| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 czerwca 2000 r.

w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych

Na podstawie art. 71 § 2 w związku z art. 115 § 3 i art. 116 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751—753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125 oraz z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
§ 2.
Ustala się wynagrodzenie zasadnicze osób wymienionych w § 1 przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, zwanej dalej „kwotą bazową":

1) do dnia 30 września 2000 r.:

Lp.

Stanowisko

Mnożnik

1

Sędzia sądu apelacyjnego

4,0

2

Sędzia sądu okręgowego

3,2

3

Sędzia sądu rejonowego

2,7

4

Asesor sądowy

2,0

5

Aplikant sądowy:

 

— w pierwszym roku pracy

0,9

— w drugim i następnym roku pracy

1,0

 

2) od dnia 1 października 2000 r.:

Lp.

Stanowisko

Mnożnik

1

Sędzia sądu apelacyjnego

4,1

2

Sędzia sądu okręgowego

3,3

3

Sędzia sądu rejonowego

2,8

4

Asesor sądowy

2,0

5

Aplikant sądowy:

 

— w pierwszym roku pracy

0,9

— w drugim i następnym roku pracy

1,0

 

§ 3.
Ustala się stawki dodatku funkcyjnego przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej:

Stawka

Mnożnik

1

2

1

0,30

2

0,30 — 0,45

3

0,35 — 0,50

4

0,40 — 0,55

5

0,45 — 0,60

6

0,50 — 0,65

7

0,60 — 0,75

8

0,70 — 0,80

9

0,80 — 1,10

 

§ 4.
Tabelę stanowisk i stawek dodatku funkcyjnego zawiera załącznik do rozporządzenia.
§ 5.
1. Dodatek funkcyjny przysługuje osobie wymienionej w § 1, którą powołano do pełnienia funkcji określonych w tabeli, o której mowa w § 4, lub której powierzono pełnienie takich funkcji, w okresie ich pełnienia.

2. W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych, przysługuje jeden, wyższy dodatek.

§ 6.
1. Sędziemu, sprawującemu patronat co najmniej nad jednym aplikantem etatowym lub trzema aplikantami pozaetatowymi przez okres nie krótszy niż jeden miesiąc, przysługuje dodatek w wysokości 0,15 kwoty bazowej za każdy miesiąc sprawowania patronatu.

2. Przerwy w sprawowaniu patronatu z powodu nieobecności patrona lub aplikanta trwające do tygodnia nie powodują utraty prawa do dodatku.

3. Dodatek określony w ust. 1 przysługuje sędziemu niezależnie od dodatku funkcyjnego przysługującego na podstawie § 5 ust. 1.

§ 7.
Sędzia delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości zachowuje wynagrodzenie zasadnicze określone w niniejszym rozporządzeniu. W okresie delegacji sędziemu przysługuje dodatek funkcyjny określony w niniejszym rozporządzeniu oraz dodatek specjalny określony w przepisach w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej.
§ 8.
Kwoty wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za sprawowanie patronatu nad aplikantami zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§ 9.
Osoba powołana na stanowisko sędziego otrzymuje wynagrodzenie określone w niniejszym rozporządzeniu z dniem objęcia stanowiska.
§ 10.
Do osób wymienionych w § 1 mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych w zakresie przyznawania dodatku za wieloletnią pracę i nagród jubileuszowych.
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych (Dz. U. Nr 155, poz. 758).
§ 12.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [TABELA STANOWISK l STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
13 czerwca 2000 r. (poz. 558)

TABELA STANOWISK l STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Stanowisko

Stawka dodatku funkcyjnego

1

2

3

1

Prezes sądu apelacyjnego, prezes sądu okręgowego

9

2

Wiceprezes sądu apelacyjnego,

8

wiceprezes sądu okręgowego,

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków dyrektora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości

3

Przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym,

7

przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym,

prezes sądu rejonowego,

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków wicedyrektora departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości

4

Wizytator w sądzie apelacyjnym,

6

wizytator w sądzie okręgowym

5

Wiceprezes sądu rejonowego,

5

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków naczelnika wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości

6

Kierownik sekcji w sądzie apelacyjnym,

4

kierownik sekcji w sądzie okręgowym,

okręgowy kierownik szkolenia,

rzecznik prasowy,

rzecznik dyscyplinarny

7

Przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym,

3

konsultant,

sędzia delegowany do pełnienia obowiązków głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości

8

P.o. przewodniczącego wydziału na stałych rokach sądowych

2

9

Kierownik sekcji w sądzie rejonowym

1

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 14 czerwca 2000 r.

Rozporządzenie traci moc 1 kwietnia 2001 r. na podstawie § 12 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych (Dz.U. Nr 37, poz. 425).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Wiesław Dzikowski

Księgowy, współwłaściciel i pełniący rolę wiceprezesa w firmie BR Progres sp. z o.o. Z księgowością związany od 2003 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »