REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 82 poz. 928

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 października 1999 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej.

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 162, poz.1122),

2) ustawą z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412),

3) ustawą z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778)

i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst nie obejmuje:

1) art. 39–75 oraz art. 79–88 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943), które stanowią:

«Art. 39. W ustawie z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 1952 r. Nr 26, poz. 182, z 1960 r. Nr 29, poz. 163, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 3 skreśla się wyrazy „wydanego za zgodą Prezesa Rady Ministrów”;

2) w art. 9 w ust. 3 skreśla się wyrazy „wydanego w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów”;

3) w art. 12 w ust. 3 skreśla się wyrazy „w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów”;

4) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisy określone w ust. 1 minister właściwy do spraw gospodarki wodnej wydaje w drodze rozporządzenia, przy czym przepisy określone w pkt 2 wydawane są w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw pracy, a określone w pkt 3–7, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu.”

Art. 40. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 1972 r. Nr 47, poz. 298, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 64, poz. 271 i z 1997 r. Nr 126, poz. 805) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i ministrem właściwym do spraw wyznań religijnych, może ustalić szczególne warunki odstępowania gruntów Skarbu Państwa na zakładanie nowych i rozszerzanie istniejących cmentarzy.”

Art. 41. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680 oraz z 1997 r. Nr 137, poz. 926) w art. 121 w § 5 wyrazy „Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw administracji publicznej”.

Art. 42. W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 496 i Nr 106, poz. 678) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zasady tworzenia i wysokość funduszów na nagrody i zapomogi określa minister właściwy do spraw obrony narodowej w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw zabezpieczenia społecznego i do spraw pracy.”

Art. 43. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 7, poz. 18, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 10, poz. 60 i Nr 34, poz. 199 oraz z 1996 r. Nr 73, poz. 350) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w ustawie, także w tytule, wyrazy „Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” zastępuje się wyrazami „Rzeczypospolitej Polskiej”;

2) w art. 9 w ust. 3 wyrazy „Minister Transportu i Gospodarki Morskiej” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej”.

Art. 44. W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390) w art. 30 w ust. 3 wyrazy „Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast”.

Art. 45. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 187, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 471) w art. 24 w ust. 5 wyrazy „Minister Pracy i Polityki Socjalnej” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego”.

Art. 46. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 604 i Nr 133, poz. 882 i 883) w art. 43 w ust. 3 wyrazy „Ministrowi Spraw Wewnętrznych” zastępuje się wyrazami „ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych”.

Art. 47. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) archiwa jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministrów właściwych do spraw: obrony narodowej, spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych – w zakresie tych działów administracji rządowej, określonych w przepisach odrębnych,”;

2) w art. 33:

a) zdanie pierwsze otrzymuje oznaczenie ust. 1,

b) zdanie drugie otrzymuje oznaczenie ust. 3,

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Jeżeli jednostką, o której mowa w ust. 1, jest ministerstwo, archiwum zakładowe tworzy się odrębnie dla każdego działu administracji rządowej, określonego w przepisach odrębnych.”;

3) w art. 34 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli jednostką organizacyjną jest urząd administracji rządowej, kierownik jednostki wykonuje zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez dyrektora generalnego tego urzędu, powołanego na podstawie przepisów odrębnych.”

Art. 48. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 41, poz. 175 i Nr 89, poz. 402 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 75, poz. 467 i 469, Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769 i 770) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy „Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych” zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw nauki”;

2) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, ustala minister właściwy do spraw nauki.”;

3) w art. 74 w ust. 1 wyrazy „Ministra Edukacji Narodowej” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego”;

4) w art. 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na wniosek dyrektora wielozakładowego przedsiębiorstwa państwowego jego organ założycielski, działając w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw nauki i do spraw pracy, może rozciągnąć wszystkie lub niektóre przepisy rozdziałów 6–12 na zakład badawczo-rozwojowy, działający jako organizacyjnie wyodrębniona jednostka tego przedsiębiorstwa i prowadzący działalność, o której mowa w art. 2.”

Art. 49. W ustawie z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 64, poz. 406 i Nr 88, poz. 554) w art. 24 w ust. 2 skreśla się wyrazy „w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

Art. 50. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 96, poz. 590) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2 wyrazy „Minister Edukacji Narodowej” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wyznań religijnych”;

2) w art. 42 w ust. 5 wyrazy „Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw administracji publicznej”.

Art. 51. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680 i Nr 123, poz. 779) w art. 73 w ust. 4 wyrazy „z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej” zastępuje się wyrazami „z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego”.

Art. 52. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, poz. 443 i Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 60 w ust. 4 wyrazy „z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej” zastępuje się wyrazami „z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego”;

2) w art. 97 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy określa Szef Urzędu Ochrony Państwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy i ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.”

Art. 53. W ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770) w art. 3 w ust. 6 wyrazy „Ministra Edukacji Narodowej” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”.

Art. 54. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883 i Nr 137, poz. 926) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy „Minister – Szef Urzędu Rady Ministrów” zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw administracji publicznej”;

2) w art. 9 w ust. 5 po wyrazie „ustala,” dodaje się wyrazy „z uwzględnieniem klasyfikacji działów administracji rządowej”;

3) w art. 19 w ust. 5 wyrazy „Minister Edukacji Narodowej” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego”, a wyrazy „określa” i „ustala” zastępuje się odpowiednio wyrazami „określają” i „ustalają”;

4) w art. 70:

a) w ust. 1 wyrazy „Ministrowie Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji” zastępuje się wyrazami „Ministrowie: właściwy do spraw obrony narodowej, właściwy do spraw wewnętrznych i właściwy do spraw administracji publicznej”

b) w ust. 2 wyrazy „Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych” zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw nauki”.

Art. 55. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 29, poz. 133, Nr 129, poz. 602 i Nr 134, poz. 645, z 1994 r. Nr 99, poz. 482, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681 oraz z 1997 r. Nr 15, poz. 83, Nr 28, poz. 153, Nr 64, poz. 405 i Nr 68, poz. 436) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 wyrazy „Prezesowi Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego”,

2) w ust. 3 dodaje się na końcu wyrazy „na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego”,

3) w ust. 4 wyrazy „Rada Ministrów” zastępuje się wyrazami „Prezes Rady Ministrów”.

Art. 56. W ustawie z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (Dz. U. Nr 16, poz. 74) w art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i turystyki. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i turystyki.”

Art. 57. W ustawie z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, poz. 350 i Nr 110, poz. 472, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 25 i Nr 120, poz. 577 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 461) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw finansów publicznych i do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, zasady wykorzystywania środków funduszu rehabilitacji oraz tryb ustalania zakładowego regulaminu wykorzystywania tych środków.”;

2) w art. 29:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Ministrów ustanowi, z uwzględnieniem art. 10 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775), Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej Pełnomocnikiem.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pełnomocnika obsługuje urząd obsługujący, na podstawie przepisów odrębnych, ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.”

Art. 58. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) ministrze – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z wyjątkiem ministra określonego na podstawie art. 29 ust. 1,”;

2) w art. 5 w ust. 10 skreśla się wyrazy „ministrów i inne”;

3) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury określa, w drodze rozporządzenia, typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych oraz ustala zasady ich działania.”;

4) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowe zasady odpłatności za ich przeprowadzanie.”;

5) skreśla się art. 25–27 i art. 29 ust. 2;

6) w art. 28 wyrazy „art. 25 i 26” zastępuje się wyrazem „ustawy”;

7) w art. 35:

a) w ust. 2:

– skreśla się pkt 1–3,

– w pkt 4 skreśla się wyraz „innymi”,

b) w ust. 6 skreśla się wyrazy „, a w stosunku do nauczycieli sprawujących nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami artystycznymi – Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej”, a wyraz „określają” zastępuje się wyrazem „określa”;

8) w art. 36:

a) w ust. 2 wyrazy „a w stosunku do szkół artystycznych Minister Kultury i Sztuki mogą” zastępuje się wyrazami „a w stosunku do szkół artystycznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury może”,

b) w ust. 3 wyrazy „a w stosunku do szkół artystycznych – Minister Kultury i Sztuki określają” zastępuje się wyrazami „a w stosunku do szkół artystycznych – w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury określa”;

9) w art. 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną, z wyjątkiem gminy i związku komunalnego, wymaga zezwolenia kuratora oświaty po uzyskaniu opinii właściwego, ze względu na dziedzinę kształcenia, ministra, z wyłączeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Dotyczy to również szkoły wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 29.”;

10) art. 87 otrzymuje brzmienie:

„Art. 87. W stosunku do szkół wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 29 właściwym ministrom przysługują uprawnienia kuratora oświaty i Ministra Edukacji Narodowej, określone w art. 85 ust. 2 i 3 oraz art. 86.”;

11) w art. 90 w ust. 5 skreśla się wyrazy „, a w odniesieniu do szkół artystycznych – Minister Kultury i Sztuki,”.

Art. 59. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej, powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska, nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw środowiska.”

Art. 60. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932–934) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26 w ust. 14 wyrazy „Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej” zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego”;

2) w art. 27a w ust. 19 wyrazy „Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast”.

Art. 61. W ustawie z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 127, poz. 583 i Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 95, poz. 473 i Nr 138, poz. 681, z 1996 r. Nr 87, poz. 395, Nr 100, poz. 461, Nr 136, poz. 636 i Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 106, poz. 676 i Nr 111, poz. 725) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Szczegółowe zasady rozliczeń, o których mowa w ust. 5, określa minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.”;

2) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, może określić szczegółowe zasady zawieszania prawa do emerytury lub renty oraz zmniejszania wysokości tych świadczeń.”

Art. 62. W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności kulturalnej prowadzonej przez ministrów właściwych do spraw obrony narodowej, do spraw wewnętrznych i do spraw sprawiedliwości.”

Art. 63. W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, z 1995 r. Nr 124, poz. 601, z 1996 r. Nr 58, poz. 262 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 106, poz. 679 i Nr 113, poz. 734) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kontrolę Krajowego Związku Kas, kas regionalnych i kas branżowych izby mogą prowadzić na wniosek ministrów: właściwego do spraw finansów publicznych, właściwego do spraw zdrowia, właściwego do spraw wewnętrznych, właściwego do spraw administracji publicznej, właściwego do spraw obrony narodowej oraz właściwego do spraw transportu.”

Art. 64. W ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334 i z 1996 r. Nr 139, poz. 646) w art. 4a w ust. 10 wyrazy „Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej” zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego”.

Art. 65. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780 i Nr 137, poz. 926) w art. 51 w ust. 6 wyrazy „Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw gospodarki”.

Art. 66. W ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82, z 1996 r. Nr 52, poz. 235, Nr 106, poz. 496 i Nr 118, poz. 561 oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 603) w art. 19 w ust. 2 wyrazy „Minister Finansów” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw finansów publicznych”.

Art. 67. W ustawie z dnia 28 maja 1993 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604 i Nr 121, poz. 770) użyte w różnych przypadkach wyrazy „Minister Transportu i Gospodarki Morskiej” zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki morskiej”.

Art. 68. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473 oraz z 1997 r. Nr 41, poz. 255 i Nr 79, poz. 484) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w różnych przypadkach wyrazy „Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej” zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw rozwoju wsi”;

2) w art. 5 w ust. 3 skreśla się wyrazy „oraz Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej”.

Art. 69. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 52 w ust. 4 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast”;

2) w art. 56 w ust. 3 i 4 po wyrazach „Prezes Rady Ministrów” dodaje się wyrazy „na wniosek ministra właściwego do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast”.

Art. 70. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 507, Nr 103, poz. 651, Nr 115, poz. 741 i Nr 140, poz. 939) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 33b w pkt 1 i 3 skreśla się wyrazy „inicjowanie i”;

2) w art. 33c w pkt 1 wyrazy „Radzie Ministrów” zastępuje się wyrazami „ministrowi właściwemu do spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast”.

Art. 71. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule ustawy skreśla się wyrazy „o urzędzie Ministra Finansów oraz”;

2) skreśla się art. 1–4 i art. 9;

3) w art. 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określa, w drodze rozporządzenia, terytorialny zakres działania oraz siedziby urzędów i izb skarbowych.”

Art. 72. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 491 i z 1997 r. Nr 70, poz. 443) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł otrzymuje brzmienie: „o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra”;

2) skreśla się art. 1–5, art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 10 i art. 11;

3) w art. 9 w ust. 1 i 2 wyrazy „resortu spraw wewnętrznych i administracji” zastępuje się wyrazami „jednostek mu podporządkowanych lub przez niego nadzorowanych”.

Art. 73. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775) w art. 33 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Prezes Rady Ministrów określając szczegółowy zakres działania ministra, w wypadku ministra kierującego określonym działem administracji rządowej:

1) wskazuje, z uwzględnieniem przepisów o działach administracji rządowej, dział lub działy, którymi kieruje minister,

2) (skreślony),a)

3) określa, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, zakres uprawnień ministra jako dysponenta wyodrębnionej lub wyodrębnionych części budżetu państwa.”

Art. 74. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 106, poz. 673 i Nr 115, poz. 741) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł otrzymuje brzmienie: „o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa”;

2) rozdział 1 otrzymuje tytuł „Uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa”;

3) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ogólne zadania ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określają przepisy odrębne”.

4) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa:

1) przygotowuje i przedkłada Radzie Ministrów oraz, z jej upoważnienia, Sejmowi coroczne sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa oraz o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji,

2) przygotowuje i przedkłada Radzie Ministrów projekty rocznych kierunków prywatyzacji i programów prywatyzacji majątku państwowego oraz coroczne sprawozdania z realizacji kierunków prywatyzacji,

3) prowadzi zbiorczą ewidencję majątku Skarbu Państwa,

4) prowadzi ewidencję podmiotów, w szczególności państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu lub do działania w imieniu Skarbu Państwa,

5) wykonuje uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa, w szczególności:

a) w zakresie praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi,

b) w stosunku do mienia pozostałego po likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej lub przypadającego Skarbowi Państwa w wyniku likwidacji spółki z jego udziałem,

chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,

6) składa w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o utworzeniu spółki prawa handlowego lub przystąpieniu do takiej spółki oraz o utworzeniu fundacji bądź innej osoby prawnej, przewidzianej przepisami prawa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej,

7) sprawuje kontrolę wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa przez państwowe jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 4,

8) sprawuje kontrolę wykonywania przez inne organy administracji państwowej oraz państwowe osoby prawne zadań określonych w odrębnych przepisach, w zakresie przekształceń własnościowych,

9) realizuje inne zadania określone w przepisach odrębnych.”;

5) skreśla się art. 6 i 7;

6) w art. 17:

a) w ust. 1 po wyrazach „w rozumieniu przepisów o pracownikach urzędów państwowych,” dodaje się wyrazy „w szczególności dyrektorzy generalni urzędów,”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kierownicy urzędów państwowych mogą, w zakresie uprawnień reprezentowania Skarbu Państwa wynikających z przepisów odrębnych, udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Skarbu Państwa kierownikom podporządkowanych im jednostek organizacyjnych.”;

7) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w porozumieniu z właściwymi organami administracji rządowej, może udzielać kierownikom urzędów państwowych lub innych państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej upoważnień do wykonywania zadań określonych w art. 2 pkt 5–8.”

Art. 75. W ustawie z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469) w art. 38 wyrazy „Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych” zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw nauki.”»;

«Art. 79. Ilekroć w przepisach obowiązujących jest mowa o ministrze:

1) właściwym do określonych spraw lub w określonych sprawach – należy przez to rozumieć ministra właściwego w sprawach oznaczonych nazwą danego działu, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 4,

2) określonym nazwą jego urzędu – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw oznaczonych nazwą jego urzędu i określonych w odpowiednich przepisach ustawy, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 4, z tym że:

a) minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonuje zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Finansów – z wyjątkiem spraw, które przechodzą do zakresu zadań i kompetencji ministrów właściwych do spraw budżetu oraz do spraw instytucji finansowych,

b) minister właściwy do spraw środowiska wykonuje zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – z wyjątkiem spraw, które przechodzą do zakresu działania ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,

c) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wykonuje zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Edukacji Narodowej – z wyjątkiem spraw, które przechodzą do zakresu zadań i kompetencji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

d) minister właściwy do spraw pracy wykonuje zadania i kompetencje należące do Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – z wyjątkiem spraw, które przechodzą do zakresu zadań i kompetencji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

e) minister właściwy do spraw rolnictwa wykonuje zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – z wyjątkiem spraw, które przechodzą do zakresu zadań i kompetencji ministrów właściwych do spraw gospodarki wodnej oraz do spraw rozwoju wsi,

f) minister właściwy do spraw transportu wykonuje zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej – z wyjątkiem spraw, które przechodzą do zakresu zadań i kompetencji ministrów właściwych do spraw gospodarki morskiej oraz do spraw gospodarki wodnej,

g) minister właściwy do spraw wewnętrznych wykonuje zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – z wyjątkiem spraw, które przechodzą do zakresu zadań i kompetencji ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Art. 80. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw administracji publicznej przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie przepisów:

1) o aktach stanu cywilnego,

2) o autostradach płatnych,

3) o cenach,

4) o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

5) o drogach publicznych,

6) o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

7) o gospodarce nieruchomościami,

8) o grobach i cmentarzach wojennych,

9) o paszportach,

10) o pracownikach urzędów państwowych, z zastrzeżeniem art. 46,

11) prawa budowlanego,

12) prawa geodezyjnego i kartograficznego,

13) prawa geologicznego i górniczego,

14) o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

15) o regionalnych izbach obrachunkowych,

16) o rybactwie śródlądowym,

17) o samorządzie terytorialnym i przepisów wprowadzających te przepisy,

18) o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.

Art. 81. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw budżetu przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Finansów na podstawie przepisów prawa budżetowego, z zastrzeżeniem art. 54.

Art. 82. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej na podstawie przepisów:

1) o izbach morskich,

2) Kodeksu morskiego,

3) o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,

4) o portach i przystaniach morskich,

5) o pracy na morskich statkach handlowych,

6) o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

7) o rybołówstwie morskim,

8) o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki.

Art. 83. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do:

1) Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na podstawie przepisów prawa wodnego,

2) Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej na podstawie przepisów:

a) o ochronie i kształtowaniu środowiska,

b) o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych.

Art. 84. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw instytucji finansowych przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Finansów na podstawie przepisów:

1) o działalności ubezpieczeniowej,

2) prawa bankowego,

3) o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych,

4) o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, z zastrzeżeniem art. 66.

Art. 85. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na podstawie przepisów:

1) o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

2) o ochronie i kształtowaniu środowiska,

3) prawa geodezyjnego i kartograficznego,

4) prawa wodnego,

5) o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli,

6) o ubezpieczeniu społecznym rolników,

7) o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Art. 86. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Edukacji Narodowej na podstawie przepisów:

1) o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

2) o szkolnictwie wyższym, z zastrzeżeniem art. 53,

3) o tytule naukowym i stopniach naukowych,

4) o wyższym szkolnictwie wojskowym.

Art. 87. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw wyznań religijnych przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie przepisów:

1) o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

2) o stosunku Państwa do poszczególnych Kościołów i innych związków wyznaniowych.

Art. 88. Do zakresu działania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przechodzą zadania i kompetencje należące dotychczas do Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie przepisów:

1) o funduszu alimentacyjnym,

2) o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

3) o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych,

4) o pomocy społecznej,

5) o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

6) o rewaloryzacji i waloryzacji emerytur i rent,

7) o ubezpieczeniach społecznych,

8) o ubezpieczeniu społecznym duchownych,

9) o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin,

10) o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,

11) o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin,

12) o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin,

13) o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin,

14) o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych,

15) o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

16) o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.»;

2) art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 162, poz. 1122), który stanowi:

«Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1998 r.»;

3) art. 29 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412), który stanowi:

«Art. 29. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.»;

4) art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778), który stanowi:

«Art. 22. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 11 w zakresie dotyczącym Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, art. 2, art. 3, art. 5 oraz art. 8 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.,

2) art. 1 pkt 4 lit. b) w zakresie dotyczącym Głównego Urzędu Administracji Publicznej, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2000 r.»

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

 

a) Przez art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778), która weszła w życie z dniem 10 września 1999 r.

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 5 października 1999 r. (poz. 928)

USTAWA

z dnia 4 września 1997 r.

o działach administracji rządowej.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zakres działów administracji rządowej, zwanych dalej „działami”, oraz właściwość ministra kierującego danym działem.

Art. 2. Ustawę stosuje się odpowiednio do przewodniczących określonych w ustawach komitetów, którzy są powołani w skład Rady Ministrów – z zastrzeżeniem przepisów tych ustaw dotyczących kierowania działem przez komitet oraz z zastrzeżeniem art. 18.

Art. 3. 1. Ustalenie szczegółowego zakresu działania ministra kierującego określonym działem następuje na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929), z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

2.1) Podział ministerstwa na komórki organizacyjne, dokonywany zgodnie z art. 39 ustawy, o której mowa w ust. 1, uwzględnia podział na działy w ten sposób, że działowi odpowiada w całości jeden lub więcej departamentów.

Art. 4. 1. Ministra kierującego określonym działem określa się jako ministra właściwego do spraw oznaczonych nazwą danego działu, określoną w art. 5.

2.2) Minister kierujący działem administracji rządowej jest właściwy w sprawach z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w odrębnych przepisach do kompetencji innego organu.

3. Ministrowie właściwi do spraw oznaczonych nazwą danego działu mogą wykonywać inne zadania i kompetencje, jeżeli przewidują to przepisy odrębne.

4. Kierowanie działami administracji rządowej, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3 i 7, powierza się jednemu ministrowi.

Rozdział 2

Klasyfikacja działów administracji rządowej

Art. 5. Ustala się następujące działy:

1) administracja publiczna,

1a) 3) architektura i budownictwo,

2) budżet,

3) finanse publiczne,

4) gospodarka,

5) gospodarka morska,

6) gospodarka wodna,

7) instytucje finansowe,

8) integracja europejska,

9) 4) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

10) 4) kultura fizyczna i sport,

11) łączność,

12) 5) gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa,

13) nauka,

14) obrona narodowa,

15) oświata i wychowanie,

16) praca,

17) rolnictwo,

18) rozwój wsi,

18a) 6) rozwój regionalny,

18b) 6) rynki rolne,

19) Skarb Państwa,

20) sprawiedliwość,

21) szkolnictwo wyższe,

22) transport,

22a) 7) turystyka,

23) środowisko,

24) sprawy wewnętrzne,

25) wyznania religijne,

26) zabezpieczenie społeczne,

27) sprawy zagraniczne,

28) zdrowie.

Art.6. 1.8) Dział administracja publiczna obejmuje sprawy:

1) administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych,

2) reform i organizacji struktur administracji publicznej,

3) zespolonej administracji rządowej w województwie,

4) podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych,

5) ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów,

6) zbiórek publicznych.

2.9) Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Głównego Urzędu Administracji Publicznej.

3. Ilekroć właściwy minister lub kierownik urzędu centralnego określa, na podstawie przepisów odrębnych, terytorialny zakres działania podległych mu lub nadzorowanych przez niego urzędów albo innych jednostek organizacyjnych, określenie to następuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej.

Art. 7. Dział budżet obejmuje sprawy:

1) opracowywania budżetu państwa, wykonywania – z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych – budżetu państwa, kontroli realizacji budżetu państwa, przygotowywania sprawozdań z wykonania budżetu państwa oraz nadzoru nad działalnością organów orzekających w sprawach o naruszenia dyscypliny budżetowej,

2) systemu finansowania:

a) samorządu terytorialnego,

b) sfery budżetowej,

c) bezpieczeństwa państwa,

3) wynikające z zarządzania długiem publicznym.

Art. 8. 1. Dział finanse publiczne obejmuje sprawy realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada, na zasadach, w trybie i w granicach określonych odrębnymi przepisami, w szczególności za:

1) realizację dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz opłat,

2) koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą, współdziałanie w opracowywaniu związanych z tym spraw oraz współpracę z międzynarodowymi organizacjami finansowymi,

3) realizację przepisów dotyczących ceł,

4) finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetem państwa i finansowanie samorządu terytorialnego,

5) dochodzenie należności Skarbu Państwa,

6) gry losowe i zakłady wzajemne,

7) rachunkowość,

8) prawo dewizowe,

9) bilans finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu płatniczego,

10) kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,

11) ceny.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych sprawuje nadzór nad Prezesem Głównego Urzędu Ceł oraz nad Generalnym Inspektorem Celnym.

4.10) Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych podlegają Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, izby skarbowe i urzędy skarbowe.

Art. 9.11) 1. Dział gospodarka obejmuje sprawy gospodarki, w tym współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki, certyfikacji, własności przemysłowej, działalności gospodarczej oraz współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego.

2. Do ministra właściwego do spraw gospodarki należą w szczególności sprawy:

1) funkcjonowania krajowych systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju,

2) działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju,

3) kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi,

4) ustalania taryf celnych, kontyngentów oraz wprowadzania zakazów przywozu i wywozu towarów i technologii.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad działalnością Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Agencji Atomistyki, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Agencja Rezerw Materiałowych oraz Agencja Techniki i Technologii.

Art. 9a.12) 1. Dział architektura i budownictwo obejmuje sprawy:

1) architektury,

2) geodezji i kartografii,

3) budownictwa,

4) nadzoru architektoniczno-budowlanego.

2. Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa sprawuje nadzór nad działalnością Głównego Geodety Kraju oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Art. 10. 1. Dział gospodarka morska obejmuje sprawy:

1) transportu morskiego i żeglugi morskiej,

2) obszarów morskich,

3) portów i przystani morskich,

4) 13) racjonalnego korzystania z żywych zasobów morza,

5) ochrony środowiska morskiego.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej jest organem administracji morskiej w rozumieniu przepisów odrębnych.

Art. 11.14) 1. Dział gospodarka wodna obejmuje sprawy gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej, meteorologii, hydrologii, w tym budowy i utrzymania urządzeń hydrologicznych oraz budowy, modernizacji i utrzymania śródlądowych dróg wodnych, z wyjątkiem żeglugi śródlądowej.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej sprawuje nadzór nad działalnością Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Art. 12. 1. Dział instytucje finansowe obejmuje sprawy banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy powierniczych i innych instytucji finansowych oraz funkcjonowania rynku finansowego.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych wykonuje określone w odrębnych przepisach zadania w zakresie obrotu papierami wartościowymi oraz inicjuje politykę Rządu dotyczącą rynku papierów wartościowych.

Art. 13. Zakres zadań i kompetencji Komitetu Integracji Europejskiej i jego przewodniczącego w zakresie działu, o którym mowa w art. 5 pkt 8, określają przepisy odrębne.

Art. 14.15) 1. Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje sprawy rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad tą działalnością, w szczególności w zakresie:

1) podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej,

2) ochrony dóbr kultury i muzeów,

3) miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych,

4) działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego oraz ich ochrony,

5) wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa,

6) edukacji kulturalnej,

7) wystaw artystycznych,

8) polityki audiowizualnej,

9) amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji i stowarzyszeń regionalnych oraz społeczno-kulturalnych,

10) wymiany kulturalnej z zagranicą,

11) działalności widowiskowej i rozrywkowej.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje nadzór nad działalnością Komitetu Kinematografii, Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych oraz Generalnym Konserwatorem Zabytków.

3. Ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego podlega Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Art. 15.16) 1. Dział kultura fizyczna i sport obejmuje sprawy:

1) kultury fizycznej,

2) sportu powszechnego i wyczynowego,

3) sportu osób niepełnosprawnych.

2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu sprawuje, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, nadzór nad działalnością Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu oraz związków i organizacji sportowych.

Art. 16. 1. Dział łączność obejmuje sprawy poczty i telekomunikacji.

2. Ministrowi właściwemu do spraw łączności podlega Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa oraz Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna.

Art. 17.17) 1. Dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa obejmuje sprawy:

1) zagospodarowania przestrzennego,

2) wspierania mieszkalnictwa,

3) gospodarki nieruchomościami,

4) polityki miejskiej,

5) rządowych programów rozwoju infrastruktury komunalnej,

6) ogródków działkowych.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art. 18. 1. Dział nauka obejmuje sprawy nauki, w tym badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

2. Minister właściwy do spraw nauki jest przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych działającego na podstawie przepisów odrębnych.

3.18) Minister właściwy do spraw nauki sprawuje nadzór nad działalnością Polskiej Akademii Nauk w zakresie zgodności działania jej organów z przepisami ustaw i statutem tej Akademii.

Art. 19. 1. Dział obrona narodowa obejmuje, w czasie pokoju, sprawy:

1) obrony Państwa oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”,

2) udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz w zakresie wywiązywania się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych

– chyba że na mocy odrębnych przepisów określone sprawy należą do zakresu zadań i kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub innych organów państwowych.

2. Minister właściwy do spraw obrony narodowej wykonuje zadania i kompetencje Ministra Obrony Narodowej określone w art. 134 ust. 2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Art. 20.19) Dział oświata i wychowanie obejmuje sprawy:

1) kształcenia, nauczania, wychowania, kultury fizycznej dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej,

2) organizacji dziecięcych i młodzieżowych, w tym systemu dofinansowania zadań państwa realizowanych przez te organizacje,

3) udzielania pomocy materialnej dzieciom i młodzieży,

4) międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży.

Art. 21. 1. Dział praca obejmuje sprawy:

1) zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,

2) stosunków pracy i warunków pracy,

3) wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,

4) zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,

5) związków zawodowych i organizacji pracodawców.

2. Minister właściwy do spraw pracy sprawuje nadzór nad Prezesem Krajowego Urzędu Pracy.

Art. 22. 1. Dział rolnictwo obejmuje sprawy:

1) produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych,

2) nasiennictwa,

3) produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt,

4) ochrony zdrowia zwierząt, środków farmaceutycznych i materiałów medycznych przeznaczonych dla zwierząt,

5) nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania,

6) 20) nadzoru nad jakością handlową towarów rolno-spożywczych w obrocie krajowym i zagranicznym,

7) (skreślony),21)

8) (skreślony),21)

9) izb rolniczych, związków zawodowych rolników i organizacji społeczno-zawodowych rolników,

10) 22) rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa sprawuje nadzór nad działalnością Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

3.23) Ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa podlegają okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego, Inspekcja Nasienna, Inspekcja Ochrony Roślin, Inspekcja Weterynaryjna oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Art. 23. 1. Dział rozwój wsi obejmuje sprawy:

1) ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne,

2) scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz podziału i rozgraniczenia nieruchomości na obszarze wsi,

3) infrastruktury wsi, w szczególności:

a) melioracji, w zakresie spraw nie objętych działem gospodarka wodna, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w wodę oraz oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami,

b) elektryfikacji i gazyfikacji w zakresie spraw nie objętych działem gospodarka oraz telefonizacji wsi w zakresie spraw nie objętych działem łączność,

4) ubezpieczenia społecznego rolników,

5) 24) rozwoju przedsiębiorczości, w tym w szczególności podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wspomagania pozarolniczych form aktywności zawodowej i gospodarczej mieszkańców wsi.

2. W zakresie ubezpieczenia społecznego rolników minister właściwy do spraw rozwoju wsi współdziała z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Art. 23a.25) Dział rozwój regionalny obejmuje sprawy:

1) współpracy z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego w zakresie spraw społeczno-gospodarczego rozwoju kraju,

2) współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju regionu,

3) opracowywania projektów krajowej strategii rozwoju regionalnego,

4) opracowywania projektów i wykonywania programów rozwoju regionalnego kraju, w zakresie nie należącym do zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego,

5) kontraktów regionalnych.

Art. 23b.25) 1. Dział rynki rolne obejmuje sprawy przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego oraz mechanizmów regulacji rynków rolnych.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych sprawuje nadzór nad Agencją Rynku Rolnego oraz Inspekcją Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Art. 24. 1. Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy:

1) sądownictwa,

2) prokuratury, notariatu, adwokatury i radców prawnych, w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych,

3) wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy oraz sprawy pomocy postpenitencjarnej.

2. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości zapewnia przygotowywanie projektów kodyfikacji prawa cywilnego, w tym rodzinnego, oraz prawa karnego.

3. Minister właściwy do spraw sprawiedliwości jest właściwy w sprawach sądownictwa w zakresie spraw nie zastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych organów państwowych i z uwzględnieniem zasady niezawisłości sędziowskiej.

4. Ministrowi właściwemu do spraw sprawiedliwości podlega Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Art. 25. 1. Dział Skarb Państwa obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz narodowych funduszy inwestycyjnych i ich prywatyzacji, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa – z wyjątkiem spraw, które na mocy odrębnych przepisów przypisane są innym działom.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa reprezentuje Skarb Państwa w zakresie określonym w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może również inicjować politykę Państwa w zakresie przekształceń własnościowych mienia komunalnego.

4.26) Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa sprawuje nadzór nad Agencją Prywatyzacji, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencją Mienia Wojskowego oraz Wojskową Agencją Mieszkaniową.

Art. 26.27) Dział szkolnictwo wyższe obejmuje sprawy szkolnictwa wyższego, w tym określone w odrębnych przepisach sprawy nadzoru nad szkołami wyższymi, nadzoru nad przyznawaniem tytułów naukowych oraz sprawy finansowania nauki w szkołach wyższych.

Art. 27.28) 1. Dział transport obejmuje sprawy:

1) funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad, oraz kolei, lotnisk i portów lotniczych oraz śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej,

2) ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz żeglugi śródlądowej,

3) przewozu osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej,

4) komunikacji publicznej.

2. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad Agencją Budowy i Eksploatacji Autostrad, Generalnym Dyrektorem Dróg Publicznych oraz Głównym Inspektorem Kolejnictwa.

3. Ministrowi właściwemu do spraw transportu podlegają inspektoraty żeglugi śródlądowej oraz organy nadzoru nad lotnictwem cywilnym.

Art. 27a.29) Dział turystyka obejmuje sprawy zagospodarowania turystycznego kraju oraz mechanizmów regulacji rynku turystycznego.

Art. 28. 1. Dział środowisko obejmuje sprawy:

1) ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów,

2) ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody,

3) geologii,

4) gospodarki zasobami naturalnymi,

5) (skreślony),30)

6) kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska,

7) leśnictwa,

8) ochrony lasów i gruntów leśnych,

9) łowiectwa.

2. Ministrowi właściwemu do spraw środowiska podlega Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

3. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz nad działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”.

Art. 29. 1. Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy:

1) ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2) (skreślony),31)

3) ochrony granicy Państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców,

4) obywatelstwa,

5) obrony cywilnej,

6) ochrony przeciwpożarowej,

7) przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu,

8) (skreślony).32)

2. Jeżeli informacje uzyskane przez organy i jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub podporządkowane ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych mogą mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Państwa, minister ten przekazuje je niezwłocznie do wiadomości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów.

3. (skreślony).33)

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju.

Art. 30. Dział wyznania religijne obejmuje sprawy stosunków Państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi.

Art. 31. 1. Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:

1) ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego,

2) funduszy emerytalnych,

3) pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny,

4) świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

5) kombatantów i osób represjonowanych,

6) 34) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych.

2. Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego podlega Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Art. 32. 1. Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy:

1) stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi,

2) reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą,

3) 35) współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą,

4) 36) promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej.

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych koordynuje, z zastrzeżeniem zadań i kompetencji Komitetu Integracji Europejskiej określonych w przepisach odrębnych, działalność innych organów i instytucji państwowych w dziedzinie stosunków z zagranicą.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych ustala organizację i kieruje działalnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

Art. 33. 1. Dział zdrowie obejmuje sprawy:

1) ochrony zdrowia i organizacji opieki zdrowotnej,

2) nadzoru nad środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi, aparaturą i sprzętem medycznym,

3) zawodów medycznych,

4) warunków sanitarnych oraz nadzoru sanitarnego,

5) lecznictwa uzdrowiskowego,

6) 37) koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń leczniczych.

2.38) Minister właściwy do spraw zdrowia sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Farmaceutycznym oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym.

3.38). Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia podlega Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Art. 33a.39) 1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji rządowej nie objętą zakresem działów administracji rządowej, wykonywaną przez:

1) Główny Urząd Miar,

2) Główny Urząd Statystyczny,

3) Komisję Papierów Wartościowych i Giełd,

4) Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń,

5) Polski Komitet Normalizacyjny,

6) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

7) Urząd Ochrony Państwa,

8) Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi,

9) Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych,

10) Urząd Służby Cywilnej,

11) Urząd Zamówień Publicznych,

12) Wyższy Urząd Górniczy.

2. Zakres sprawowania przez Prezesa Rady Ministrów nadzoru, o którym mowa w ust. 1, określają ustawy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień właściwego ministra określonych w odrębnych przepisach, w stosunku do urzędów, o których mowa w ust. 1.

Art. 33b.39) 1. Prezes Rady Ministrów wykonując politykę Rady Ministrów wydaje kierownikom urzędów, o których mowa w art. 33a ust. 1, wiążące wytyczne i polecenia.

2. Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej.

Rozdział 3

Zadania ministra kierującego określonym działem administracji rządowej

Art. 34.40) 1. Minister jest obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki Rady Ministrów w stosunku do działu, którym kieruje, oraz do przedkładania w tym zakresie inicjatyw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów. W zakresie działu, którym kieruje, minister wykonuje politykę Rady Ministrów i koordynuje jej wykonywanie przez organy, urzędy i jednostki organizacyjne, które jemu podlegają lub są przez niego nadzorowane.

2. W sprawach indywidualnych decyzje centralnego organu administracji rządowej są ostateczne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa uprawnienie takie przyznaje ministrowi kierującemu określonym działem administracji rządowej.

Art. 35. (skreślony).41)

Art. 36. Zadania i kompetencje ministra kierującego określonym działem w stosunku do organów, w tym terenowych organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych, określają przepisy odrębne.

Art. 37. Minister kierujący określonym działem wykonuje określone w odrębnych przepisach zadania z dziedziny obronności i ochrony bezpieczeństwa Państwa, z wyjątkiem spraw, które na mocy odrębnych przepisów należą do innych organów administracji rządowej i państwowych jednostek organizacyjnych.

Art. 38. 1. W celu realizacji swoich zadań minister kierujący określonym działem współdziała, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach oraz w zakresie wynikającym z potrzeb danego działu, z innymi członkami Rady Ministrów, Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, innymi organami administracji rządowej i państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu terytorialnego, jak również z organami samorządu gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz innych organizacji społecznych i przedstawicielstw środowisk zawodowych i twórczych.

2. Minister kierujący działem podejmuje w odniesieniu do tego działu czynności w zakresie współpracy z zagranicą we współpracy z ministrem właściwym do spraw zagranicznych i, w zakresie jego zadań, z Komitetem Integracji Europejskiej.

Rozdział 4

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 39–75. (pominięte).42)

Rozdział 5

Przepisy szczególne, przejściowe i dostosowujące

Art. 76. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw obrony narodowej oraz Szefa Urzędu Ochrony Państwa, ustala, w drodze rozporządzenia, szczegółowy rozdział kompetencji między Policję, Urząd Ochrony Państwa, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną i Obronę Cywilną Kraju oraz wojskowe organy porządkowe i Wojskowe Służby Informacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej oraz zasady ich współdziałania.

Art. 77. 1. Minister właściwy do spraw budżetu określa, w drodze rozporządzenia, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, a w szczególności wartości nominalne poszczególnych emisji, wysokość i sposób oprocentowania, ich terminy wykupu i płatności odsetkowych, podmioty uprawnione do nabycia, sposób ustalenia ceny emisyjnej oraz terminy przedawnienia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszczalny stan zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu skarbowych papierów wartościowych określają przepisy odrębne.

Art. 78. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ustala:

1) zasady ewidencji należności i zobowiązań Skarbu Państwa,

2) warunki prowadzenia rozliczeń środków zgromadzonych na rachunkach likwidacyjnych, w tym zasady stosowania kursów walut dla jednostek rozliczeniowych.

Art. 79–88. (pominięte).42)

Art. 89. Ministrowie powołani w skład Rady Ministrów na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy wykonują swoje zadania i kompetencje do czasu ustalenia szczegółowego zakresu działania ministrów kierujących określonym działem zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 1 niniejszej ustawy. Do tego czasu zachowują moc przepisy ustaw wymienionych w art. 96.

Art. 90. Ilekroć w przepisach obowiązujących jest mowa o ministerstwie, należy przez to rozumieć urząd obsługujący ministra właściwego do danych spraw w rozumieniu ustawy.

Art. 91. 1. Ministerstwa utworzone lub działające na podstawie dotychczasowych przepisów działają na podstawie tych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2, do czasu wydania nowych przepisów na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 1.

2. Statuty ministerstw wydane do dnia wejścia ustawy w życie zachowują moc do czasu wydania nowych statutów na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 1.

Art. 92. Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych, powołany na podstawie dotychczasowych przepisów, staje się Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy.

Art. 93. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb przejęcia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania szkół od innych ministrów i kierowników urzędów centralnych.

Art. 94. Prezes Rady Ministrów i ministrowie zobowiązani do wydania jednolitych tekstów ustaw uwzględnią w tych tekstach oznaczenia właściwych do określonych spraw ministrów zgodnie z wymogami wynikającymi z klasyfikacji działów administracji rządowej.

Art. 95. Ilekroć przepisy nakładają na naczelny lub centralny organ administracji rządowej obowiązek ogłoszenia aktu prawnego w wydawnictwie promulgacyjnym innym niż Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, akt taki podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

Art. 96. 1. Tracą moc, z zastrzeżeniem art. 7142), 7242), 7442) i art. 89, ustawy o urzędach ministrów, w szczególności ustawy:

1) z dnia 29 maja 1974 r. o urzędzie Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 21, poz. 115 i z 1984 r. Nr 9, poz. 34),

2) z dnia 4 maja 1982 r. o urzędzie Ministra Kultury i Sztuki (Dz. U. Nr 14, poz. 112),

3) z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 33, poz. 175 i z 1990 r. Nr 29, poz. 172),

4) z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 33, poz. 178, z 1990 r. Nr 65, poz. 385, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496),

5) z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 407),

6) z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Łączności (Dz. U. Nr 67, poz. 408, z 1990 r. Nr 86, poz. 504 i z 1995 r. Nr 60, poz. 310),

7) z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz. U. Nr 73, poz. 433 oraz z 1991 r. Nr 101, poz. 444 i Nr 114, poz. 492),

8) z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz. U. Nr 73, poz. 434, z 1991 r. Nr 7, poz. 24 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770),

9) z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 106, poz. 490).

2. Pozostają w mocy przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 i Nr 102, poz. 474 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770).

Art. 97.43) Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

 

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778), która weszła w życie z dniem 10 września 1999 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 1.

3) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1.

6) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 1.

7) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. e) ustawy wymienionej w przypisie 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1, który zgodnie z art. 22 pkt 2 cytowanej ustawy, w zakresie dotyczącym Głównego Urzędu Administracji Publicznej, wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2000 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w przypisie 1.

11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w przypisie 1.

12) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy wymienionej w przypisie 1.

13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w przypisie 1.

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy wymienionej w przypisie 1.

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy wymienionej w przypisie 1.

16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy wymienionej w przypisie 1, który zgodnie z art. 22 pkt 1 cytowanej ustawy, w zakresie dotyczącym Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w przypisie 1.

18) Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy wymienionej w przypisie 1.

19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy wymienionej w przypisie 1.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a) tiret pierwsze ustawy wymienionej w przypisie 1.

21) Przez art. 1 pkt 15 lit. a) tiret drugie ustawy wymienionej w przypisie 1.

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a) tiret trzecie ustawy wymienionej w przypisie 1.

23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.

24) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienionej w przypisie 1.

25) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy wymienionej w przypisie 1.

26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy wymienionej w przypisie 1.

27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy wymienionej w przypisie 1.

28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy wymienionej w przypisie 1.

29) Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy wymienionej w przypisie 1.

30) Przez art. 1 pkt 22 ustawy wymienionej w przypisie 1.

31) Przez art. 1 pkt 23 lit. a) tiret pierwsze ustawy wymienionej w przypisie 1.

32) Przez art. 1 pkt 23 lit. a) tiret drugie ustawy wymienionej w przypisie 1.

33) Przez art. 1 pkt 23 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.

34) Dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy wymienionej w przypisie 1.

35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.

36) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.

37) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1.

38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.

39) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy wymienionej w przypisie 1.

40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy wymienionej w przypisie 1.

41) Przez art. 1 pkt 29 ustawy wymienionej w przypisie 1.

42) Zamieszczone w obwieszczeniu.

43) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 162, poz. 1122), która weszła w życie z dniem 31 grudnia 1998 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA