| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 8 września 2000 r.

w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Spis wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą sporządza i aktualizuje konsul Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „konsulem”, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub czasowego pobytu wyborcy za granicą.
§ 2.
1. Spis wyborców sporządza się na formularzu według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 849).

2. Spis wyborców sporządza się zgodnie z rubrykami formularza, z tym że w rubryce „adres zamieszkania” w stosunku do pracowników polskich placówek za granicą i ich rodzin podaje się „Ambasada (Konsulat) Rzeczypospolitej Polskiej w...”; w stosunku do innych osób przebywających czasowo za granicą wpisuje się adres zamieszkania wyborcy w kraju, w odniesieniu zaś do osób zamieszkałych za granicą wpisuje się adres zamieszkania wyborcy za granicą.

3. Formularz spisu zapisuje się dwustronnie.

4. Spis wyborców sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk.

§ 3.
1. Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego albo pismem ręcznym – atramentem lub długopisem.

2. W razie sporządzenia spisu w formie wydruku komputerowego:

1) można przyjąć układ formularza odmienny od określonego we wzorze, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze,

2) nie stosuje się warunku określonego w § 2 ust. 3.

§ 4.
Konsul podpisuje spis wyborców i opatruje go pieczęcią urzędową placówki. Każdy arkusz formularza spisu powinien być opatrzony pieczęcią urzędową placówki i parafowany przez konsula.
§ 5.
Konsul przekazuje jeden egzemplarz spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w przeddzień wyborów; drugi egzemplarz przechowuje u siebie.
§ 6.
1. Po wydaniu zaświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, konsul skreśla wyborcę ze spisu wyborców, umieszczając w rubryce spisu „uwagi” adnotację „zaświadczenie”.

2. Wzory zaświadczeń o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania określa rozporządzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 7.
1. Spis wyborców jest aktualizowany do dnia przekazania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej przez wpisanie wyborcy na dodatkowym formularzu spisu lub skreślenie ze spisu już sporządzonego.

2. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlegają obydwa egzemplarze spisu wyborców.

3. Przepisy § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 8.
1. Po sporządzeniu spisu wyborców, przed dniem pierwszego głosowania, na dodatkowym formularzu spisu wyborców wpisuje się osoby, które:

1) zostały pominięte w spisie, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania do spisu została uwzględniona przez właściwego konsula,

2) zostały pominięte w spisie w wyniku oczywistego błędu.

2. Ze spisu wyborców skreśla się osoby:

1) wobec których właściwy konsul wydał decyzję o ich skreśleniu ze spisu w wyniku reklamacji,

2) które zostały umieszczone w spisie w wyniku oczywistego błędu,

3) którym wydano zaświadczenia o prawie do głosowania, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy.

§ 9.
1. W okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania na dodatkowym formularzu spisu wyborców wpisuje się osoby, które w okresie pomiędzy dniem wyborów a datą ponownego głosowania:

1) uzyskały prawo wybierania,

2) uzyskały decyzję właściwego konsula o wpisaniu ich do spisu wyborców w wyniku reklamacji wniesionej przed dniem wyborów,

3) zostały pominięte w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu.

2. Ze spisu wyborców w okresie, o którym mowa w ust. 1, skreśla się osoby:

1) którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania wymienione w art. 33 ust. 2 ustawy,

2) wobec których właściwy konsul wydał decyzję o skreśleniu ze spisu wyborców w wyniku reklamacji,

3) które zostały umieszczone w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Bartoszewski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »