| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 24 lipca 2000 r.

w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 110, poz. 1255) zarządza się. co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie reguluje zasady przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, zwanej dalej „pomocą finansową", funkcjonariuszowi Straży Granicznej, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, zasady zwrotu tej pomocy oraz jej wysokość.
§ 2.
1. Pomoc finansową, o której mowa w § 1, przyznaje się jednorazowo funkcjonariuszowi Straży Granicznej w służbie stałej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem".

2. Pomocy finansowej nie przyznaje się funkcjonariuszowi, który nie spełnia warunków do otrzymania lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 12 października 1990 r, o Straży Granicznej.

§ 3.
1. Pomoc finansową przyznaje się na wniosek funkcjonariusza. Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej określa załącznik do rozporządzenia.

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt ubiegania się przez funkcjonariusza lub jego małżonka pozostającego z nim we wspólności majątkowej o lokal mieszkalny lub dom w miejscowości pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej, a w szczególności:

1) zaświadczenie o członkostwie w spółdzielni mieszkaniowej albo

2) wyciąg z księgi wieczystej oraz umowę kupna lokalu (domu jednorodzinnego) sporządzoną w formie aktu notarialnego lub umowę przedwstępną, albo

3) w przypadku budowy domu jednorodzinnego – aktualny wyciąg z księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu (prawo wieczystego użytkowania) oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu, albo

4) pozwolenie na budowę lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.

§ 4.
1. Wysokość pomocy finansowej wynosi 3 418 zł za normę zaludnienia lokalu mieszkalnego przysługującą funkcjonariuszowi i każdemu członkowi jego rodziny, według uprawnień przysługujących na dzień złożenia wniosku.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

3. Podstawę waloryzacji stanowi kwota pomocy finansowej obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym waloryzacja następuje.

4. Wypłata przyznanej pomocy finansowej może nastąpić jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o przyznaniu tej pomocy. Liczbę rat, ich wysokość oraz termin wypłaty ustala się w decyzji o przyznaniu pomocy.

§ 5.
1. Pomoc finansowa podlega zwrotowi w razie:

1) jej nienależnego pobrania,

2) zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem 10 lat do dnia jej rozpoczęcia z uwzględnieniem okresów służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej, o ile nie nabył uprawnień do emerytury, renty policyjnej lub renty przyznanej na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802, Nr 106, poz. 1215 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238 i Nr 56, poz. 678).

2. Do ustalenia wysokości kwoty pomocy finansowej podlegającej zwrotowi przyjmuje się liczbę norm zaludnienia lokalu mieszkalnego określoną w decyzji o przyznaniu pomocy finansowej oraz stawkę tej pomocy obowiązującą w dniu powstania obowiązku jej zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wysokość ustalonej kwoty pomocy finansowej obniża się o 1/10 za każdy pełny rok służby.

4. Zwrot pomocy finansowej może nastąpić na pisemny wniosek funkcjonariusza w ratach, których liczbę i wysokość ustala się w decyzji o zwrocie pomocy finansowej.

§ 6.
W stosunku do funkcjonariusza zajmującego lokal mieszkalny będący w dyspozycji właściwego organu decyzję o przyznaniu pomocy finansowej wydaje się pod warunkiem opróżnienia tego lokalu przez wszystkie zamieszkałe w nim osoby i przekazania lokalu do dyspozycji organu w terminie 6 miesięcy od dnia wypłaty pomocy finansowej pod rygorem zwrotu przyznanej pomocy.
§ 7.
Pomoc finansowa nie przysługuje funkcjonariuszowi na zasadach określonych w rozporządzeniu, jeżeli uzyskał pomoc finansową na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 8.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem jego wejścia w życie.
§ 9.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Monitor Polski Nr 76, poz. 713).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki

Załącznik 1. [Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2000 r. (poz. 779)WZÓR]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 z dnia 24 lipca 2000 r. (poz. 779)

WZÓR

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »