| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 24 sierpnia 2000 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126. z 1999 r. Nr 88, poz. 980 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki:

1) przyłączenia podmiotów do sieci gazowych,

2) obrotu paliwami gazowymi,

3) świadczenia usług przesyłowych,

4) ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych,

5) standardów jakościowych obsługi odbiorców paliw gazowych.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) przedsiębiorstwie gazowniczym – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem, dystrybucją i obrotem paliwami gazowymi oraz magazynowaniem paliw gazowych,

2) sieci gazowej – należy przez to rozumieć gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi i tłoczniami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego,

3) sieci przesyłowej – należy przez to rozumieć sieć gazową służącą do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa,

4) sieci rozdzielczej – należy przez to rozumieć sieć gazową służącą do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa,

5) operatorze sieci przesyłowej – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa gazowniczego posiadającego koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych siecią przesyłową odpowiedzialną za ruch sieciowy,

6) operatorze sieci rozdzielczej – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa gazowniczego, posiadającego koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych siecią rozdzielczą, odpowiedzialną za ruch sieciowy,

7) operatorze sieci – należy przez to rozumieć operatora sieci przesyłowej lub operatora sieci rozdzielczej,

8) układzie pomiarowym – należy przez to rozumieć gazomierze i inne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe, a także układy połączeń między nimi, służące do pomiaru ilości pobranych paliw gazowych i dokonywania rozliczeń,

9) przyłączu – należy przez to rozumieć odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego wraz z zabezpieczeniem włącznie, służący do przyłączania instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy,

10) instalacji gazowej – należy przez to rozumieć urządzenia gazowe z układami połączeń między nimi, zasilane z sieci gazowej, znajdujące się na terenie i w obiekcie odbiorcy.

Rozdział 2

Przyłączenie podmiotów do sieci gazowej

§ 3.

1. Przyłączenie do sieci gazowej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez przedsiębiorstwo gazownicze, zwanych dalej „warunkami przyłączenia".

2. Umowę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo gazownicze zawiera z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci gazowej, który posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu przyłączanego do tej sieci.

§ 4.
Podmioty albo odbiorcy przyłączani do sieci gazowej dzielą się na następujące grupy przyłączeniowe, zwane dalej „grupami przyłączeniowymi":

1) grupa l – podmioty albo odbiorcy pobierający paliwo gazowe w ilości do 10 m3 /h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy i do 25 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny zaazotowany,

2) grupa II – podmioty albo odbiorcy pobierający paliwo gazowe w ilości powyżej 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy i powyżej 25 m3h w przeliczeniu na gaz ziemny zaazotowany.

§ 5.
1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej, który posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, o którym mowa w § 3 ust. 2, może wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

2. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów określonych w § 6, przedsiębiorstwo gazownicze w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku zawiadomi wnioskodawcę, wyznaczając termin do uzupełnienia wniosku nie krótszy niż 14 dni. Jeżeli wniosek nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym terminie, przedsiębiorstwo gazownicze pozostawia wniosek bez rozpoznania.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, ustala przedsiębiorstwo gazownicze.

4. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej, który nie posiada tytułu prawnego do korzystania z obiektu przyłączanego do tej sieci, może wystąpić do przedsiębiorstwa gazowniczego o przedstawienie możliwości przyłączenia.

5. Przedsiębiorstwo gazownicze udziela odpowiedzi o istniejących możliwościach przyłączenia w terminie 21 dni od dnia wpływu wystąpienia, o którym mowa w ust. 4.

§ 6.
1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia, dla wnioskodawcy zaliczanego do l grupy przyłączeniowej, powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) określenie rodzaju paliwa gazowego, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 23,

3) określenie:

a) terminu rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego,

b) celu wykorzystania paliwa gazowego,

c) maksymalnego godzinowego odbioru paliwa gazowego.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu budowlanego lub nieruchomości, w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje,

2) mapę zasadniczą terenu do celów projektowych z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dla wnioskodawcy zaliczanego do II grupy przyłączeniowej powinien zawierać dodatkowo:

1) określenie:

a) minimalnego i maksymalnego godzinowego, dobowego oraz rocznego zapotrzebowania na paliwo gazowe,

b) wymaganego ciśnienia w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego,

2) opis wymagań dotyczących warunków pracy przyłączanych urządzeń i instalacji gazowych w okresie rozruchu tych urządzeń,

3) określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego,

4) opis wymagań dotyczących odmiennych od standardów jakościowych parametrów paliwa gazowego lub warunków jego dostarczania.

4. W przypadku gdy o przyłączenie do sieci gazowej ubiega się podmiot zajmujący się przesyłaniem, dystrybucją albo magazynowaniem paliw gazowych, wniosek o określenie warunków przyłączenia powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) określenie:

a) rodzaju paliwa gazowego,

b) terminu rozpoczęcia przesyłania lub magazynowania paliw gazowych,

3) określenie mocy umownej,

4) przewidywaną ilość odbioru paliwa gazowego,

5) parametry ciśnienia paliw gazowych oraz charakterystykę pracy magazynu,

6) wymagane ciśnienia w punkcie dostawy i odbioru paliw gazowych,

7) opis wymagań w okresie rozruchu podłączonej sieci gazowej lub podłączonego magazynu.

§ 7.
1. Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, przedsiębiorstwo gazownicze określa warunki przyłączenia w terminie:

1) 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1,

2) 60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 3,

3) 90 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 4.

2. Warunki przyłączenia są ważne przez okres dwóch lat od dnia ich wydania.

§ 8.
Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsce podłączenia gazociągów lub instalacji gazowych do sieci gazowej i jej parametry techniczne, w tym średnicę gazociągu,

2) zakres niezbędnej budowy lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem,

3) parametry techniczne przyłącza,

4) rodzaj paliwa gazowego zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 23,

5) minimalne i maksymalne ciśnienie dostawy i odbioru paliw gazowych,

6) wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru paliw gazowych oraz miejsce zainstalowania układu pomiarowego,

7) charakterystykę dostawy i odbioru paliw gazowych, w tym minimalne i maksymalne godzinowe, dobowe oraz roczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe, a także charakterystykę pracy magazynu,

8) miejsce dostawy i odbioru paliw gazowych,

9) granicę własności sieci przedsiębiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej,

10) zasady korzystania przez odbiorcę z innych źródeł energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego,

11) projektowany koszt wykonania przyłączenia,

12) wymagania dotyczące wyposażenia stacji gazowej, rodzaju układu pomiarowego i warunków technicznych ochrony antykorozyjnej.

§ 9.
Umowa o przyłączenie, o której mowa w § 3 ust. 1, powinna określać w szczególności:

1) strony zawierające umowę,

2) termin realizacji przyłączenia,

3) wysokość opłaty za przyłączenie,

4) granicę własności sieci przedsiębiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej,

5) warunki udostępnienia przez podmiot przyłączany przedsiębiorstwu gazowniczemu należącej do tego podmiotu nieruchomości w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia,

6) przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży paliw gazowych lub umowy o świadczenie usługi przesyłowej,

7) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonych w umowie.

Rozdział 3

Obrót paliwami gazowymi

§ 10.

Przedsiębiorstwo gazownicze prowadzi obrót paliwami gazowymi na warunkach określonych w koncesji oraz umowie sprzedaży paliw gazowych.
§ 11.
Umowa sprzedaży paliw gazowych powinna określać w szczególności:

1) strony zawierające umowę,

2) ilość paliwa gazowego niezbędną do utrzymania ruchu technologicznego urządzeń gazowych znajdujących się w obiekcie odbiorcy,

3) grupę taryfową, według której będą dokonywane rozliczenia z tytułu sprzedaży paliw gazowych, sposoby prowadzenia rozliczeń i obliczania należności oraz terminy regulowania należności,

4) terminy rozpoczęcia dostarczania paliw gazowych do obiektu oraz odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,

5) szczegółowe warunki ustalania terminów przerywania dostarczania paliw gazowych i rozpoczynania dostarczania tych paliw po przerwie w dostarczaniu,

6) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności standardów jakościowych obsługi odbiorców,

7) termin ważności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia.

§ 12.
Przedsiębiorstwo gazownicze prowadzące obrót paliwami gazowymi jest obowiązane do:

1) uwzględniania w przypadku zakupu paliw gazowych:

a) źródeł oferujących najkorzystniejsze warunki,

b) maksymalnego poziomu dostaw tych paliw z zagranicy, określonego w odrębnych przepisach,

2) dostarczania paliwa gazowego na warunkach określonych w umowie sprzedaży lub w umowie o świadczenie usługi przesyłowej,

3) uzgadniania z odbiorcą:

a) zmian warunków dostarczania paliwa gazowego, w szczególności gdy urządzenia gazowe wymagają przystosowania do nowych warunków,

b) planowanych przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego, wprowadzanych na podstawie odrębnych przepisów lub umowy,

4) udzielania odbiorcom informacji o przewidywanych terminach przywrócenia normalnych warunków dostarczania paliwa gazowego w przypadku zakłóceń w jego dostarczaniu,

5) niezwłocznego likwidowania przerw i zakłóceń w dostarczaniu paliwa gazowego,

6) umożliwiania odbiorcy dostępu do układu pomiarowego oraz kontroli prawidłowości wskazań układu pomiarowego.

§ 13.
Odbiorca paliw gazowych jest obowiązany do:

1) odbioru i użytkowania paliwa gazowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy sprzedaży paliw gazowych lub umowy o świadczenie usługi przesyłowej,

2) zapewnienia:

a) przedstawicielom przedsiębiorstwa gazowniczego dostępu do instalacji, układu pomiarowego oraz możliwości kontroli prawidłowości wskazań układu pomiarowego,

b) możliwości wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych przedsiębiorstwa gazowniczego, znajdujących się w obiekcie odbiorcy,

3) prawidłowego wykonywania poleceń w zakresie przerw i ograniczeń w odbiorze paliwa gazowego, wprowadzanych na podstawie odrębnych przepisów lub umowy,

4) zabezpieczenia przed uszkodzeniem plomb w układzie pomiarowym,

5) niezwłocznego informowania przedsiębiorstwa gazowniczego o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowym, a także o stwierdzonych przerwach i zakłóceniach w odbiorze paliwa gazowego,

6) terminowego regulowania należności.

Rozdział 4

Świadczenie usług przesyłowych

§ 14.

Przedsiębiorstwo gazownicze realizuje usługi przesyłowe na warunkach określonych w koncesji oraz umowie o świadczenie usług przesyłowych.
§ 15.
Umowa o świadczenie usług przesyłowych powinna określać w szczególności:

1) strony zawierające umowę,

2) rodzaj paliwa gazowego, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 23,

3) termin rozpoczęcia świadczenia usługi przesyłowej,

4) miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego przeznaczonego do przesyłania,

5) ilość paliwa gazowego przewidzianego do przesyłania, w tym przeznaczonego na potrzeby technologiczne i straty sieciowe, oraz zasady pomiaru paliwa gazowego,

6) jakość, niezawodność i terminowość dostaw i odbioru paliwa gazowego,

7) grupę taryfową, według której będą dokonywane rozliczenia za sprzedaż paliw gazowych, warunki wprowadzania zmian tych stawek, sposoby prowadzenia rozliczeń i obliczania należności oraz terminy regulowania należności,

8) wielkość godzinowej lub dobowej mocy zamówionej oraz warunki i terminy jej zmiany,

9) określenie punktu, w którym następuje przekazanie paliwa gazowego do przesyłu przez dostawcę gazu,

10) odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, w szczególności przekroczenie mocy umownej oraz niedostarczenie paliwa przez dostawcę,

11) termin ważności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia.

§ 16.
Przedsiębiorstwo gazownicze za świadczenie usługi przesyłowej pobiera opłaty na podstawie stawek opłat określonych w taryfie lub umowie o świadczenie usługi przesyłowej.
§ 17.
Przedsiębiorstwo gazownicze nie może odmówić zawarcia umowy, o której mowa w § 14, jeżeli spełnione są równocześnie następujące warunki:

1) odbiorca uzyskał prawo do korzystania z usług przesyłowych na zasadach określonych w rozporządzeniu,

2) istnieją techniczne możliwości przesyłania paliwa gazowego istniejącą siecią gazową, bez pogorszenia, poniżej poziomu określonego odrębnymi przepisami, niezawodności oraz jakości dostarczanego paliwa gazowego, do odbiorców przyłączonych do sieci,

3) istnieją układy pomiarowe umożliwiające określenie ilości paliwa dostarczanego i odbieranego z sieci gazowej,

4) świadczenie usług przesyłowych przez przedsiębiorstwo gazownicze nie będzie powodowało niekorzystnej zmiany opłat za dostarczanie paliwa gazowego, ponoszonych przez odbiorców przyłączonych do sieci gazowej.

Rozdział 5

Prowadzenie ruchu sieciowego i eksploatacja sieci

§ 18.

1. Prowadzenie ruchu sieciowego należy do obowiązków przedsiębiorstwa gazowniczego, które powinno wyznaczyć operatora sieci.

2. Ruch sieci:

1) przesyłowej – prowadzi operator sieci przesyłowej,

2) rozdzielczej – prowadzi operator sieci rozdzielczej.

§ 19.
Do obowiązków operatora sieci przesyłowej należy:

1) sterowanie przepływem paliw gazowych,

2) dysponowanie paliwami gazowymi w źródłach i magazynach przyłączonych do sieci przesyłowej,

3) sporządzanie bilansu paliwa gazowego w sieci,

4) decydowanie o terminie i czasie trwania planowanych robót w sieci przesyłowej,

5) przekazywanie innym operatorom sieci informacji o pracy sieci przesyłowej zgodnie z zawartymi umowami,

6) opracowywanie planów ograniczeń dostaw gazu dla operatorów sieci rozdzielczej oraz odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej,

7) wprowadzanie ograniczeń w dostawach paliw gazowych,

8) prowadzenie optymalizacji pracy sieci przesyłowej,

9) sporządzanie raportów przepływu paliw gazowych w sieci przesyłowej,

10) zbieranie informacji dotyczących zdarzeń występujących w sieci przesyłowej.

§ 20.
Do obowiązków operatora sieci rozdzielczej należy:

1) sterowanie przepływem paliw gazowych,

2) dysponowanie paliwami gazowymi w źródłach i magazynach gazu przyłączonych do sieci rozdzielczej,

3) sporządzanie bilansu paliwa gazowego w sieci,

4) decydowanie o terminie i czasie trwania planowanych robót w sieci rozdzielczej,

5) przekazywanie operatorowi sieci przesyłowej informacji dotyczącej pracy sieci rozdzielczej, zgodnie z zawartymi umowami,

6) opracowywanie planów ograniczeń dostaw gazu dla odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci rozdzielczej i przekazywanie tych planów operatorowi sieci przesyłowej,

7) wprowadzanie ograniczeń w dostawach paliw gazowych,

8) prowadzenie optymalizacji pracy sieci rozdzielczej,

9) sporządzanie raportów przepływu paliw gazowych,

10) zbieranie informacji dotyczących zdarzeń występujących w sieci rozdzielczej.

§ 21.
Plany remontów urządzeń mających wpływ na ruch sieci, do której urządzenia są przyłączone, wymagają uzgodnienia z operatorem sieci.
§ 22.
1. Przedsiębiorstwo gazownicze eksploatuje sieć gazową i zapewnia utrzymanie zdolności sieci gazowej do realizacji dostaw gazu, w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych gazu.

2. Eksploatację sieci, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 6

Standardy jakościowe obsługi odbiorców

§ 23.

1. Przedsiębiorstwo gazownicze jest zobowiązane do dostarczania paliw gazowych spełniających następujące parametry jakościowe:

1) zawartość siarkowodoru nie powinna przekraczać 7,0 mg/m3 ,

2) zawartość siarki całkowitej nie powinna przekraczać 40,0 mg/m3 ,

3) zawartość par rtęci nie powinna przekraczać 30,0 ug/m3,

4) intensywność zapachu gazu powinna być wyczuwalna w powietrzu po osiągnięciu stężenia:

a) 1,5% V/V – dla nominalnej liczby Wobbego wynoszącej 25÷35,

b) 1,0% V/V– dla nominalnej liczby Wobbego wynoszącej 41÷50,

5) ciepło spalania powinno wynosić nie mniej niż:

a) 18 MJ/m3 – dla nominalnej liczby Wobbego 25,

b) 22 MJ/m3–dla nominalnej liczby Wobbego 30,

c) 26 MJ/m3 – dla nominalnej liczby Wobbego 35,

d) 30 MJ/m3– dla nominalnej liczby Wobbego 41,

e) 34 MJ/m3 – dla nominalnej liczby Wobbego 50.

2. Liczbę Wobbego, o której mowa w ust. 1, określa się jako stosunek ciepła spalania paliwa gazowego [MJ/m3] do pierwiastka kwadratowego gęstości względnej tego paliwa.

3. Parametry określone w ust. 1 wynoszą:

1) dla procesu spalania:

a) ciśnienie – 101,325 kPa,

b) temperatura – 298,15 K (25°C),

2) dla pomiaru objętości:

a) ciśnienie – 101,325 kPa,

b) temperatura – 273,15 K (0°C).

4. Przedsiębiorstwo gazownicze wykonuje badania poszczególnych parametrów jakościowych, o których mowa w ust. 1, w zakresie:

1) zawartości siarkowodoru – raz na 12 miesięcy,

2) zawartości siarki całkowitej – raz na 12 miesięcy,

3) zawartości par rtęci – tylko dla złóż paliwa gazowego zawierających rtęć – raz na 6 miesięcy,

4) intensywności zapachu – raz na 14 dni,

5) ciepła spalania – raz na 3 miesiące.

§ 24.
W razie zastrzeżeń dotyczących jakości dostarczanych paliw gazowych, o której mowa w § 23, odbiorca może zażądać wykonania badania ich jakości w niezależnym laboratorium badawczym posiadającym akredytację jednostki certyfikującej, uzyskaną zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 25.
Przedsiębiorstwo gazownicze, w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców, jest zobowiązane do:

1) udzielania odbiorcom informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostawy paliw gazowych, przerwanej z powodu awarii sieci,

2) powiadamiania odbiorców o terminach i czasie planowanych przerw w dostawie paliw gazowych w formie: ogłoszeń prasowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, lub indywidualnych zawiadomień pisemnych, telefonicznych bądź za pomocą innego środka telekomunikacji, co najmniej na 14 dni przed datą planowanej przerwy,

3) uwzględniania propozycji odbiorcy dotyczącej rodzaju przyłącza i jego usytuowania, jeśli propozycja ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi,

4) odpłatnego podjęcia stosownych czynności w sieci w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez odbiorcę lub inny podmiot prac w obszarze tej sieci,

5) pokrycia kosztów badań, o których mowa w § 24, oraz wypłacenia odbiorcy odszkodowania w wysokości ustalonej w taryfie lub umowie, w przypadku stwierdzenia niezgodności jakości paliw gazowych, o której mowa w § 23,

6) nieodpłatnego udzielania informacji dotyczących rozliczeń oraz aktualnych taryf,

7) rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku tub zgłoszenia reklamacji.

§ 26.
Rodzaj układów pomiarowych oraz wymagania związane z ich stosowaniem ustala przedsiębiorstwo gazownicze.
§ 27.
W przypadku odbiorców zaliczanych do l grupy przyłączeniowej obowiązek instalowania gazomierza i ponoszenia kosztów z tym związanych spoczywa na przedsiębiorstwie gazowniczym.
§ 28.
1. Przedsiębiorstwo gazownicze może zainstalować gazomierz na monety wrzutowe lub kartę magnetyczną, jeżeli odbiorca:

1) nie uregulował w terminie należności związanych z dostarczaniem paliw gazowych,

2) nie jest właścicielem obiektu, w którym prowadzi działalność gospodarczą,

3) użytkuje obiekt dorywczo w sposób uniemożliwiający sprawdzanie stanu wskazań układu pomiarowego w terminach określonych w umowie o świadczenie usług przesyłowych.

2. Koszty zakupu gazomierza i jego zainstalowania, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, ponosi odbiorca.

3. W razie nieuzasadnionej odmowy odbiorcy dotyczącej zainstalowania gazomierza i pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 2, przedsiębiorstwo gazownicze może wstrzymać dostawę paliwa gazowego lub rozwiązać umowę sprzedaży paliw gazowych.

§ 29.
1. Po zakończeniu dostarczania paliw gazowych, a także w razie wymiany układu pomiarowego w trakcie dostaw paliw gazowych, przedsiębiorstwo gazownicze jest zobowiązane wydać odbiorcy dokument zawierający dane identyfikujące układ pomiarowy i stany wskazań liczydeł w chwili zakończenia dostarczania paliw gazowych lub demontażu.

2. Odbiorca może uczestniczyć przy odczycie wskazań urządzenia pomiarowego przed jego demontażem.

§ 30.
1. Na żądanie odbiorcy zaliczanego do l grupy przyłączeniowej przedsiębiorstwo gazownicze jest zobowiązane dokonać sprawdzenia prawidłowości działania gazomierza nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia żądania.

2. Odbiorca ma prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania gazomierza. Badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 30 dni od dnia poinformowania odbiorcy o wyniku sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania gazomierza oraz badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy w wyniku badania laboratoryjnego nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu gazomierza.

4. W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu gazomierza przedsiębiorstwo gazownicze zobowiązane jest dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur, na zasadach i w terminach określonych w taryfach.

§ 31.
W stosunku do odbiorców zaliczanych do II grupy przyłączeniowej szczegółowe wymagania i obowiązki stron dotyczące układu pomiarowego określa umowa sprzedaży paliw gazowych lub umowa o świadczenie usługi przesyłowej.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 32.

Warunki przyłączenia wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres w nich oznaczony w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z przepisami niniejszego rozporządzenia.
§ 33.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu paliwami gazowymi, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 93, poz. 588).
§ 34.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: w z. B. Błaszczyk

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »