reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 23 sierpnia 2001 r.

w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców przebywających na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w dniu wyborów, a także sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju i sposób wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.
§ 2.
1. Spis wyborców dla obwodu głosowania utworzonego na polskim statku morskim sporządza kapitan statku, zwany dalej „kapitanem”, na podstawie wykazu wyborców, którzy będą przebywać na statku w podróży w dniu wyborów.

2. Spis wyborców sporządza się w dwóch egzemplarzach.

§ 3.
1. Spis wyborców, o którym mowa w § 2, sporządza się na formularzu, według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84, poz. 922).

2. Spis wyborców sporządza się zgodnie z rubrykami formularza, z tym że w rubryce „adres zamieszkania” wpisuje się adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, w odniesieniu zaś do obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą wpisuje się adres zamieszkania wyborcy za granicą.

3. Spis wyborców sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców.

§ 4.
1. Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego albo pismem ręcznym - atramentem lub długopisem.

2. Formularz spisu wyborców zapisuje się dwustronnie.

3. W razie sporządzania spisu w formie wydruku komputerowego:

1) można przyjąć układ formularza odmienny od określonego we wzorze, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze,

2) nie stosuje się warunku określonego w ust. 2.

§ 5.
1. Kapitan na podstawie spisu wyborców sporządza wykaz osób wpisanych do spisu i niezwłocznie przekazuje go armatorowi, wskazując w wykazie wszystkie dane o osobach wymienionych w spisie wyborców.

2. Na podstawie wykazu, o którym mowa w ust. 1, armator zawiadamia niezwłocznie urzędy gmin, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osób ujętych w wykazie, o wpisaniu ich do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym na polskim statku morskim.

§ 6.
Kapitan podpisuje spis wyborców i opatruje go swoją pieczęcią. Każdy arkusz formularza spisu powinien być opatrzony pieczęcią kapitana i przez niego parafowany.
§ 7.
Kapitan przekazuje jeden egzemplarz spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w przeddzień wyborów, a drugi egzemplarz zabezpiecza.
§ 8.
1. O sporządzeniu spisu wyborców kapitan powiadamia wyborców.

2. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

3. Zainteresowany na pisemny wniosek zawierający jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania może uzyskać informację, czy został on ujęty lub nie figuruje w spisie wyborców albo czy dane zawarte w jego wniosku nie różnią się od danych wpisanych do spisu wyborców.

4. Na żądanie zainteresowanego informacja, o której mowa w ust. 3, jest potwierdzana na piśmie.

§ 9.
1. Na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów kapitan statku, który sporządził spis wyborców, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania.

2. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca może odebrać wyłącznie osobiście za pokwitowaniem lub przez osobę upoważnioną, pod warunkiem podania numeru PESEL wyborcy lub numeru ważnego polskiego paszportu.

3. Po wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, kapitan skreśla wyborcę ze spisu wyborców, umieszczając w rubryce spisu „uwagi” adnotację „zaświadczenie”.

4. Wzór zaświadczenia o prawie do głosowania określa rozporządzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 10.
1. Spis wyborców jest aktualizowany do dnia przekazania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej przez wpisanie wyborcy na dodatkowym formularzu spisu lub skreślenie ze spisu już sporządzonego.

2. Aktualizacji, o której mowa w ust. 1, podlegają obydwa egzemplarze spisu wyborców.

3. Przepisy § 3-5 stosuje się odpowiednio.

§ 11.
1. Po sporządzeniu spisu wyborców przed dniem głosowania na dodatkowym formularzu spisu wyborców wpisuje się osoby, które:

1) zostały pominięte w spisie, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania do spisu została uwzględniona przez kapitana,

2) zostały pominięte w spisie w wyniku oczywistego błędu.

2. Ze spisu wyborców skreśla się osoby:

1) wobec których kapitan wydał decyzję o ich skreśleniu ze spisu w wyniku reklamacji,

2) które zostały umieszczone w spisie w wyniku oczywistego błędu,

3) którym wydano zaświadczenia o prawie do głosowania, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: J. Widzyk

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 28 sierpnia 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama