| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 kwietnia 1997 r.

w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą „Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna”, zwaną dalej „strefą”.

2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 204,67 ha, położonych na terenach miasta Ozorkowa, miasta Zgierza, miasta Łodzi i gminy Pabianice.

3. Teren i granice strefy określa załącznik do rozporządzenia.

4. Strefę ustanawia się na okres 20 lat.

5. Zarządzającym strefą jest „Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna” SA z siedzibą w Łodzi.

§ 2.
1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) wydatki inwestycyjne – wydatki faktycznie poniesione po dniu uzyskania zezwolenia, nie zwrócone podmiotowi gospodarczemu (zwanemu dalej „podmiotem”) w jakiejkolwiek formie, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli podatki te w całości lub w części podlegają odliczeniu od należnego podatku od towarów i usług, dokonane:

a) na zakup i montaż fabrycznie nowych maszyn i urządzeń przyjętych przez podmiot do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grup 3–6 i 8, oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7 tej Klasyfikacji, z wyjątkiem samochodów osobowych i innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kg, oraz na modernizację lub wytwarzanie we własnym zakresie tych urządzeń,

b) na zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację budynków i budowli położonych na terenie strefy, zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy 1 podgrup 10 i 11, podgrupy 12 rodzaju 123, podgrupy 13 oraz do grupy 2 podgrup 20 i 22–24, podgrupy 25 rodzaju 258, podgrup 26 i 27, podgrupy 29 rodzajów 293 i 296,

c) na spłatę wartości składników, o których mowa pod lit. a) i b), określonej w umowie najmu, dzierżawy lub w innej umowie o podobnym charakterze, zaliczonych do składników majątku najemcy, dzierżawcy lub używającego, stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44 i Nr 28, poz. 153) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 113, poz. 547, Nr 90, poz. 419, Nr 123, poz. 602, Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 30, poz. 164), przyjętych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy.

2) wyrób wytworzony na terenie strefy – wyrób uzyskany w wyniku wytworzenia, przetworzenia lub obróbki na terenie strefy, jeżeli wartość użytych do jego wytworzenia materiałów wytworzonych poza strefą oraz usług wykonanych poza jej terenem, pomniejszona o podatek od towarów i usług, nie przekracza 70% ceny uzyskanej ze sprzedaży wyrobu pomniejszonej o podatek od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,

3) dochód – podstawę opodatkowania ustaloną, odpowiednio, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. W zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496), zwanym dalej „zezwoleniem”, wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być ustalona w wysokości przekraczającej 70%, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub zakresem działalności gospodarczej; wartość ta może zostać zróżnicowana w poszczególnych latach.

3. Do usług wykonywanych na terenie strefy stosuje się odpowiednio przepis ust. 1 pkt 2.

§ 3.
Na terenie strefy wyłącza się prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, paliw silnikowych, a także wyrobów tytoniowych,

2) prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1994 r. Nr 98, poz. 472 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 621),

3) powodującym wprowadzanie do powietrza ładunku zanieczyszczeń, które mogą doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń w powietrzu, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (Dz. U. Nr 15, poz. 92),

4) składowania, produkcji i transportu odpadów określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia listy odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 76, poz. 362).

§ 4.
Nie wymaga zezwolenia prowadzenie na terenie strefy następujących rodzajów działalności gospodarczej:

1) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, oraz przedmiotów osobistego użytku,

2) robót budowlanych określonych w sekcji F Klasyfikacji wyrobów i usług Głównego Urzędu Statystycznego, zwanej dalej „KWiU”,

3) usług w zakresie handlu, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hoteli i restauracji, określonych w sekcjach G i H KWiU,

4) usług transportowych, magazynowych oraz łączności, określonych w sekcji I KWiU,

5) usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K KWiU,

6) usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, gwarantowanej prawnie opieki socjalnej, edukacji, ochrany zdrowia i opieki społecznej, usług komunalnych, pozostałych socjalnych i osobistych usług świadczonych w gospodarstwach domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L–Q KWiU.

§ 5.
1. Dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu jest wolny od podatku dochodowego w okresie 10 lat od dnia rozpoczęcia przez podmiot gospodarczy działalności gospodarczej na terenie strefy, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. Wysokość zwolnienia od podatku dochodowego ustala się na podstawie przepisu ust. 3 lub 4. Podmiot dokonuje wyboru jednej z podstaw zwolnienia i o wybranej podstawie zawiadamia niezwłocznie wydającego zezwolenie oraz urząd skarbowy właściwy w sprawach podatku dochodowego. Wybrana podstawa zwolnienia nie może być zmieniona w ciągu roku podatkowego.

3. Dochód stanowiący równowartość wydatków inwestycyjnych jest wolny od podatku dochodowego. Zwolnienie przysługuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot poniósł wydatki inwestycyjne, aż do wyczerpania, nie dłużej jednak niż do upływu okresu, na który została ustanowiona strefa, z zastrzeżeniem § 8. W wypadku gdy wydatki inwestycyjne przekroczą kwotę stanowiącą równowartość 2 mln ECU, obliczoną przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia faktycznego poniesienia wydatków, dochód jest wolny od podatku dochodowego w całości.

4. Zwolnienie od podatku dochodowego wynosi 10% dochodu na każdych dziesięciu pracowników zatrudnionych przez podmiot, jednakże zwolnienie to nie może wynieść mniej niż 10% i więcej niż 100% miesięcznego dochodu.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, odnosi się wyłącznie do pracowników zatrudnionych po utworzeniu strefy, pracujących w danym miesiącu roku podatkowego. Liczbę pracowników ustala się w przeliczeniu na pełne etaty jako średnią miesięczną.

§ 6.
1. Zwolnienie od podatku dochodowego może uzyskać podmiot mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terenie strefy.

2. Za dzień rozpoczęcia przez podmiot działalności gospodarczej na terenie strefy uważa się datę wystawienia pierwszej faktury dotyczącej sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy lub usług wykonanych na jej terenie.

§ 7.
1. Przedpłaty (zadatki) na poczet wydatków określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) uznaje się za wydatki inwestycyjne w roku podatkowym, w którym następuje przeniesienie własności składników majątkowych wymienionych w tych przepisach.

2. Wydatki uznaje się za wydatki inwestycyjne w roku ich poniesienia w razie zawarcia w roku podatkowym umowy, w której termin zapłaty ceny przypada w roku następującym po roku podatkowym wydania rzeczy lub prawa.

3. W wypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c), wydatki związane ze spłatą wartości składników majątkowych, poniesione w tym samym roku podatkowym, uznaje się za wydatki inwestycyjne.

§ 8.
Przepisy § 5 i 7 stosuje się odpowiednio po upływie okresu, o którym mowa w § 5 ust. 1, z tym że kwota zwolnień nie może przekroczyć, odrębnie w każdym roku podatkowym, połowy dochodu uzyskanego przez podmiot z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.
§ 9.
Podmiot może korzystać ze zwolnień przy rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
§ 10.
1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, określoną w zezwoleniu, nie mający prawa do zwolnień, może podwyższać stawki amortyzacji środków trwałych służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 4,0, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz. 35 i Nr 14, poz. 78).

2. Podwyższenie stawek amortyzacji może mieć zastosowanie do maszyn i urządzeń zaliczonych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego oraz środków transportu zaliczonych do grupy 7, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności nie przekraczającej 500 kg, przyjętych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia.

§ 11.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą określoną w zezwoleniu, który nie ma prawa do zwolnień od podatku dochodowego, może wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie strefy, zaliczyć w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym wydatki te faktycznie zostały poniesione. W tym wypadku nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od tych wartości niematerialnych i prawnych.
§ 12.
1. Zwolnienia od podatku dochodowego i preferencje, o których mowa w § 10 i 11, nie przysługują podmiotowi w okresie korzystania z ulg, odliczeń i zwolnień w podatku dochodowym, określonych w odrębnych przepisach.

2. Podmiot, któremu przysługują ulgi, odliczenia i zwolnienia w podatku dochodowym, określone w odrębnych przepisach, może zrezygnować z tego prawa i, począwszy od miesiąca, w którym zaprzestał stosować te ulgi, odliczenia i zwolnienia, może korzystać ze zwolnień określonych w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli we wniosku o wydanie zezwolenia zrezygnuje z innych ulg, odliczeń i zwolnień do końca okresu ich obowiązywania.

3. Po wykorzystaniu prawa do ulg, odliczeń i zwolnień w podatku dochodowym, określonych w odrębnych przepisach, podmiotowi nie przysługuje z tego samego tytułu prawo do zwolnień od podatku dochodowego ani do preferencji, o których mowa w § 10 i 11.

§ 13.
1. Podmiot traci prawo do zwolnień od podatku dochodowego, jeżeli w roku podatkowym, w którym z nich skorzystał, lub przed upływem trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zakończył korzystanie ze zwolnień:

1) wystąpią u niego za poszczególne lata zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochody budżetu państwa i składek na ubezpieczenie społeczne, przekraczające odrębnie z każdego tytułu 3,0% kwot należnych za te lata; w odniesieniu do podatku od towarów i usług zaległości we wpłacie nie mogą przekroczyć 3,0% podatku należnego, lub

2) przeniesie w jakiejkowiek formie własność składników majątkowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,z którymi były związane zwolnienia od podatku; nie dotyczy to przeniesienia własności w wyniku przekształcenia, łączenia lub podziału podmiotów, a także przeniesienia własności tych składników majątkowych, w stosunku do których nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 10 ust. 1, lub

3) ustaną okoliczności upoważniające do zaliczania składników majątku podmiotu, przyjętych do odpłatnego korzystania na podstawie umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, do składników jego majątku w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c), lub

4) maszyny lub urządzenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a), zostaną przekazane do prowadzenia działalności gospodarczej poza terenem strefy, lub

5) otrzyma zwrot wydatków inwestycyjnych w jakiejkolwiek formie, lub

6) zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie ogłoszona jego upadłość.

2. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, podmiot jest zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu zwolnionego od podatku, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę w miesiącu następującym po miesiącu, w którym utracił prawo do zwolnień.

§ 14.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA z siedzibą w Łodzi w części wydatkowanej, w roku podatkowym lub roku po nim następującym, na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy, oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na jej terenie.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 15 kwietnia 1997 r. (poz. 289)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Łódź

Kompleks NOWY JÓZEFÓW-SREBRNA

Obręb: P-38 (arkusze map nr 3, 4), P-39 (arkusze map nr 5, 6, 7, 11); Łódź

Obręb: K-18 (arkusz mapy nr 1), K-19 (arkusz mapy nr 1); Konstantynów

Opis granicy rozpoczynamy od punktu osnowy nr 1742 położonego na południowo-wschodnim rogu działki 100 u zbiegu dwóch dróg (dz. nr 318 i dz. 317), przesuwając się w kierunku zachodnim po drodze (dz. nr 317) wzdłuż działki 100 i działki 102 do pkt 1 (do torowiska kolejowego) ok. 350 m. W punkcie 1 granica SSE załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym i na odcinku ok. 180 m biegnie (wzdłuż torowiska kolejowego) pomiędzy działką nr 103/2 i działką nr 102 do pkt 2. Do pkt 3 skręca o trzydzieści stopni na północny zachód i biegnie wzdłuż kompleksu leśnego ok. 180 m. Następnie kieruje się na południe (wzdłuż kompleksu leśnego) do pkt 4 i ul. Nowy Józefów (dz. nr 316); jest to odcinek ok. 280 m. Ok. 12 m przesuwa się na zachód po ul. Nowy Józefów (dz. nr 316), dochodząc do pkt 5. Z pkt 5 pod kątem prostym biegnie na południe wzdłuż dz. nr 38/3 i 37/3 do pkt 6. Pkt 6 stanowi południowo-wschodni punkt graniczny działki 38/3. Granica SSE pomiędzy pkt 5 a pkt 6 ma ok. 350 m. Dalej biegnie wzdłuż południowej granicy dz. 38/3, 39/3, 40/4 i 41/3 oraz po granicy ul. Maratońskiej w kierunku zachodnim, gdzie w odległości ok. 88 m zlokalizowany jest pkt 7. Od pkt 7 biegnie na północ pod kątem prostym po zachodniej granicy działki 41/3 i po granicy dz. 42/3, gdzie w odległości ok. 348 m jest pkt 8. Punkt ten jest również północno-zachodnim punktem granicznym działki 41/3. Pkt 9 leży na zachód od pkt 8, a odległość między nimi to ok. 242 m. Pkt 9 jest południowo-wschodnim punktem granicznym działki 133. Północno-wschodnim granicznikiem działki 136 jest pkt 10. Granica SSE na odcinku pomiędzy pkt 9 a 10 stanowi wschodnie granice działek: 133, 134, 135 i 136 i biegnie wzdłuż drogi (dz. nr 331/2) na odległości 478 m. Na zachód od pkt 10 wzdłuż południowych granic działek 139, 138 i 137 w odległości ok. 229 m znajduje się pkt 11. Punkt ten jest również południowo-zachodnim granicznikiem działki 137. Aby dotrzeć do pkt 434, z pkt 11 należy iść na północ ok. 434 m (270 m wzdłuż zachodniej granicy działki nr 137 w granicach gminy Łódź i 164 m wzdłuż zachodniej granicy działki nr 59 w granicach gminy Konstantynów). Z pkt 434 granica skręca na północny wschód i biegnąc ok. 260 m wzdłuż północnych granic działek nr 59, 60, 61 (poprzez pkt 434–433 110 m, 433–431 60 m, 431–426 90 m) dociera do pkt 426. Skręca na południe pod kątem prostym i w odległości ok. 278 m dochodzi do pkt 12. Pkt 13 położony jest na wschód od pkt 12 w odległości ok. 70 m. Skręcając pod kątem prostym na południe w odległości ok. 162 m granica dochodzi do pkt 412. W tym miejscu granica SSE załamuje się na wschód i biegnie na odcinku ok. 304 m do pkt 443. Z pkt 443 kierując się na północ dochodzi do pkt 440 (odl. 443–440 to ok. 166 m). Skręcając na północny wschód w odległości ok. 38 m spotyka punkt a zarazem granicznik nr 670. Pkt 14 znajduje się na wschód i w odległości ok. 264 m od pkt 670, a granica SSE przecina działkę nr 90/30. Z pkt 14 w kierunku południowym w odległości ok. 96 m dochodzi do pkt 466, który jest również południowo-wschodnim granicznikiem działki nr 90/31. Pkt 15 leży w odległości ok. 86 m na zachód od granicznika nr 466. Z pkt 15 granica skręca na południe wzdłuż działek: 93/4 (należącej do SSE) i 93/5 (nie należącej do SSE). W odległości ok. 123 m zlokalizowany jest pkt 16. Położony jest on na granicy pomiędzy Łodzią a Konstantynowem. Z pkt 16 wzdłuż granicy miast po drodze bez nazwy (dz. nr 101) i wzdłuż północnej granicy działki nr 100 w odległości ok. 150 m granica dochodzi do pkt 17 SSE. Pkt 17 jest północno-wschodnim granicznikiem działki nr 100. Najbardziej wysuniętą na wschód granicą SSE jest wschodnia granica działki 100 biegnąca z pkt 17 na południe pod kątem prostym do punktu osnowy nr 1742. Odcinek ten ma długość ok. 530 m.

Kompleks CENTRUM – obręb W-25, arkusz mapy nr 3.

Kompleks Centrum stanowi jedna działka nr 80/5 znajdująca się pomiędzy ulicami: od północy Fabryczną (dz. nr 57), od wschodu Magazynową (dz. nr 25/1), od południa Tymienieckiego (dz. nr 155/4) i od zachodu Targową (dz. nr 74/1). Opis tego kompleksu zaczniemy od zbiegu ulic Fabryczna (dz. nr 57) róg Magazynowej (dz. nr 25/1). Pkt 1 znajduje się na północno-wschodnim rogu działki 80/5. Do pkt 2 należy skierować się z pkt 1 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 80/5 i ul. Magazynowej (dz. nr 25/1) w kierunku południowym ok. 386 m. Następnie granica skręca o dziewięćdziesiąt stopni na zachód i przesuwa się o ok. 15 m. W tym miejscu zlokalizowany jest pkt 3. Z pkt 3 kieruje się na południe znów o dziewięćdziesiąt stopni i o ok. 41 m. Pkt 4 znajduje się na granicy działki nr 80/5 i ul. Tymienieckiego (dz. nr 155/4). Biegnąc wzdłuż ul. Tymienieckiego (dz. nr 155/4) i działki Kompleksu Centrum SSE na południowy zachód ok. 84 m dochodzi do pkt 5. Pkt 6 znajduje się na północ od pkt 5 w odległości ok. 61 m. W odległości ok. 64 m na zachód od pkt 6 znajduje się pkt 7. Następnie granica przesuwa się na południowy zachód ok. 25 m i dochodzi do pkt 8 SSE. Pkt 9 znajduje się znowu na granicy działki 80/5 i ul. Tymienieckiego (dz. nr 155/4), czyli na południowy wschód od pkt 8 w odległości ok. 60 m. Biegnąc wzdłuż ul. Tymienieckiego (dz. nr 155/4) i działki należącej do Kompleksu Centrum na południowy zachód w odległości ok. 84 m granica dochodzi do pkt 10. Stanowi on również południowo-zachodni róg działki 80/5. Pkt 11 znajduje się na północny zachód w odległości ok. 67 m od pkt 10. Z pkt 11 granica kieruje się na północny zachód wzdłuż granicy działki 80/5 i działki 82/1 (nie należącej do strefy). Odcinek granicy pomiędzy pkt 11 i 12 ma ok. 101 m. Pkt 13 w stosunku do pkt 12 znajduje się na północ w odległości ok. 13 m. Ok. 8 m od pkt 13 w kierunku na północny zachód jest usytuowany pkt 14. Z pkt 14 biegnąc na północ wzdłuż zachodniej granicy działki 80/5 i wzdłuż ul. Targowej (dz. nr 74/1) w odległości ok. 291 m granica dochodzi do pkt 15, będącego jednocześnie północno-zachodnim granicznikiem działki 80/5. Pkt 15 znajduje się również przy zbiegu ul. Targowej (dz. nr 74/1) i ul. Fabrycznej (dz. nr 57). Aby zamknąć Kompleks Centrum SSE w całość, należy z pkt 15 skierować się na wschód wzdłuż północnej granicy działki 80/5 i wzdłuż ul. Fabrycznej (dz. nr 57). Odcinek granicy pomiędzy pkt 15 a pkt 1 ma długość ok. 340 m.

Kompleks DĄBROWA – obręb W-31, arkusz mapy nr 8.

Kompleks Dąbrowa stanowi część jednej działki ewidencyjnej o nr 170/24 (jest to 16 działek hipotecznych), znajdującej się pomiędzy ulicami: od północy Dostawczą (dz. nr 137/22), od wschodu Puszkina (dz. nr 142/11), od południa dz. nr 212/6 i od zachodu pozostała część dz. nr 170/24. Opis tego kompleksu zaczniemy od zbiegu ulic Dostawczej (dz. nr 137/22) róg Puszkina (dz. nr 142/11). Pkt 1 znajduje się na północno-wschodnim rogu działki 170/24. Do pkt 2 należy skierować się z pkt 1 na południe wzdłuż granicy działki należącej do SSE i ul. Puszkina (dz. nr 142/11); w odległości ok. 227 m znajduje się pkt 2. Skręcając na zachód o dziewięćdziesiąt stopni wzdłuż granic działek 170/24 i 212/6 w odległości ok. 160 m granica dochodzi do pkt 3. Z pkt 3 pod kątem prostym skręca na północ przecinając dz. nr 170/24 na dwie. Odległość pomiędzy pkt 3 a pkt 4 wynosi ok. 222 m. Z pkt 4 biegnie na wschód wzdłuż ul. Dostawczej i dochodzi do pkt nr 1, położonego w odległości ok. 149 m.

Podstreta Ozorków

Kompleks POŁUDNIOWY – obręb 12, arkusze map nr 1, 2, 3, 4.

Granica strefy biegnie (wg ruchu wskazówek zegara) od pkt 1, wzdłuż ul. Sikorskiego, po granicy działki 2/7 do pkt 2 i 3. Następnie od pkt 3 po granicy działki 3/3, 4/3 do pkt 4, dalej po granicy działki 4/3 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 5, od pkt 5 północną granicą działki 97/2, 83, 82/2, 81/1, 81/2 do pkt 6, dalej w kierunku południowym po granicy działki 81/2 do pkt 7 i ponownie północnymi granicami działek: 81/2, 81/3, 80/1, 79, 78 do pkt 8, dalej zachodnią granicą działki 69 w kierunku wschodnim do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie na południe działką 69 do pkt 11, by ponownie skręcić na zachód do pkt 12. Od pkt 12 granica biegnie po działce nr 78, najpierw na południe, a później na zachód do pkt 14 przez pkt 13, następnie wzdłuż granicy działki 80/1 do pkt 15, by następnie skręcić w kierunku południowo-zachodnim do pkt 16. Następnie granicą działki 81/3 biegnie do pkt 17 przy ul. Adamówek, a następnie tą ulicą po granicach działek 81/3, 82/2 do pkt 18, dalej granicą działki 82/2 w kierunku północno-zachodnim do pkt 19 i dalej z pominięciem siedlisk zlokalizowanych na dziatkach 83, 84, 86 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 20.

Dalej granica Strefy biegnie w kierunku północno-zachodnim po działce 85 do pkt 22 przez pkt 21, następnie granicą działki 87 biegnie w kierunku południowym do ul. Adamówek, tj. do pkt 23. Następnie granicą ul. Adamówek przez działki 88, 89, 90 do pkt 24. Dalej granica Strefy biegnie w stronę północną do wysokości siedlisk na działkach 91, 92/2 do pkt 26 przez pkt 25. Następnie granicą działki 93 biegnie na południe do pkt 27, a dalej wzdłuż ul. Adamówek granicą działek 93, 94 do pkt 28. Granica zachodnia Strefy biegnie od pkt 28 wzdłuż granicy działki 94 do pkt 29, następnie skręca na północny wschód granicą działek 94, 93, 92/2 do pkt 30, a dalej na północ granicą działki 97/2, 4/3, 3/3, 2/7 do pkt 31 i po granicy działki 2/7dochodzi do pkt 1, zamykając granicę Strefy.

Podstrefa Zgierz

Kompleks RUDUNKI – obręb nr 114 miasta Zgierza, arkusze 112 432 1812 i 112 432 1814

Szczegółowy przebieg granicy kompleksu jest następujący:

Od północy na odcinku pkt 1–2 kompleks graniczy z działką 132/6. W pkt 2 załamuje się w kierunku południowym i przebiega granicą działek 235 i 237 do pkt 3. W pkt 3 załamuje się w kierunku wschodnim i granicą działek 237 i 238, przecinając ul. Stępowizna, dochodzi do pkt 4. W pkt 4 granica kompleksu zmienia kierunek na południowy i granicą działki 181 dochodzi do pkt 5, i gdzie załamuje się do pkt 6 i w kierunku zachodnim przebiega po granicy działek 256 i 255, przecinając działkę 180, tj. ul. Stępowizna.

W pkt 6 granica załamuje się ku północy do pkt 7 i biegnie po granicy działek 250 i 133/1. W pkt 7 granica zmienia kierunek i do pkt 8 przebiega w kierunku zachodnim. W pkt 8 załamuje się i biegnie w kierunku północnym do pkt 9, gdzie znów się załamuje i na odcinku od pkt 9 do pkt 10 biegnie w kierunku zachodnim. Na odcinku między pkt 7, 8, 9, 10 granica przebiega wewnątrz Zakładów Urządzeń i Elementów Technicznych „ZUT” w Zgierzu. W pkt 10 granica zmienia kierunek na północny i dochodzi do pkt 1. Pkt 1 i 10 leżą w linii regulacyjnej ul. Szczawińskiej.

Kompleks BORUTA – obręb nr 121 miasta Zgierza, arkusze 112 434 0612, 112 434 0614, 112 434 0621, 112 434 0623, 112 434 0631, 112 434 0632, 112 434 0641, 112 434 0643.

Od północy od pkt 1 leżącego na granicy działek 90/147 i 90/89 do pkt 2 leżącego na granicy działek 90/37 i 90/39 granica przebiega skrajem bocznicy kolejowej ZPB „Boruta”.

W pkt 2 granica skręca w kierunku południowym i przez punkt 3 biegnie do pkt 4 wschodnią granicą drogi zakładowej (ul. Energetyków). W pkt 4 granica skręca w kierunku wschodnim i do pkt 5 znajdującego się na granicy działek 198–199 biegnie w odległości ok. 10–15 m od budynku EC-IV. W pkt 5 skręca w kierunku południowym do pkt 6, leżącego u zbiegu działek 198, 199 i 207, i biegnie granicą działek 198 i 199. W pkt 6 granica zmienia kierunek na zachodni i poprzez pkt 7, 8 dochodzi do pkt 9 leżącego na granicy działek 212, 223 i 224. Od pkt 9 poprzez pkt 10 i 11 granica przebiega w kierunku południowym, wschodnim brzegiem zakładowej ul. Energetyków i granicy działki nr 224 do pkt 12. W pkt 12 skręca w kierunku wschodnim i linią łamaną przez pkt 13, 14, 15, 16, 17, 18 dochodzi do pkt 19, leżącego na granicy działek 226 i 227. Na ww. odcinku przebiega po granicy działek nr 224, 242, 236, 225, 237, 226, 227.

W pkt 19 granica skręca w kierunku południowym i przez pkt 20, 21 dochodzi do pkt 22. W pkt 22 znajdującym się na granicy działek 205 i 211 w górze toru bocznicy kolejowej granica zmienia kierunek na północno-wschodni i przez pkt 23, 24 dochodzi do pkt 25 znajdującego się u zbiegu góry skarpy bocznicy kolejowej z drogą zakładową (ul. Ciepłownicza) w działce 90/87. W pkt 25 granica skręca na wschód i południową górą skarpy ul. Ciepłowniczej dochodzi do pkt 26 leżącego u zbiegu góry ww. skarpy z górą skarpy odnogi bocznicy w działce 90/88. W pkt 26 granica zmienia kierunek na południowy i do pkt 27 biegnie ww. górą skarpy odnogi bocznicy kolejowej. W pkt 27 granica zmienia kierunek na wschodni i granicą działek 233, 248, 234, 249, 235 i 250 dochodzi do pkt 28, leżącego na granicy ul. Konstantynowskiej z dziatkami 235 i 250.

Od pkt 28 granica biegnie w kierunku południowym zachodnią granicą ul. Konstantynowskiej do pkt 29 leżącego na granicy ul. Konstantynowskiej i działki nr 264. W pkt 29 skręca w kierunku zachodnim i do pkt 30 biegnie południową granicą działek nr 264, 263, 262, 261 i 260. Od pkt 30 do pkt 31 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działek 260 i 183/2. W pkt 31 granica zmienia kierunek na zachodni i do pkt 32 biegnie południową granicą działek 260, 259, 258, 257, 256, 255 i 254. W pkt 32 granica zmienia kierunek na SSW (południowo-południowo-zachodni) i wschodnią granicą działki 253 dochodzi do pkt 33, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni i południową granicą działek nr 253, 252, 251 dochodzi do pkt 34. W pkt 34 skręca w kierunku NNE (północno-północno-wschodnim) i poprzez pkt 35, 36, 37 zachodnią granicą działek 251, 238, 215, 212 i 90/32 dochodzi do punktu początkowego 1.

Od pkt 38 leżącego w południowo-zachodnim narożniku kompleksu w działce nr 90/88 na wschodniej granicy odnogi bocznicy kolejowej w odległości ok. 10 m od granicy działki nr 214 granica biegnie w kierunku północnym, a następnie północno-wschodnim brzegiem ww. odnogi bocznicy poprzez pkt 39, 40, 41, 42 do pkt 43 leżącego u zbiegu ul. Konstantynowskiej i bocznicy kolejowej. Od pkt 43 do pkt 48 biegnie zachodnią granicą ul. Konstantynowskiej w kierunku południowym poprzez pkt 44, 45, 46, 47 wyznaczające granicę krańcówki autobusowej od strony ZPB „Boruta” SA w Zgierzu.

Od pkt 48 granica przebiega w kierunku południowo-zachodnim wewnątrz działki 235 do pkt 49, gdzie zmienia kierunek na zachodni i przecinając działki nr 235, 214, 90/93, 90/90 i 90/88 dochodzi do punktu początkowego.

Podstrefa Pabianice

Kompleks PORSZEWICE – obręb Porszewice i Okołowice – arkusze map nr 172, 173, 174, 221 i 223

W skład kompleksu Porszewice wchodzi działka nr 108/1 o powierzchni 13,58 ha, położona we wsi Porszewice, i działka nr 395 o powierzchni 4,14 ha, a także część działki nr 397/1 o powierzchni ok. 10,17 ha, położone we wsi Okołowice. Działki te stanowią własność Skarbu Państwa i są we władaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Opis granic rozpoczynamy od pkt 1 położonego przy drodze krajowej nr 711 Pabianice–Konstantynów. Z tego punktu granica kompleksu biegnie wzdłuż drogi polnej oznaczonej w ewidencji nr 398 do pkt 5 poprzez pkt 2, 3 i 4, w których się załamuje. Po załamaniu się w pkt 5 biegnie w kierunku południowo-zachodnim tą samą drogą do pkt 6. Z pkt 6 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim drogą wiejską nr ewid. 396 do pkt 7. Po załamaniu się w pkt 7 biegnie poprzez pkt 8 i 9 do pkt 10, położonego przy drodze polnej nr ewid. 551. Droga ta oddziela grunty obrębu Porszewice od obrębu Okołowice. Z pkt 10 granica biegnie wzdłuż drogi do pkt 11, a następnie po załamaniu się poprzez pkt 12, 13, 14 i 15 linią łamaną do pkt 16. Z pkt 16 do pkt 19 granica biegnie wzdłuż drogi lokalnej nr 108/3 do drogi państwowej nr 711 Pabianice–Konstantynów. W pkt 19 granica załamuje się i wzdłuż drogi biegnie do pkt 1 poprzez pkt 20 i 21.

Kompleks WIDZEW – obręb Ksawerów – arkusze map nr 154, 202, 203, 204 i 251

Działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 2161/4 o powierzchni 32,73 ha i 2169/2 o powierzchni 5,53 ha położone są w miejscowości Widzew obręb Ksawerów i stanowią własność Skarbu Państwa oraz są we władaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Opis granic tego kompleksu rozpoczynamy od pkt 1 położonego przy drodze oznaczonej w ewidencji nr 2163/2. Z tego punktu granica biegnie w kierunku wschodnim do pkt 6 brzegiem rowu o szerokości 5 m, który załamuje się w pkt 2, 3, 4 i 5.W pkt 6 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie do pkt 7, a następnie po załamaniu się biegnie w kierunku zachodnim do pkt 8. Z pkt 8 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 9, z którego biegnie poprzez pkt 10, 11, 12 i 13 do pkt 14. Następnie wzdłuż drogi o nr ewid. 2163/2 biegnie w kierunku północnym do pkt 1, skąd rozpoczęto opis działki wchodzącej w skład tego kompleksu. Działka ta jest położona w odległości ok. 300 m od ul. Szkolnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1853, która stanowi drogę wojewódzką nr 24175.

W skład tego kompleksu wchodzi również działka nr 2169/2, która jest położona przy ul. Szkolnej w odległości ok. 600 m od działki nr 2161/4. Granica biegnie z pkt 15 położonego przy ul. Szkolnej w kierunku południowym do pkt 16. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku zachodnim do pkt 17 położonego na granicy z gruntami miasta Pabianice. Po załamaniu się w pkt 17 biegnie do pkt 18 położonego przy ul. Szkolnej, a dalej wzdłuż tej ulicy do pkt 15.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »