| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 czerwca 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289 i Nr 135, poz. 913) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 208,42 ha, położonych na terenach miasta Ozorkowa, miasta Zgierza, miasta Łodzi, miasta Tomaszowa Mazowieckiego, gminy Pabianice i gminy Ksawerów.";

2) w § 2 w ust. 1 w pkt 1:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy „podmiotowi gospodarczemu (zwanemu dalej «podmiotem»)" zastępuje się wyrazem „przedsiębiorcy",

b) lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a) na zakup i montaż fabrycznie nowych maszyn i urządzeń przyjętych przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317), do grup 3–6 i 8 oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7 tej Klasyfikacji, z wyjątkiem samochodów osobowych i innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kg, a także na modernizację lub wytwarzanie we własnym zakresie tych urządzeń,

b) na zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację budynków i budowli położonych na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317), do grupy 1 podgrupy 10 rodzajów 101, 102, 104 oraz grupy 2 podgrupy 20, 21 i podgrupy 22 rodzajów 220, 223 i 224,";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Nie wymaga zezwolenia prowadzenie na terenie strefy następujących rodzajów działalności gospodarczej:

1) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku,

2) robót budowlanych określonych w sekcji F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zwanej dalej «PKWiU»,

3) usług w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hoteli i restauracji,  określonych w sekcjach G i H PKWiU,

4) usług transportowych, magazynowych oraz łączności, określonych w sekcji l PKWiU,

5) usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K PKWiU,

6) usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, edukacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, usług komunalnych, pozostałych społecznych i indywidualnych usług świadczonych w gospodarstwach domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L – Q PKWiU.";

4) w § 5 w ust. 1 wyrazy „podmiot gospodarczy" zastępuje się wyrazem „przedsiębiorcę";

5) użyty w rozporządzeniu w różnych przypadkach i liczbach wyraz „podmiot" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazem „przedsiębiorca";

6) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC l TERENU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 czerwca 2000 r. (poz. 789)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC l TERENU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Łódź

Kompleks NOWY JÓZEFÓW-SREBRNA

Obręb: P-38 (ark. mapy nr 3, 4), P-39 (ark. mapy nr 5, 6, 7 i 11); Łódź

Obręb: K-8 (ark. mapy nr 1), K-19 (ark. mapy nr 1); Konstantynów

Granica rozpoczyna się od punktu osnowy 1742 położonego na południowo-wschodnim rogu działki 100 u zbiegu dwóch dróg (działka 318 i działka 317) i biegnie w kierunku zachodnim po drodze (działka 317) wzdłuż działki 100 i działki 102 do punktu 1 (do torowiska kolejowego) ok. 350 m. W punkcie 1 granica SSE załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym i na odcinku ok. 180 m biegnie (wzdłuż torowiska kolejowego) pomiędzy działką 103/2 i działką 102 do punktu 2. Do punktu 3 skręca o trzydzieści stopni na północny zachód (wzdłuż kompleksu leśnego) ok. 180 m, następnie biegnie na południe (wzdłuż kompleksu leśnego) do punktu 4 i ulicą Nowy Józefów (działka 316) biegnie na zachód do punktu 5. Z punktu 5 pod kątem prostym biegnie na południe wzdłuż działek 38/3 i 37/3 dochodząc do punktu 6. Punkt 6 stanowi południowo-wschodni punkt graniczny działki 38/3. Granica SSE pomiędzy punktem 5 a punktem 6 wynosi ok. 350 m. Dalej granica biegnie wzdłuż południowej granicy działek 38/3, 39/3, 40/4 i 41/3 oraz po granicy ul. Maratońskiej w kierunku zachodnim, gdzie w odległości ok. 88 m zlokalizowany jest punkt 7. Od punktu 7 biegnie na północ pod kątem prostym po zachodniej granicy działki 41/3 i po granicy działki 42/3 biegnie do punktu 8. Punkt ten jest również północno-zachodnim punktem granicznym działki 41/3. Punkt 9 leży na zachód od punktu 8, a odległość między nimi to ok. 242 m. Punkt 9 jest południowo-wschodnim punktem granicznym działki 133. Północno-wschodnim granicznikiem działki 136 jest punkt 10. Granica SSE na odcinku pomiędzy punktem 9 a 10 stanowi wschodnie granice działek 133, 134, 135, 136 i biegnie wzdłuż drogi (działka 331/2) na odległość 478 m. Na zachód od punktu 10 wzdłuż południowych granic działek 139, 138, 137 w odl. ok. 229 m znajduje się punkt 11. Punkt ten jest również południowo-zachodnim granicznikiem działki 137. Do punktu 434 z punktu 11 granica biegnie na północ ok. 434 m (270 m wzdłuż zachodniej granicy działki 137 w granicach gminy Łódź i 164 m wzdłuż zachodniej granicy działki 59 w granicach gminy Konstantynów). Z punktu 434 skręca na północny wschód i biegnąc ok. 260 m wzdłuż północnych granic działek 59, 60, 61 (przez punkty 434-433 – 110 m, 433-431 – 60 m, 431-426 – 90 m) dociera do punktu 426. Skręcając na południe pod kątem prostym w odl. ok. 278 m dochodzi do punktu 12. Punkt 13 położony jest na wschód od punktu 12 w odl. ok. 70 m. Skręcając pod kątem prostym na południe w odl. ok. 162 m dochodzi do punktu 412. W tym miejscu granica SSE załamuje się na wschód i biegnie na odcinku ok. 304 m do punktu 443. Z punktu 443 kierując się na północ, dochodzi do punktu 440 (odległość między punktami 443-440 to ok. 166 m). Skręcając na północny wschód w odl. ok. 38 m dochodzi do punktu 670. Punkt 14 znajduje się na wschód i w odl. ok. 264 m od punktu 670, a granica SSE przecina działkę 90/30. Od punktu 14 w kierunku południowym w odl. ok. 96 m znajduje się punkt 466, który jest również południowo-wschodnim granicznikiem działki 90/31. Punkt 15 leży w odl. ok. 86 m na zachód od granicznika 466. Z punktu 15 granica skręca na południe wzdłuż działek 93/4 (należącej do SSE) i 93/5 (nie należącej do SSE). W odl. ok. 123 m zlokalizowany jest punkt 16. Położony jest on na granicy pomiędzy Łodzią a Konstantynowem. Z punktu 16 granica biegnie wzdłuż granicy miast po drodze bez nazwy (działka 101) i wzdłuż północnej granicy działki 100, gdzie w odl. ok. 150 m znajduje się punkt 17 SSE. Punkt 17 jest północno-wschodnim granicznikiem działki 100. Najbardziej wysuniętą na wschód granicą SSE jest wschodnia granica działki 100 biegnąca z punktu 17 na południe pod kątem prostym do punktu osnowy 1742. Odcinek ten ma długość ok. 530 m.

Kompleks CENTRUM – obręb W-25, ark. mapy nr 3.

Kompleks Centrum stanowi jedna działka 80/5 znajdująca się pomiędzy ulicami: od północy Fabryczną (działka 57), od wschodu Magazynową (działka 25/1, od południa Tymienieckiego (działka 155/4) i od zachodu Targową (działka 74/1). Opis granicy tego kompleksu zaczyna się od zbiegu ulic Fabrycznej (działka 57) i Magazynowej (działka 25/1). Punkt 1 znajduje się na północno-wschodnim rogu działki 80/5. Do punktu 2 granica biegnie z punktu 1 wzdłuż wschodniej granicy działki 80/5 i ul. Magazynowej (działka 25/1) w kierunku południowym ok. 386 m, następnie skręca o dziewięćdziesiąt stopni na zachód i biegnie ok. 15 m. W tym miejscu zlokalizowany jest punkt 3. Z punktu 3 kieruje się na południe znów o dziewięćdziesiąt stopni i biegnie ok. 41 m do punktu 4. Punkt 4 znajduje się na granicy działki 80/5 i ul. Tymienieckiego (działka 155/4). Biegnąc wzdłuż ul. Tymienieckiego (działka 155/4) i działki Kompleksu Centrum SSE na południowy zachód ok. 84 m, dochodzi do punktu 5. Punkt 6 znajduje się na północ od punktu 5 w odległości ok. 61 m. W odległości ok. 64 m na zachód, biegnąc od punktu 6, granica dochodzi do punktu 7, następnie biegnie ok. 25 m na południowy zachód do punktu 8 SSE. Punkt 9 znajduje się znowu na granicy działki 80/5 i ul. Tymienieckiego (działka 155/4), czyli na południowy wschód od punktu 8 w odległości ok. 60 m. Biegnąc wzdłuż ul. Tymienieckiego (działka 155/4) i działki należącej do Kompleksu Centrum na południowy zachód w odległości ok. 84 m granica dochodzi do punktu 10. Stanowi on również południowo-zachodni róg działki 80/5. Punkt 11 znajduje się na północny zachód w odległości ok. 67 m od punktu 10. Z punktu 11 granica kieruje się na północny zachód wzdłuż granicy działki 80/5 i działki 82/1 (nie należącej do strefy).

Odcinek granicy pomiędzy punktami 11 i 12 ma ok. 101 m. Punkt 13 w stosunku do punktu 12 znajduje się na północ w odległości ok. 13 m. Ok. 8 m od punktu 13 w kierunku na północny zachód jest usytuowany punkt 14. Z punktu 14 granica biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy działki 80/5 i wzdłuż ul. Targowej (działka 74/1) w odległości ok. 291 m i dochodzi do punktu 15, będącego jednocześnie północno-zachodnim granicznikiem działki 80/5. Punkt 15 znajduje się również przy zbiegu ul. Targowej (działka 74/1) i ul. Fabrycznej (działka 57). Aby zamknąć Kompleks Centrum SSE w całość granica z punktu 15 kieruje się na wschód wzdłuż północnej granicy działki 80/5 i wzdłuż ul. Fabrycznej (działka 57). Odcinek granicy pomiędzy punktami 15–1 ma długość ok. 340 m.

Kompleks DĄBROWA – obręb W-31, ark. mapy nr 8.

Kompleks Dąbrowa stanowi część jednej działki ewidencyjnej 170/24. Jest to 16 działek hipotecznych, znajdujących się pomiędzy ulicami: od północy Dostawczą (działka 137/22), od wschodu Puszkina (działka 142/11), od południa działką 212/6 i od zachodu pozostałą częścią działki 170/24. Opis tego kompleksu zaczyna się od zbiegu ulic Dostawczej (działka 137/22) i Puszkina (działka 142/11). Punkt 1 znajduje się w północno-wschodnim rogu działki 170/24. Do punktu 2 należy skierować się z punktu 1 na południe wzdłuż granicy działki należącej do SSE i ul. Puszkina (działka 142/11), gdzie w odl. ok. 227 m znajduje się punkt 2. Skręcając na zachód o dziewięćdziesiąt stopni wzdłuż granic działek 170/24 i 212/6 w odl. ok. 160 m granica dochodzi do punktu 3. Z punktu 3 pod kątem prostym skręca na północ, przecinając działkę 170/24 na dwie. Odległość pomiędzy punktem 3 a punktem 4 wynosi ok. 22 m. Z punktu 4 granica biegnie na wschód wzdłuż ul. Dostawczej i dochodzi do punktu 1, który znajduje się w odległości ok. 149 m.

Podstrefa Ozorków

– arkusze mapy nr 1, 2, 3, 4.

Teren podstrefy obejmuje nie zabudowane tereny obrębu geodezyjnego 0-8 i obrębu geodezyjnego 0-12.

Punkty załamań granicy podstrefy ozorkowskiej oznaczone są kolejno numerami od 1 do 36.

Oznaczona w ten sposób granica biegnie od punktu 1 – przy zbiegu działek 17/10 i 18/7 po granicy działki 17/10 do punktu 2, dalej w kierunku południowym do punktu 3, następnie równolegle do ul. Sikorskiego po granicach działek 3/3, 4/3 do punktu 4.

Od punktu 4 biegnie na południe do punktu 5, a dalej po północnej granicy działek 97/11, 97/12, 97/10, 82/5, 81/1, 81/7, 81/6 do punktu 6.

Następnie od tego punktu granica biegnie na południe do punktu 7, a dalej północnymi granicami działek 81/8, 81/10, 80/2, 79, 78 do punktu 8 i dalej na północ do punktu 9, a następnie granicą działki 69 przez punkty 10, 11, 12 do granicy działki 78, by następnie skręcić na południe po granicy tej działki do punktu 13, dalej południową granicą działki 78 do punktu 14.

Od punktu 14 granica kieruje się na południowy wschód po granicy działki 80/2 do punktu 15, a następnie, omijając siedlisko, przez punkt 16 do punktu 17 (zbieg granic działek 80/3, 81/11 i ul. Adamówek). Od punktu 17 wzdłuż ul. Adamówek na zachód do punktu 18, a następnie, omijając siedliska na działkach 83/2, 84/2, 86, 87/2, przez punkty 19 i 20 granica ponownie wraca do ul. Adamówek w punkcie 21.

Dalej granica biegnie od punktu 21 ulicą Adamówek na zachód do końca granicy działki 90/5 do punktu 22, a następnie, po zachodniej granicy działek 90/5, 90/4, na północ do punktu 23, w celu ominięcia siedlisk na działkach 91/6, 91/5, 92/4, do punktu 24, dalej ponownie wraca do ul. Adamówek przez punkt 25 do punktu 26, a następnie po całej zachodniej granicy działek 94/2 i 94/1 do punktu 27, dalej kieruje się na wschód do granicy pomiędzy działkami 97/6 i 97/14 do punktu 28, następnie zachodnią granicą działek 97/14, 97/13, 97/7, 97/2, 4/7, 3/6, 2/11 do północnej granicy działki 2/8 w punkcie 29.

Od punktu 29 granica biegnie do zachodniej granicy działki 2/5 do punktu 30, a następnie tą granicą do punktu 31, opuszczając tym samym teren określony w obrębie geodezyjnym 0-12, biegnąc dalej po granicach działek w obrębie 0-8.

Następnie od punktu 31 granica biegnie pomiędzy terenami kolejowymi a działkami 3, 2, 1 na północ do punktu 32, to jest ulicą Konstytucji 3 Maja, a następnie granicą północną działek 1, 2, 3, 4/3, 4/1, 5/1 do punktu 33, a od punktu 33 – zachodnią granicą ulicy Armii Krajowej, kierując się na południe przez punkty 35 i 36 do punktu 1 podstrefy.

Podstrefa Zgierz

Kompleks RUDUNKI – obręb 114, mapa Zgierza ark. 112.432.1812 i 112. 432. 1814.

Szczegółowy przebieg granicy kompleksu jest następujący:

Od północy granica na odcinku między punktami 1–2 graniczy z działką 132/6. W punkcie 2 granica załamuje się w kierunku południowym i przebiega granicą działek 235 i 237 do punktu 3. W punkcie 3 załamuje się w kierunku wschodnim i granicą działek 237 i 238, przecinając ul. Stępowizna, dochodzi do punktu 4. W punkcie 4 granica kompleksu zmienia kierunek na południowy i granicą działki 181 dochodzi do punktu 5, gdzie załamuje się do punktu 6 i w kierunku zachodnim przebiega po granicy działek 256 i 255, przecinając działkę 180, tj. ul. Stępowizna.

W punkcie 6 granica załamuje się ku północy do punktu 7 i biegnie po granicy działek 250 i 133/1. W punkcie 7 granica zmienia kierunek i do punktu 8 biegnie w kierunku zachodnim. W punkcie 8 załamuje się i biegnie w kierunku północnym do punktu 9, gdzie znów się załamuje i na odcinku od punktu 9 do punktu 10 biegnie w kierunku zachodnim. Na odcinku 7, 8, 9, 10 granica przebiega wewnątrz Zakładów Urządzeń i Elementów Technicznych „ZUT" w Zgierzu. W punkcie 10 granica zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu 1. Punkty 1 i 10 leżą w linii regulacyjnej ul. Szczawińskiej.

Kompleks BORUTA – obręb nr 121, mapa Zgierza, ark. 112. 434. 0612, 112. 434. 0614, 112. 434. 0621, 112. 434. 0623, 112. 434. 0631, 112. 434.0632, 112.434. 0641 i 112.434.0643.

Od północy od punktu 1 leżącego na granicy działek 90/162 i 270 do punktu 2 leżącego na granicy działek 270 i 271 granica przebiega skrajem bocznicy kolejowej ZPB „Boruta".

W punkcie 2 skręca w kierunku południowym i przez punkt 3 biegnie do punktu 4 wschodnią granicą drogi zakładowej (ul. Energetyków). W punkcie 4 granica skręca w kierunku wschodnim i do punktu 5, znajdującego się na granicy działek 271 i 274, biegnie w odległości ok. 10–15 m od budynku EC-IV. W punkcie 5 skręca w kierunku południowym do punktu 6 leżącego u zbiegu działek 271 i 274 i biegnie granicą działki 274. W punkcie 6 granica zmienia kierunek na zachodni i przez punkty 7, 8 dochodzi do punktu 9 leżącego na granicy działek 269 i 266. Od punktu 9 przez punkty 10, 11 granica biegnie w kierunku południowym, wschodnim brzegiem drogi zakładowej (ul. Energetyków) i granicy działki 266 do punktu 12. W punkcie 12 skręca w kierunku wschodnim i linią łamaną przez punkty 13, 14, 15, 16, 17, 18 dochodzi do punktu 19 leżącego na granicy działek 279 i 266. Na ww. odcinku przebiega po granicy działki 266.

W punkcie 19 granica skręca w kierunku północnym i przez punkty 20, 21 dochodzi do punktu 22. W punkcie 22 znajdującym się na granicy działek 266 i 279 w górze toru bocznicy kolejowej granica zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkty 23 i 24 dochodzi do punktu 25, znajdującego się u zbiegu góry skarpy bocznicy kolejowej z drogą zakładową (ul. Ciepłownicza). W punkcie 25 granica skręca na wschód i południową górą skarpy ul. Ciepłowniczej dochodzi do punktu 26, leżącego u zbiegu góry ww. skarpy z odnogą bocznicy (po granicy działek 279 i 280). Z punktu 26 granica dochodzi do punktu 39, a następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż odnogi bocznicy kolejowej przez punkty 40, 41, 42 do punktu 43, leżącego u zbiegu ul. Konstantynowskiej i bocznicy kolejowej. Od punktu 43 do punktu 48 biegnie zachodnią granicą ul. Konstantynowskiej w kierunku południowym przez punkty 44, 45, 46, 47, wyznaczające granicę krańcówki autobusowej od strony ZPB „Boruta" SA w Zgierzu. Od punktu 48 granica przebiega wzdłuż ul. Konstantynowskiej do punktu 29. W punkcie 29 skręca w kierunku zachodnim i do punktu 30 biegnie południową granicą działki 283/2. Od punktu 30 do punktu 31 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 283/2. W punkcie 31 granica zmienia kierunek na zachodni i do punktu 32 biegnie południową granicą działek 283/2 i 283/1. W punkcie 32 granica zmienia kierunek na południowo-zachodni i wschodnią granicą działek 181/2, 181/1 i 180/1 dochodzi do punktu 33, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni i południową granicą działki nr 284 dochodzi do punktu 34. W punkcie 34 skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty 35, 36, 37 zachodnią granicą działek 284, 282/1, 276, 215/3, 269, 272, 270 dochodzi do punktu początkowego 1.

Podstrefa Pabianice

Kompleks PORSZEWICE – obręb Porszewice, ark. mapy nr 172, 173, 174, 221 i 223.

W skład kompleksu Porszewice wchodzi działka 108/1 o pow. 13,58 ha położona we wsi Porszewice. Działka ta stanowi własność Skarbu Państwa i jest we władaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Opis granic rozpoczyna się do punktu 1 położonego przy drodze krajowej nr 711 Pabianice – Konstantynów. Z punktu tego granica kompleksu biegnie wzdłuż drogi polnej oznaczonej w ewidencji numerem 551 do punktu 2. Droga ta oddziela grunty obrębu Porszewice od obrębu Okołowice. Z punktu 2 granica biegnie po załamaniu się przez punkty 3, 4, 5 i 6 linią łamaną do punktu 7. Z punktu 7 do punktu 10 granica biegnie wzdłuż drogi lokalnej nr 108/3 do drogi państwowej nr 711 Pabianice – Konstantynów. W punkcie 10 granica załamuje się wzdłuż drogi i biegnie do punktu 1 przez punkt 11.

Kompleks KSAWERÓW – obręb Ksawerów, ark. mapy nr 154, 202, 203, 204 i 251. Działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 2161/26, 2161/27, 2161/28, 2161/29, 2161/30, 2161/31, 2161/32, 2161/33, 2161/34, 2161/35, 2161/36, 2161/37, o pow. 32,73 ha, i 2169/7, 2169/8, 2169/9, 2169/4, o pow. 5,53 ha, położone w miejscowości Widzew obręb Ksawerów stanowią własność Skarbu Państwa i są we władaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Opis granic tego kompleksu rozpoczyna się od punktu 1 położonego przy drodze oznaczonej w ewidencji nr 2163/2. Z tego punktu granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu 6 brzegiem rowu o szerokości 5 m, który załamuje się w punktach 2, 3, 4 i 5. W punkcie 6 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie do punktu 7, a następnie, po załamaniu się, biegnie w kierunku zachodnim do punktu 8. Z punktu 8 granica biegnie w kierunku południowym do punktu 9, z którego biegnie przez punkty 10, 11, 12 i 13 do punktu 14. Następnie wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym 2163/2 biegnie w kierunku północnym do punktu 1, skąd rozpoczęto opis działek wchodzących w skład tego kompleksu. Działka ta jest położona w odległości ok. 300 m od ul. Szkolnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1853, która stanowi drogę wojewódzką nr 24175.

W skład tego kompleksu wchodzą również działki 2169/7, 2169/8, 2169/9, 2169/4, które położone są przy ul. Szkolnej w odl. ok. 600 m od działek 2161/26, 2161/27, 2161/28, 2161/29, 2161/30, 2161/31, 2161/32, 2161/33, 2161/34, 2161/35, 2161/36, 2161/37. Granica biegnie z punktu 15 położonego przy ul. Szkolnej w kierunku południowym do punktu 16. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku zachodnim do punktu 17 położonego na granicy z gruntami miasta Pabianice. Po załamaniu się w punkcie 17 biegnie do punktu 18 położonego przy ul. Szkolnej, a dalej wzdłuż tej ulicy do punktu 15.

Podstrefa Tomaszów Mazowiecki

Podstrefa ta obejmuje nie zabudowane kompleksy obrębu geodezyjnego nr 2, ark. mapy 123.323. 2212 i 123.323.2244 i obrębu geodezyjnego nr 1 ark. mapy 123.323.1814, 123.323.1832 i 123.323.1834.

W skład kompleksu z obrębu nr 2 wchodzi działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 38/1 o powierzchni 5,1210 ha.

Kompleks w obrębie nr 1 stanowią działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 134 – o pow. 4746 m2, 135 – o pow. 2422 m2, 136 – o pow. 2437 m2, 137 – o pow. 4802 m2, 138 – o pow. 1449 m2, 139 – o pow. 2505 m2, 140 – o pow. 1177 m2, 141 – o pow. 1188 m2, 142 – o pow. 298 m2, 143 – o pow. 2777 m2, 64 – o pow. 2969 m2, 65 – o pow. 2997 m2, 66 – o pow. 5353 m2, 67 – o pow. 4065 m2, 68 – o pow. 4077 m2, 258 – o pow. 654 m2, 265 – o pow. 2757 m2 oraz działki oznaczone numerami: 63/3 – o pow. 1,2524 ha i 63/4 – o pow. 2,7036 ha.

Punkty załamań granicy kompleksu w obrębie nr 2 oznaczone są kolejno numerami od 1 do 5, natomiast w obrębie 1 – numerami od 1 do 8. Działka 38/1 położona jest w północno-zachodniej części miasta, w odległości ok. 75 m od drogi Warszawa – Katowice (działka 27) oraz ok. 100 m od działki 31/4.

Opis granic kompleksu w obrębie nr 2 rozpoczyna się od punktu 1 położonego w północno-wschodnim rogu działki 37/2 (droga bez nazwy) oraz w odległości ok. 12,5 m od kanału – wody płynącej (działka 36). Z punktu tego granica kompleksu biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż zachodniej części ww. drogi przez punkt 2, w którym się załamuje. Po załamaniu się biegnie tą samą drogą do punktu 3. W punkcie 3 granica kompleksu biegnie w kierunku zachodnim do punktu 4 znajdującego się na granicy z działką 37/1. W punkcie 4 granica zmienia kierunek na północny i granicą działki 37/1 dochodzi do punktu 5. Skręcając pod kątem prostym w kierunku wschodnim, biegnie wzdłuż kanału do punktu 1.

Szczegółowy przebieg granicy kompleksu w obrębie nr 1 jest następujący:

Granica biegnie od punktu 1 położonego przy północnej krawędzi ulicy Wysokiej (działka 225) i południowo-wschodnim graniczniku działki 133 (własność prywatna osoby fizycznej) w kierunku północnym pomiędzy działką 134 a działką 133 do punktu 2. Punkt 2 jest południowo-wschodnim punktem granicznym działki 63/3. W punkcie 2 granica SSE załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i przebiega północną granicą działek 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124 oraz wzdłuż południowej granicy działki 63/3 do punktu 3, skręcając na północ o 90 stopni wzdłuż zachodniej granicy działki 63/3 i wschodniej granicy działki 63/1 do punktu 4. W punkcie tym granica załamuje się i zmienia kierunek na wschodni, przesuwając się po południowej granicy działki 63/2 i po betonowym płocie do punktu 5. Idąc z punktu 5 pod kątem prostym na północ w kierunku lasu wzdłuż działki 63/4 dochodzi do punktu 6 i drogi bez nazwy (działka 62), której północna krawędź stanowi granicę miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Do punktu 7 granica biegnie wzdłuż południowej granicy działki 62 oraz północnej granicy działek 63/4, 64, 65, 66, 67 i 68. Punkt 7 znajduje się na północno-wschodnim graniczniku działki 68. Granica tego kompleksu w punkcie 7 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek 68 i 265, należących do SSE, do ulicy Wysokiej, gdzie usytuowany jest punkt 8. Granica SSE na odcinku pomiędzy punktem 7 a 8 stanowi zachodnie granice działek 69, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269 i 270. Aby zamknąć kompleks SSE w całość, należy z punktu 8 skierować się w kierunku na zachód wzdłuż północnej krawędzi ulicy Wysokiej do punktu 1, skąd rozpoczęto opis tego kompleksu. Ulica Wysoka oznaczona jest w ewidencji gruntów numerem działki 225 i stanowi drogę krajową, a na odcinku od punktu 8 do punktu 1 biegnie wzdłuż granicy południowej działek 265, 66, 65, 64, 143, 258. 141, 140, 139,137, 136, 135 i 134.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »