| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 maja 2000 r.

w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483), w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. – Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224, z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 98, poz. 604 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 631) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Osobom wchodzącym w skład Państwowej Komisji Wyborczej oraz okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, zwanych dalej „komisjami”, przysługują, w związku z udziałem w pracach tych komisji, diety, zwrot kosztów podróży i inne należności na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 69, poz. 454 i z 2000 r. Nr 13, poz. 173), z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia.

2. Dieta dla osób wchodzących w skład komisji wynosi półtorej diety ustalonej na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, o którym mowa w ust. 1.

3. Dieta, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania.

§ 2.
1. Osobom wchodzącym w skład komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdów publicznymi środkami komunikacji.

2. W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości dojazdu publicznymi środkami komunikacji, osobom wchodzącym w skład komisji, zamieszkałym poza miejscowością stanowiącą siedzibę komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdu własnym pojazdem samochodowym według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 41, poz. 239).

§ 3.
Należności, o których mowa w § 1 i 2, są wypłacane na podstawie rachunków akceptowanych przez przewodniczącego bądź, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.
§ 4.
1. Osobom wchodzącym w skład okręgowych i obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania i wyborów przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości:

1) osobom wchodzącym w skład okręgowych komisji wyborczych – 38% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 774 pkt 1 Kodeksu pracy, obowiązującego w dniu zarządzenia wyborów,

2) osobom wchodzącym w skład obwodowych komisji wyborczych – 18% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

2. Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli osoba wchodząca w skład komisji, o których mowa w ust. 1, nie uczestniczyła w czynnościach określonych w ust. 1.

3. Zryczałtowana dieta jest wypłacana na podstawie pisemnego potwierdzenia przewodniczącego bądź, z jego upoważnienia, zastępcy przewodniczącego właściwej komisji.

§ 5.
Należności, o których mowa w § 1, 2 i 4, wypłacają:

1) osobom wchodzącym w skład okręgowych komisji wyborczych – właściwe delegatury wojewódzkie Krajowego Biura Wyborczego,

2) osobom wchodzącym w skład obwodowych komisji wyborczych – właściwe zarządy gmin.

§ 6.
1. Przepisy § 1–3 stosuje się również do osób wykonujących czynności inspekcji na polecenie i z upoważnienia Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwych okręgowych komisji wyborczych.

2. Należności, o których mowa w § 1 i 2, osobom wykonującym czynności inspekcji wypłacają właściwe jednostki organizacyjne Krajowego Biura Wyborczego.

§ 7.
Rozporządzenie ma zastosowanie do wyborów uzupełniających postanowionych uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających (Monitor Polski Nr 12, poz. 243) i zarządzonych rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 31, poz. 385).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »