REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1328

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 grudnia 2000 r.

w sprawie organizacji oraz trybu działania Polskiego Centrum Akredytacji.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Polskie Centrum Akredytacji, zwane dalej „Centrum Akredytacji”, działa na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw, zwanej dalej „ustawą”, oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
§ 2.
Dyrektor Centrum Akredytacji, zwany dalej „Dyrektorem”, kieruje działalnością Centrum Akredytacji i reprezentuje je na zewnątrz.
§ 3.
1. Dyrektor działa przy pomocy zastępcy oraz kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za całość spraw należących do ich zakresu działania.

2. Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Centrum Akredytacji do podejmowania decyzji w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach.

§ 4.
1. W skład Centrum Akredytacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Biuro do Spraw Akredytacji,

2) Dział Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,

3) Dział Kadr, Szkoleń i Wydawnictwa,

4) Dział Organizacyjno-Prawny,

5) Dział Administracyjno-Gospodarczy,

6) Dział Finansowo-Księgowy,

7) Pełnomocnik do Spraw Systemu Jakości.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, wymienionych w ust. 1, określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.

§ 5.
1. Przy Centrum Akredytacji działają:

1) Rada do Spraw Akredytacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy,

2) Komitet Odwoławczy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy,

3) Komitety Techniczne jako organy doradcze, właściwe w sprawach akredytacji.

2. Członków Komitetów Technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, powołuje i odwołuje Dyrektor na wniosek kierownika Biura do Spraw Akredytacji.

3. Centrum Akredytacji zapewnia Komitetom Technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 3, obsługę organizacyjną i administracyjną.

§ 6.
1. Laboratoria, jednostki certyfikujące lub jednostki kontrolujące składają wniosek, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, do Centrum Akredytacji.

2. Centrum Akredytacji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, dokonuje jego oceny pod względem formalnym. Wniosek spełniający wymogi formalne podlega rejestracji z dniem jego wpływu.

3. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, Centrum Akredytacji niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, podlega rejestracji z dniem wpływu uzupełnionych dokumentów.

5. Po zarejestrowaniu wniosku Centrum Akredytacji niezwłocznie podejmuje czynności związane z procesem akredytacji.

6. Po zakończeniu procesu akredytacji Centrum Akredytacji informuje niezwłocznie wnioskodawcę o wyniku tego procesu.

§ 7.
Do spraw wszczętych na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991), a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczas obowiązujące.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-31
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2001-01-01
  • Dokument traci ważność: 2003-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA