| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

sporządzona w Brukseli dnia 14 września 1994 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 14 września 1994 r. w Brukseli została sporządzona Umowa w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w następującym brzmieniu:

Przekład

UMOWA

w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Biorąc pod uwagę Deklarację w sprawie pokoju i współpracy wydaną przez szefów Państw i Rządów uczestniczących w spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej w Rzymie w dniach 7 i 8 listopada 1991 r., wzywającą do ustanowienia Północnoatlantyckiej Rady Współpracy, oraz Oświadczenie Północnoatlantyckiej Rady Współpracy w sprawie dialogu, partnerstwa i współpracy z dnia 20 grudnia 1991 r.;

odnotowując zaproszenie do Partnerstwa dla Pokoju sformułowane i podpisane przez szefów Państw i Rządów Państw-Członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej w Brukseli dnia 10 stycznia 1994 r.;

uznając potrzebę określenia statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji;

biorąc pod uwagę, że celem immunitetów i przywilejów zawartych w niniejszej umowie nie jest osiąganie korzyści przez poszczególne osoby, lecz zapewnienie właściwego wypełniania przez nie swoich funkcji związanych z Organizacją;

Strony niniejszej umowy uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszej umowy:

„Organizacja" oznacza Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego;

„Państwo-Członek" oznacza Państwo-Stronę Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r.;

„Państwo trzecie" oznacza Państwo nie będące Stroną Traktatu Północnoatlantyckiego podpisanego w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r.,  które przyjęło zaproszenie do programu Partnerstwa dla Pokoju i podpisało Dokument Ramowy Partnerstwa oraz jest członkiem Północnoatlantyckiej Rady Współpracy lub jest innym państwem zaproszonym przez Radę Północnoatlantycką do ustanowienia przedstawicielstwa przy Organizacji.

Artykuł 2

(a) Państwo-Członek, na którego terytorium Organizacja ma swoją siedzibę, przyzna przedstawicielstwom państw trzecich przy Organizacji oraz personelowi przedstawicielstwa immunitety i przywileje przyznawane przedstawicielstwom dyplomatycznym i ich personelowi;

(b) Ponadto Państwo-Członek, na którego terytorium Organizacja ma swoją siedzibę, przyzna zwyczajowe immunitety i przywileje przedstawicielom państw trzecich, pełniącym swoje funkcje czasowo, w stosunku do których nie ma zastosowania ustęp (a) niniejszego artykułu, w czasie gdy przebywają oni na terytorium tego państwa w celu zapewnienia właściwego reprezentowania państw trzecich w pracach Organizacji.

Artykuł 3

(a) Niniejsza umowa będzie otwarta do podpisu dla Państw-Członków oraz podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia zostaną złożone w archiwach Rządu Królestwa Belgii, który poinformuje wszystkie Państwa-Sygnatariuszy o złożeniu każdego takiego dokumentu;

(b) Po złożeniu przez co najmniej dwa spośród Państw-Członków, wliczając w to Państwo-Członka, na którego terytorium Organizacja ma swoją siedzibę, dokumentów ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia niniejsza umowa wejdzie w życie w stosunku do wyżej wymienionych państw. Umowa wejdzie w życie w stosunku do wszystkich pozostałych Państw-Sygnatariuszy w dniu złożenia przez te państwa dokumentów ratyfikacji.

Artykuł 4

(a) Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze pisemnej notyfikacji o wypowiedzeniu przekazanej Rządowi Królestwa Belgii, który poinformuje o takiej notyfikacji wszystkie Państwa-Sygnatariuszy;

(b) Wypowiedzenie wchodzi w życie po upływie roku od otrzymania notyfikacji przez Rząd Królestwa Belgii.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upełnomocnieni przez swoje Rządy pełnomocnicy podpisali niniejszą umowę, której teksty angielski i francuski są jednakowo autentyczne.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 września 1994 r.

AGREEMENT

on the status of missions and representatives of Third States to the North Atlantic Treaty Organization

Considering the Declaration on Peace and Cooperation issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic CounciI in Rome on 7th and 8th November 1991 calling for the establishment of a North Atlantic Cooperation CounciI and the North Atlantic Cooperation CounciI Statement on Dialogue, Partnership and Cooperation of 20th December 1991;

Noting the Partnership for Peace invitation issued and signed by the Heads of State and Government of the Member States of the North Atlantic Treaty Organization at the meeting of the North Atlantic Council in Brussels on 10th January 1994;

Recognizing the need to determine the status of the missions and representatives of Third States to the Organization;

Considering that the purpose of immunities and privileges contained in the present Agreement is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of their functions in connection with the Organization;

The Parties to the present Agreement have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of the present Agreement:

„Organization" means: The North Atlantic Treaty Organization;

„Member State" means: A State Party to the North Atlantic Treaty done in Washington on 4th ApriI1949;

„Third State" means: A State which is not a Party to the North Atlantic Treaty done in Washington on 4th ApriI 1949, and which has accepted the invitation to the Partnership for Peace and subscribed to the Partnership for Peace Framework Document, is a Member State of the North Atlantic Cooperation CounciI or is any other State invited by the North Atlantic CounciI to establish a mission to the Organization.

Article 2

(a) The Member State in whose territory the Organization has its Headquarters shall accord to the missions of Third States to the Organization and the members of their staff the immunities and privileges accorded to diplomatic missions and their staff;

 (b) In addition, the Member State in whose territory the Organization has its headquarters shall accord the customary immunities and privileges to the representatives of Third States, on temporary mission, who are not covered by paragraph (a) of the present Article, while present in its territory for the purpose of ensuring the representation of Third States in relation to the proceedings of the Organization.

Article 3

(a) The present Agreement shall be open for signature by Member States and shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the Kingdom of Belgium which shall notify all signatory States of the deposit of each such instrument;

 (b) As soon as two or more signatory States, including the Member State in whose territory the Organization has its headquarters, have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval, the present Agreement shall come into force in respect of those States. It shall come into force in respect of each other signatory State on the date of the deposit of its instrument.

Article 4

(a) The present Agreement may be denounced by any Contracting State by giving written notification of denunciation to the Government of the Kingdom of Belgium which shall notify all signatory States of each such notification;

(b) The denunciation shall take effect one year after the receipt of the notification by the Government of the Kingdom of Belgium.

In witness where of the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement of which the English and French texts are equally authentic.

Done in Brussels, this 14th day of September 1994,

ACCORD

sur le statut des missions et des représentants d'États tiers auprès de L'0rganisation du Traité de L'Atlantique Nord

Considérant la déclaration sur la paix et la coopération publiée par les chefs d'Etat et de Gouvernement participant à la réunion du Conseil de L'Atlantique Nord à Rome les 7 et 8 novembre 1991, qui prévoit la création d'un Conseilł de coopération Nord–Atlantique, ainsi que la déclaration du Conseil de coopération Nord–Atlantique sur le dialogue, le partenariat et la coopération du 20 décembre 1991;

prenant note de l'invitation au Partenariat pour la Paix formulée et signée par les chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l'Organisation du Traité de L'Atlantique Nord participant à la réunion du Conseil de L'Atlantique Nord tenue à Bruxelles le 10 janvier 1994;

reconnaissant la nécessité de déterminer le statut des missions et des représentants d'Etats tiers auprès de l'Organisation;

considérant que le but des immunités et des privilèges prévus dans le présent Accord n'est pas d'avantager des individus mais d'assurer l'exercice efficace de leurs fonctions auprès de l'Organisation;

les Parties au présent accord sont convenues de ce qui suit:

Article 1

Aux fins du présent accord:

„Organisation" désigne: L'organisation du Traité de L'Atlantique Nord;

 „Etat membre" désigne: Un Etat Partie au Traité de L'Atlantique Nord fait à Washington le 4 avril 1949;

„Etat tiers" désigne: Un Etat qui n'est pas Partie au Traité de L'Atlantique Nord fait à Washington le 4 avril 1949, et qui a accepté l'invitation au Partenariat pour la Paix et en a signé le document cadre, ainsi qu'un Etat membre du Conseil de coopération Nord–Atlantique ou tout autre Etat invité par le Conseil de L'Atlantique Nord à établir une mission auprès de l'Organisation.

Article 2

(a) L’Etat membre sur le territoire duquel l'organisation a son siège accorde aux missions d’Etats tiers auprès de l'Organisation et a leur personnel les immunités et les privilèges accordés aux missions diplomatiques et à leur personnel.

(b) En outre, l'Etat membre sur le territoire duquel l'Organisation a son siége accorde les immunités et les privilèges d'usage aux représentants d'Etats tiers en mission temporaire, qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article (a) du présent article, pendant qu'ils se trouvent sur son territoire pour assurer la représentation des Etats tiers considérés dans le cadre des travaux de l'Organisation.

Article 3

(a) Le présent Accord est soumis à la signature des Etats membres et est sujet à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique, qui doit informer tous les Etats signataires du dépôt de chacun de ces instruments.

(b) Dés qu'au moins deux Etats signataires, y compris l'Etat membre sur le territoire duquel l'Organisation a son siège, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le présent Accord entre en vigueur pour ces Etats. II entre en vigueur pour chaque autre Etat signataire à la date où celui-ci dépose son instrument.

Article 4

(a) Le présent Accord peut être dénoncé par tout Etat contractant au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée au Gouvernement du Royaume de Belgique, qui doit informer de cette notification tous les Etats signataires.

(b) La dénonciation prend effet un an après réception de la notification par le Gouvernement du Royaume de Belgique.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord, dont les versions anglaise et française font également foi.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 1994.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tej umowy,

– postanowienia umowy są ratyfikowane, przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 27 maja 1999 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »