| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 września 2000 r.

w sprawie trybu pracy Rady Polityki Regionalnej Państwa.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rada Polityki Regionalnej Państwa, zwana dalej „Radą”, obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej pięciu członków Rady, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub Prezesa Rady Ministrów.

2. Posiedzeniom Rady przewodniczy jej przewodniczący, a w razie nieobecności przewodniczącego – wiceprzewodniczący lub wyznaczony przez przewodniczącego Rady członek Rady.

3. Na posiedzenie Rady mogą być zapraszani, bez prawa udziału w głosowaniu, przedstawiciele administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych, zawodowych i gospodarczych.

§ 2.
O terminie, miejscu i projekcie porządku posiedzenia Rady przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie członków Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, załączając materiały mające być przedmiotem obrad, jeśli nie zostały doręczone wcześniej.
§ 3.
Przewodniczący Rady opracowuje projekty planów pracy Rady, ustala terminy i projekty porządku posiedzeń Rady oraz wyznacza z grona członków Rady sprawozdawców do spraw przedkładanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
§ 4.
Wiceprzewodniczący Rady zastępuje przewodniczącego Rady w czasie jego nieobecności.
§ 5.
1. Rada zajmuje stanowisko w sprawach należących do jej zakresu działania w formie uchwał.

2. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady bądź osoby przewodniczącej posiedzeniu.

3. Osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady może zarządzić, na uzasadniony wniosek członka Rady, głosowanie tajne.

§ 6.
Rada podejmuje uchwały na podstawie szczegółowej analizy materiału przedłożonego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także opinii zgłoszonych przez przedstawicieli, o których mowa w § 1 ust. 3.
§ 7.
1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Rady lub osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady.

2. Do protokołu załącza się uchwały Rady podjęte na posiedzeniu oraz listę obecności.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »