| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 1 września 2000 r.

w sprawie ewidencjonowania i przechowywania broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie.

Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ewidencjonowania i przechowywania w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych i nadleśnictwach broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w postaci broni gazowej, ręcznych miotaczy gazu, kajdanek i pałek gumowych służbowych.
§ 2.
Zapotrzebowanie na dany rodzaj broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego ustala odpowiednio dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub nadleśniczy.
§ 3.
1. Broń palną i amunicję oraz środki przymusu bezpośredniego przechowuje się w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu, zwanym dalej „magazynem broni", prowadzonym przez regionalną dyrekcję Lasów Państwowych lub nadleśnictwo.

2. Magazyn broni powinien:

1) stanowić oddzielne pomieszczenie w budynku murowanym, usytuowanym w miarę możliwości na piętrze, którego położenie utrudnia możliwość dokonania włamania,

2) być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy, sygnalizację alarmową oraz apteczkę pierwszej pomocy zawierającą również krople do oczu na wypadek porażenia wzroku gazem,

3) posiadać następujące, specjalne zabezpieczenie przeciwwłamaniowe:

a) drzwi metalowe lub obite blachą stalową o grubości powyżej 2 mm, wyposażone w blokadę przeciwwyważeniową, zamykane co najmniej na dwa zamki atestowane i zasuwę drzwiową zamykaną na atestowaną kłódkę, przystosowane do plombowania, zaopatrzone we wskaźnik sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych,

b) okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek nie większych niż 10x10 mm i średnicy drutu nie mniejszej niż 2,5 mm, zabezpieczone na stałe zamocowanymi w murze kratami metalowymi wykonanymi z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub płaskowników stalowych o wymiarach nie mniejszych niż 8x30 mm, przy czym odstęp między prętami nie powinien przekraczać wymiarów 120x120 mm, a pomiędzy płaskownikami 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie.

3. Dopuszcza się zamiast kraty i siatki zamocowanie w oknach atestowanych szyb specjalnych, w szczególności kuloodpornych, w odpowiedniej klasie, odpornych na przebicie i rozbicie, zamocowanych trwale w otworach okiennych bez możliwości otwierania.

4. Drzwi do magazynu broni w czasie nieobecności osoby prowadzącej magazyn broni, zwanej dalej „magazynierem", powinny być zamknięte i zaplombowane oraz posiadać włączoną sygnalizację alarmową.

§ 4.
Protokolarnego przyjęcia przydatności magazynu broni pod względem technicznym dokonuje komisja powołana odpowiednio przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub nadleśniczego, w skład której wchodzi przedstawiciel właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.
§ 5.
1. Broń palną i amunicję przechowuje się w szafach stalowych lub sejfach zamykanych na atestowane zamki, plombowanych, znajdujących się w magazynie broni.

2. Broń palną, przechowywaną w magazynie broni, wyjmuje się z futerału, rozładowuje i zabezpiecza. Broń ta powinna mieć zwolniony kurek i odłączony magazynek, a także powinna być kompletna, czysta i zakonserwowana.

3. Warunki przechowywania broni i amunicji powinny uwzględniać wymagania określone przez jej producenta.

4. Amunicja do broni powinna znajdować się w pudełkach lub pojemnikach, do których powinna być włożona w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju.

§ 6.
1. Broń palna i amunicja oraz środki przymusu bezpośredniego podlegają rejestracji w „Książce ewidencji broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego", której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wydanie i zwrot broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego rejestruje się w „Książce wydania i przyjęcia broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego", której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Poszczególne karty książek, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być ponumerowane, przeszyte i olakowane na ostatniej stronie pieczęcią regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub nadleśnictwa.

4. Książki, o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzi i przechowuje w magazynie broni magazynier będący strażnikiem leśnym, wyznaczony przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub nadleśniczego.

§ 7.
Prawo wstępu do magazynu broni mają:

1) magazynier,

2) główny inspektor Straży Leśnej, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, dowódca grupy interwencyjnej, nadleśniczy, kierujący posterunkiem Straży Leśnej, przedstawiciel właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji – w obecności magazyniera.

§ 8.
1. Strażnik leśny, po zakończeniu pracy, zdaje do magazynu broni wydaną broń palną i amunicję oraz środki przymusu bezpośredniego.

2. W szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub nadleśniczego, dopuszcza się przetrzymywanie przez strażnika leśnego broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w mieszkaniu, z zachowaniem warunków ich przechowywania określonych w odrębnych przepisach.

§ 9.
Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub nadleśniczy wydaje polecenie niezwłocznego zdania przez strażnika leśnego przydzielonej broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego do magazynu broni, w szczególności w przypadku:

1) nieprzestrzegania warunków ich przechowywania,

2) podejrzenia ich użycia niezgodnie z przeznaczeniem lub podejrzenia zamiaru takiego użycia,

3) posiadania lub posługiwania się bronią po spożyciu alkoholu lub substancji psychotropowych albo podobnie działającego środka.

§ 10.
Dopuszcza się przechowywanie broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w istniejących magazynach broni, które nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, jednak nie dłużej niż przez sześć miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: A. Tokarczuk


Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 1 września 2000 r. (poz. 902)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Żur

Menedżer produktu w nazwa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »