REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 81 poz. 876

USTAWA

z dnia 6 lipca 2001 r.

o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 167) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie „poręczeń” dodaje się wyrazy „i gwarancji”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być udzielane w sposób sprzeczny z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704).”;

2) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) poręczeniach lub gwarancjach udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - należy przez to rozumieć:

a) poręczenia spłaty kredytów i pożyczek,

b) poręczenia lub gwarancje wykonania zobowiązań wynikających z obligacji,

udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych,”;

3) w tytule rozdziału 9 po wyrazie „Poręczenia” dodaje się wyrazy „i gwarancje”;

4) w art. 35 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wpływy z inwestycji środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski bądź gwarantowane przez Skarb Państwa oraz listy zastawne emitowane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107, poz. 669, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 60, poz. 702 oraz z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz. 459),”

b) w pkt 3 po wyrazie „poręczeniami” dodaje się wyrazy „lub gwarancjami”;

5) w art. 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Środki Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych przeznaczane są na:

1) zabezpieczenie spłaty kredytów bankowych i pożyczek bankowych oraz odsetek od tych kredytów i pożyczek, a także wykonania zobowiązań wynikających z obligacji poręczonych lub gwarantowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z przepisami ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2,

2) zabezpieczenie spłaty kredytów studenckich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685 i z 2000 r. Nr 48, poz. 550), poręczonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z przepisami ustawy,

3) pokrycie uzasadnionych kosztów związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji,

4) spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego za zobowiązania podmiotów z tytułu wspierania działalności małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509 i Nr 67, poz. 679) poręczeniami spłaty pożyczek udzielanych z udziałem środków publicznych lub kredytów,

5) obejmowanie lub nabywanie akcji (udziałów) podmiotów udzielających poręczeń spłaty kredytów lub pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 4, z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Na cele wymienione w ust. 1 pkt 5 mogą być przeznaczane wyłącznie środki pochodzące z wpływów, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 2.”;

6) w art. 37:

a) po wyrazie „poręczeń” dodaje się wyrazy „lub gwarancji”,

b) po wyrazie „poręczenia” dodaje się wyrazy „lub gwarancji”;

7) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. 1. Kredyty, pożyczki bankowe i środki uzyskane z wyemitowanych obligacji, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na:

1) finansowanie inwestycji,

2) zakup materiałów lub surowców do produkcji albo świadczenia usług przez małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 4,

3) zakup towarów dokonywany przez małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 4,

4) tworzenie nowych miejsc pracy,

5) realizowanie kontraktów eksportowych.

2. Do poręczeń i gwarancji stosuje się przepisy art. 4, 8 i 34.

3. Szczegółowe warunki i tryb udzielania poręczeń lub gwarancji, a także nabywania lub obejmowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5, oraz wysokość, warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tych tytułów określi umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.”;

8) w art. 45 w pkt 3 po wyrazie „poręczeń” dodaje się wyrazy „i gwarancji”;

9) w art. 46 w pkt 3 po wyrazie „poręczeniach” dodaje się wyrazy „i gwarancjach”.

Art. 2.
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Ustawa wchodzi w życie 22 sierpnia 2001 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-08-07
  • Data wejścia w życie: 2001-08-22
  • Data obowiązywania: 2001-08-22

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA