| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 18 września 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

Na podstawie art. 169c ust. 6 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 18, poz. 230) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania (Dz. U. Nr 112, poz. 1322 i z 2000 r. Nr 65, poz. 783) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „w części przychodów pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.";

2) w § 5:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W wysokości zaliczek przekazywanych Kasie Chorych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia się składki niezidentyfikowane, podzielone między Kasy Chorych w sposób określony w ust. 5–8.",

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5–8 w brzmieniu:

„5. W celu dokonania podziału składek niezidentyfikowanych ustala się dla danego okresu rozliczenia zaliczek:

1) dla każdej z Kas Chorych wielkość planowanych przychodów ze składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z § 1 ust. 1, zakładając równomierny rozkład przychodów w każdym okresie dla każdej z Kas Chorych w trakcie roku,

2) wskaźnik przeciętnego poziomu realizacji planu przychodów ze składek dla wszystkich Kas Chorych jako, wyrażony w procentach z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, stosunek sumy zaliczek przekazanych Kasom Chorych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do sumy planowanych przychodów wszystkich Kas Chorych, o których mowa w pkt 1,

3) dla każdej z Kas Chorych górną granicę składek należnych, jako iloczyn planowanych przychodów ze składek, o których mowa w pkt 1, i wskaźnika przeciętnego poziomu realizacji planu przychodów ze składek ustalonego zgodnie z pkt 2, podzielony przez 100,

4) dla każdej z Kas Chorych różnicę między wielkością jej planowanych przychodów ze składek, o których mowa w pkt 1, a wielkością jej składek zidentyfikowanych,

5) sumę różnic, o których mowa w pkt 4,

6) kwotę wszystkich składek niezidentyfikowanych jako różnicę między sumą zaliczek przekazanych Kasom Chorych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych a sumą składek zidentyfikowanych dla wszystkich Kas Chorych.

6. W podziale składek niezidentyfikowanych uczestniczą wyłącznie Kasy Chorych, dla których suma składek zidentyfikowanych jest nie większa niż wyznaczona dla nich, zgodnie z ust. 5 pkt 3, górna granica składek należnych.

7. Każdej Kasie Chorych uczestniczącej w podziale składek niezidentyfikowanych w przypadku, gdy suma różnic, obliczona zgodnie z ust. 5 pkt 5, jest:

1) mniejsza lub równa kwocie składek niezidentyfikowanych, ustalonej zgodnie z ust. 5 pkt 6, przydziela się składki niezidentyfikowane w kwocie równej różnicy, o której mowa w ust. 5 pkt 4,

2) większa od kwoty składek niezidentyfikowanych, ustalonej zgodnie z ust. 5 pkt 6, przydziela się składki  niezidentyfikowane w kwocie równej iloczynowi różnicy, o której mowa w ust. 5 pkt 4, i stosunku wielkości składek niezidentyfikowanych, ustalonych zgodnie z ust. 5 pkt 6, do sumy różnic, o której mowa w ust. 5 pkt 5, obliczonego z dokładnością do szóstego miejsca po przecinku.

8. Pozostała kwota składek niezidentyfikowanych jest rozdzielana pomiędzy Kasy Chorych, uczestniczące w podziale składek niezidentyfikowanych, w proporcji do procentowego udziału planowanych przychodów ze składek każdej z Kas Chorych, o którym mowa w § 1 ust. 1."

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: w z. M. Piróg

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »