| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 lipca 2000 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także sposobu rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych.

Na podstawie art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 27) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) kredycie – należy przez to rozumieć kredyt, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw, zwanej dalej „ustawą",

2) umorzeniu – należy przez to rozumieć umorzenie, na warunkach określonych w art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1, art. 10a oraz art. 11 ust. 3 i 6 ustawy, zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytu.

§ 2.
1. Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez spółdzielnię mieszkaniową, umorzenie następuje pod warunkiem prowadzenia przez spółdzielnię analitycznej ewidencji zadłużenia z tytułu kredytu wraz z odsetkami, w części przypadającej na lokale zajmowane przez poszczególnych członków spółdzielni, oraz umożliwienia bankowi kontroli tej ewidencji.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać co najmniej:

1) przypadający na każdy lokal stan zadłużenia z tytułu:

a) kredytu,

b) skapitalizowanych odsetek,

c) przejściowego wykupienia odsetek od kredytu, z podziałem na zadłużenie z tytułu przejściowego wykupienia odsetek oraz zadłużenie z tytułu oprocentowania tych odsetek,

2) wysokość wniesionej przez członka spółdzielni części wkładu budowlanego lub wysokość wkładu mieszkaniowego, ustaloną według zasad określonych w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723 i Nr 121, poz. 769 i 770 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99, poz. 1151),

3) nominalną kwotę umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy,

4) wysokość dokonanych umorzeń, z podziałem na umorzenie zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek oraz zadłużenia z tytułu oprocentowania tych odsetek,

5) kwotę odsetek skapitalizowanych wykupionych przez budżet państwa,

6) wysokość należności z tytułu obciążających członka spółdzielni mieszkaniowej miesięcznych spłat kredytu, wyliczoną zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1 ustawy, oraz wysokość spłat wnoszonych przez członka spółdzielni.

3. Spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana udostępnić, na wniosek banku, pełną dokumentację dotyczącą rozliczeń z tytułu spłaty kredytu.

§ 3.
1. Kredytobiorca składa w banku pisemny wniosek o dokonanie umorzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1, art. 10a oraz art. 11 ust. 3 i 6 ustawy.

2. Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez spółdzielnię mieszkaniową, członkowie spółdzielni, którym przysługuje umorzenie, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3, 4 i 5, art. 10a oraz art. 11 ust. 6 ustawy, składają wnioski w spółdzielni, a spółdzielnia jest obowiązana złożyć w banku, w imieniu tych członków, wniosek sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, odrębnie dla każdego rachunku kredytowego w banku.

3. Złożenie przez spółdzielnię mieszkaniową wniosku, o którym mowa w ust. 2, o dokonanie umorzenia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy nie wymaga wniosku członka spółdzielni.

4. Kredytobiorca składa wniosek o dokonanie umorzenia na podstawie:

1) art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 kwietnia 1996 r. do dnia wniesienia, zgodnie z umową kredytową, następnej raty kredytu, z zastrzeżeniem § 4,

2) art. 10 ust. 1 pkt 2–5, art. 10a oraz art. 11 ust. 6 ustawy – w terminie, w którym nastąpiło zdarzenie uprawniające do umorzenia, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 4,

3) art. 11 ust. 3 ustawy – w terminie złożenia wniosku o zmianę zasad spłaty kredytu, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, a jeżeli wniosek ten został złożony przed dniem 1 stycznia 1998 r.– w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia wniesienia, zgodnie z umową kredytową, bieżącej lub następnej raty kredytu, z zastrzeżeniem § 4.

5. Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez osobę fizyczną, kredytobiorca może złożyć jednorazowo wniosek o dokonywanie umorzenia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy w całym okresie spłaty kredytu, z tym że umorzenie jest dokonywane w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c).

6. Bank rozpatruje wniosek o dokonanie umorzenia w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, bank niezwłocznie zawiadamia o tym wnioskodawcę i wzywa do uzupełnienia wniosku.

§ 4.
Jeżeli wniosek o dokonanie umorzenia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 11 ust. 3 ustawy został złożony po terminach określonych w § 3 ust. 4, bank dokona umorzenia, na dzień złożenia wniosku, w wysokości, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 11 ust. 3 ustawy. Przepis § 3 ust. 6 stosuje się.
§ 5.
1. Bank dokonuje umorzenia:

1) o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy – na dzień podjęcia przez bank decyzji o zakończeniu windykacji należności z tytułu kredytu, w wysokości ustalonej według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek na dzień podjęcia tej decyzji,

2) o którym mowa w art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 i 6 ustawy, z zastrzeżeniem § 4 – na dzień:

a) 31 marca 1996 r. – w wysokości nadwyżki ustalonej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy,

b) powiadomienia banku przez spółdzielnię mieszkaniową o ustaniu członkostwa – w wysokości ustalonej na ten dzień nadwyżki, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy,

c) w którym wpłata w wymaganej wysokości wpłynęła na rachunek kredytobiorcy w banku – w wysokości odpowiedniej części zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, ustalonej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3–5 i art. 11 ust. 6 ustawy, według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek na ten dzień,

d) złożenia przez kredytobiorcę wniosku o zmianę zasad spłaty kredytu, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy – w wysokości ustalonej na ten dzień nadwyżki, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4,

3) o którym mowa w art. 10a ustawy – na dzień 31 grudnia 2017 r. w wysokości stanu zadłużenia na ten dzień.

2. Bank dokonuje umorzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy, po stwierdzeniu wniesienia przez kredytobiorcę spłat kredytu za dany kwartał i kwartały poprzednie, w wysokości określonej w art. 7, art. 8 i art. 11 ustawy.

3. Umorzeniu podlega w pierwszej kolejności zadłużenie z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu, a następnie zadłużenie z tytułu oprocentowania tych odsetek.

4. Jeżeli wniosek o zmianę zasad spłaty kredytu został złożony przed dniem 1 stycznia 1998 r., bank dokonuje umorzenia, na dzień złożenia wniosku o to umorzenie, w wysokości nadwyżki ustalonej zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy na dzień złożenia wniosku o zmianę zasad spłaty kredytu.

§ 6.
Bank dokonuje zmniejszenia stanu zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek o kwotę tych odsetek, podlegającą:

1) umorzeniu w ciężar budżetu państwa, zgodnie z art. 10a ustawy – na dzień 31 grudnia 2017 r.,

2) wykupieniu, ze środków budżetu państwa, zgodnie z art. 11 ust. 3 i 4 ustawy – na dzień, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. d),

3) wykupieniu, ze środków budżetu państwa, zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy – na dzień, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c).

§ 7.
1. Bank zawiadamia kredytobiorcę o dacie i wysokości dokonanego:

1) umorzenia, z podziałem na umorzenie zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek oraz zadłużenia z tytułu oprocentowania tych odsetek,

2) zmniejszenia stanu zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek, o którym mowa w § 6.

2. Na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, spółdzielnia mieszkaniowa dokonuje zmian w analitycznej ewidencji zadłużenia, o której mowa w § 2 ust. 1, i uzgadnia stan zadłużenia z bankiem.

3. Spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana niezwłocznie poinformować członków spółdzielni o dokonanych umorzeniach oraz zmniejszeniach stanu zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek.

§ 8.
Bank, w terminie ustalonym na podstawie odrębnych przepisów do przedstawienia kwartalnego rozliczenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych, składa Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast rozliczenie umorzeń zadłużenia kredytobiorców z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych za dany kwartał, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 9.
Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i minister właściwy do spraw finansów publicznych lub organy przez nich wskazane oraz upełnomocnione przez nich banki zrzeszające banki spółdzielcze i Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. mają prawo do kontrolowania prawidłowości rozliczeń banków w zakresie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 lipca 2000 r. (poz. 749)

Załącznik nr 1

......................................

(pieczęć spółdzielni)

 

WNIOSEK O UMORZENIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU PRZEJŚCIOWEGO WYKUPIENIA ODSETEK OD KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w zł

1

2

3

1

Kwota podlegająca umorzeniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy (1. 1 –1. 2 ≤ 1. 1.b + 1. 1.c)

 

1. 1

Zadłużenie ogółem na dzień 31 marca 1996 r.

 

 

z tego z tytułu:

 

 

a) kredytu i skapitalizowanych odsetek

 

 

b) przejściowego wykupienia odsetek

 

 

c) oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych za okres od 1 stycznia do 31 marca 1996 r.

 

1. 2

Wartość lokali mieszkalnych:

 

 

a) wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 p. u., obowiązujący na dzień 31 marca 1996 r.

 

 

b) powierzchnia lokali mieszkalnych (m2)

 

 

c) liczba lokali mieszkalnych (szt.)

 

2

Kwota podlegająca umorzeniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy (2. 1 –2. 2 ≤ 2. 1.b + 2. 1.c)

 

2. 1

Zadłużenie ogółem na dzień dokonania umorzenia

 

 

z tego z tytułu:

 

 

a) kredytu i skapitalizowanych odsetek

 

 

b) przejściowego wykupienia odsetek

 

 

c) oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych

 

2. 2

Wartość lokali mieszkalnych:

 

 

a) wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 p. u.

 

 

b) powierzchnia lokali mieszkalnych (m2)

 

 

c) liczba lokali mieszkalnych (szt.)

 

3

Kwota podlegająca umorzeniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy (3. 1 –3. 3 + 3. 2 ≤ 3. 1.b + 3. 1.c)

 

3. 1

Zadłużenie ogółem na dzień dokonania umorzenia

 

 

z tego z tytułu:

 

 

a) kredytu i skapitalizowanych odsetek

 

 

b) przejściowego wykupienia odsetek

 

 

c) oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych

 

3. 2

Nominalna kwota umorzenia kredytu, dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy

 

3. 3

Wartość lokali mieszkalnych:

 

 

a) wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 p. u.

 

 

b) powierzchnia lokali mieszkalnych (m2)

 

 

c) liczba lokali mieszkalnych (szt.)

 

 

1

2

3

4

Kwota podlegająca umorzeniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy (4. 3 – 4. 2 ≤ 4. 1.b + 4. 1.c)

 

4. 1

Zadłużenie ogółem na dzień dokonania umorzenia

 

 

z tego z tytułu:

 

 

a) kredytu i skapitalizowanych odsetek

 

 

b) przejściowego wykupienia odsetek

 

 

c) oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych

 

4. 2

Wpłata należna (zgodnie z art. 7 lub 11 ustawy)

 

4. 3

Wpłata dokonana

 

4. 4

Liczba lokali mieszkalnych (szt.)

 

5

Kwota podlegająca umorzeniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy [0,7 x (5. 1.b + 5. 1.c)]

 

5. 1

Zadłużenie ogółem na dzień dokonania umorzenia

 

 

z tego z tytułu:

 

 

a) kredytu i skapitalizowanych odsetek

 

 

b) przejściowego wykupienia odsetek

 

 

c) oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych

 

5. 2

Wpłata dokonana [5. 1.a + 0,3 x (5. 1.b + 5. 1.c)]

 

5. 3

Liczba lokali mieszkalnych (szt.)

 

6

Kwota podlegająca umorzeniu na podstawie art. 10a ustawy (6. 1.c)

 

6. 1

Zadłużenie ogółem na dzień dokonania umorzenia

 

 

z tego z tytułu:

 

 

a) kredytu

 

 

b) skapitalizowanych odsetek

 

 

c) przejściowego wykupienia odsetek

 

6. 2

Liczba lokali mieszkalnych (szt.)

 

7

Kwota podlegająca umorzeniu na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy (7. 1 –7. 2 ≤ 7. 1.c + 7. 1.d)

 

7. 1

Zadłużenie ogółem na dzień dokonania umorzenia

 

 

z tego z tytułu;

 

 

a) kredytu

 

 

b) skapitalizowanych odsetek

 

 

c) przejściowego wykupienia odsetek

 

 

d) oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych

 

7. 2

Wartość lokali mieszkalnych:

 

 

a) wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 p. u.

 

 

b) powierzchnia lokali mieszkalnych (m2)

 

 

c) liczba lokali mieszkalnych (szt.)

 

8

Kwota podlegająca umorzeniu na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy [0,7 x (8. 1.c + 8. 1.d)]

 

8. 1

Zadłużenie ogółem na dzień dokonania umorzenia

 

 

z tego z tytułu:

 

 

a) kredytu

 

 

b) skapitalizowanych odsetek

 

 

b. 1) skapitalizowanych odsetek do 30 czerwca 1993 r.

 

 

b. 2) skapitalizowanych odsetek po 30 czerwca 1993 r.

 

 

c) przejściowego wykupienia odsetek

 

 

d) oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych

 

8. 2

Wpłata dokonana [8. 1a + 8. 1. b. 1 + (0,3 x 8. 1.b. 2) + 0,3 x (8. 1.c + 8. 1.d)]

 

9

Łączna kwota (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)

 

 

Sporządził:

 

............................................. ..

 

(imię i nazwisko, nr telefonu)

......................................., dnia ...........................

 

.............................................. ..............

(pieczęć i podpis)

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

..................................... ......................

(pieczęć banku)

 

ROZLICZENIE UMORZEŃ ZADŁUŻENIA KREDYTOBIORCÓW Z TYTUŁU PRZEJŚCIOWEGO WYKUPIENIA ODSETEK OD KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH ZA ........... KWARTAŁ ................. R.

w zł

Lp.

Tytuł umorzenia

Kwota dokonanych w kwartale umorzeń

zadłużenia ogółem

z tego z tytułu

przejścio­wego wykupienia odsetek

oprocento­wania odsetek wykupionych od początku roku

1

2

3

4

5

1

Nadwyżka zadłużenia ponad wartość lokalu ustaloną na dzień 31 marca 1996 r. (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy)

 

 

 

2

Nadwyżka zadłużenia ponad wartość lokalu w wypadku postawienia go do dyspozycji spółdzielni (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy)

 

 

 

3

Nadwyżka zadłużenia ponad wartość lokalu w wypadku przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy)

 

 

 

4

Nadwyżka miesięcznej spłaty ponad jej minimalną wysokość (art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy)

 

 

 

5

Spłata całości kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz 30% zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek (art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy)

 

 

 

6

Kwota zadłużenia nie odzyskana przez bank w drodze windykacji należności (art. 6 ust. 3 ustawy)

 

 

 

7

Kwota zadłużenia nie spłacona przez kredytobiorcę w ciągu 20 lat od dnia 1 stycznia 1998 r. (art. 10a ustawy)

 

 

 

8

Nadwyżka zadłużenia ponad wartość lokalu w wypadku podjęcia przez kredytobiorcę spłaty kredytu na zasadach określonych w art. 7 ustawy (art. 11 ust. 3 ustawy)

 

 

 

9

Spłata całości kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami naliczonymi do dnia 30 czerwca 1993 r. oraz 30% odsetek skapitalizowanych naliczonych po dniu 30 czerwca 1993 r. i 30% zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek (art. 11 ust. 6 ustawy)

 

 

 

Razem (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

 

 

 

 

Dane uzupełniające:

(w zł)

 

1. Kwota skapitalizowanych odsetek, o którą zmniejszono stan zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy

...............................

2. Kwota skapitalizowanych odsetek, o którą zmniejszono stan zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy

...............................

3. Kwota skapitalizowanych odsetek umorzonych w ciężar budżetu państwo na podstawie art. 10a ustawy

...............................

 

Sporządził:

..................................... ..........

 

(imię i nazwisko, nr telefonu)

 

..................................... .., dnia ...........................

 

 

..................................... .............................

 

(pieczęć i podpis)

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »