REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 121 poz. 1296

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 grudnia 2000 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 10, art. 14 ust. 11, art. 21 ust. 9, art. 23, art. 24 ust. 2, art. 32 ust. 5, art. 39 ust. 2, art. 47 i 50 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100 oraz z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107) oraz art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 i Nr 116, poz. 1216) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245 oraz z 2000 r. Nr 25, poz. 304, Nr 72, poz. 843 i Nr 91, poz. 1011) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „Nr 95, poz. 1100” dodaje się wyrazy „oraz z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107”;

2) w § 2:

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) przypadki i zasady zwrotu podatku naliczonego podatnikom dokonującym importu towarów,”

b) skreśla się pkt 7 i 8;

3) w § 6 w ust. 1:

a) w pkt 3 po wyrazach „faktyczną sprzedaż” dodaje się przecinek i wyrazy „nie później niż po upływie 120 dni od pierwszego dnia przekazania do sprzedaży tych wydawnictw”,

b) w pkt 4 i w pkt 6 po wyrazach „najmu, dzierżawy” dodaje się przecinek i wyraz „leasingu”;

4) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:

„Rozdział 5a

Przypadki i zasady zwrotu podatku naliczonego podatnikom dokonującym importu towarów

§ 10a. 1. Zwrot podatku zapłaconego od importu towarów przysługuje podatnikom, którzy dokonali wywozu z kraju towarów, w związku z ich reklamacją, z zastrzeżeniem ust. 2–7.

2. Zwrot podatku przysługuje podatnikom, którzy:

1) złożyli zgłoszenie rejestracyjne i posiadają numer identyfikacji podatkowej oraz nie korzystają ze zwolnień, o których mowa w art. 14 ustawy, i nie wykonują wyłącznie czynności zwolnionych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 47 ustawy,

2) w całości zapłacili podatek należny od tego importu,

3) posiadają dokument celny stwierdzający dokonanie importu towarów, o których mowa w ust. 1, z którego wynika kwota podatku naliczonego od importu tych towarów,

4) byli importerami tych towarów i posiadają związane z tym dokumenty celne,

5) posiadają dokument potwierdzający wywóz towarów poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zwrot podatku następuje na wniosek podatnika, złożony we właściwym urzędzie skarbowym.

4. Wniosek w sprawie zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) wartość oraz ilość importowanych towarów, których dotyczy zwrot podatku,

2) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się podatnik.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, wraz z dowodem zapłaty podatku.

6. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy kwot podatku naliczonego:

1) o które przysługiwało podatnikowi prawo do pomniejszenia podatku należnego lub

2) które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów, w tym w formie zaliczki, o której mowa w § 29–§ 35, lub

3) zapłaconego z tytułu importu towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła, jeżeli wywóz towaru nastąpił po upływie miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano importu.

7. Urząd skarbowy dokonuje zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, na rachunek bankowy podatnika, nie później niż w ciągu 45 dni od dnia otrzymania wniosku.

8. Przepisy ust. 1–5, ust. 6 pkt 1 i 2 oraz ust. 7 stosuje się odpowiednio do podatku od importu towarów:

1) objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, jeżeli towary te zostały wywiezione poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, a podatnik otrzymał zwrot cła zgodnie z odrębnymi przepisami oraz dołączył dokument potwierdzający zwrot cła,

2) poddanych procesowi uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, w wyniku którego powstały produkty kompensacyjne, dla których powstał dług celny zgodnie z art. 224 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny i które wywiezione zostały poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.”;

5) w § 12:

a) w ust. 1 i 2 po wyrazach „najmu, dzierżawy” dodaje się przecinek i wyraz „leasingu”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, które nie posiadają homologacji producenta lub importera wymaganej dla tego rodzaju samochodów, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego oraz do zwrotu różnicy podatku, o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem tych samochodów.

4. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do samochodów, o których mowa w ust. 3, z tym że nie stosuje się ich do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2001 r., jeżeli umowa ta została zarejestrowana w urzędzie skarbowym do dnia 31 stycznia 2001 r.”;

6) skreśla się rozdział 8 i 9;

7) po § 28 dodaje się § 28a–§ 28h w brzmieniu:

„§ 28a. 1. Zwrot podatku przysługuje także w związku z zakupami towarów i usług dokonywanymi przez nierezydentów w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, nie będących zarejestrowanymi podatnikami, w przypadku nabycia przez nich opodatkowanych towarów i usług związanych z realizacją programów Unii Europejskiej, finansowanych ze środków, o których mowa w § 25 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 28b–§ 28g.

2. Przepis ust. 1 stosuje się wyłącznie do zakupów towarów i usług ściśle związanych z realizacją umów przedakcesyjnych, w tytule określanych jako umowy twinningowe, zawartych pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a poszczególnymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej, zwanych dalej «umowami twinningowymi».

§ 28b. Zwrotu podatku, o którym mowa w § 28a ust. 1, dokonuje się na wniosek Fundacji «Fundusz Współpracy», zwanej dalej «Fundacją», której powierzono realizację Programu Rozwoju Instytucjonalnego w ramach programu Phare Unii Europejskiej.

§ 28c. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi jest oryginał faktury wystawiony na nierezydenta. Na fakturze powinno być umieszczone poświadczenie podmiotu, na rzecz którego jest realizowany projekt określony w umowie twinningowej, że zakup został dokonany w ramach realizacji tego projektu.

2. Faktury, o których mowa w ust. 1, sprzedawca wystawia w 3 egzemplarzach.

3. Oryginał faktury wraz z jedną kopią otrzymuje nierezydent.

4. Oryginał faktury, po poświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, nierezydent przekazuje do Fundacji w celu wystąpienia o zwrot podatku.

5. Zwrot podatku przysługuje, jeżeli należność obejmująca podatek naliczony z tytułu zakupu towarów i usług została w całości zapłacona.

§ 28d. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku jest składany do Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

2. Wniosek w sprawie zwrotu podatku powinien zawierać:

1) kwotę zwrotu podatku,

2) numer rachunku bankowego Fundacji, na który ma zostać dokonany zwrot podatku,

3) określenie umowy twinningowej, o której mowa w § 28a ust. 2.

3. Do wniosku dołącza się:

1) oryginały faktur,

2) poświadczenie Fundacji, iż faktury, które były podstawą do wyliczenia kwot zwrotu podatku w całości, były związane z wykonaniem umowy twinningowej; w przypadku projektów wdrażanych przez inne jednostki niż Fundacja – poświadczenie tej jednostki.

4. Wnioski są składane za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek.

§ 28e. 1. Urząd skarbowy, o którym mowa w § 28d ust. 1, dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 28d ust. 2, w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania.

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, urząd skarbowy zwraca się do Fundacji o dodatkowe wyjaśnienia.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, urząd skarbowy może przedłużyć termin zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1.

§ 28f. W przypadku gdy Fundacja, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia otrzymania zwrotu, nie dokona rozliczenia otrzymanych kwot zwrotu z właściwymi jednostkami obsługującymi poszczególne umowy twinningowe, zobowiązana jest do zwrotu do urzędu skarbowego nie rozliczonych kwot w terminie 7 dni po upływie tego okresu.

§ 28g. 1. W przypadku gdy towar zostanie zwrócony sprzedawcy, a nierezydent żąda zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność, pod warunkiem otrzymania kopii faktury. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje urząd skarbowy, przekazując równocześnie otrzymaną od nierezydenta kopię faktury.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu przez urząd skarbowy zwrotu podatku wynikającego z tej faktury zgodnie z § 28e ust. 1, kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

§ 28h. 1. Do zakupów za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, do których nie zastosowano zwrotu podatku na podstawie § 25–§ 28g, nie stosuje się przepisów art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadkach, w których podatnik dokonał w deklaracji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, rozliczenia kwot podatku naliczonego od zakupów towarów i usług na ogólnych zasadach, a następnie zakupy te objęte zostały refundacją ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4.”;

8) w § 35 po wyrazach „art. 10 ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”;

9) w § 37 w ust. 7 wyrazy „art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2” zastępuje się wyrazami „art. 7 ust. 1 pkt 2”;

10) w § 63 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) importu publikacji w alfabecie Braille'a (bez względu na kod PCN), jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są dla użytku osób niewidomych i słabowidzących.”;

11) w § 69:

a) w pkt 1 skreśla się lit. ł),

b) w pkt 7 po wyrazach „biżuterii artystycznej” dodaje się wyrazy „oraz samochodów”,

c) w pkt 14 wyrazy „31 grudnia 2000 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2001 r.”,

d) w pkt 14 kropkę zastępuje się przecinkiem i do daje się pkt 15–18 w brzmieniu:

„15) czynności, o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270 Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104 poz. 1104 i Nr 117, poz. 1228),

16) usługi adwokackie dotyczące spraw cywilnych i karnych z urzędu,

17) usługi rzeczoznawstwa wykonywane na rzecz sądów i prokuratorów,

18) działalność w zakresie gier na automatach podlegająca opodatkowaniu podatkiem od gier na podstawie odrębnych przepisów.";

12) skreśla się § 70 i 71;

13) w § 76 wyrazy „31 grudnia 2000 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2001 r.”;

14) po § 76 dodaje się § 76a, 76b i 76c w brzmieniu:

„§ 76a. Do dnia 28 lutego 2001 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do sprzedaży w kraju wydawnictw prasowych (SWW 2711) oznaczonych stosowanym na podstawie odrębnych przepisów symbolem ISSN, które nie są wymienione w art. 50 ust. 5 ustawy i które przez wydawców zostały wydane do dystrybucji przed dniem 1 stycznia 2001 r. Warunkiem stosowania stawki 0% jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej datę przekazania do dystrybucji.

§ 76b. Do dnia 31 stycznia 2001 r. obniża się do wysokości 7% stawkę podatku dla usług: prania, chemicznego czyszczenia, farbowania, maglowania i prasowania, gdy zlecenie na wykonanie tych usług wraz z przedmiotami, których one dotyczą, przyjęto przed dniem 1 stycznia 2001 r. Warunkiem stosowania stawki 7% jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej terminy przyjęcia zlecenia na wykonanie tych usług.

§ 76c. 1. Podatnicy, którzy do dnia 31 grudnia 2000 r. byli zwolnieni od podatku, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 7 i przepisów wydanych na podstawie art. 47 ustawy, a od dnia 1 stycznia 2001 r. obowiązani są płacić podatek, mogą powiększyć podatek naliczony za styczeń 2001 r. o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy towarów posiadanych w dniu 31 grudnia 2000 r. oraz o podatek naliczony wynikający z dokumentów celnych dotyczących tych towarów, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2–5.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się pod warunkiem sporządzenia przez podatnika spisu z natury zapasów towarów posiadanych w dniu 31 grudnia 2000 r. W spisie wykazywana jest kwota podatku naliczonego przypadająca na poszczególne grupy towarowe objęte spisem w podziale na poszczególne stawki podatkowe.

3. Kwoty podatku, o których mowa w ust. 2, ustalane są:

1) tylko dla towarów stanowiących zapasy u podatnika w dniu 31 grudnia 2000 r. po zakończeniu sprzedaży,

2) przez pomnożenie ilości towarów ustalonych na odstawie spisu przez kwotę podatku naliczonego przypadającą na jednostkę towaru.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do podatku naliczonego zawartego w wyrobach gotowych, półwyrobach, półfabrykatach, produkcji w toku, a także robotach budowlano-montażowych, jeżeli na podstawie ewidencji prowadzonej przez podatnika istnieje możliwość ustalenia kwoty tego podatku.

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są poinformować właściwy urząd skarbowy o łącznej kwocie podatku naliczonego, ustalonej w wyniku spisu z natury, w terminie do dnia 31 stycznia 2001 r.”;

15) w załączniku nr 1 poz. 39 otrzymuje brzmienie:

 

Poz.

Symbol Systematycznego wykazu wyrobów

Nazwa wyrobu lub usługi

1

2

3

„39

 

Usługi prawnicze świadczone przez notariuszy, adwokatów i radców prawnych”

 

16) skreśla się załącznik nr 2;

17) w załączniku nr 3 poz. 13, 17 i 20 otrzymują brzmienie:

 

Poz.

Symbol Systematycznego wykazu wyrobów

Nazwa towaru (grupy towarów), nazwa usługi

1

2

3

„13

2024-1

Wyroby sieciowe rybackie”

„17

2885

Wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne i protetyczne (z wyłączeniem: obuwia na stopy wrażliwe – SWW 2885-46, sprzętu rehabilitacyjnego pozostałego osobno nie wymienionego – SWW 2885-79 i wyrobów protetycznych pozostałych osobno nie wymienionych – SWW 2885-89) oraz wózki inwalidzkie (bez względu na symbol SWW)”

„20

 

Publikacje w alfabecie Braille´a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są dla użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille´a”

 

18) w załączniku nr 4 skreśla się poz. 12;

19) w załączniku nr 5 skreśla się poz. 1–7 i 10 oraz pkt 2) objaśnień do tego załącznika;

20) skreśla się załącznik nr 6.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-30
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-01-01
  • Dokument traci ważność: 2002-03-26

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA