| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 maja 2000 r.

w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją, badaniami i certyfikacją oraz weryfikacją.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 776) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Opłaty za akredytację, badania i certyfikację oraz weryfikację są ustalane i podawane do wiadomości w cennikach stanowiących ofertę jednostki akredytującej, akredytowanego laboratorium badawczego lub akredytowanej jednostki certyfikującej, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o kosztach uzasadnionych, należy przez to rozumieć koszty określone przez jednostkę akredytującą, akredytowaną jednostkę certyfikującą oraz akredytowane laboratorium badawcze na podstawie przepisów rozporządzenia.
§ 3.
Opłata za akredytację, badania lub certyfikację nie obejmuje kosztów delegacji służbowych, które obciążają wnioskodawcę na zasadach określonych w odrębnych przepisach dotyczących zasad wypłacania diet i innych należności z tytułu podróży służbowych.
§ 4.
 1. Kierownik jednostki akredytującej, akredytowanej jednostki certyfikującej lub akredytowanego laboratorium badawczego ustala cenniki, o których mowa w § 1.

2. Wysokość opłat ujętych w cennikach, o których nowa w § 1, może podlegać okresowej aktualizacji, nie częściej niż raz na sześć miesięcy, na zasadach i w trybie przewidzianym dla ich ustalenia.

3. W przypadku zgłaszania przez ten sam podmiot do akredytacji więcej niż jednego laboratorium, jednostki certyfikującej lub kontrolującej w osobnych procesach akredytacji, ulega zmniejszeniu o 20% opłata wstępna za każdy następny zgłaszany do akredytacji podmiot oraz proporcjonalnie do ilości zgłaszanych do akredytacji podmiotów – koszty uczestnictwa w krajowym systemie akredytacji.

4. W przypadku przeprowadzenia oceny laboratorium, jednostki certyfikującej lub kontrolującej w języku obcym, wynagrodzenie auditorów oraz koszty administracyjno-organizacyjne mogą ulec zwiększeniu z tytułu dodatkowych kosztów związanych z koniecznością dokonania tłumaczeń i obsługi w języku obcym, nie więcej niż o 30%.

5. W przypadku równoczesnego wykonywania badań, przeprowadzania procesu certyfikacji, weryfikacji deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności wyrobów o zbliżonych rozwiązaniach technicznych dostarczonych przez tego samego wnioskodawcę, opłata za badania, certyfikację lub weryfikację ulega zmniejszeniu stosownie do poniesionych kosztów.

6. W przypadku przeprowadzenia badań, certyfikacji lub weryfikacji na podstawie dokumentów wystawionych w języku obcym albo w razie konieczności sporządzenia w języku obcym sprawozdań, opłata za badania, certyfikację lub weryfikację może być zwiększona z tytułu dodatkowych kosztów związanych z koniecznością dokonania tłumaczeń, nie więcej niż o 30%.

7. Wysokość opłat pobieranych za weryfikację nie może przekroczyć 10% wszystkich kosztów ponoszonych przez dostawcę przeprowadzającego certyfikację danego typu wyrobów na znak bezpieczeństwa.

Rozdział 2

Sposób ustalania opłat za akredytację

§ 5.

1. Podstawę do określenia wysokości opłat za akredytację jednostek certyfikujących stanowią w szczególności:

1) niezbędna liczba auditorów,

2) uzasadniony koszt pracy jednego auditora w jednym dniu lub godzinie,

3) uzasadniony koszt pracy jednostki akredytującej,

4) rodzaj i model certyfikacji oraz zakres akredytacji.

2. Podstawę do określenia wysokości opłat za akredytację laboratoriów badawczych stanowią w szczególności:

1) niezbędna liczba auditorów,

2) uzasadniony koszt pracy jednego auditora w jednym dniu lub godzinie,

3) uzasadniony koszt pracy jednostki akredytującej,

4) liczba metod badawczych zgłoszonych do akredytacji,

5) liczba dziedzin bądź technik badawczych zgłoszonych do akredytacji,

6) liczba metod badawczych, na które laboratorium uzyskało akredytację.

3. Podstawę do określenia wysokości opłat za akredytację jednostek kontrolujących stanowią w szczególności:

1) niezbędna liczba auditorów,

2) uzasadniony koszt pracy jednego auditora w jednym dniu lub godzinie,

3) uzasadniony koszt pracy jednostki akredytującej,

4) liczba obszarów lub dziedzin ujętych we wniosku o akredytację.

§ 6.
1. Przy ustalaniu opłaty za akredytację laboratoriów, jednostek certyfikujących i kontrolujących uwzględnia się uzasadnione koszty:

1) poszczególnych etapów procesu akredytacji, zwane dalej „kosztami jednostkowymi procesu akredytacji",

2) sprawowania nadzoru nad akredytowanymi podmiotami,

3) uczestnictwa w krajowym systemie akredytacji.

2. Na sumę kosztów jednostkowych procesu akredytacji składają się koszty:

1) wstępnego formalnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy kompletności dokumentacji, rejestracji wniosku oraz przygotowania i wysłania potwierdzenia (opłata wstępna),

2) wykonywania prac organizacyjno-administracyjnych,

3) przeprowadzenia procesu akredytacji zgodnie z procedurą jednostki akredytującej i wystawienia certyfikatu akredytacji,

4) wydania opinii przez komitet techniczny jednostki akredytującej.

Rozdział 3

Sposób ustalania opłat za certyfikację wyrobów

§ 7.

Podstawę do określenia wysokości opłat za certyfikację wyrobów stanowią w szczególności:

1) rodzaj wykonanej czynności lub usługi,

2) rodzaj wyrobu,

3) stopień skomplikowania wyrobu lub programu oceny,

4) uzasadniony koszt pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie, pomnożony przez liczbę osób i dni lub godzin,

5) uzasadniony koszt pracy jednostki certyfikującej.

§ 8.
1. Przy ustalaniu opłaty za certyfikację obowiązkową i dobrowolną wyrobów uwzględnia się uzasadnione koszty:

1) poszczególnych etapów procesu certyfikacji, zwane dalej „kosztami jednostkowymi procesu certyfikacji”,

2) sprawowania nadzoru nad sposobem wykorzystania przez dostawców wydanych certyfikatów.

2. Na sumę kosztów jednostkowych procesu certyfikacji składają się koszty:

1) wstępnego formalnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy kompletności dokumentacji, dokonania identyfikacji próbek i dostawcy, rejestracji wniosku oraz przygotowania i wysłania potwierdzenia (opłata wstępna),

2) przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych,

3) przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji oraz przygotowania decyzji certyfikacyjnej i wystawienia certyfikatu,

4) wydania opinii przez komitet techniczny jednostki certyfikującej.

Rozdział 4

Sposób ustalania opłat za weryfikację

§ 9.

Podstawę do określenia wysokości opłat za weryfikację stanowią w szczególności:

1) rodzaj wykonywanej czynności,

2) uzasadniony koszt pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie, pomnożony przez liczbę osób i dni lub godzin,

3) uzasadniony koszt pracy jednostki certyfikującej.

§ 10.
1. Przy ustalaniu opłaty za weryfikację uwzględnia się uzasadnione koszty poszczególnych etapów procesu weryfikacji, zwane dalej „kosztami jednostkowymi procesu weryfikacji”.

2. Na sumę kosztów jednostkowych procesu weryfikacji składają się koszty:

1) wstępnego formalnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy kompletności dokumentacji, rejestracji wniosku oraz przygotowania i wysłania potwierdzenia (opłata wstępna),

2) przeprowadzenia analizy dokumentacji i wystawienia świadectwa weryfikacji,

3) wydania opinii przez komitet techniczny jednostki certyfikującej.

Rozdział 5

Sposób ustalania opłat za certyfikację systemów jakości

§ 11.

Podstawę do określenia wysokości opłat za certyfikację systemów jakości stanowią w szczególności:

1) model systemu jakości objętego wnioskiem o udzielenie certyfikatu,

2) wielkość i struktura organizacyjna wnioskodawcy,

3) rodzaj wykonanej czynności lub usługi,

4) uzasadniony koszt pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie, pomnożony przez liczbę osób i dni lub godzin,

5) uzasadniony koszt pracy jednostki certyfikującej.

§ 12.
1. Przy ustalaniu opłaty za certyfikację systemów jakości uwzględnia się uzasadnione koszty:

1) poszczególnych etapów systemu certyfikacji, zwane dalej „kosztami jednostkowymi procesu certyfikacji systemów jakości",

2) sprawowania nadzoru nad sposobem wykorzystania certyfikatów przez audity nadzoru planowane i dodatkowe.

2. Na sumę kosztów jednostkowych procesu certyfikacji systemów jakości składają się koszty:

1) wstępnego formalnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy kompletności dokumentacji, identyfikacji dostawcy, rejestracji wniosku oraz przygotowywania i wystawienia potwierdzenia (opłata wstępna),

2) wykonywania prac organizacyjno-administracyjnych,

3) przeprowadzenia procesu certyfikacji zgodnie z procedurą jednostki certyfikującej i wystawienia certyfikatu,

4) wydania opinii przez komitet techniczny jednostki certyfikującej.

Rozdział 6

Sposób ustalania opłat za certyfikację auditorów

§ 13.

Podstawę do określenia wysokości opłat za certyfikację auditorów stanowią w szczególności:

1) rodzaj wykonanej czynności lub usługi,

2) uzasadniony koszt pracy jednostki certyfikującej.

§ 14.
1. Przy ustalaniu opłaty za certyfikację auditorów uwzględnia się uzasadnione koszty:

1) poszczególnych etapów procesu certyfikacji auditorów, zwane dalej „kosztami jednostkowymi procesu certyfikacji auditorów”,

2) sprawowania nadzoru nad działalnością auditorów przez przeglądy zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Na sumę kosztów jednostkowych procesu certyfikacji auditorów składają się koszty:

1) wstępnego formalnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy kompletności dokumentacji, rejestracji wniosku oraz przygotowania i wysłania potwierdzenia (opłata wstępna),

2) wykonywania prac organizacyjno-administracyjnych,

3) przeprowadzenia procesu certyfikacji zgodnie z procedurą jednostki certyfikującej i wystawienia certyfikatu auditora,

4) wydania opinii przez komitet techniczny.

Rozdział 7

Sposób ustalania opłat za badania

§ 15.

1. Opłaty za badania laboratoryjne dla potrzeb certyfikacji lub weryfikacji różnicuje się odpowiednio do rodzaju i zakresu wykonywanych badań.

2. Podstawę do określenia wysokości opłat za badania wyrobów stanowią w szczególności:

1) rodzaj wykonanej czynności lub usługi,

2) rodzaj wyrobu,

3) stopień skomplikowania wyrobu lub programu badania,

4) uzasadniony koszt pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie, pomnożony przez liczbę osób i dni lub godzin,

5) uzasadniony koszt pracy laboratorium badawczego.

Rozdział 8

Przepis końcowy

§ 16.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »