| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 marca 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Na podstawie art. 100 ust. 3 oraz art.101 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 5) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 27, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 skreśla się pkt 4,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o «najniższym uposażeniu", rozumie się przez to najniższe uposażenie zasadnicze w Służbie Więziennej, ustalane odrębnie dla funkcjonariuszy objętych i nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Funkcjonariusz otrzymuje dodatek za stopień w następującej wysokości, ustalonej w relacji procentowej do najniższego uposażenia:

– generał

160%

– pułkownik

140%

– podpułkownik

125%

– major

115%

– kapitan

100%

– porucznik

95%

– podporucznik

90%

– starszy chorąży

82%

– chorąży

78%

– młodszy chorąży

75%

– starszy sierżant sztabowy

64%

– sierżant sztabowy

59%

– starszy sierżant

55%

– sierżant

51%

– plutonowy

49%

– starszy kapral

47%

– kapral

45%

– starszy szeregowy

32%

– szeregowy

30%.";

 3) w § 3 w ust. 2 po wyrazach „wykonywanych zadań służbowych," dodaje się wyrazy „warunków pełnienia służby,";

4) skreśla się § 5;

5) § 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„§ 6. W okresie urlopu funkcjonariusz otrzymuje dodatek więzienny należny na ostatnio zajmowanym stanowisku, o którym mowa w § 4 ust. 1, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na wysokość tego dodatku.

§ 7. Dodatek więzienny wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na postawie decyzji wydanej w oparciu o zatwierdzony przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych wykaz liczby godzin, w których wykonywane były zadania uprawniające funkcjonariusza do otrzymywania tego dodatku."

§ 2.

Funkcjonariusz, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia otrzymywał dodatek za służbę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia, otrzymuje dodatek służbowy w wysokości podwyższonej o kwotę dotychczas otrzymywanego dodatku za służbę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2001 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r.

Minister Sprawiedliwości: L. Kaczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »