REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 86 poz. 958

USTAWA

z dnia 8 września 2000 r.

o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie innych ustaw

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o autostradach płatnych]
W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. 1. Ustawa określa warunki przygotowania budowy, zasady koncesjonowania budowy i eksploatacji albo koncesjonowania wyłącznie eksploatacji autostrad płatnych, zwanych dalej «autostradami», a także organy właściwe w tych sprawach.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, autostrady lub ich odcinki, które będą budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne.

3. Na zasadach określonych w ustawie mogą być budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane, jako płatne, drogi ekspresowe.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, drogi ekspresowe, które mogą być budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane jako płatne.

5. Określenie autostrad i dróg ekspresowych w przepisach, o których mowa w ust. 2 i 4, może nastąpić, jeżeli będzie możliwość korzystania z innej, ogólnodostępnej drogi publicznej.";

2) użyte w art. 2 w ust. 1, w art. 6, w art. 7 w ust. 2 w pkt 8, w art. 9 w ust. 1 i 2, w art. 16 w ust. 1, w art. 17 w ust. 1 i 2, w art. 18 w pkt 7, w art. 45, w art. 47 w ust. 1, w art. 55 w ust. 1 i w art. 61 w różnych przypadkach wyrazy „Minister Transportu i Gospodarki Morskiej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw transportu";

3) w art. 2:

a) w ust. 1 wyrazy „Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji" zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw architektury i budownictwa",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, przepisy techniczno-budowlane dotyczące autostrad, uwzględniając w szczególności warunki projektowania i budowy autostrad, ich połączeń z innymi drogami, wyposażenia technicznego autostrad, nośności i stateczności budowli ziemnych oraz konstrukcji nawierzchni autostrad, bezpieczeństwa użytkowania, a także ochrony środowiska.";

4) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Za przejazd autostradą są pobierane opłaty.

2. Opłaty za przejazd autostradą pobiera spółka, która posiada koncesję udzieloną na zasadach określonych w ustawie, zwana dalej «koncesjonariuszem».

3. Opłaty za przejazd autostradą stanowią przychód koncesjonariusza, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku udzielania koncesjonariuszowi dofinansowania w formie, o której mowa w art. 39d ust. 1 pkt 3, opłaty za przejazd autostradą stanowią przychód funduszu, o którym mowa w art. 39.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rozliczeń pomiędzy koncesjonariuszem a funduszem, z uwzględnieniem zakresu i warunków tego dofinansowania.

6. W przypadku, w którym opłaty za przejazd autostradą stanowią przychód koncesjonariusza, umowa koncesyjna określi warunki i zakres podziału zysku pomiędzy koncesjonariuszem a funduszem, o którym mowa w art. 39.

7. Wysokość opłat za przejazd autostradą ustala na warunkach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 8:

1) minister właściwy do spraw transportu w drodze rozporządzenia, jeżeli opłaty stanowią przychody funduszu, o którym mowa w art. 39,

2) koncesjonariusz, jeżeli opłaty stanowią jego przychód.

8. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki ustalania i pobierania opłat za przejazdy autostradami oraz sposób ogłaszania wysokości tych opłat, uwzględniając w szczególności liczbę przejechanych kilometrów oraz kategorię pojazdu.

9. Od opłat za przejazd autostradą są zwolnione pojazdy uprzywilejowane uczestniczące w akcji.";

5) w art. 7 w ust. 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nabywanie nieruchomości pod autostrady na rzecz Skarbu Państwa i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do nieruchomości,"

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przeprowadzanie postępowań przetargowych i opracowywanie projektów koncesji,";

6) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie Prezesa Agencji ustala Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu.";

7) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Agencji, w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz finansów publicznych, ustala roczny plan finansowy Agencji.";

8) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Agencja otrzymuje dotacje, ustalane corocznie w ustawie budżetowej, na związane z budową autostrad prace studialne i dokumentacyjne, nabywanie nieruchomości i gospodarowanie nimi, odszkodowania, należności z tytułu ochrony gruntów leśnych, prace scaleniowe i wymienne, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej, przeprowadzanie ratowniczych badań archeologicznych i badań ekologicznych oraz opracowywanie ich wyników.";

9) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. Agencja jest uprawniona do gospodarowania środkami pochodzącymi z pomocy zagranicznej, przekazywanymi Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów lub deklaracji dawcy, na realizację zadań w zakresie finansowania budowy i eksploatacji autostrad albo wyłącznie eksploatacji autostrad, jeżeli te umowy lub deklaracje tak stanowią.";

10) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. 1. Agencja może zaciągać kredyty długoterminowe oraz emitować obligacje za zgodą ministra właściwego do spraw transportu oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na zasadach wynikających z odrębnych ustaw.

2. Na zobowiązania Agencji, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielone poręczenia lub gwarancje Skarbu Państwa, pod warunkiem przeznaczenia objętych nimi kredytów lub wpływów z emisji obligacji na cele wymienione wart.39d ust. 1.";

11) w art. 14 w ust. 2 wyrazy „Ministra Finansów" zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw finansów publicznych";

12) w art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Rady, określi, w drodze rozporządzenia, regulamin działania Rady do Spraw Autostrad, jej organizację i tryb pracy oraz skład, zapewniając w jej składzie uczestnictwo przedstawicieli zainteresowanych organów administracji publicznej.";

13) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. Minister właściwy do spraw administracji publicznej udziela wskazań lokalizacyjnych autostrady lub jej odcinków po zaopiniowaniu ich projektu przez Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych i po uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rolnictwa, transportu, środowiska oraz Ministrem Obrony Narodowej, a także z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym.";

14) w art. 20:

a) w ust. 1:

– w pkt 3 wyrazy „biegłego z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastępuje się wyrazami „biegłego z listy wojewody",

– w pkt 5 wyrazy „Ministra Kultury i Sztuki" zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5, z uwzględnieniem okresu budowy i eksploatacji autostrady, określenia jej wpływu na powietrze, powierzchnię ziemi łącznie z glebą, złoża kopalin, wody powierzchniowe i podziemne, klimat akustyczny, ludzi, świat zwierzęcy i roślinny, a także krajobraz, we wzajemnym ich powiązaniu, oraz analizy przebiegu autostrady i jej wariantów z punktu widzenia strat w rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej oraz wpływu autostrady na zarejestrowane dobra kultury i wartości krajobrazu kulturowego.";

15) w art. 25 w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „oraz doręcza je wnioskodawcy, a pozostałe strony zawiadamia o jego wydaniu i treści w drodze obwieszczeń w urzędach gmin i w prasie lokalnej.";

16) w art. 26 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Agencja może nabywać, w drodze umowy, na własność Skarbu Państwa nieruchomości poza pasem drogowym autostrady w celu dokonania ich zamiany na nieruchomości położone w pasie drogowym autostrady.";

17) w art. 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Odszkodowanie jest wypłacane przez Agencję z dotacji, o których mowa w art. 12 ust. 3.";

18) w art. 29 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku gdy nieruchomości przeznaczone na pasy drogowe autostrad mają nieuregulowany stan prawny, wszczęcie postępowania następuje na wniosek Prezesa Agencji, bez konieczności zachowania warunków określonych w ust. 1.";

19) w art. 31 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, uprawnia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.";

20) w art. 33 w ust. 2 w zdaniu drugim kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „które jest wypłacane przez Agencję z dotacji, o których mowa w art. 12 ust. 3.";

21) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. 1. Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji autostrady nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, z tym że określone w tych przepisach należności oraz jednorazowe odszkodowania w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu w odniesieniu do gruntów leśnych i zadrzewionych przeznacza się na Fundusz Leśny w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – z tytułu wyłączenia gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe".

2. Należności oraz jednorazowe odszkodowania w wysokości ustalonej przez organy właściwe w sprawach ochrony gruntów leśnych Agencja przekazuje na rachunek bankowy funduszu, o którym mowa w ust. 1, po nabyciu przez Agencję wszystkich gruntów w danym obrębie ewidencji gruntów, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.";

22) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. 1. Budowę autostrad, z zastrzeżeniem ust. 2, finansuje się:

1) ze środków własnych koncesjonariuszy oraz uzyskanych przez nich kredytów bankowych i pożyczek,

2) ze środków pochodzących z budżetu państwa ustalanych corocznie w ustawie budżetowej na cele, o których mowa w art. 12 ust. 3,

3) ze środków funduszu, o którym mowa w art. 39, na warunkach określonych w koncesji i umowie koncesyjnej,

4) z innych źródeł.

2. W przypadku gdy przewiduje się udzielenie koncesji wyłącznie na eksploatację autostrady lub jej odcinka, budowę tej autostrady lub jej odcinka finansuje się na zasadach dotyczących finansowania i budowy dróg publicznych określonych w odrębnych przepisach.

3. Koncesjonariuszowi mogą być udzielone przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia zgodnie z przepisami o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.";

23) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Krajowy Fundusz Autostradowy, zwany dalej „Funduszem.";

24) po art. 39 dodaje się art. 39a–39l w brzmieniu:

„Art. 39a. 1. Przychodami Funduszu są:

1) środki przekazywane z budżetu państwa w wysokości stanowiącej część planowanych dochodów budżetowych z tytułu podatku akcyzowego od samochodów,

2) odsetki z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetki od lokat okresowo wolnych środków Funduszu w bankach,

3) wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz papiery wartościowe określające świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski,

4) przychody ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach, przekazane Bankowi Gospodarstwa Krajowego przez Skarb Państwa, w celu zasilenia Funduszu,

5) przychody z akcji i udziałów, o których mowa w pkt 4,

6) środki pochodzące z opłat za przejazdy autostradą, o których mowa w art. 3 ust. 4,

7) kwoty wpłacone przez koncesjonariuszy zgodnie z art. 3 ust. 6,

8) kwoty wpłacone z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych zgodnie z art. 39d ust. 1 pkt 1 i 2,

9) środki z kredytów zaciągniętych przez Agencję na cele, o których mowa w art. 39d ust. 1,

10) wpływy z obligacji emitowanych przez Agencję na cele, o których mowa w art. 39d ust. 1,

11) darowizny i zapisy,

12) wpływy z innych środków publicznych,

13) wpływy z innych tytułów.

2. Rada Ministrów określa procentowo, w drodze rozporządzenia, w terminie do końca czerwca każdego roku, część planowanych dochodów budżetowych z tytułu podatku akcyzowego od samochodów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeznaczoną na Fundusz w kolejnym roku budżetowym, z uwzględnieniem przewidywanego zakresu dofinansowania z Funduszu realizacji zadań związanych z budową autostrad.

Art. 39b. Dochody Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiące równowartość przychodów Funduszu, o których mowa w art. 39a ust. 1, są wolne od podatku dochodowego.

Art. 39c. 1. W celu zasilenia Funduszu minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w imieniu Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, przekazać nieodpłatnie Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcje i udziały w spółkach, stanowiące własność Skarbu Państwa, z uwzględnieniem zaakceptowanego przez Radę Ministrów zakresu dofinansowania ze środków Funduszu zadań związanych z budową autostrad oraz wartości tych akcji i udziałów.

2. Akcje i udziały Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego zbywa w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw finansów publicznych, Skarbu Państwa oraz transportu.

3. O zbyciu akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia ministrów właściwych do spraw finansów publicznych, Skarbu Państwa oraz transportu.

4. Do przekazania akcji i udziałów, o których mowa w ust. 1, oraz do ich zbywania nie stosuje się przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550).

5. Zwalnia się od opłaty skarbowej zbycie akcji i udziałów, o których mowa. w ust. 1, przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Art. 39d. 1. Środki Funduszu, które przeznacza się na dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową autostrad, mogą być przekazywane w następujących formach:

1) dotacji lub pożyczek nieoprocentowanych, udzielanych koncesjonariuszom, na warunkach określonych w koncesji i umowie koncesyjnej, w okresie budowy autostrady lub jej odcinka,

2) pożyczek nieoprocentowanych, udzielanych koncesjonariuszom na pokrycie części okresowych niedoborów bieżących przychodów z tytułu eksploatacji autostrady, w celu zapewnienia płynności wydatków związanych z bieżącą obsługą i spłatą kredytów lub pożyczek bądź obligacji wyemitowanych w związku z budową autostrady,

3) płatności koncesjonariuszom:

a) stałych kosztów ponoszonych z tytułu zachowania nieprzerwanej dostępności do autostrady, jej utrzymania i przejezdności,

b) zmiennych kwot uzależnionych od spełnienia przez koncesjonariuszy wymogów określonych w koncesji i umowie koncesyjnej,

jeżeli opłaty za przejazdy autostradą stanowią przychody Funduszu.

2. Ze środków finansowych Funduszu dokonuje się spłaty kredytów i wykupu obligacji, o których mowa w art. 13 ust. 1, oraz spłaty zobowiązań wynikających z wykonania przez Skarb Państwa obowiązków z tytułu gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 13 ust. 2.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw transportu może, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przeznaczyć środki Funduszu, w części nie przekraczającej 25% tych środków, na pokrycie kosztów działalności Agencji, finansowanych z jej przychodów.

4. Ze środków finansowych Funduszu dokonuje się wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego przysługującego Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Art. 39e. 1. Wypłaty z Funduszu środków finansowych na podstawie art. 39d ust. 1, w zakresie zaakceptowanym przez Radę Ministrów zgodnie z art. 42a i wynikającym z koncesji i umowy koncesyjnej, są gwarantowane przez Skarb Państwa.

2. Do gwarancji, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 4, art. 31, art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 60, poz. 693).

3. Gwarancje, o których mowa w ust. 1:

1) udzielane są przez Radę Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych uzgodniony z ministrem właściwym do spraw transportu, po akceptacji przez Radę Ministrów formy i zakresu dofinansowania ze środków Funduszu zgodnie z art. 42a,

2) nie mogą przekraczać zaakceptowanego przez Radę Ministrów zakresu dofinansowania zgodnie z art. 42a,

3) są ograniczone w czasie terminem wypłat dofinansowania w trybie ustalonym zgodnie z art. 42a.

Art. 39f. Bank Gospodarstwa Krajowego, działając w uzgodnieniu z Prezesem Agencji, dokonuje na rzecz koncesjonariuszy wypłat ze środków finansowych Funduszu, w formach określonych w art. 39d ust. 1, w zakresie wynikającym z koncesji i umowy koncesyjnej.

Art. 39g. 1. Okresowo wolne środki Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Bank Gospodarstwa Krajowego może:

1) lokować w innych bankach,

2) inwestować w papiery wartościowe, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 3.

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w jednym banku lub grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% okresowo wolnych środków Funduszu.

3. Wysokość środków Funduszu przeznaczonych na lokaty i inwestycje, o których mowa w ust. 1, Bank Gospodarstwa Krajowego uzgadnia z Prezesem Agencji.

Art. 39h. Bank Gospodarstwa Krajowego, działając w uzgodnieniu z Prezesem Agencji, dokonuje ze środków Funduszu spłaty kredytów, wykupu obligacji oraz spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 39d ust. 2.

Art. 39i. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje Agencji, ze środków Funduszu, środki finansowe, o których mowa w art. 39d ust. 3, na zlecenie ministra właściwego do spraw transportu.

Art. 39j. Szczegółowy sposób i terminy dokonywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego wypłat, lokat i inwestycji ze środków Funduszu, o których mowa w art. 39f–39i, określi umowa zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw transportu a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Art. 39k. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego pobiera wynagrodzenie prowizyjne z tytułu prowadzenia Funduszu.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz tryb i terminy jego wypłaty, uwzględniając koszty Banku ponoszone w związku z obsługą Funduszu, lokowaniem i inwestowaniem środków Funduszu.

Art. 39I. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego:

1) wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu, opracowany w uzgodnieniu z Prezesem Agencji i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw transportu,

2) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat, wchodzące w skład sprawozdania finansowego Banku.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw transportu, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, informację o wysokości środków Funduszu oraz zestawienie zbiorcze operacji dokonanych za jego pośrednictwem za dany kwartał.";

25) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. Wybór koncesjonariusza następuje w drodze przeprowadzanego przez Agencję trójstopniowego postępowania przetargowego:

1) kwalifikacji wstępnej,

2) przetargu ograniczonego do zakwalifikowanych do złożenia oferty, zwanego dalej «przetargiem»,

3) negocjacji umowy koncesyjnej.";

26) w art. 42:

a) w ust. 1 po wyrazach „w prasie o zasięgu krajowym" dodaje się wyrazy „oraz w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich",

b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) przedmiot działalności objęty koncesją,"

c) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) informacji o zakresie i formach dofinansowania budowy autostrady ze środków Funduszu.";

27) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu:

„Art. 42a. Przed zaproszeniem do udziału w kwalifikacji wstępnej minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Prezesa Agencji, przedkłada Radzie Ministrów informację o przewidywanych warunkach postępowania przetargowego oraz do akceptacji przewidywane zasady dofinansowania ze środków Funduszu, określając zakres i formę tego dofinansowania.";

28) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć spółki akcyjne z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej o kapitale akcyjnym nie mniejszym niż równowartość 5 mln EURO, których przedmiotem przedsiębiorstwa jest, zgodnie ze statutem, wyłącznie budowa lub eksploatacja autostrad.

2. Na etapie kwalifikacji wstępnej dokumentację mogą składać uczestnicy, którzy nie spełniają warunków określonych w ust. 1. Uczestnicy, którzy złożyli dokumentację do kwalifikacji wstępnej, mogą brać udział w dalszych etapach postępowania przetargowego pod warunkiem, że po zakończeniu kwalifikacji wstępnej zostanie zarejestrowana spółka spełniająca wymogi określone w ust. 1. Projekt statutu oraz projekty aktów o zawiązaniu spółki i objęciu akcji powinny zostać złożone w dokumentacji do kwalifikacji wstępnej.";

29) w art. 48 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) informacje o terminie i formie wniesienia wadium oraz o jego wysokości, zatwierdzonej na wniosek Prezesa Agencji przez ministra właściwego do spraw transportu.";

30) w art. 50 wyrazy „art. 44–46" zastępuje się wyrazami „art. 44–47";

31) po art. 50 dodaje się art. 50a–50c w brzmieniu:

„Art. 50a. Komisja przetargowa przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu i Prezesowi Agencji protokół z postępowania przetargowego, o którym mowa w art. 41 pkt 1 i 2, oraz zawiadamia oferentów o wynikach tego postępowania.

Art. 50b. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Agencja przeprowadza negocjacje ze spółką, której oferta została w wyniku przetargu uznana przez komisję przetargową za najkorzystniejszą.

2. Negocjacje, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone jednocześnie z więcej niż jedną spółką, w zakresie treści złożonych ofert, o ile ich oferty zostały uznane przez komisję przetargową za równorzędne.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Prezes Agencji jest obowiązany do opracowania wytycznych prowadzenia negocjacji, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących stopnia zdolności oferenta do finansowania budowy i eksploatacji autostrady przy ograniczonym korzystaniu ze środków publicznych oraz terminu realizacji procesu inwestycyjnego.

4. Wytyczne, o których mowa w ust. 3, podlegają zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw transportu.

Art. 50c. Jeżeli negocjacje nie zostaną zakończone uzgodnieniem treści umowy koncesyjnej w terminie 9 miesięcy od dnia ich rozpoczęcia. Prezes Agencji może, za zgodą ministra właściwego do spraw transportu, uznać postępowanie przetargowe za bezskuteczne lub przeprowadzić negocjacje ze spółką, której oferta była druga w kolejności po ofercie najkorzystniejszej.";

32) w art. 51 w ust. 1 po wyrazie „przetargu" dodaje się wyrazy „lub negocjacji umowy koncesyjnej";

33) skreśla się art. 52;

34) po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu:

„Art. 52a. 1. Prezes Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu protokół z negocjacji umowy koncesyjnej oraz zawiadamia spółki uczestniczące w negocjacjach o ich wyniku.

2. W przypadku gdy negocjacje zostaną zakończone uzgodnieniem treści umowy koncesyjnej, Prezes Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu projekt koncesji i umowy koncesyjnej, wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 1.";

35) art. 53 otrzymuje brzmienie:

„Art. 53. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki postępowania przetargowego oraz tryb pracy komisji przetargowej, uwzględniając w szczególności zakres przedmiotowy specyfikacji warunków kwalifikacji wstępnej, informacji o warunkach przetargu oraz ofert składanych przez uczestników przetargu, a także kryteria oceny poszczególnych etapów postępowania przetargowego.";

36) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. Koncesji udziela się spółce, z którą została uzgodniona treść umowy koncesyjnej.";

37) w art. 55:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za udzielenie koncesji pobiera się opłatę, która może być uiszczona jednorazowo lub w ratach.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość, sposób i termin uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji, mając na uwadze przewidywaną wysokość kosztów budowy danego odcinka autostrady, określoną w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym przez oferenta, z którym została uzgodniona treść umowy koncesyjnej.";

38) w art. 56 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) wysokość i formy dofinansowania budowy autostrady ze środków Funduszu, w zakresie zaakceptowanym przez Radę Ministrów,

7) wysokość i sposób uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji.";

39) w art. 57 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) utrzymania autostrady, w zakresie określonym w art. 57a, według standardów określonych w przepisach prawa i umowie,";

40) po art. 57 dodaje się art. 57a w brzmieniu:

„Art. 57a. 1. Koncesjonariusz jest obowiązany do utrzymania, modernizacji i ochrony autostrady wraz z nawierzchnią drogową i obiektami mostowymi w jej pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tej autostrady, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Utrzymanie wchodzących w skład pasa drogowego autostrady przejazdów z przecinającymi ją drogami i innymi liniami komunikacyjnymi w części drogowej i mostowej obejmującej skarpy nasypów i wykopów, urządzenia odwadniające, nawierzchnie, torowiska, chodniki, pobocza, poręcze oraz urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu należy do zarządców właściwych dla tych dróg lub linii komunikacyjnych, w których ciągu są one zlokalizowane.";

41) w art. 58 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) niezawarcia umowy koncesyjnej w terminie 30 dni od daty, w której decyzja o udzieleniu koncesji stała się ostateczna,";

42) skreśla się art. 59;

43) w art. 60 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Na wniosek Prezesa Agencji minister właściwy do spraw transportu może wezwać koncesjonariusza do usunięcia, w wyznaczonym terminie, stwierdzonych nieprawidłowości.

4. W przypadku gdy koncesjonariusz nie usunął nieprawidłowości w terminie, o którym mowa w ust. 3, art. 58 ust. 1 stosuje się odpowiednio.";

44) w art. 61 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Minister właściwy do spraw transportu uzgadnia z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych postanowienia umowy, o której mowa w ust. 1, w zakresie dotyczącym zobowiązań finansowych Skarbu Państwa.";

45) w art. 62 w ust. 1:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) wysokość i formy dofinansowania budowy autostrady ze środków Funduszu,

2b) warunki i zakres podziału zysku pomiędzy koncesjonariusza a Fundusz,"

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) sposób, terminy i zasady odpłatności z tytułu udostępnienia koncesjonariuszowi przez Agencję gruntów pod budowę autostrady oraz warunki zagospodarowania znajdujących się na nich budynków, budowli, urządzeń, drzewostanu i upraw,"

c) w pkt 7:

– w lit. d) wyrazy „Sił Zbrojnych" zastępuje się wyrazami „Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" i dodaje się wyrazy „oraz sił zbrojnych państw sojuszniczych",

– po lit. d) dodaje się lit. e) w brzmieniu:

„e) zapewnienia Policji pomieszczeń w zakresie przewidzianym w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych, umożliwiających skuteczne realizowanie przez nią zadań w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym oraz jego kontrolowania na obszarze autostrad płatnych,"

d) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

„8a) warunki dopuszczenia autostrady do eksploatacji,

8b) zakres uprawnień koncesjonariusza jako zarządcy autostrady,";

46) po art. 62 dodaje się art. 62a w brzmieniu:

„Art. 62a. Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, ogólne kierunki współpracy koncesjonariusza z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego z uwzględnieniem realizacji ich zadań ustawowych, przy zachowaniu nieprzerwanego dostępu do autostrady i jej przejezdności.";

47) art. 63 otrzymuje brzmienie:

„Art. 63. 1. W przypadku udzielenia koncesji wyłącznie na eksploatację autostrady, przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Umowa koncesyjna zawarta wyłącznie na eksploatację autostrady powinna określić warunki przejęcia autostrady od jej dotychczasowego zarządcy."

Art. 2. [Ustawa o drogach publicznych]
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838) w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

1a) przejazdy po autostradach i drogach ekspresowych budowanych i eksploatowanych albo wyłącznie eksploatowanych jako płatne, określonych zgodnie z przepisami o autostradach płatnych,"

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zasady ustalania i pobierania opłat za przejazdy, o których mowa w ust. 2 pkt 1a, regulują przepisy o autostradach płatnych."

Art. 3. [Ustawa o lasach]
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679) art. 38a otrzymuje brzmienie:

„Art. 38a. Przekazanie nieruchomości Skarbu Państwa, zarządzanych przez Lasy Państwowe, w użytkowanie Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad następuje nieodpłatnie na podstawie umowy między Dyrektorem Generalnym a Prezesem Agencji."

Art. 4. [Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych]
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 i Nr 60, poz. 700 i 703) w art. 17 w ust. 1 pkt 4k otrzymuje brzmienie:

„4k) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzącego Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, Fundusz Termomodernizacji i Krajowy Fundusz Autostradowy oraz banku prowadzącego kasę mieszkaniową, stanowiące równowartość dochodu uzyskanego przez te Fundusze lub kasę mieszkaniową z tytułów określonych w odrębnych przepisach – w części przeznaczonej wyłącznie na realizację wymienionych w tych przepisach celów, odpowiednio Funduszy lub kasy mieszkaniowej,".

Art. 5. [Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym]
W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej od aktywów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Funduszu Termomodernizacji oraz Krajowego Funduszu Autostradowego, utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz od środków zgromadzonych na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa w tym banku."

Art. 6. [Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne]
W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 60, poz. 693) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w pkt 2 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c) wykonania zobowiązań wynikających z obligacji wyemitowanych przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad,"

b) w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:

„12) Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad – należy przez to rozumieć jednostkę utworzoną na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 86, poz. 958),

13) Krajowym Funduszu Autostradowym – należy przez to rozumieć fundusz, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 86, poz. 958).";

2) w art. 7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Poręczenia lub gwarancje mogą być również udzielane na zobowiązania Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad pod warunkiem przeznaczenia objętego nimi kredytu na zasilenie Krajowego Funduszu Autostradowego.";

3) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

„Poręczenia i gwarancje wykonania zobowiązań wynikających z obligacji";

4) w art. 12 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może udzielać, w imieniu Skarbu Państwa, gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z obligacji wyemitowanych przez Agencję Budowy i Eksploatacji Autostrad.";

5) w art. 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Poręczenia i gwarancje mogą również obejmować wykonanie zobowiązań Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, wynikających z obligacji wyemitowanych w celu zasilenia Krajowego Funduszu Autostradowego.";

6) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. Z tytułu udzielenia poręczenia lub gwarancji pobierana jest opłata prowizyjna w wysokości nie wyższej niż 1% kwoty objętej poręczeniem lub gwarancją.";

7) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. Do poręczeń i gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy art. 4, 5, 6 i 8."

Art. 7. [Prawo działalności gospodarczej]
W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178) w art. 14 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) budowy i eksploatacji albo wyłącznie eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych, do których stosuje się przepisy o autostradach płatnych,".

Art. 8. [Delegacja]
Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego, dostosuje w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, w drodze rozporządzenia, statut Banku Gospodarstwa Krajowego do przepisów ustawy, biorąc pod uwagę zasady tworzenia i wykorzystywania Funduszu.
Art. 9. [Koncesje]
1. Koncesje udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy oraz zawarte umowy koncesyjne pozostają w mocy.

2. W przypadku niezawarcia umowy koncesyjnej z koncesjonariuszem, któremu została udzielona koncesja zgodnie z przepisami dotychczasowymi, stosuje się przepisy dotychczasowe i odpowiednio zmiany wynikające z ustawy.

3. Do postępowania przetargowego wszczętego przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy.

Art. 10. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze]
Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, zachowują moc dotychczasowe przepisy, o ile nie są sprzeczne z ustawą.
Art. 11. [Tekst jednolity]
Minister właściwy do spraw transportu ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, tekst jednolity ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania tekstu jednolitego.
Art. 12. [Wejście w życie]
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Ustawa wchodzi w życie 17 listopada 2000 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA