| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 14 września 2000 r.

w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Spis wyborców dla obwodu głosowania utworzonego na polskim statku morskim sporządza kapitan statku, zwany dalej „kapitanem".

2. Spis wyborców sporządza się w dwóch egzemplarzach.

§ 2.
1. Spis wyborców, o którym mowa w § 1, sporządza się na formularzach, których wzory określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 849).

2. Spis wyborców sporządza się zgodnie z rubrykami formularza, z tym że w rubryce „adres zamieszkania" wpisuje się adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, w odniesieniu zaś do obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą wpisuje się adres zamieszkania wyborcy za granicą.

3. Spis wyborców sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców.

§ 3.
1. Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego albo pismem ręcznym – atramentem lub długopisem.

2. Formularz spisu wyborców zapisuje się dwustronnie.

3. W razie sporządzania spisu w formie wydruku komputerowego:

1) można przyjąć układ formularza odmienny od określonego we wzorze, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze,

2) formularz spisu wyborców zapisuje się dwustronnie,

3) nie stosuje się warunku określonego w ust. 2.

§ 4.
1. Kapitan na podstawie spisu wyborców sporządza wykaz osób wpisanych do spisu i niezwłocznie przekazuje go armatorowi, wskazując w wykazie wszystkie dane o osobach wymienionych w spisie wyborców.

2. Na podstawie wykazu, o którym mowa w ust. 1, armator zawiadamia niezwłocznie urzędy gmin właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osób ujętych w wykazie o wpisaniu ich do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym na polskim statku morskim.

§ 5.
Kapitan podpisuje spis wyborców i opatruje go swoją pieczęcią.
§ 6.
Kapitan przekazuje jeden egzemplarz spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w przeddzień wyborów, a drugi egzemplarz zabezpiecza.
§ 7.
1. Kapitan powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia.

2. Podczas udostępnienia spisu wyborców do publicznego wglądu każda osoba uprawniona do głosowania może żądać sprawdzenia prawidłowości sporządzenia spisu wyborców.

§ 8.
1. Po wydaniu zaświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą", kapitan skreśla wyborcę ze spisu wyborców, umieszczając w rubryce spisu „uwagi" adnotację „zaświadczenie".

2. Wzory zaświadczeń o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania i o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania określa rozporządzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 9.
1. Spis wyborców jest aktualizowany do dnia przekazania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej przez wpisanie wyborcy na dodatkowym formularzu spisu lub skreślenie ze spisu już sporządzonego.

2. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlegają obydwa egzemplarze spisu wyborców.

3. Przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 10.
1. Po sporządzeniu spisu wyborców przed dniem pierwszego głosowania, na dodatkowym formularzu spisu wyborców wpisuje się osoby, które:

1) zostały pominięte w spisie, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania do spisu została uwzględniona przez kapitana,

2) zostały pominięte w spisie w wyniku oczywistego błędu.

2. Ze spisu wyborców skreśla się osoby:

1) wobec których kapitan wydał decyzję o ich skreśleniu ze spisu w wyniku reklamacji,

2) które zostały umieszczone w spisie w wyniku oczywistego błędu,

3) którym wydano zaświadczenia o prawie do głosowania, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy.

§ 11.
1. W okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania, na dodatkowym formularzu spisu wyborców wpisuje się osoby, które w okresie pomiędzy dniem wyborów a datą ponownego głosowania:

1) uzyskały prawo wybierania,

2) uzyskały decyzję kapitana o wpisaniu ich do spisu wyborców w wyniku reklamacji wniesionej przed dniem wyborów,

3) zostały pominięte w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu.

2. Ze spisu wyborców w okresie, o którym mowa w ust. 1, skreśla się osoby:

1) wobec których kapitan wydał decyzję o ich skreśleniu ze spisu wyborców w wyniku reklamacji,

2) które zostały umieszczone w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu,

3) którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: w z. K. J. Tchórzewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »