REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 73 poz. 761

USTAWA

z dnia 7 czerwca 2001 r.

o leśnym materiale rozmnożeniowym1)

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

[1] Ustawa reguluje sprawy:

1) rejestracji leśnego materiału podstawowego,

2) obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym,

3) kontroli leśnego materiału rozmnożeniowego oraz leśnego materiału podstawowego wprowadzonego do obrotu,

4) regionalizacji nasiennej.

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) leśnym materiale rozmnożeniowym - rozumie się przez to:

a) jednostki nasienne - szyszki, owocostany, owoce i nasiona przeznaczone do produkcji materiału sadzeniowego,

b) części roślin przeznaczone do produkcji materiału sadzeniowego,

c) materiał sadzeniowy - rośliny wyhodowane z jednostek nasiennych, z części roślin lub rośliny z odnowienia naturalnego,

2) leśnym materiale podstawowym - rozumie się przez to przeznaczone do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego:

a) źródło nasion - drzewa rosnące na określonym obszarze, z których pobierane są nasiona,

b) drzewostan - zespół drzew o zbliżonych cechach morfologicznych, rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie i wzajemnie na siebie oddziałujących,

c) plantację nasienną - grupę wyselekcjonowanych klonów lub rodów, zagospodarowaną lub izolowaną w sposób zapobiegający zapyleniu ze źródeł zewnętrznych, prowadzoną w celu uzyskania obfitych zbiorów łatwo pozyskiwanych nasion,

d) drzewo mateczne - drzewo wykorzystywane do pozyskiwania leśnego materiału rozmnożeniowego poprzez kontrolowane lub niekontrolowane zapylanie określonego drzewa wykorzystywanego jako osobnik żeński pyłkiem jednego lub wielu drzew,

e) klon - grupę osobników o jednakowym składzie genetycznym pozyskanych z jednego osobnika w drodze rozmnażania bezpłciowego,

f) mieszankę klonów - grupę różnych, zidentyfikowanych klonów zmieszanych w określonych proporcjach,

3) rodzajach leśnego materiału podstawowego - rozumie się przez to źródło nasion, drzewostan, plantację nasienną, drzewo mateczne, klon lub mieszankę klonów,

4) rodzie - rozumie się przez to potomstwo drzew matecznych powstałe w drodze rozmnażania płciowego,

5) autochtonicznym drzewostanie lub źródle nasion - rozumie się przez to drzewostan lub źródło nasion odnawiane naturalnie w sposób ciągły lub sztucznie z leśnego materiału rozmnożeniowego powstałego z leśnego materiału podstawowego znajdującego się w miejscu, w którym rośnie, lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca,

6) rodzimym drzewostanie lub źródle nasion - rozumie się przez to:

a) autochtoniczny drzewostan lub źródło nasion,

b) drzewostan lub źródło nasion powstałe sztucznie z nasion pochodzących z tego samego regionu pochodzenia, w którym rośnie,

7) pochodzeniu pierwotnym - rozumie się przez to:

a) dla autochtonicznych drzewostanów lub źródeł nasion - miejsce, w którym rosną drzewa stanowiące źródło nasion lub w którym rośnie drzewostan,

b) dla nieautochtonicznych drzewostanów lub źródeł nasion - miejsce, w którym rósł drzewostan w chwili pobrania z niego nasion lub sadzonek, z których powstało źródło nasion lub drzewostan,

8) sztucznej hybrydzie - rozumie się przez to leśny materiał rozmnożeniowy powstały wskutek krzyżowania osobników dwóch lub większej liczby gatunków drzew, będący efektem zamierzonych działań człowieka,

9) leśnym materiale rozmnożeniowym przeznaczonym dla celów leśnych - rozumie się przez to leśny materiał rozmnożeniowy, który jest przeznaczony do uprawy w lasach oraz na gruntach przeznaczonych do zalesienia lub służy realizacji celów gospodarki leśnej w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268),

10) produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego - rozumie się przez to wszystkie etapy wytwarzania leśnego materiału rozmnożeniowego z leśnego materiału podstawowego w celu wprowadzenia go do obrotu, w tym etap powstawania i przekształcania jednostki nasiennej oraz etap wzrostu materiału sadzeniowego wyhodowanego z jednostki nasiennej lub części rośliny,

11) zarządcy leśnego materiału podstawowego - rozumie się przez to państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wykonującą, na mocy przepisów szczególnych, uprawnienia właścicielskie względem leśnego materiału podstawowego stanowiącego własność Skarbu Państwa,

12) producencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zajmującą się produkcją leśnego materiału rozmnożeniowego,

13) obrocie leśnym materiałem rozmnożeniowym - rozumie się przez to:

a) nabycie leśnego materiału rozmnożeniowego,

b) oferowanie zbycia lub zbywanie leśnego materiału rozmnożeniowego,

c) pośrednictwo w czynnościach, o których mowa w lit. a) i b),

14) dostawcy - rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przedmiotem zarobkowej działalności jest obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym,

15) regionalizacji nasiennej - rozumie się przez to podział na regiony pochodzenia oraz zasady wykorzystywania w nich leśnego materiału rozmnożeniowego określonych gatunków,

16) regionie pochodzenia - rozumie się przez to wyznaczony obszar lub grupę obszarów, na których obecnie rośnie dany drzewostan lub źródło nasion, stanowiące materiał podstawowy.

Art. 3.
Przepisy ustawy stosuje się do gatunków drzew oraz ich sztucznych hybryd, których wykaz określa załącznik do ustawy.
Art. 4.
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do leśnego materiału rozmnożeniowego:

1) o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. b) i c), jeśli nie jest przeznaczony do celów leśnych,

2) przeznaczonego na eksport lub reeksport do państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

2. Materiał, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien być opatrzony etykietą o treści: „Nie dla leśnictwa”, jeżeli jest w posiadaniu dostawcy wraz z leśnym materiałem rozmnożeniowym przeznaczonym do celów leśnych.

Art. 5.
1. Jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268), uważa się za dostawców, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym dokonywanego pomiędzy jednostkami, o których mowa w ust. 1.

Art. 6.
Ustawa nie narusza przepisów ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 53, poz. 563) w zakresie wyłącznego prawa hodowcy do odmiany.
Art. 7.
Do postępowania w sprawach regulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
Art. 8.
1. Ustanawia się następujące kategorie leśnego materiału rozmnożeniowego:

1) ze zidentyfikowanego źródła,

2) wyselekcjonowany,

3) kwalifikowany,

4) przetestowany.

2. Leśny materiał rozmnożeniowy może należeć wyłącznie do jednej kategorii.

Rozdział 2

Organy właściwe w sprawach obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym

Art. 9.

Organem administracji rządowej właściwym w sprawach obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym jest minister właściwy do spraw środowiska, zwany dalej „Ministrem”.
Art. 10.
Do zadań Ministra należy:

1) prowadzenie Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego oraz Skróconego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego,

2) prowadzenie rejestru świadectw pochodzenia,

3) prowadzenie rejestru dostawców,

4) wydawanie pozwoleń na przywóz leśnego materiału rozmnożeniowego z państw niebędących członkami Unii Europejskiej,

5) wydawanie świadectw pochodzenia,

6) przeprowadzanie kontroli leśnego materiału podstawowego podlegającego rejestracji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego pod względem spełniania wymagań określonych w ustawie,

7) przeprowadzanie kontroli leśnego materiału rozmnożeniowego pod względem spełniania wymagań określonych w ustawie,

8) przeprowadzanie kontroli dostawców pod względem przestrzegania przepisów ustawy, w tym prawidłowości prowadzonej dokumentacji,

9) współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie selekcji leśnej i nasiennictwa leśnego,

10) opracowywanie we współpracy z zainteresowanymi jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi metod oceny leśnego materiału rozmnożeniowego oraz leśnego materiału podstawowego.

Art. 11.
1. Zadania, o których mowa w art. 10, wykonuje Minister przy pomocy Biura Nasiennictwa Leśnego, zwanego dalej „Biurem”.

2. Biuro jest jednostką budżetową.

3. Biurem kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Ministra.

4. Zastępcę Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Minister na wniosek Dyrektora Biura.

5. Decyzje administracyjne w sprawach określonych niniejszą ustawą wydaje, w imieniu Ministra, Dyrektor Biura.

6. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Minister.

7. Koszty działalności Biura są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska.

8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, strukturę organizacyjną Biura Nasiennictwa Leśnego, biorąc pod uwagę charakter wykonywanych zadań określonych w art. 10 oraz normy obowiązujące w tym zakresie w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 12.
1. Minister oraz upoważnieni przez niego pracownicy, w ramach wykonywania obowiązków służbowych, uprawnieni są do:

1) wstępu na teren nieruchomości służących do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego lub obrotu nim albo na którym taki materiał się znajduje,

2) kontroli oraz zabezpieczania dokumentów związanych z produkcją leśnego materiału rozmnożeniowego lub obrotem nim,

3) żądania od producentów, dostawców oraz nabywców leśnego materiału rozmnożeniowego niebędących dostawcami pisemnych lub ustnych informacji oraz okazania dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia sprawy,

4) kontroli i zabezpieczania leśnego materiału podstawowego i leśnego materiału rozmnożeniowego,

5) pobierania próbek leśnego materiału rozmnożeniowego i leśnego materiału podstawowego,

6) wstępu na teren uprawy leśnej.

2. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego.

Art. 13.
1. Ustanawia się Krajową Komisję Nasiennictwa Leśnego, zwaną dalej „Komisją”, jako organ o charakterze opiniodawczo-doradczym działający przy Ministrze.

2. W skład Komisji wchodzi 4 stałych członków wyznaczonych spośród uznanych ekspertów w zakresie selekcji leśnej i nasiennictwa leśnego:

1) dwóch przedstawicieli Ministra,

2) przedstawiciel Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,

3) przedstawiciel Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa.

3. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Minister spośród osób wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 3.

4. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, osoby niebędące jej członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.

5. Członkostwo w Komisji ustaje na skutek śmierci członka Komisji, jego rezygnacji lub odwołania przez organ lub jednostkę, którego lub której jest przedstawicielem.

Art. 14.
1. Do zadań Komisji należy:

1) wydawanie opinii w sprawach rejestracji leśnego materiału podstawowego w Krajowym Rejestrze w części II, III i IV,

2) opiniowanie metod oceny, o których mowa w art. 10 pkt 10.

2. Członkowie Komisji mogą uczestniczyć w czynnościach, o których mowa w art. 12 ust. 1.

3. Koszty działalności Komisji finansowane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska.

4. Członkom Komisji biorącym udział w posiedzeniu odbywającym się poza miejscowością ich zamieszkania przysługuje zwrot diet, kosztów podróży i noclegów, na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Rozdział 3

Krajowy Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego

Art. 15.

1. Leśny materiał podstawowy podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, zwanym dalej „Krajowym Rejestrem”.

2. Krajowy Rejestr prowadzi Minister.

3. Krajowy Rejestr składa się z następujących części:

1) części I, w której rejestrowany jest leśny materiał podstawowy przeznaczony do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego należącego do kategorii ze zidentyfikowanego źródła,

2) części II, w której rejestrowany jest leśny materiał podstawowy przeznaczony do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego należącego do kategorii wyselekcjonowany,

3) części III, w której rejestrowany jest leśny materiał podstawowy przeznaczony do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego należącego do kategorii kwalifikowany,

4) części IV, w której rejestrowany jest leśny materiał podstawowy przeznaczony do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego należącego do kategorii przetestowany.

4. Krajowy Rejestr prowadzi się przy użyciu elektronicznych nośników informacji.

5. Leśny materiał podstawowy podlegający rejestracji w Krajowym Rejestrze powinien charakteryzować się określoną jakością, szczególnie pod względem cech fenotypowych i genetycznych.

6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać leśny materiał podstawowy podlegający rejestracji w Krajowym Rejestrze, wraz ze wskazaniem wymagań, których spełnienie będzie ujawniane w Krajowym Rejestrze, biorąc pod uwagę rodzaj oraz kategorię produkowanego leśnego materiału rozmnożeniowego oraz odpowiednie normy obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 16.
1. W każdej z części Krajowego Rejestru, o których mowa w art. 15 ust. 3, zamieszcza się następujące informacje:

1) numer rejestrowy składający się z liczby porządkowej i numeru części rejestru,

2) numer i datę wydania decyzji o rejestracji,

3) numer i datę wydania decyzji o wykreśleniu leśnego materiału podstawowego z Krajowego Rejestru,

4) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela lub zarządcy leśnego materiału podstawowego,

5) nazwę botaniczną leśnego materiału podstawowego, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do ustawy,

6) rodzaj leśnego materiału podstawowego,

7) przeznaczenie leśnego materiału podstawowego,

8) lokalizację, poprzez podanie nazwy gminy właściwej ze względu na miejsce położenia leśnego materiału podstawowego, jak również:

a) w części I i II - symbolu regionu pochodzenia i współrzędnych geograficznych, a w części III i IV - współrzędnych geograficznych oraz

b) nazwy właściwej ze względu na położenie leśnego materiału podstawowego: regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśnictwa, obrębu leśnego, leśnictwa oraz numeru oddziału i litery pododdziału - w przypadku gdy zarządcą leśnego materiału podstawowego jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,

9) wysokość położenia leśnego materiału podstawowego nad poziomem morza lub zakres tych wysokości,

10) powierzchnię, jaką zajmuje leśny materiał podstawowy w postaci źródła nasion, drzewostanu lub plantacji nasiennej,

11) czy leśny materiał podstawowy jest autochtoniczny, czy jest nieautochtoniczny,

12) czy leśny materiał podstawowy jest rodzimy, czy jest nierodzimy,

13) o pochodzeniu pierwotnym leśnego materiału podstawowego, jeżeli jest znane - w przypadku gdy leśny materiał podstawowy nie jest autochtoniczny i nie jest rodzimy,

14) o nieznanym pochodzeniu leśnego materiału podstawowego - jeżeli pochodzenie pierwotne leśnego materiału podstawowego jest nieznane,

15) opis warunków glebowych i klimatycznych w miejscu, w którym znajduje się leśny materiał podstawowy,

16) numery świadectw pochodzenia wydanych dla leśnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego z leśnego materiału podstawowego,

17) ilość leśnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego z leśnego materiału podstawowego wyrażoną w kilogramach lub sztukach,

18) o prowadzonym przerzedzaniu plantacji oraz o kryteriach uwzględnianych podczas jego przeprowadzania - w przypadku rejestracji plantacji nasiennych,

19) o kontrolowanym, uzupełniającym bądź niekontrolowanym zapylaniu - w przypadku rejestracji drzew matecznych,

20) proporcję udziału poszczególnych drzew matecznych w produkowanym leśnym materiale rozmnożeniowym - w przypadku rejestracji drzew matecznych,

21) liczbę drzew matecznych - w przypadku rejestracji drzew matecznych,

22) sposób oznaczenia drzew matecznych umożliwiający ich identyfikację,

23) sposób oznaczenia klonów wchodzących w skład mieszanki umożliwiający ich identyfikację, liczbę i proporcje klonów wchodzących w skład mieszanki, kryteria wyboru klonów do mieszanki oraz numery rejestrowe w Krajowym Rejestrze, pod którymi zarejestrowano osobniki użyte do produkcji klonów - w przypadku rejestracji mieszanki klonów,

24) dane podlegające ujawnieniu w Krajowym Rejestrze, określone w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 15 ust. 6.

2. W części IV Krajowego Rejestru zamieszcza się ponadto informację o modyfikacji genetycznej leśnego materiału podstawowego, w rozumieniu przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Art. 17.
1. Krajowy Rejestr jest jawny.

2. Każdy może żądać, ze względu na swój interes prawny, uwierzytelnionych wyciągów i odpisów z Krajowego Rejestru.

3. Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie odpisów i wyciągów oraz ich przesyłanie Minister pobiera opłatę, której wysokość nie może przewyższać planowanych kosztów związanych z wydaniem dokumentów.

4. Opłata, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 18.
1. Minister prowadzi Skrócony Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego, udostępniany Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim Unii Europejskiej na ich żądanie.

2. Skrócony Rejestr Leśnego Materiału Podstawowego zawiera:

1) informację o kategorii leśnego materiału rozmnożeniowego,

2) informację o modyfikacji genetycznej leśnego materiału podstawowego zarejestrowanego w części IV Krajowego Rejestru,

3) dane określone w art. 16 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 5-14.

Art. 19.
1. Rejestracji w Krajowym Rejestrze dokonuje Minister na wniosek właściciela lub zarządcy leśnego materiału podstawowego.

2. Wniosek o rejestrację leśnego materiału podstawowego w Krajowym Rejestrze powinien zawierać:

1) numer części w Krajowym Rejestrze, w której ma być zarejestrowany leśny materiał podstawowy,

2) dane, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4-15 oraz pkt 24,

3) dane, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 18 - w przypadku rejestracji plantacji nasiennych,

4) dane, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 21 - w przypadku rejestracji drzew matecznych,

5) dane, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 23 - w przypadku rejestracji mieszanki klonów,

6) informację o modyfikacji genetycznej leśnego materiału podstawowego w rozumieniu przepisów o organizmach zmodyfikowanych genetycznie - w przypadku rejestracji leśnego materiału podstawowego w części IV Krajowego Rejestru.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) plan rozmieszczenia poszczególnych osobników na plantacji nasiennej sporządzony w sposób umożliwiający ich rozróżnienie - w przypadku rejestracji plantacji nasiennej,

2) wyniki testów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 15 ust. 6 - w przypadku rejestracji leśnego materiału podstawowego w części IV Krajowego Rejestru,

3) wyniki badań określających procent sztucznych hybryd w produkowanym leśnym materiale rozmnożeniowym - w przypadku rejestracji plantacji nasiennych lub drzew matecznych, przeznaczonych do produkcji sztucznych hybryd,

4) wyniki oceny określającej cechy i wartość użytkową leśnego materiału podstawowego - w przypadku rejestracji klonów lub mieszanki klonów.

Art. 20.
1. Testy, o których mowa w art. 19 ust. 3 pkt 2, badania, o których mowa w art. 19 ust. 3 pkt 3, oraz ocenę, o której mowa w art. 19 ust. 3 pkt 4, wykonuje się na zlecenie właściciela lub zarządcy leśnego materiału podstawowego.

2. Koszty testów, o których mowa w art. 19 ust. 3 pkt 2, badań, o których mowa w art. 19 ust. 3 pkt 3, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 3 pkt 4, ponosi właściciel lub zarządca leśnego materiału podstawowego.

3. Minister dokonuje rejestracji, na okres nie dłuższy niż 10 lat, leśnego materiału podstawowego przeznaczonego do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego należącego do kategorii przetestowany, jeżeli na podstawie wstępnych wyników testów, o których mowa w art. 19 ust. 3 pkt 2, stwierdzi, że spełnione zostały wymagania niezbędne do jego rejestracji.

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania testów, o których mowa w art. 19 ust. 3 pkt 2, biorąc pod uwagę procedury obowiązujące w tym zakresie w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów upoważnionych do przeprowadzania:

1) testów, o których mowa w art. 19 ust. 3 pkt 2,

2) badań, o których mowa w art. 19 ust. 3 pkt 3,

3) oceny, o której mowa w art. 19 ust. 3 pkt 4.

6. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, zostanie wydane przy uwzględnieniu zdobytych przez podmioty, o których mowa w ust. 5, osiągnięć naukowych oraz ich doświadczeń w zakresie selekcji leśnej i nasiennictwa leśnego.

Art. 21.
1. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku lub jego załącznikach właściciel lub zarządca leśnego materiału podstawowego obowiązany jest do:

1) złożenia nowego wniosku, w przypadku gdy leśny materiał podstawowy nie został jeszcze zarejestrowany,

2) niezwłocznego pisemnego zgłoszenia zmiany danych, w przypadku gdy leśny materiał podstawowy jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze.

2. Właściciel lub zarządca leśnego materiału podstawowego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze obowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia danych, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 19 i 20, chyba że ich uzyskanie jest niemożliwe.

3. Zmiana, o której mowa w ust. 1, w zakresie danych podlegających rejestracji, oraz dane, o których mowa w ust. 2, ujawniane są w Krajowym Rejestrze.

4. Dane, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 16 i 17, ujawniane są w Krajowym Rejestrze z urzędu.

Art. 22.
1. Minister odmawia rejestracji leśnego materiału podstawowego, jeżeli:

1) stwierdzi, że dane zawarte we wniosku lub w jego załącznikach są nieprawdziwe,

2) leśny materiał podstawowy nie spełnia wymagań określonych w ustawie lub w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 15 ust. 6.

2. Rejestracja leśnego materiału podstawowego w części II, III oraz IV Krajowego Rejestru wymaga zasięgnięcia opinii Komisji.

3. Rejestracja leśnego materiału podstawowego zawierającego organizmy genetycznie zmodyfikowane wymaga zgody na uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska, wydawanej na podstawie przepisów o organizmach zmodyfikowanych genetycznie.

4. Złożenie wniosku o rejestrację leśnego materiału podstawowego oraz jego rejestracja nie podlegają opłacie skarbowej.

Art. 23.
Rejestracji klonów lub mieszanki klonów dokonuje się na okres 10 lat.
Art. 24.
Drzewa mateczne, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze, oznacza się w terenie w sposób trwały numerem rejestrowym.
Art. 25.
1. Zarejestrowany leśny materiał podstawowy podlega okresowej kontroli pod względem spełniania wymagań określonych w ustawie oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 15 ust. 6.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, przeprowadzana jest przez Ministra nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Art. 26.
Minister wykreśla z Krajowego Rejestru leśny materiał podstawowy w przypadku:

1) niespełnienia wymagań określonych w ustawie lub w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 15 ust. 6,

2) zaniedbania obowiązków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2,

3) złożenia przez właściciela lub zarządcę leśnego materiału podstawowego wniosku o jego wykreślenie.

Art. 27.
Rejestracja, odmowa rejestracji oraz wykreślenie z Krajowego Rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Rozdział 4

Obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym

Art. 28.

1. Przedmiot obrotu stanowi leśny materiał rozmnożeniowy spełniający łącznie następujące warunki:

1) został pozyskany przez jego producenta z leśnego materiału podstawowego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze lub w odpowiednim rejestrze państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

2) zostało dla niego wydane świadectwo pochodzenia, o którym mowa w art. 31 ust. 1, lub odpowiedni dokument wystawiony przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

2. Pozyskanie leśnego materiału rozmnożeniowego z leśnego materiału podstawowego, którego zarządcą jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, odbywa się na warunkach określonych w umowie zawartej z nadleśniczym, chyba że pozyskanie następuje przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268).

Art. 29.
1. Producent ubiegający się o wydanie świadectwa pochodzenia obowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Ministrowi planowanego terminu pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego z leśnego materiału podstawowego.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w dwóch terminach: co najmniej miesiąc i co najmniej 7 dni przed planowanym terminem pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego.

3. Po pozyskaniu leśnego materiału rozmnożeniowego producent występuje do Ministra z wnioskiem o wydanie świadectwa pochodzenia.

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosku, o którym mowa w ust. 3, biorąc w szczególności pod uwagę, aby informacje w nich zawarte były zwięzłe, czytelne oraz niezbędne do wydania świadectwa pochodzenia. We wzorze wniosku uwzględnione zostaną rodzaje leśnego materiału podstawowego, z którego wyprodukowano leśny materiał rozmnożeniowy.

Art. 30.
1. Do czasu wydania świadectwa pochodzenia producent obowiązany jest do przechowywania pozyskanego leśnego materiału rozmnożeniowego w opakowaniach zabezpieczonych plombą producenta.

2. Każde z opakowań, o których mowa w ust. 1, powinno być opatrzone etykietą zawierającą następujące informacje:

1) numer, pod którym w Krajowym Rejestrze zarejestrowano leśny materiał podstawowy, z którego pozyskano leśny materiał rozmnożeniowy,

2) datę pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego,

3) ilość leśnego materiału rozmnożeniowego w opakowaniu wyrażoną w kilogramach lub sztukach,

4) podpis producenta.

Art. 31.
1. Minister wydaje dla leśnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego w danym roku z leśnego materiału podstawowego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze pod jednym numerem rejestrowym świadectwo pochodzenia określające nazwę leśnego materiału rozmnożeniowego, jego rodzaj, kategorię, przeznaczenie i sposób wyprodukowania, a także dane dotyczące leśnego materiału podstawowego, z którego został pozyskany.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory świadectw pochodzenia, kierując się koniecznością zapewnienia ich zgodności z odpowiednimi wzorami ustalonymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 32.
1. Minister odmawia wydania świadectwa pochodzenia po stwierdzeniu, że producent nie spełnił wymagań określonych w art. 29 ust. 2 lub art. 30, albo jeżeli dane zawarte we wniosku są niekompletne lub nieprawdziwe.

2. Wydanie lub odmowa wydania świadectwa pochodzenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, wydaje się w terminie 14 dni.

Art. 33.
1. Minister prowadzi rejestr świadectw pochodzenia, zwany dalej „rejestrem świadectw”.

2. Rejestr świadectw zawiera:

1) liczbę porządkową,

2) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres producenta,

3) datę wydania świadectwa pochodzenia,

4) numer świadectwa pochodzenia,

5) informację o mieszaniu leśnego materiału rozmnożeniowego, o którym mowa w art. 37 ust. 1,

6) informacje umożliwiające identyfikację zmieszanych składników, o których mowa w art. 37 ust. 3.

Art. 34.
Przepisy art. 17 stosuje się odpowiednio do rejestru świadectw.
Art. 35.
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie leśny materiał rozmnożeniowy, dla którego wydano świadectwo pochodzenia, przechowywany jest oddzielnie.
Art. 36.
1. Dopuszcza się obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym pozostającym w produkcji. Przepisy art. 28-35 stosuje się odpowiednio.

2. Leśny materiał rozmnożeniowy pozostający w produkcji, dla którego wydano jedno świadectwo pochodzenia, oznacza się, na wszystkich etapach produkcji, etykietą zawierającą następujące informacje:

1) numer wydanego świadectwa pochodzenia albo sygnaturę odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2, lub odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w art. 44 ust. 2,

2) nazwę botaniczną leśnego materiału rozmnożeniowego,

3) kategorię leśnego materiału rozmnożeniowego,

4) przeznaczenie leśnego materiału rozmnożeniowego,

5) rodzaj leśnego materiału podstawowego, z którego został wyprodukowany leśny materiał rozmnożeniowy,

6) numer rejestrowy w Krajowym Rejestrze lub w odpowiednim rejestrze państwa członkowskiego Unii Europejskiej leśnego materiału podstawowego, z którego został wyprodukowany leśny materiał rozmnożeniowy,

7) symbol regionu pochodzenia leśnego materiału podstawowego, z którego został wyprodukowany leśny materiał rozmnożeniowy, chyba że określenie regionu pochodzenia jest niemożliwe,

8) czy leśny materiał podstawowy, z którego został wyprodukowany leśny materiał rozmnożeniowy, jest autochtoniczny lub nieautochtoniczny,

9) czy leśny materiał podstawowy, z którego został wyprodukowany leśny materiał rozmnożeniowy, jest rodzimy lub nierodzimy,

10) o nieznanym pochodzeniu pierwotnym leśnego materiału podstawowego, z którego został wyprodukowany leśny materiał rozmnożeniowy - jeżeli dane, o których mowa w pkt 8 i 9, są nieznane,

11) w przypadku jednostek nasiennych - rok dojrzewania,

12) wiek i rodzaj materiału sadzeniowego w postaci sadzonek lub ściętych części pędów nasadzonych w glebie, służących do rozmnażania bezpłciowego (czy jest to materiał przycinany, szkółkowany, kontenerowany),

13) o modyfikacji genetycznej leśnego materiału rozmnożeniowego w rozumieniu przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

3. Etykieta, o której mowa w ust. 2, powinna być wykonana w sposób trwały.

4. Dla wyprodukowanego materiału rozmnożeniowego nie wydaje się nowego świadectwa pochodzenia.

Art. 37.
1. Dopuszcza się mieszanie leśnego materiału rozmnożeniowego, wyprodukowanego z leśnego materiału podstawowego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze pod więcej niż jednym numerem rejestrowym:

1) należącego do kategorii ze zidentyfikowanego źródła, jeżeli pochodzi z tego samego regionu pochodzenia,

2) wyprodukowanego z nieautochtonicznego lub nierodzimego leśnego materiału podstawowego z leśnym materiałem rozmnożeniowym wyprodukowanym z leśnego materiału podstawowego o nieznanym pochodzeniu,

3) pobranego w różnych latach owocowania z leśnego materiału podstawowego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze pod jednym numerem rejestrowym.

2. Mieszanie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w obecności upoważnionego przedstawiciela Ministra, zwanego dalej „przedstawicielem”.

3. Z czynności mieszania, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel Ministra sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Ministra oraz dla producenta lub dostawcy dokonującego mieszania. W protokole zamieszcza się informacje umożliwiające późniejszą identyfikację zmieszanych składników.

4. Dla leśnego materiału rozmnożeniowego zmieszanego w sposób określony w ust. 1 Minister wydaje z urzędu nowe świadectwo pochodzenia.

Art. 38.
Nie może być przedmiotem obrotu leśny materiał rozmnożeniowy:

1) w postaci sztucznych hybryd lub wyprodukowany w drodze rozmnażania bezpłciowego, jeżeli nie należy do kategorii wyselekcjonowany, kwalifikowany lub przetestowany,

2) który w całości lub w części składa się z organizmów zmodyfikowanych genetycznie w rozumieniu przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, jeżeli nie należy do kategorii przetestowany,

3) należący do kategorii wyselekcjonowany, rozmnażany bezpłciowo więcej niż jednokrotnie.

Art. 39.
1. Minister udzieli dostawcom zgody na wprowadzenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostek nasiennych niespełniających wymagań określonych w ustawie, które nie są przeznaczone dla celów leśnych, pod warunkiem wyraźnego zaznaczenia tego na opakowaniu, zgodnie z art. 4 ust. 2.

2. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wydaje się dla najmniejszej ilości jednostek nasiennych, wynikającej z ich szczególnego przeznaczenia.

3. Wniosek o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, powinien zawierać informacje o ilości jednostek nasiennych oraz o ich szczególnym przeznaczeniu.

4. Zgoda, o której mowa w ust. 1, udzielana jest w drodze decyzji administracyjnej, na warunkach określonych przez właściwy organ Unii Europejskiej.

Art. 40.
Leśny materiał rozmnożeniowy będący przedmiotem obrotu powinien spełniać wymagania fitosanitarne określone w przepisach o ochronie roślin uprawnych.
Art. 41.
1. Leśny materiał rozmnożeniowy w postaci nasion, owoców, części roślin i materiału sadzeniowego będący przedmiotem obrotu powinien charakteryzować się dobrą jakością, w szczególności pod względem czystości, stopnia rozwoju, zdrowia i odporności oraz cech fenotypowych.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy, uwzględniając rodzaj leśnego materiału rozmnożeniowego oraz normy obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

2) klasy leśnego materiału rozmnożeniowego w postaci części roślin, należącego do gatunku topola, z uwzględnieniem norm obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 42.
1. Leśny materiał rozmnożeniowy może być wprowadzony do obrotu wyłącznie w opakowaniach opatrzonych etykietą dostawcy.

2. Opakowania leśnego materiału rozmnożeniowego w postaci jednostek nasiennych, o których mowa w ust. 1, zabezpiecza się plombą dostawcy w taki sposób, aby przy otwarciu opakowania nastąpiło uszkodzenie plomby.

Art. 43.
1. Na etykiecie, o której mowa w art. 42 ust. 1, zamieszcza się następujące informacje:

1) imię i nazwisko lub nazwę dostawcy oraz jego adres,

2) ilość leśnego materiału rozmnożeniowego w opakowaniu wyrażoną w kilogramach lub sztukach,

3) czy leśny materiał rozmnożeniowy powstał w drodze bezpłciowego rozmnażania,

4) o modyfikacji genetycznej leśnego materiału podstawowego, z którego wyprodukowany został leśny materiał rozmnożeniowy, w rozumieniu przepisów o organizmach zmodyfikowanych genetycznie,

5) wyrazy „leśny materiał rozmnożeniowy pochodzący ze źródła nasion”, w przypadku leśnego materiału rozmnożeniowego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1,

6) wyrazy „leśny materiał rozmnożeniowy nieznanego pochodzenia”, w przypadku leśnego materiału rozmnożeniowego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2,

7) o rzeczywistych okresach owocowania i proporcjach, w jakich nastąpiło mieszanie leśnego materiału rozmnożeniowego, w przypadku leśnego materiału rozmnożeniowego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 3,

8) wyrazy „tymczasowo zarejestrowany”, w przypadku leśnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego z leśnego materiału podstawowego, o którym mowa w art. 20 ust. 3,

9) o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1-11,

10) klasę leśnego materiału rozmnożeniowego w postaci części roślin, należącego do gatunku topola, określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 2.

2. W przypadku leśnego materiału rozmnożeniowego w postaci nasion etykieta, o której mowa w art. 42 ust. 1, zawiera ponadto następujące dane:

1) procent wagowy czystych nasion będących przedmiotem obrotu, procent wagowy nasion innych gatunków oraz procent wagowy składników niebędących nasionami w opakowaniu,

2) procent kiełkowania lub, jeśli jego określenie jest skomplikowane, procent żywotności czystych nasion,

3) masę 1000 czystych nasion wyrażoną w kilogramach,

4) ilość nasion zdolnych do kiełkowania w 1 kilogramie lub, jeśli jej określenie jest skomplikowane, ilość żywych nasion w 1 kilogramie.

3. Etykieta, o której mowa w art. 42 ust. 1, powinna być wykonana w sposób trwały.

4. W celu zapewnienia natychmiastowego dostępu do nasion z aktualnego sezonu Minister udzieli producentowi, w drodze decyzji administracyjnej, zgody na zbycie nasion, co do których określenie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, nie jest możliwe.

5. Po udzieleniu zgody, o której mowa w ust. 4, dane określone w ust. 2 pkt 2 i 4 zostaną podane przez dostawcę w możliwie najkrótszym terminie.

6. Minister, w drodze decyzji administracyjnej, zwolni dostawcę z obowiązku podawania informacji określonych w ust. 2 pkt 2 i 4, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli ilość wprowadzanych do obrotu nasion jest niewielka.

7. Ustala się następujące kolory etykiet, o których mowa w art. 42 ust. 1:

1) żółty - dla leśnego materiału rozmnożeniowego należącego do kategorii ze zidentyfikowanego źródła,

2) zielony - dla leśnego materiału rozmnożeniowego należącego do kategorii wyselekcjonowany,

3) różowy - dla leśnego materiału rozmnożeniowego należącego do kategorii kwalifikowany,

4) niebieski - dla leśnego materiału rozmnożeniowego należącego do kategorii przetestowany.

Art. 44.
1. Przywóz leśnego materiału rozmnożeniowego z terenu państw niebędących członkami Unii Europejskiej wymaga pozwolenia Ministra.

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydawane jest dla leśnego materiału rozmnożeniowego spełniającego określone w ustawie warunki w zakresie:

1) rejestracji leśnego materiału podstawowego w państwie, w którym wyprodukowany został leśny materiał rozmnożeniowy,

2) obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym.

3. We wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, określa się ilość importowanego leśnego materiału rozmnożeniowego.

4. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydawane jest na warunkach określonych przez właściwy organ Unii Europejskiej.

Art. 45.
1. Obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym może być dokonywany wyłącznie przez dostawców zarejestrowanych w rejestrze dostawców prowadzonym przez Ministra.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:

1) liczbę porządkową,

2) imię i nazwisko lub nazwę dostawcy oraz jego adres,

3) numer i datę wydania decyzji o rejestracji dostawcy,

4) numer i datę wydania decyzji o wykreśleniu dostawcy z rejestru dostawców,

5) numer rejestrowy leśnego materiału podstawowego w Krajowym Rejestrze - jeżeli dostawca jest jednocześnie producentem,

6) numer dostawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że dostawca nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Rejestracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje Minister, na wniosek zainteresowanego dostawcy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 5.

5. Do wniosku dołącza się odpis pełny z Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że dostawca nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Art. 46.
1. Przepisy art. 17 stosuje się odpowiednio do rejestru dostawców.

2. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze, rejestrze świadectw i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie, a także sposób uiszczania opłat, biorąc pod uwagę, że opłaty te nie powinny stanowić przeszkody w dostępie do informacji.

Art. 47.
1. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku o rejestrację dostawca obowiązany jest do:

1) złożenia nowego wniosku, jeżeli nie został on jeszcze zarejestrowany w rejestrze dostawców,

2) niezwłocznego pisemnego zgłoszenia zmiany danych, jeżeli jest on zarejestrowany w rejestrze dostawców.

2. W przypadku zmiany danych podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego dostawca zarejestrowany w rejestrze dostawców obowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia odpisu pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego, uwzględniającego tę zmianę.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli dostawca nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, ujawniane są w rejestrze dostawców.

Art. 48.
Minister odmawia rejestracji w rejestrze dostawców, jeżeli stwierdzi, że dane zawarte we wniosku o rejestrację są nieprawdziwe.
Art. 49.
Minister wykreśla dostawcę z rejestru dostawców w przypadku:

1) stwierdzenia, że informacje zawarte we wniosku o rejestrację są nieprawdziwe,

2) nieprzestrzegania przez dostawcę przepisów ustawy w zakresie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym,

3) złożenia przez dostawcę wniosku o wykreślenie z rejestru dostawców,

4) śmierci dostawcy lub wykreślenia go z Krajowego Rejestru Sądowego,

5) zaniedbania przez dostawcę obowiązku określonego w art. 47 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2.

Art. 50.
Rejestracja, odmowa rejestracji oraz wykreślenie z rejestru dostawców następują w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 51.
1. Wszystkie czynności w zakresie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym podlegają udokumentowaniu przez dostawców.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia dokumentacji w zakresie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym przez dostawców, biorąc pod uwagę rodzaj dokonywanych czynności i prawidłowość obrotu.

Rozdział 5

Regionalizacja nasienna

Art. 52.

1. Leśny materiał rozmnożeniowy gatunków określonych w pkt 1, 3, 8, 14, 22, 28, 32, 45 oraz 46 załącznika do ustawy może być wykorzystywany do uprawy w lasach lub na gruntach przeznaczonych do zalesienia wyłącznie w regionie pochodzenia, w którym znajduje się źródło nasion, drzewostan lub drzewa mateczne, z których został wyprodukowany.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których dozwolone jest wykorzystywanie leśnego materiału rozmnożeniowego gatunków, o których mowa w ust. 1, do uprawy w lasach lub na gruntach przeznaczonych do zalesienia poza regionami ich pochodzenia, uwzględniając konieczność zachowania różnorodności biologicznej na obszarze kraju.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wykaz, obszary oraz mapy regionów pochodzenia, o których mowa w ust. 1, uwzględniając, aby granice regionów pochodzenia obejmowały obszary, na których panują takie same lub zbliżone warunki ekologiczne i na których znajdują się drzewostany lub źródła nasion wykazujące zbliżone cechy fenotypowe lub genetyczne. Obszary regionów pochodzenia wytyczane będą na podstawie istniejącego podziału administracyjnego, biorąc pod uwagę występujące różnice w wysokości nad poziomem morza.

Rozdział 6

Przepisy karne

Art. 53.

Kto:

1) prowadzi obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym wyprodukowanym z leśnego materiału podstawowego niezarejestrowanego w Krajowym Rejestrze,

2) wprowadza do obrotu leśny materiał rozmnożeniowy bez świadectwa pochodzenia i nieoznaczony etykietą: „Nie dla leśnictwa”,

3) wprowadza do obrotu leśny materiał rozmnożeniowy wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 38,

4) prowadzi obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym, nie będąc wpisanym do rejestru dostawców,

5) wykorzystuje leśny materiał rozmnożeniowy do uprawy w lasach lub na gruntach przeznaczonych do zalesienia niezgodnie z zasadami regionalizacji nasiennej określonymi w art. 52 ust. 1 oraz na podstawie art. 52 ust. 2,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 54.
Kto:

1) utrudnia lub uniemożliwia organom, o których mowa w art. 9, i upoważnionym przez nie pracownikom prowadzenie czynności służbowych,

2) wprowadza w błąd nabywców, podając nieprawdziwe informacje na etykietach, o których mowa w art. 36 ust. 2 oraz art. 42 ust. 1,

3) bez wymaganego pozwolenia przywozi leśny materiał rozmnożeniowy z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej,

podlega grzywnie.

Rozdział 7

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 55.

W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157) w art. 5 w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 2 lit. a)-d), pkt 3 lit. a) i b), pkt 4, pkt 5 lit. a) i b), pkt 8 oraz pkt 15,”;

2) w pkt 14 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem;

3) dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) z zakresu przepisów o leśnym materiale rozmnożeniowym:

a) decyzje o rejestracji leśnego materiału podstawowego w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego,

b) decyzje o rejestracji dostawców w rejestrze dostawców.”

Art. 56.
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70. poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475 i Nr 63, poz. 634) w art. 22 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nasiennictwa, z wyłączeniem leśnego materiału rozmnożeniowego,”.

Rozdział 8

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 57.

Leśny materiał podstawowy wykorzystywany do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego, zarejestrowany w rejestrach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz w rejestrach parków narodowych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wejścia w życie ustawy jako „gospodarcze drzewostany nasienne”, „wyłączone drzewostany nasienne”, „uprawy pochodne”, „plantacje nasienne”, „plantacyjne uprawy nasienne” oraz „drzewa doborowe”, podlega, z mocy prawa, rejestracji w Krajowym Rejestrze według następujących zasad:

1) leśny materiał podstawowy zarejestrowany jako „gospodarcze drzewostany nasienne” podlega rejestracji w części I Krajowego Rejestru,

2) leśny materiał podstawowy zarejestrowany jako „wyłączone drzewostany nasienne” oraz jako „uprawy pochodne” podlega rejestracji w części II Krajowego Rejestru,

3) leśny materiał podstawowy zarejestrowany jako „plantacje nasienne”, „plantacyjne uprawy nasienne” i „drzewa doborowe” podlega rejestracji w części III Krajowego Rejestru.

Art. 58.
1. W okresie do dnia 31 grudnia 2007 r. zezwala się na obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym w postaci jednostek nasiennych oraz materiału sadzeniowego, niespełniającym warunków określonych w ustawie.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do leśnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego z jednostek nasiennych pozyskanych przed dniem wejścia w życie ustawy, należących do gatunków określonych w pkt 1, 3, 7, 8, 14, 17, 26, 28, 32 oraz 38 załącznika do ustawy.

3. Obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzony wyłącznie przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o lasach.

Art. 59.
1. W okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. zezwala się na obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym w postaci jednostek nasiennych oraz materiału sadzeniowego, niespełniającym warunków określonych w ustawie.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do leśnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego z jednostek nasiennych pozyskanych przed dniem wejścia w życie ustawy, należących do gatunków określonych w pkt 22, 45 oraz 46 załącznika do ustawy.

3. Przepis art. 58 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 60.
Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 1999/105/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym (Dz. Urz. WE L 11 z 15.01.2000).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załącznik 1. [WYKAZ GATUNKÓW DRZEW ORAZ ICH SZTUCZNYCH HYBRYD]

Załącznik do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (poz. 761)

WYKAZ GATUNKÓW DRZEW ORAZ ICH SZTUCZNYCH HYBRYD

1. Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth.),

2. Brzoza omszona (Betula pubescens Ehrh.),

3. Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.),

4. Cedr atlantycki (Cedrus atlantica Carr.),

5. Cedr libański (Cedrus libani A. Richard),

6. Czereśnia ptasia (Prunus avium L.),

7. Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii Franco),

8. Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea Liebl.),

9. Dąb burgundzki (Quercus cerris L.),

10. Dąb czerwony (Quercus rubra L.),

11. Dąb korkowy (Quercus suber L.),

12. Dąb omszony (Quercus pubescens Willd),

13. Dąb ostrolistny (Quercus ilex L.),

14. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.),

15. Grab zwyczajny (Carpinus betulus L.),

16. Grochodrzew (Robinia pseudoacacia L.),

17. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.),

18. Jesion wyniosły odmiana wąskolistna (Fraxinus angustifolia Vahl.),

19. Jodła grecka (Abies cephalonica Loud.),

20. Jodła hiszpańska (Abies pinsapo Boiss.),

21. Jodła olbrzymia (Abies grandis Lindl.),

22. Jodła pospolita (Abies alba Mill.),

23. Kasztan jadalny (Castanea sativa Mill.),

24. Klon jawor (Acer pseudoplatanus L.),

25. Klon zwyczajny (Acer platanoides L.),

26. Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.),

27. Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos Scop.),

28. Modrzew europejski (Larix decidua Mill.),

29. Modrzew eurojapoński (Larix x eurolepis Henry),

30. Modrzew japoński (Larix kaempferi Carr.),

31. Modrzew syberyjski (Larix sibirica Ledeb.),

32. Olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.),

33. Olsza szara (Alnus incana Moench.),

34. Pinus canariensis C. Smith,

35. Sosna alepska (Pinus halepensis Mill.),

36. Sosna alepska odmiana kalabryjska (Pinus halepensis var. brutia Henry),

37. Sosna bośniacka (Pinus leucodermis Antoine),

38. Sosna czarna (Pinus nigra Arnold),

39. Sosna limba (Pinus cembra L.),

40. Sosna kalifornijska (Pinus radiata D. Don),

41. Sosna nadmorska (Pinus pinaster Ait.),

42. Sosna pinia (Pinus pinea L.),

43. Sosna wejmutka (Pinus strobus L.),

44. Sosna wydmowa (Pinus contorta Loud.),

45. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.),

46. Świerk pospolity (Picea abies Karst.),

47. Świerk sitkajski (Picea sitchensis Carr.),

48. Topola (Populus spp.) oraz jej sztuczne hybrydy.

[1] Odnośnik nr 1 do tytułu ustawy w brzmieniu ustalonym przez art. 56 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 96, poz. 959). Zmiana weszła w życie 1 maja 2004 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA