości podlegały transferowi bez zbędnej zwłoki.

Artykuł 5

Transfer

(1) Umawiające się Strony gwarantują, że płatności związane z inwestycjami będą mogły być transferowane. Transfery będą dokonywane w walucie wymienialnej niezwłocznie i bez ograniczeń. Transfery takie obejmują:

(a) zyski, odsetki, dywidendy i inne bieżące dochody;

(b) należności licencyjne i honoraria;

(c) kwoty niezbędne do utrzymania i rozszerzania inwestycji;

(d) kwoty na spłatę pożyczek;

(e) wpływy z całkowitej lub częściowej likwidacji inwestycji .

(2) Transfery będą dokonywane bez zbędnej zwłoki w walucie wymienialnej według kursu stosowanego w dniu transferu, zgodnie z procedurą ustaloną przez Umawiającą się Stronę, na której terytorium inwestycja została dokonana, która to procedura będzie wykluczać odrzucenie lub zawieszenie transferu.

(3) Umawiające się Strony zobowiązują się przyznać transferom, o których mowa w ustępach 1 i 2 tego artykułu, traktowanie nie mniej korzystne niż przyznane transferom pochodzącym z inwestycji dokonanych przez inwestorów któregokolwiek państwa trzeciego.

Artykuł 6

Subrogacja

(1) Jeżeli Umawiająca się Strona lub jakakolwiek jej agencja dokona płatności któremukolwiek z jej inwestorów w ramach gwarancji lub ubezpieczenia zawartego w związku z inwestycją, druga Umawiająca się Strona uzna ważność przejęcia przez pierwszą Umawiającą się Stronę lub jej agencję wszelkich praw lub roszczeń przysługujących inwestorowi. Umawiająca się Strona lub jakakolwiek jej agencja, która przejęła prawa inwestora, jest uprawniona do wykonywania takich samych praw, jakie posiada inwestor, i do dochodzenia takich praw w takim samym zakresie, z zastrzeżeniem zobowiązań inwestora związanych z ubezpieczoną w ten sposób inwestycją.

(2) W przypadku subrogacji określonej w ustępie 1 tego artykułu inwestor nie będzie wysuwał roszczeń, jeżeli nie będzie do tego upoważniony przez Umawiającą się Stronę lub jej agencję.

Artykuł 7

Spory między Umawiającą się Stroną a inwestorem drugiej Umawiającej się Strony

(1) Spory między jedną z Umawiających się Stron a inwestorem drugiej Umawiającej się Strony będą notyfikowane przez inwestora Umawiającej się Stronie przyjmującej inwestycje w drodze pisemnej z podaniem szczegółowej informacji. Strony będą się starały załatwić rozbieżności w miarę możliwości w drodze polubownej.

(2) Jeżeli takie spory, o których mowa w ustępie 1, nie będą mogły być rozstrzygnięte w ciągu sześciu miesięcy od daty pisemnej notyfikacji, spór będzie przedłożony przez inwestora według jego wyboru do rozstrzygnięcia przez:

– trybunał arbitrażowy zgodnie z Regulaminem procedury Instytutu Arbitrażowego Izby Handlowej w Sztokholmie;

– trybunał arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu;

– trybunał arbitrażowy utworzony zgodnie z Regulaminem procedury Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego;

– Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID) utworzone na mocy „Konwencji w sprawie rozstrzygania sporów inwestycyjnych między państwami a obywatelami drugich państw", w przypadku gdy obie Umawiające się Strony staną się sygnatariuszami tej konwencji.

(3) Orzeczenia arbitrażowe będą się opierały na:

– postanowieniach niniejszej umowy,

– prawie krajowym Umawiającej się Strony, na której terytorium inwestycja została dokonana, włącznie z normami kolizyjnymi,

– normach i powszechnie przyjętych zasadach prawa międzynarodowego.

(4) Orzeczenia arbitrażowe będą ostateczne i wiążące dla obu stron sporu. Każda Umawiająca się Strona zobowiązuje się do wykonania orzeczenia zgodnie z jej prawem krajowym.

(5) Umawiająca się Strona będąca stroną sporu nie może w żadnym stadium postępowania arbitrażowego powoływać się w swojej obronie na własny immunitet lub na fakt, że inwestor otrzymał w wyniku ubezpieczenia odszkodowanie obejmujące całość lub część doznanej szkody lub straty.

Artykuł 8

Spory między Umawiającymi się Stronami

(1) Spory między Umawiającymi się Stronami dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w miarę możliwości na drodze dyplomatycznej.

(2) Jeżeli Umawiające się Strony nie mogą osiągnąć porozumienia w ciągu sześciu miesięcy od powstania między nimi sporu, to taki spór będzie przedłożony na żądanie którejkolwiek Umawiającej się Strony trybunałowi arbitrażowemu złożonemu z trzech arbitrów. Każda Umawiająca się Strona wyznaczy jednego arbitra, a ci dwaj arbitrzy wybiorą na przewodniczącego trybunału obywatela państwa trzeciego utrzymującego stosunki dyplomatyczne z obydwoma Umawiającymi się Stronami.

(3) Jeżeli jedna z Umawiających się Stron nie wyznaczy arbitra i nie podejmie na wniosek drugiej Umawiającej się Strony działań w celu dokonania takiej nominacji w ciągu dwóch miesięcy, to arbiter będzie mianowany na wniosek drugiej Strony przez Przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

(4) Jeżeli obaj arbitrzy nie mogą osiągnąć porozumienia w ciągu dwóch miesięcy po ich mianowaniu odnośnie do wyboru przewodniczącego trybunału, to będzie on mianowany na wniosek jednej z Umawiających się Stron przez Przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

(5) Jeżeli w przypadkach przewidzianych w ustępach 3 i 4 tego artykułu Przewodniczący Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości nie może mianować arbitra lub jeżeli jest obywatelem jednej z Umawiających się Stron, to wymaganej nominacji dokona Wiceprzewodniczący, a jeżeli Wiceprzewodniczący nie może dokonać nominacji lub jeżeli jest obywatelem jednej z Umawiających się Stron, to wymaganej nominacji dokona najstarszy rangą sędzia Trybunału, który nie jest obywatelem żadnej z Umawiających się Stron.

(6) Z uwzględnieniem innych uzgodnień między Umawiającymi się Stronami, trybunał ustali własny tryb postępowania. Trybunał orzeka większością głosów.

(7) Postanowienia trybunału są ostateczne i wiążące dla obu Umawiających się Stron.

(8) Każda Umawiająca się Strona ponosi koszty mianowanego przez nią arbitra oraz koszty swojego udziału w postępowaniu arbitrażowym. Koszty przewodniczącego, jak również inne koszty pokryją w równych częściach Umawiające się Strony. Trybunał może jednak ustalić większy udział w kosztach jednej z Umawiających się Stron i orzeczenie takie będzie wiążące dla obu Umawiających się Stron.

Artykuł 9

Klauzula korzystniejszego traktowania

Jeżeli prawo wewnętrzne Umawiającej się Strony lub istniejące albo przyszłe zobowiązania powstałe między Umawiającymi się Stronami zgodnie z prawem międzynarodowym zawierają dodatkowe regulacje, które ogólnie lub szczegółowo przewidują w odniesieniu do inwestycji dokonanych przez inwestorów drugiej Umawiającej się Strony traktowanie bardziej korzystne od przewidzianego w niniejszej umowie, to takie regulacje, w zakresie, w jakim są korzystniejsze, będą miały pierwszeństwo przed niniejszą umową.

Artykuł 10

Konsultacje i wymiana informacji

Na wniosek jednej Umawiającej się Strony druga Umawiająca się Strona zgodzi się niezwłocznie na konsultacje w sprawie interpretacji lub stosowania niniejszej umowy. Na wniosek którejkolwiek Umawiającej się Strony dokonywać się będzie wymiany informacji o wpływie, jaki mogą mieć ustawodawstwo, przepisy, decyzje, praktyki i procedura administracyjna lub polityka drugiej Umawiającej się Strony na inwestycje objęte niniejszą umową.

Artykuł 11

Zakres stosowania

Niniejsza umowa ma również zastosowanie do inwestycji dokonanych przez inwestorów Umawiającej się Strony na terytorium drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z jej ustawodawstwem i przepisami przed i po wejściu w życie niniejszej umowy.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsza umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania noty późniejszej, w której jedna Umawiająca się Strona poinformuje drugą Umawiającą się Stronę, że jej wewnętrzne wymogi prawne dla wejścia w życie niniejszej umowy zostały spełnione.

Artykuł 13

Czas obowiązywania i wypowiedzenie

(1) Niniejsza umowa pozostanie w mocy przez dziesięć (10) lat i będzie pozostawać w mocy przez dalszy taki sam okres lub okresy, chyba że którakolwiek z Umawiających się Stron powiadomi drugą Umawiającą się Stronę na rok przed wygaśnięciem pierwotnego lub każdego następnego okresu o zamiarze wypowiedzenia umowy. Notyfikacja o wypowiedzeniu niniejszej umowy uprawomocnia się po roku od otrzymania jej przez drugą Umawiającą się Stronę.

(2) W odniesieniu do inwestycji, dokonanych przed datą wejścia w życie wypowiedzenia niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy pozostaną w mocy przez okres dziesięciu lat po dacie wygaśnięcia niniejszej umowy.

Na dowód czego, niżej podpisani, należycie upoważnieni przez ich właściwe władze, podpisali niniejszą umowę.

Sporządzono w Warszawie dnia 8 lipca 1997 r. w dwóch egzemplarzach, w języku angielskim.

W imieniu

W imieniu

Rzeczypospolitej Polskiej

Ludowej Republiki Bangladeszu

J. Chaładaj

Chowdhury

 

AGREEMENT

between the Republic of Poland and the People's Republic of Bangladesh on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments

PREAMBLE

The Republic of Poland and the People's Republic of Bangladesh hereinafter referred to as the Contracting Parties,

Desiring to intensify economic cooperation to the mutual benefit of both States.

Intending to create and maintain favourable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other,

Recognizing the need to promote and protect foreign investments with the aim to foster the economic prosperity of both Contracting Parties,

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement:

(1) The term "investor" refers with regard to either Contracting Parties to:

(a) any person having the nationality of either of the Contracting Parties;

(b) legal entities, including companies, corporations, business associations and other organizations which are constituted or otherwise duly organized under the law of that Contracting Party and have their seat, together with real economic activities, in territory of that same Contracting Party;

(2) The term "investment" means any kind of asset invested by an investor of one Contracting Party, provided that they have been made in accordance with the laws and regulations of the other Contracting Party and shall include in particular though not exclusively:

(a) movable and immovable property as well as any other rights such as servitudes, mortgages, liens, pledges;

(b) shares or any other kind of participation in companies;

(c) claim to money or to any performance having an economic value;

(d) copyrights, industrial property rights (such as patents, utility models, industrial designs or models, trade or service marks, trade names, indications of origin), know-how and goodwill;

(e) rights granted by a public authority to carry out an economic activity, including concessions, for example, to search for, extract or exploit natural resources;

(3) Any change in the form of an investment, admitted in accordance with laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment was made, shall not affect its character as an investment.

(4) The term "returns" means all amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, profits, interest, capital gains, dividends, royalties, fees or any other current income.

(5) The term "territory" means the territory of the Republic of Poland or the territory of the People's Republic of Bangladesh respectively as well as those maritime areas, including the sea-bed and subsoil adjacent to the outer limit of the territorial sea of either of the above territories, over which the Contracting Party concerned exercises, in accordance with international law, sovereign rights for the purpose of exploration and exploitation of natural resources of such areas.

Article 2

Promotion and Admission of Investments

(1) Each Contracting Party shall promote in its territory investments by investors of the other Contracting Party and admit such an investment in accordance with its laws and regulations.

(2) When a Contracting Party shall have admitted an investment in its territory, it shall grant in accordance with its laws and regulations the necessary permits in connection with such an investment and with the carrying out of licensing agreements and contracts for technical, commercial or administrative assistance. Each Contracting Party shall, whenever needed, endeavour to issue the necessary authorizations concerning the activities of consultants and other qualified persons of foreign nationality.

Article 3

Protection and Treatment of Investments

(1) Each Contracting Party shall protect within its territory investments made in accordance with its laws and regulations by investors of the other Contracting Party and shall not impair by unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, extension, sale and should it so happen, liquidation of such investments.

(2) Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment within its territory of the investments of the investors of the other Contracting Party. This treatment shall not be less favourable than that granted by each Contracting Party to investments made within its territory by its own investors, or made within its territory by investors of any third state, if this latter treatment is more favourable.

(3) The treatment of the most favoured nation shall not apply to privileges which either Contracting Party accords to investors of a third State because of its membership in or association with a free trade area, customs union, common market or organization for mutual economic assistance or to an existing or future convention on the avoidance of double taxation or a convention on other fiscal matters.

Article 4

Expropriation and Compensation

(1) Neither of the Contracting Party shall take measures of expropriation or nationalization, or any other measures the effect of which would be to dispossess, directly or indirectly, the nationals and the companies of the other Contracting Party of any investment belonging to them in its territory and/or maritime areas except on the ground of public purpose and against prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall be equivalent to the market value of the investment expropriated immediately before the expropriation became known, shall be made without delay, be effectively realizable and freely transferable.

(2) Investors of either Contracting Party who suffer losses of their investments in the territory of the other Contracting Party due to war or other armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot shall be accorded, with respect to restitution, indemnification, compensation or that accorded to investors of any third State. Resulting payments shall, whenever possible, be transferable without delay.

Article 5

Transfer

(1) The Contracting Parties shall guarantee that payments related to an investment may be transferred. The transfers shall be made in a freely convertible currency, without undue restriction or delay. Such transfers include:

(a) profits, interests, dividends and other current income;

(b) royalties or fees;

(c) funds necessary for the maintenance of development or an investment;

(d) funds in repayment of loans;

(e) the proceeds of sale or liquidation of the investment.

(2) Transfers in freely convertible currency shall be effected without delay in the normal applicable exchange rate at the date of the transfer, in accordance with the procedures established by the Contracting Party in whose territory the investment was made, which shall not imply a rejection, a suspension of such transfer.

(3) The Contracting Parties undertake to accord to transfers referred to in paragraph (1) and (2) of this Article a treatment no less favourable than that accorded to transfers originating from investments made by investors of any third State.

Article 6

Subrogation

(1) If a Contracting Party or any agency thereof makes a payment to any of its investors under a guarantee or insurance it has contracted in respect of an investment, the other Contracting Party shall recognize the validity of the subrogation in favour of the former Contracting Party or agency thereof of any rights or title held by the investor. The Contracting Party or any agency thereof which is subrogated shall be entitled to the same rights as those of the investor and to the extent that they exercise such rights they shall do so subject to the obligations of the investor pertaining to such insured investment.

(2) In the case of subrogation as defined in paragraph (1) above, the investor shall not pursue a claim unless authorized to do so by the Contracting Party or any agency thereof.

Article 7

Disputes between one Contracting Party and an Investor of the other Contracting Party

(1) Disputes between one of the Parties and an investor of the other Party shall be notified in writing, including a detailed information, by the investor to the host Contracting Party of the investment. As far as possible the Parties shall endeavour to settle these differences by means of a friendly agreement.

(2) If these disputes cannot be settled in this way within six months from the date of written notification mentioned in paragraph (1) the conflict shall be submitted at the choice of the investor to:

– a court of arbitration in accordance with the Rules of Procedure of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce;

– the court of arbitration of the Paris International Chamber of Commerce;

– the ad hoc court of arbitration established under the Arbitration Rules of Procedure of the United Nations Commission for International Trade Law;

– the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) set up by the "Convention on Settlement of Investment Disputes between the States and Nationals of other States", in case both Contracting Parties have become signatories of this Convention.

(3) The arbitration award shall be based on:

– the provisions of this Agreement;

– the national law of the Contracting Party in whose territory the investment was made, including the rules relative to conflicts of laws;

– the rules and universally accepted principles of international law.

(4) The arbitration decisions shall be final and binding on the Parties in conflict. Each Contracting Party undertakes to execute the decisions in accordance with its national law.

(5) The Contracting Party which is a party to the dispute shall at no time whatsoever during the procedures involving investment disputes, assert as a defense its immunity or the fact that the investor has received compensation under an insurance contract covering the whole or part of the incurred damage or loss.

Article 8

Disputes between Contracting Parties

(1) Disputes between Contracting Parties regarding the interpretation and application of the provisions of this agreement shall be settled through diplomatic channels.

(2) If both Contracting Parties cannot reach an agreement within six months after the beginning of the dispute between themselves, the latter shall, upon request of either Contracting Party, be submitted to an arbitration tribunal of three members. Each Contracting Party shall appoint arbitrator and these two arbitrators shall nominate a Chairman who shall be a national of a third State, which maintains diplomatic relations with both Contracting Parties.

(3) If one of the Contracting Parties has not appointed its arbitrator and has not followed the invitation of the other Contracting Party to make that appointment within two months, the arbitrator shall be appointed upon the request of that Contracting Party by the President of the International Court of Justice.

(4) If both arbitrators cannot reach an agreement about the choice of the chairman within two months after their appointment, the latter shall be appointed upon the request of either Contracting Party by the President of the International Court of Justice.

(5) If, in the case specified under paragraphs (3) and (4) of this Article, the President of International Court of Justice is prevented from carrying out the said function or if he is a national of either Contracting Party, the appointment shall be made by the Vice-President, and if the latter is prevented or if he is national of either Contracting Party, the appointment shall be made by the most senior Judge of the Court who is not a national of either Contracting Party.

(6) Subject to other provisions made by the Contracting Parties, the tribunal shall determine its procedure. The tribunal shall reach its decisions by a majority of votes.

(7) The decisions of the tribunal are final and binding on each Contracting Party.

(8) Each Contracting Party shall bear the costs of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitration proceedings; the costs of the chairman and remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The tribunal may, however, decide that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties and this award shall be binding on both Contracting Parties.

Article 9

More Favourable Provisions

If the domestic law of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in general or specific entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by this Agreement, such regulation shall to the extent that it is more favourable prevail over this Agreement.

Article 10

Consultations and Exchange of Information

Upon request by either Contracting Party, the other Contracting Party shall agree promptly to consultations on the interpretation or application of this Agreement. Upon request by either Contracting Party, information shall be exchanged on the impact that the laws, regulations, decisions, administrative practices or procedures or policies of other Contracting Party may have on investments covered by this Agreement.

Article 11

Scope of Application

The present Agreement shall apply to investments in the territory of a Contracting Party made in accordance with its laws and regulations by investors of the other Contracting Party at the time of as well as after the entry into force of this Agreement.

Article 12

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the latter date on which either Contracting Party notifies the other that its internal legal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

Article 13

Duration and Termination

(1) This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years and shall continue in force thereafter for similar period or periods unless, one year before the expiry of the initial or any subsequently period, either Contracting Party notifies the other Contracting Party of its intention to terminate the Agreement. The notice of termination shall become effective one year after it has been received by the other Contracting Party.

(2) In respect of investments made prior to the date when the notice of termination of this Agreement become effective, the provisions of this Agreement shall continue to be effective for a period of ten years from the date of termination of this Agreement.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Warsaw on this 8th day of July 1997, in duplicate in English language.

For the

For the

Republic of Poland

People's Republic of Bangladesh

J. Chaładaj

Chowdhury

 

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 6 listopada 1999 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »