| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 30 czerwca 2000 r.

w sprawie organizacji i zasad działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacji wymaganych od pracowników tych stacji.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W skład wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej mogą wchodzić oddziały zamiejscowe.

2. W wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub oddziale zamiejscowym mogą być tworzone: działy, oddziały, sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.

3. W dziale wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub dziale oddziału zamiejscowego mogą być tworzone: oddziały, sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.

§ 2.
1. W kolejowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub portowej stacji sanitarno-epidemiologicznej mogą być tworzone: oddziały, sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.

2. W oddziale kolejowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub oddziale portowej stacji sanitarno-epidemiologicznej mogą być tworzone: sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.

§ 3.
1. W skład powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej mogą wchodzić oddziały terenowe.

2. W powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub oddziale terenowym mogą być tworzone: działy, oddziały, sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.

3. W dziale powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub dziale oddziału terenowego mogą być tworzone: oddziały, sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy.

§ 4.
Stacja sanitarno-epidemiologiczna zapewnia realizację zadań inspektora sanitarnego należących do jego kompetencji, w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych,

2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,

3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,

4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,

5) działalność przeciwepidemiczną,

6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego,

7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

8) przygotowywanie wniosków do kolegiów do spraw wykroczeń,

9) przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,

10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia,

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji sanitarno-epidemiologicznej,

12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych.

§ 5.
Kwalifikacje wymagane od pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych określa załącznik do rozporządzenia.
§ 6.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 października 1996 r. w sprawie organizacji i zasad działania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacji wymaganych od pracowników tych stacji (Monitor Polski Nr 83, poz. 727).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: F. Cegielska

Załącznik 1. [KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
 z dnia 30 czerwca 2000 r. (poz. 677)

KWALIFIKACJE WYMAGANE OD PRACOWNIKÓW STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

 

Lp.

Stanowisko pracy

Wymagane kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, specjalizacja, przeszkolenie

Liczba lat pracy

1

2

3

4

l. Pracownicy działalności podstawowej

1

Wojewódzki inspektor sanitarny

według odrębnych przepisów

8

2

Powiatowy, portowy, kolejowy inspektor sanitarny

według odrębnych przepisów

6

3

Zastępca wojewódzkiego inspektora sanitarnego

wyższe medyczne1) i specjalizacja mająca zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej lub inne wyższe i specjalizacja mająca zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej

5

Zastępca powiatowego inspektora sanitarnego

Kierownik oddziału zamiejscowego (terenowego)

4

Główny specjalista ds. jakości

wyższe medyczne1) i specjalizacja w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej lub inne wyższe i specjalizacja w dziedzinie mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej oraz certyfikat PCBC kandydata na auditora lub audito-ra wiodącego

6

5

Kierownik działu, oddziału

wyższe medyczne1) i specjalizacja w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej lub inne wyższe i specjalizacja w dziedzinie mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej, lub ukończone studium podyplomowe w odpowiednim kierunku

6

6

Kierownik sekcji, pracowni

wyższe medyczne1) i specjalizacja w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej lub wyższe i specjalizacja w dziedzinie mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej, lub ukończone studium podyplomowe w odpowiednim kierunku

6

7

Starszy asystent

wyższe medyczne1) i specjalizacja w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej lub inne wyższe i specjalizacja w dziedzinie mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej

5

8

Asystent

wyższe medyczne1) i specjalizacja w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej lub inne wyższe i specjalizacja w dziedzinie mającej zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej

3

Specjalista ds. sanitarnych

9

Młodszy asystent

wyższe medyczne1) lub inne wyższe mające zastosowanie przy wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej

1

10

Starszy instruktor higieny, starszy instruktor ds. oświaty zdrowotnej, starsza pielęgniarka, starszy technik2)

średnie medyczne lub inne średnie mające zastosowanie przy wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej

5

11

Instruktor higieny, instruktor ds. oświaty zdrowotnej, pielęgniarka, technik2)

średnie medyczne lub inne średnie mające zastosowanie przy wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej

12

Starsza rejestratorka medyczna, starsza sekretarka medyczna, starszy statystyk medyczny

średnie

5

13

Rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna, statystyk medyczny

średnie

 

1

2

3

4

14

Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych

średnie, przeszkolenie specjalistyczne i uprawnienia kwalifikacyjne typu „E"

15

Kontroler sanitarny3), dezynfektor, pomoc laboratoryjna

średnie

podstawowe oraz przeszkolenie zawodowe

II. Pracownicy techniczni, ekonomiczni i administracji

1

Zastępca kierownika stacji sanitarno-epidemiologicznej ds. organizacyjno-administracyjnych

wyższe ekonomiczne lub inne wyższe mające zastosowanie przy wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej

5

2

Główny księgowy

wyższe ekonomiczne

5

3

Zastępca głównego księgowego

wyższe ekonomiczne

4

średnie ekonomiczne

8

4

Radca prawny

według odrębnych przepisów

5

Starszy: specjalista, informatyk

wyższe o odpowiednim kierunku

5

6

Specjalista, informatyk

wyższe o odpowiednim kierunku

3

7

Kierownik działu, oddziału

wyższe o odpowiednim kierunku

3

Kierownik sekcji

średnie o odpowiednim kierunku

5

8

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

wyższe oraz ukończone szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

3 w służbie bhp

średnie oraz ukończone szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

5 w służbie bhp

9

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

wyższe oraz ukończone szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

2

średnie oraz ukończone szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

4

10

Inspektor ochrony przeciwpożarowej, inspektor obrony cywilnej i spraw obronnych

wyższe o odpowiednim kierunku i przeszkolenie specjalistyczne

1

średnie o odpowiednim kierunku i przeszkolenie specjalistyczne

5

11

Starszy: rewident, księgowy, technik informatyk

wyższe o odpowiednim kierunku

średnie o odpowiednim kierunku

2

12

Starszy kasjer

średnie o odpowiednim kierunku

2

13

Księgowy, technik informatyk, rewident

średnie o odpowiednim kierunku

14

Starszy: referent, archiwista

średnie

2

15

Kasjer

średnie

16

Referent, sekretarka, archiwista

średnie

17

Starszy magazynier

średnie

1

18

Magazynier

średnie

19

Maszynistka

podstawowe i kurs maszynopisania

20

Telefonistka

podstawowe

III. Pracownicy gospodarczy i obsługi

1

Konserwator urządzeń technicznych

średnie techniczne

zasadnicze zawodowe o odpowiednim kierunku

2

Starszy mistrz

średnie techniczne

5

zasadnicze zawodowe i uprawnienia mistrzowskie

3

Mistrz

średnie techniczne

zasadnicze zawodowe i uprawnienia mistrzowskie

4

Hydraulik, ślusarz, elektromechanik, tokarz, elektryk, spawacz i inni

zasadnicze zawodowe

podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego

5

Kierowca

podstawowe i prawo jazdy odpowiedniej kategorii

6 miesięcy

6

Palacz kotłów parowych i wodnych

podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego oraz kwalifikacje typu „E"

6 miesięcy

7

Pomocnik palacza

podstawowe i przyuczenie do zawodu

8

Starszy: dozorca, strażnik, portier

podstawowe i przyuczenie do zawodu

3

9

Dozorca, strażnik, portier, woźny, dźwigowy, szatniarz, powielaczowy, sprzątaczka, goniec, robotnik go­spodarczy, praczka

podstawowe i przeszkolenie zawodowe

 

1) Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o wyższym wykształceniu medycznym, należy przez to rozumieć lekarza, lekarza stomatologa, magistra pielęgniarstwa, magistra farmacji i magistra analityki medycznej.

2) Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o techniku, należy przez to rozumieć technika analityki medycznej lub inną osobę z wykształceniem średnim technicznym mającym zastosowanie w wykonywaniu zadań Inspekcji Sanitarnej.

3) Dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych do dnia wejścia w życie rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »