| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 12 maja 2000 r.

o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Art. 1.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 752 i 753, Nr 124, poz. 782 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, poz. 1123 i 1125 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853 i Nr 110, poz. 1255) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 16 w ust. 1 i 5, w art. 20 w pkt 4, w art. 24 w ust. 2, w art. 54 w ust. 2, w art. 67 w ust. 2, w art. 70 w ust. 1 i 4, w art. 73 w ust. 3, w art. 76 w ust. 2, w art. 77 w ust. 2, w art. 81 w ust. 1, w art. 82 w ust. 1, w art. 83, w art. 88 w ust. 1 i w art. 114 w ust. 1 w różnych liczbach i przypadkach wyrazy „komisja dyscyplinarna" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „sąd dyscyplinarny";

2) użyte w art. 54 w ust. 1 i w art. 81 w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy „właściwa komisja dyscyplinarna" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „właściwy sąd dyscyplinarny";

3) użyte w art. 70 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a) i w pkt 2 oraz w ust. 3, w art. 73 w ust. 1 i 2 i w art. 88 w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy „Komisja Dyscyplinarna" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Sąd Dyscyplinarny";

4) użyte w art. 70 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b), w art. 73 w ust. 1 i w art. 83 w zdaniu drugim w różnych przypadkach wyrazy „Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny";

5) użyty w art. 70 w ust. 2, w art. 76 w ust. 3, w art. 78 w ust. 1 i w art. 79 w różnych liczbach i przypadkach wyraz „komisja" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „sąd dyscyplinarny";

6) w art. 16 w ust. 5 po wyrazach „ze służby prokuratorskiej" dodaje się przecinek i wyrazy „z zastrzeżeniem art. 83 ust. 2,";

7) w art. 18 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, określa strój urzędowy prokuratorów biorących udział w rozprawach sądowych, uwzględniając charakter uroczysty stroju, odpowiedni do powagi sądu i utrwalonej tradycji.";

8) w art. 27 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Organ, do którego zwrócił się prokurator, jest obowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia zawiadomić prokuratora o podjętych środkach lub zajętym stanowisku bądź o sposobie zakończenia kontroli lub postępowania.";

9) w art. 54 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Od orzeczenia sądu dyscyplinarnego odmawiającego zezwolenia na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej przysługuje organowi lub osobie, która wnosiła o zezwolenie, oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu odwołanie do odwoławczego sądu dyscyplinarnego w terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia. W tym samym terminie prokuratorowi przysługuje odwołanie od orzeczenia zezwalającego na pociągnięcie tego prokuratora do odpowiedzialności karnej.";

10) w art. 56 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Zwrot kosztów nie przysługuje prokuratorowi, którego zatrudnienie w innej prokuraturze jest następstwem kary dyscyplinarnej określonej w art. 67 ust. 1 pkt 4, do czasu jej zatarcia.";

11) skreśla się art. 61;

12) w art. 62 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów jest równe wynagrodzeniu sędziów w takich samych jednostkach organizacyjnych sądów.;

13) w art. 62a wyrazy „przepisy art. 59 § 2–5 i § 7, art. 711 § 2–6" zastępuje się wyrazami „przepisy art. 59 § 3–7, art. 711";

14) w art. 64 wyrazy „ , 59 i 61" zastępuje się wyrazami „ i 59” ;

15) w art. 67 w ust. 2 po wyrazach „prokuratury apelacyjnej" dodaje się wyrazy „i w zgromadzeniu prokuratorów";

16) w art. 69 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W stosunku do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury przełożonym dyscyplinarnym jest Naczelny Prokurator Wojskowy.”;

17) w art. 70 w ust. 3 wyraz „dwóch" zastępuje się wyrazem „czterech";

18) w art. 71:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Prawo zawieszenia w czynnościach przysługuje przełożonym dyscyplinarnym. Na decyzję przełożonego dyscyplinarnego o zawieszeniu w czynnościach przysługuje zażalenie do prokuratora bezpośrednio przełożonego nad prokuratorem, który wydał decyzję, chyba że wydał ją Prokurator Generalny.

3. Zawieszenie w czynnościach ustaje z mocy prawa, jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia zawieszenia nie wszczęto przeciwko prokuratorowi postępowania dyscyplinarnego, a także, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, z chwilą prawomocnego zakończenia tego postępowania.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4–7 w brzmieniu:

„4. W toku postępowania dyscyplinarnego sąd dyscyplinarny może w każdym czasie uchylić zawieszenie w czynnościach.

5. Sąd dyscyplinarny drugiej instancji, wydając orzeczenie dyscyplinarne, może orzec o utrzymaniu w mocy zawieszenia w czynnościach do dnia wniesienia kasacji, o której mowa w art. 83 ust. 2, lub upływu terminu do jej wniesienia.

6. W wypadku wniesienia kasacji zawieszenie w czynnościach pozostaje w mocy do czasu jej rozpoznania, chyba że Sąd Najwyższy uchyli je wcześniej.

7. Przełożony dyscyplinarny może w każdym czasie uchylić zawieszenie w czynnościach, także w wypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6.";

19) po art. 71 dodaje się art. 71a w brzmieniu:

„Art. 71a. 1. W wypadku gdy prokurator został zawieszony w czynnościach, sąd dyscyplinarny, na wniosek przełożonego dyscyplinarnego, może obniżyć do 50% wysokość jego wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia.

2. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne nie zostało wszczęte w ciągu trzech miesięcy od dnia zawieszenia w czynnościach albo zostało umorzone lub zakończyło się uniewinnieniem, prokuratorowi wypłaca się zatrzymane wynagrodzenie.";

20) art. 72 otrzymuje brzmienie:

„Art. 72. 1 . Za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi, nieuzasadniające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, przełożony prokurator wymierza podległym prokuratorom karę porządkową upomnienia.

2. Ukarany może, w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu upomnienia, o którym mowa w ust. 1, wnieść sprzeciw do prokuratora bezpośrednio przełożonego nad prokuratorem, który tę karę wymierzył.

3. W razie wniesienia sprzeciwu prokurator przełożony, o którym mowa w ust. 2, uchyla karę porządkową upomnienia lub przekazuje sprawę rzecznikowi dyscyplinarnemu z żądaniem, o którym mowa w art. 77 ust. 1.";

21) w art. 73 w ust. 2 wyraz „Komisji" zastępuje się wyrazami „Sądu Dyscyplinarnego";

22) w art. 83 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–6 w brzmieniu:

„2. Od orzeczenia wydanego przez sąd dyscyplinarny w drugiej instancji stronom i Prokuratorowi Generalnemu przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego.

3. Kasacja może być wniesiona z powodu rażącego naruszenia prawa lub rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej.

4. Termin do wniesienia kasacji wynosi:

1) dla strony – 30 dni,

2) dla Prokuratora Generalnego – 3 miesiące

– od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, odpowiednio, stronie lub Prokuratorowi Generalnemu.

5.Strona wnosi kasację za pośrednictwem sądu dyscyplinarnego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

6. Prokurator Generalny wnosi kasację bezpośrednio do Sądu Najwyższego.";

23) po art. 83 dodaje się art. 83a w brzmieniu:

„Art. 83a. 1. Od kasacji, o której mowa w art. 83 ust. 2, nie uiszcza się opłaty sądowej.

2. Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację na rozprawie, w składzie trzech sędziów.";

24) art. 85 otrzymuje brzmienie:

„Art.85. 1. Przewodniczący sądu dyscyplinarnego przesyła niezwłocznie odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem Prokuratorowi Generalnemu w celu wykonania orzeczenia.

2. Orzeczenie dyscyplinarne, od którego stronie służy kasacja, nie podlega wykonaniu do czasu wniesienia kasacji lub upływu terminu do jej wniesienia.

3. Orzeczenie dyscyplinarne, od którego wniesiono kasację, nie podlega wykonaniu do czasu jej rozpoznania.

4. Prokurator Generalny może z urzędu wstrzymać wykonanie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego po upływie terminu do wniesienia kasacji przez strony, a przed upływem terminu do wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego.

5. W przypadku wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego w trybie określonym w ust. 4 stosuje się przepis ust. 3.";

25) skreśla się art. 87;

26) art. 89 otrzymuje brzmienie:

„Art. 89. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie:

1) do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego,

2) do rozpoznania kasacji, o której mowa w art. 83 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego o kasacji, z wyłączeniem art. 521, art. 524, art. 526 § 2 oraz art. 530 § 2 i 3.";

27) art. 112 i 113 otrzymują brzmienie:

„Art. 112. 1. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej sądowej lub administracyjnej bez zezwolenia Sądu Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej ani zatrzymany bez zgody Naczelnego Prokuratora Wojskowego. Nie dotyczy to zatrzymania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa. Do wydania zezwolenia na pociągnięcie prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury do odpowiedzialności karnej wolno przedsięwziąć tylko czynności niecierpiące zwłoki, zawiadamiając o tym niezwłocznie prokuratora przełożonego. Przepisy art. 54 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. Za przewinienia dyscyplinarne aplikanci wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadają na podstawie wojskowych przepisów dyscyplinarnych.

Art. 113. Za przewinienia dyscyplinarne i wykroczenia prokuratorom wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury mogą być wymierzone kary dyscyplinarne:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku,

4) przeniesienie na niższe stanowisko,

5) wydalenie ze służby prokuratorskiej.";

28) art.114:

a) w ust. 1 w zdaniu drugim skreśla się przecinek i wyrazy „wniosek zaś o pozbawienie stopnia oficerskiego jest równoznaczny z wnioskiem oficerskiego sądu honorowego w tym przedmiocie".

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „i asesorów".

Art. 2.
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083) art. 116 otrzymuje brzmienie:

„Art. 116. Prokuratorzy i asesorzy wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia dyscyplinarne na zasadach określonych w ustawie o prokuraturze."

Art. 3.
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016 i z 1999 r. Nr 38, poz. 360) w art. 51 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Członków Sądu Dyscyplinarnego oraz Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego dla prokuratorów Instytutu Pamięci wybiera, w ustalonej przez siebie liczbie, na okres 4 lat, zgromadzenie prokuratorów Głównej Komisji spośród prokuratorów Instytutu Pamięci. Sąd Dyscyplinarny oraz Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny wybierają ze swego grona przewodniczących.

3. Sąd Dyscyplinarny w Instytucie Pamięci orzeka w pierwszej instancji w składzie trzech członków, a w drugiej instancji – w składzie pięciu członków. W składzie orzekającym w drugiej instancji nie może brać udziału członek Sądu, który brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia."

Art. 4.
1. Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy komisje dyscyplinarne stają się sądami dyscyplinarnymi w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Kadencja sądów dyscyplinarnych, o których mowa w ust. 1, trwa do końca, ustalonej na podstawie przepisów dotychczasowych, kadencji komisji dyscyplinarnych istniejących w dniu wejścia ustawy w życie.

Art. 5.
Przepisy ustawy stosuje się do spraw niezakończonych w dniu wejścia jej w życie orzeczeniami komisji dyscyplinarnych, wydanymi w drugiej instancji.
Art. 6.
Czynności procesowe dokonane przed wejściem w życie ustawy są skuteczne, jeżeli dokonano ich z zachowaniem przepisów dotychczasowych.
Art. 7.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »