| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 5 maja 2000 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa siarki, soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową, ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 2000 z dnia 21 stycznia 2000 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 85) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dotację określoną w art. 37 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 2000 z dnia 21 stycznia 2000 r., zwaną dalej „dotacją", przeznacza się na pokrycie kosztów:

1) całkowitej likwidacji kopalni siarki „Machów" wraz z wyrobiskiem „Piaseczno",

2) całkowitej likwidacji kopalni siarki „Grzybów",

3) całkowitej likwidacji kopalni siarki „Jeziórko",

4) całkowitej likwidacji zakładu górniczego „Łężkowice" i częściowej likwidacji zakładu górniczego „Bochnia" w ramach likwidacji kopalni soli „Bochnia" oraz utrzymania i zabezpieczenia zabytkowej części kopalni soli „Bochnia",

5) ponoszonych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego rud cynku i ołowiu „Bolesław" oraz likwidacji rejonu „Olkusz" zakładu górniczego „Olkusz-Pomorzany" wchodzących w skład Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław" w Bukownie,

6) częściowej likwidacji zakładu górniczego „Trzebionka" wchodzącego w skład Zakładów Górniczych „Trzebionka" S.A. w Trzebini,

7) ponoszonych po zakończeniu likwidacji podziemnego zakładu górniczego „Sieniawa" wchodzącego w skład Kopalni Węgla Brunatnego „Sieniawa" w likwidacji w Sieniawie,

8) ponoszonych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego „Stanistawów" oraz zakładu górniczego „Boguszów" wchodzących w skład Kopalni Barytu „Boguszów" Spółka z o.o. w upadłości w Boguszowie-Gorcach,

9) utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części Kopalni Soli „Wieliczka".

2. Przez koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, rozumie się koszty ponoszone na:

1) likwidację otworów eksploatacyjnych oraz wyrobisk górniczych, a także zabezpieczenie tych wyrobisk,

2) likwidację zbędnych instalacji, budynków oraz demontaż maszyn i urządzeń,

3) usuwanie szkód górniczych wywołanych eksploatacją górniczą,

4) rekultywację terenów pogórniczych,

5) utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji – w kolejności zapewniającej bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego,

6) wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom związanym z likwidowanym zakładem górniczym i po zakończeniu likwidacji,

7) opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z likwidacją kopalni,

8) uregulowanie stanu prawnego gruntów, wykup gruntów oraz odtworzenie majątku trwałego, zapewniającego prawidłowy przebieg procesu likwidacji kopalń siarki „Machów" i „Grzybów" oraz Przedsiębiorstwa Rekultywacji Terenów Górniczych „Jeziorko”,

9) ogólny zarząd w zakładzie górniczym całkowicie likwidowanym od chwili zaprzestania wydobycia.

3. Przez koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 9, rozumie się koszty ponoszone na:

1) ujmowanie i odprowadzanie wycieków z Kopalni Soli „Wieliczka" oraz ich utylizację,

2) likwidację wyrobisk w rejonie obszaru górniczego Kopalni Soli „Wieliczka" w celu ograniczenia zagrożenia wodnego, zawałowego oraz zapadliskowego na powierzchni,

3) renowację zabytkowych wyrobisk, maszyn i urządzeń,

4) odtworzenie majątku trwałego zapewniającego funkcjonowanie zabytkowej części Kopalni Soli „Wieliczka".

§ 2.
Dotacje przeznacza się również na:

1) osłony socjalne z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych, wypłacane w bieżącym roku budżetowym na zasadach określonych w odrębnych przepisach, pracownikom zakładów wymienionych w tych przepisach,

2) odprawy pieniężne przysługujące na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4 poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) dla pracowników dotychczas zatrudnionych pod ziemią w zakładach górniczych całkowicie likwidowanych,

3) zaspokojenie roszczeń byłych pracowników całkowicie likwidowanych zakładów górniczych, w których zaprzestano wydobycia, dotyczących:

a) ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy przysługujący emerytom i rencistom na podstawie układów zbiorowych pracy obowiązujących w zakładach wymienionych w § 1 ust. 1,

b) rent wyrównawczych oraz jednorazowych odszkodowań pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

4) wypłaty wynagrodzeń wraz ze składkami dla pracowników zakładów górniczych całkowicie likwidowanych.

§ 3.
1. Podstawą przyznania dotacji na pokrycie kosztów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–4, jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1) podjęcie decyzji albo uchwały właściwego organu przedsiębiorstwa górniczego o rozpoczęciu likwidacji zakładu górniczego,

2) zaakceptowanie przez ministra właściwego do spraw gospodarki:

a) programu likwidacji zakładu górniczego,

b) rocznego planu likwidacji zakładu górniczego w podziale na miesiące, obejmującego:

– zakres rzeczowy robót likwidacyjnych i ich harmonogram,

– preliminarz kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń i składek, o których mowa w § 2 pkt 4, i przychodów z likwidacji majątku i innych źródeł,

– zakres rzeczowy robót i harmonogram prac prowadzonych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego,

3) przedłożenie sprawozdania z dotychczasowej realizacji planu likwidacji zakładu górniczego w przypadku kontynuowania jego likwidacji,

4) zawarcie umowy o prowadzenie likwidacji między ministrem właściwym do spraw gospodarki a likwidatorem, syndykiem albo właściwym organem kopalni lub zakładu górniczego ubiegającym się o dotację.

2. Podstawą przyznania dotacji na pokrycie kosztów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 9, jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1) zaakceptowanie przez ministra właściwego do spraw gospodarki:

a) programu utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części Kopalni Soli „Wieliczka",

b) rocznego planu utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części Kopalni Soli „Wieliczka" w podziale na miesiące, obejmującego:

– zakres rzeczowy robót i harmonogram prac,

– preliminarz kosztów,

2) zawarcie umowy na realizację prac w zakresie utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części Kopalni Soli „Wieliczka" między ministrem właściwym do spraw gospodarki a właściwym organem Kopalni Soli „Wieliczka" ubiegającym się o dotację.

§ 4.
1. Dotację przyznaje się na wniosek likwidatora, syndyka albo właściwego organu kopalni lub zakładu górniczego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) tytuł zadania przewidzianego do realizacji, w związku z likwidacją zakładu górniczego, albo

3) tytuł zadania przewidzianego do realizacji, wynikającego z programu utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części Kopalni Soli „Wieliczka",

4) preliminarz kosztów realizacji zadania, w tym kosztów wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

5) informację o stanie zaawansowania prac związanych z:

a) likwidacją zakładu górniczego albo

b) utrzymaniem i zabezpieczeniem Kopalni Soli „Wieliczka".

§ 5.
1. Przyznana przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotacja jest wypłacana zaliczkowo, w ratach miesięcznych, na specjalnie w tym celu utworzony przez likwidatora, syndyka albo właściwy organ kopalni lub zakładu górniczego rachunek bankowy.

2. Druga rata zaliczki oraz kolejne raty, o których mowa w ust. 1, wypłacane są po przedłożeniu sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 6.
1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, minister właściwy do spraw gospodarki wstrzymuje przekazywanie dalszych rat dotacji do czasu rozliczenia się z otrzymanych kwot.

2. Dotacje nie wykorzystane lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa w trybie określonym w odrębnych przepisach.

§ 7.
1. Likwidator, syndyk albo właściwy organ kopalni lub zakładu górniczego składają ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdania miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu, na który przyznana została rata dotacji, zawierające rozliczenie wykonywanych prac i faktycznie poniesionych kosztów.

2. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowej części Kopalni Soli „Wieliczka" wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-finansowym w zakresie wykorzystania dotacji właściwy organ kopalni jest obowiązany przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do dnia 20 lutego 2001 r.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »