| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 lipca 2000 r.

w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za przeprawy promowe na drogach publicznych.

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47, poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 497, Nr 106, poz. 677 i Nr 123. poz. 780, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady wprowadzania opłat za przeprawy promowe na drogach publicznych, zwanych dalej „opłatami", organy właściwe do ustalania stawek tych opłat i organy właściwe do ich pobierania.
§ 2.
Organem właściwym do wprowadzenia opłat jest zarządca drogi, w ciągu której jest zlokalizowana przeprawa promowa.
§ 3.
Stawki opłat za jednorazowy przewóz promem ustala zarządca drogi na podstawie kalkulacji uwzględniającej koszty utrzymania przeprawy promowej, z uwzględnieniem natężenia ruchu oraz kosztów poboru opłat i oferty przewoźnika.
§ 4.
1. Wysokość opłaty powinna być ustalana w zależności od:

1) rodzaju przewozu,

2) kategorii przewożonego pojazdu.

2. Ustala się następujące rodzaje przewozów promem:

1) przewóz osób,

2) przewóz ładunku,

3) przewóz zwierząt,

4) przewóz pojazdów.

§ 5.
1. Ustala się następujące kategorie przewożonych promem pojazdów:

1) kategoria 1 – trójkołowe lub czterokołowe pojazdy samochodowe o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, rowery, motorowery,

2) kategoria 2 – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusów, oraz zespoły tych pojazdów,

3) kategoria 3 – autobusy o dwóch osiach, ciągniki rolnicze, ciągniki samochodowe bez naczep, pojazdy zaprzęgowe,

4) kategoria 4 – samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, autobusy o trzech i więcej osiach, ciągniki rolnicze z przyczepami, pojazdy członowe o całkowitej liczbie osi do pięciu,

5) kategoria 5 – zespoły pojazdów składające się z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy oraz pojazdy członowe o całkowitej liczbie osi powyżej pięciu, a także pojazdy specjalne.

§ 6.
1. Nie pobiera się opłaty za przewóz osób promem od kierowcy przewożonego pojazdu.

2. Nie pobiera się opłaty za przewóz ładunku promem od osoby przewożącej:

1) bagaż ręczny, którego masa nie przekracza 20 kg na osobę,

2) małe zwierzęta przewożone jako bagaż.

§ 7.
1. Zarządca drogi może ustalać dla mieszkańców gmin oraz miast na prawach powiatu, na których terenie jest zlokalizowana przeprawa promowa:

1) opłaty zryczałtowane lub abonamentowe,

2) bonifikaty w stosunku do opłat jednorazowych.

2. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub ekonomicznymi oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządca drogi może wprowadzać dla określonych rodzajów przewozów zerowe stawki opłat, z uwzględnieniem pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8.
1. Organem właściwym do pobierania opłat jest zarząd drogi, w ciągu której jest zlokalizowana przeprawa promowa.

2. Zarząd drogi może upoważnić do pobierania opłat przewoźnika dokonującego przewozów.

§ 9.
1. Opłaty nie mogą być zmieniane częściej niż co 6 miesięcy.

2. Wysokości opłat powinny być ogłaszane, z czternastodniowym wyprzedzeniem, w prasie o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym oraz udostępniane w punktach poboru opłat.

§ 10.
Opłaty mogą być pobierane:

1) w gotówce,

2) za pomocą kart magnetycznych lub kredytowych,

3) przy użyciu elektronicznych urządzeń rejestrujących,

4) w drodze nabycia winiety lub karty opłaty promowej.

§ 11.
Na żądanie korzystającego z przeprawy promowej zarząd drogi jest obowiązany wystawić pisemny rachunek.
§ 12.
Przeprawa promowa, za którą są pobierane opłaty, powinna być oznakowana tablicą informującą o odpłatności za przewóz.
§ 13.
Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 14.
Do czasu wprowadzenia opłat na zasadach wynikających z rozporządzenia mają zastosowanie dotychczasowe zasady.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »