REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 110 poz. 1166

USTAWA

z dnia 13 października 2000 r.

o zmianie ustawy o normalizacji.

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i z 2000 r. Nr 43, poz. 489) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydawanie i rozpowszechnianie na zasadzie wyłączności Polskich Norm i ich projektów oraz publikowanie i rozpowszechnianie norm europejskich i międzynarodowych, a także ich projektów; sposób realizacji prawa wyłączności określa Prezes Komitetu,";

2) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

„Art. 7a. 1. Komitet może gromadzić środki finansowe przeznaczone na finansowanie:

1) prac normalizacyjnych związanych w szczególności z wprowadzaniem norm europejskich do Polskich Norm,

2) przygotowań do sprzedaży oraz dystrybucji norm i innych produktów normalizacyjnych,

3) szkoleń normalizacyjnych.

2. Gospodarka finansowa środkami, o których mowa w ust. 1, jest prowadzona w formie środka specjalnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041).";

3) w art. 12 w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) prowadzenie Krajowego Punktu Informacyjnego WTO/TBT, który realizuje postanowienia Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu (TBT) Światowej Organizacji Handlu (WTO), a którego zadania określają odrębne przepisy.";

4) w art. 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Polskie Normy są opracowywane zgodnie z wytycznymi metodycznymi wydawanymi przez Komitet, które powinny uwzględniać przepisy międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych dotyczące wprowadzania norm europejskich i międzynarodowych do norm krajowych, w tym wprowadzania tych norm w języku oryginału.";

5) w art. 19 w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Normy te są wprowadzane w języku polskim."

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-14
  • Data wejścia w życie: 2000-12-29
  • Data obowiązywania: 2000-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA