reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 13 sierpnia 2001 r.

w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu

Na podstawie art. 182 ust. 3 i art. 216 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych w programach Telewizji Polskiej Spółka Akcyjna, Polskiego Radia Spółka Akcyjna i spółek radiofonii regionalnej,

2) zakres rejestracji oraz sposób przygotowania i emisji audycji wyborczych,

3) sposób upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych,

4) zasady i sposób łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.

§ 2.
1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o audycjach wyborczych, rozumie się przez to audycje wyborcze, o których mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) Telewizja Polska - Telewizję Polską Spółkę Akcyjną,

2) Polskie Radio - Polskie Radio Spółkę Akcyjną i spółki radiofonii regionalnej.

§ 3.
1. Audycje wyborcze są rozpowszechniane w specjalnych blokach audycji wyborczych.

2. Bloki audycji wyborczych zawierają:

1) audycje wyborcze do Sejmu,

2) audycje wyborcze do Senatu,

3) łączne audycje wyborcze do Sejmu i do Senatu.

3. Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku audycji wyborczych z przyczyn leżących po stronie komitetu wyborczego nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach.

§ 4.
1. Państwowa Komisja Wyborcza, nie później niż w 22 dniu przed dniem wyborów, przekaże Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu informację o komitetach wyborczych, które zarejestrowały listy okręgowe lub kandydatów na senatorów co najmniej w połowie okręgów wyborczych, podając:

1) nazwy tych komitetów i skróty nazw,

2) adresy siedzib komitetów,

3) imiona i nazwiska pełnomocników wyborczych.

2. Okręgowe komisje wyborcze, nie później niż w 22 dniu przed dniem wyborów, przekażą oddziałom Telewizji Polskiej i spółkom radiofonii regionalnej właściwym ze względu na obszar emitowania programów regionalnych, informacje o komitetach wyborczych, które zarejestrowały listy okręgowe lub kandydatów na senatorów, podając:

1) nazwy tych komitetów i skróty nazw,

2) adresy siedzib komitetów,

3) imiona i nazwiska pełnomocników wyborczych,

4) numer zarejestrowanej listy okręgowej lub liczbę zarejestrowanych kandydatów na senatorów.

3. Jeżeli okręg wyborczy objęty jest obszarem emisji więcej niż jednego programu regionalnego, okręgowa komisja wyborcza przekazuje informacje, o których mowa w ust. 2, wszystkim oddziałom Telewizji Polskiej i spółkom radiofonii regionalnej obejmującym obszarem emisji ten okręg wyborczy.

§ 5.
1. Komitety wyborcze, którym przysługuje prawo rozpowszechniania audycji wyborczych równocześnie do Sejmu i do Senatu, mogą prowadzić łączną kampanię wyborczą w programach telewizyjnych lub radiowych.

2. Prowadzenie łącznej kampanii wyborczej polega na łączeniu całego czasu przysługującego w programach ogólnokrajowych telewizyjnych lub radiowych w kampanii wyborczej do Sejmu z całym czasem przysługującym w programach ogólnokrajowych telewizyjnych lub radiowych w kampanii wyborczej do Senatu.

3. Zasady określone w ust. 1 i 2 stosuje się do łączenia czasu w programach regionalnych.

§ 6.
1. Komitety wyborcze zawiadamiają Telewizję Polską i Polskie Radio, najpóźniej w terminie 19 dni przed dniem wyborów, o zamiarze łącznego prowadzenia kampanii wyborczej do Sejmu i do Senatu ze wskazaniem, czy ta forma prowadzenia kampanii wyborczej będzie stosowana w programach ogólnokrajowych czy regionalnych, czy też w jednych i drugich.

2. W przypadku zamiaru łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach regionalnych, komitet wyborczy musi wskazać oddziały Telewizji Polskiej lub spółki radiofonii regionalnej, w których będzie prowadzona łączna kampania wyborcza.

3. W przypadku niespełnienia przez komitet wyborczy wymogów określonych w ust. 1 i 2, komitetowi wyborczemu przydzielany jest czas na rozpowszechnianie audycji wyborczych w oddzielnych blokach do Sejmu i do Senatu.

§ 7.
1. Telewizja Polska i Polskie Radio nie później niż na 18 dni przed dniem wyborów informują pisemnie pełnomocników wyborczych o:

1) przysługującym czasie antenowym,

2) terminach i czasie realizacji audycji wyborczych oraz wyposażeniu studia i standardach technicznych nagrywania audycji wyborczych,

3) warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze,

4) miejscu i terminie losowania kolejności emisji audycji wyborczych.

2. Jeżeli materiały audycji wyborczych przygotowanych samodzielnie przez komitety wyborcze nie odpowiadają warunkom technicznym podanym do wiadomości pełnomocników wyborczych, Telewizja Polska i Polskie Radio wzywają pełnomocników do usunięcia wskazanych usterek i dostarczenia poprawionego materiału audycji wyborczej najpóźniej na 8 godzin przed ustalonym czasem emisji audycji.

§ 8.
1. Rejestracja i emisja audycji wyborczych dokonywana jest na koszt Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

2. Rejestracja telewizyjnej audycji wyborczej i przygotowanie jej do emisji obejmuje:

1) przegranie na dostosowane do emisji nośniki audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy na kasecie magnetycznej w formie BETACAM SP.,

2) udostępnienie studia wraz z realizatorem w celu nagrania audycji wyborczej, o wyposażeniu i standardach technicznych nagrania określonych przez Telewizję Polską i podanych do wiadomości komitetów wyborczych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2, na czas nie dłuższy niż pięciokrotność czasu trwania danej audycji wyborczej.

3. Rejestracja radiowej audycji wyborczej i przygotowanie jej do emisji obejmuje:

1) przegranie na antenową taśmę radiową audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy na płycie CD, kasecie DAT lub kasecie analogowej,

2) udostępnienie studia wraz z realizatorem w celu nagrania audycji wyborczej, o wyposażeniu i standardach technicznych nagrania określonych przez Polskie Radio i podanych do wiadomości komitetów wyborczych zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2, na czas nie dłuższy niż trzykrotność czasu trwania audycji wyborczej.

§ 9.
1. Telewizja Polska i Polskie Radio udostępniają studia i urządzenia techniczne w celu przygotowania nieodpłatnych audycji wyborczych przez komitety wyborcze.

2. Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych składany jest przez pełnomocnika wyborczego do dyrektora właściwego programu nie później niż 24 godziny przed rejestracją audycji wyborczych.

§ 10.
Audycje wyborcze są emitowane w blokach, w ramach których kolejność emisji audycji wyborczych poszczególnych komitetów ustalana jest w drodze losowania przeprowadzonego z udziałem osób zgłaszających listy.
§ 11.
1. Telewizja Polska i Polskie Radio ogłaszają, co najmniej dwukrotnie w swoich audycjach informacyjnych, harmonogram rozpowszechniania bloków audycji wyborczych i codziennie informują o terminach rozpowszechniania audycji wyborczych.

2. Informacje dotyczące rozpowszechniania bloków audycji wyborczych przekazuje się również prasie.

§ 12.
1. Na potrzeby rozpowszechniania audycji wyborczych ustala się:

1) obszary emitowania programów regionalnych Telewizji Polskiej, określone w załączniku nr 1,

2) obszary emitowania programów regionalnych poszczególnych spółek radiofonii regionalnej, określone w załączniku nr 2.

2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek zainteresowanego komitetu wyborczego, złożony nie później niż w 22 dniu przed dniem wyborów, dotyczący rozpowszechniania audycji w okręgach wyborczych położonych na granicy obszarów określonych w załącznikach, o których mowa w ust. 1, może zezwolić na emitowanie audycji wyborczych z obszaru sąsiedniego, jeżeli jest to uzasadnione lepszą jakością techniczną programu.

§ 13.
1. Jeżeli obszary emitowania, o których mowa w § 12 ust. 1, obejmują więcej niż jeden program regionalny Telewizji Polskiej lub spółki radiofonii regionalnej, pełnomocnik wyborczy wskazuje, w którym z programów regionalnych będą rozpowszechniane audycje wyborcze.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, przekazywana jest przez wskazany oddział regionalny Telewizji Polskiej lub spółkę radiofonii regionalnej do pozostałych oddziałów regionalnych Telewizji Polskiej lub spółek radiofonii regionalnej.

§ 14.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Braun

Załącznik 1. [OBSZARY EMITOWANIA PROGRAMÓW REGIONALNYCH TELEWIZJI POLSKIEJ]

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dnia 13 sierpnia 2001 r. (poz. 991)

Załącznik nr 1

OBSZARY EMITOWANIA PROGRAMÓW REGIONALNYCH TELEWIZJI POLSKIEJ

Wykaz okręgów wyborczych do Sejmu

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

1

Jelenia Góra, Legnica, powiaty: bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski

Oddz. Terenowy Wrocław
Oddz. Terenowy Wrocław (TVP2)

2

Wałbrzych, powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki

Oddz. Terenowy Wrocław
Oddz. Terenowy Wrocław (TVP2)

3

Wrocław, powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski

Oddz. Terenowy Wrocław

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

4

Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński

Oddz. Terenowy Bydgoszcz

5

Grudziądz, Toruń, Włocławek, powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski

Oddz. Terenowy Bydgoszcz
Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2)
Oddz. Terenowy Poznań (TVP2)

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

6

Lublin, powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki

Oddz. Terenowy Lublin
Oddz. Terenowy Lublin (TVP2)

7

Biała Podlaska, Chełm, Zamość, powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski

Oddz. Terenowy Lublin
Oddz. Terenowy Lublin (TVP2)
Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2)

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

8

województwo lubuskie

Oddz. Terenowy Poznań
Oddz. Terenowy Poznań (TVP2)
Oddz. Terenowy Wrocław (TVP2)

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

9

Łódź, powiat: łódzki wschodni

Oddz. Terenowy Łódź

10

Piotrków Trybunalski, Skierniewice, powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski

Oddz. Terenowy Łódź
Oddz. Terenowy Łódź (TVP2)
Oddz. Terenowy Katowice (TVP2)
Oddz. Terenowy Kraków (TVP2)

11

powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Oddz. Terenowy Łódź
Oddz. Terenowy Łódź (TVP2)
Oddz. Terenowy Katowice (TVP2)

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

12

powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki

Oddz. Terenowy Kraków
Oddz. Terenowy Kraków (TVP2)

13

Kraków, powiaty: krakowski, miechowski, olkuski

Oddz. Terenowy Kraków

14

Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański

Oddz. Terenowy Kraków
Oddz. Terenowy Kraków (TVP2)
Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP2)

15

Tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki

Oddz. Terenowy Kraków

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

16

Płock, powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski

Oddz. Terenowy Warszawa
Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2)

17

Radom, powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński

Oddz. Terenowy Warszawa
Oddz. Terenowy Kraków (TVP2)
Oddz. Terenowy Lublin (TVP2)

18

Ostrołęka, Siedlce, powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski

Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2)

19

powiat: warszawski

Oddz. Terenowy Warszawa

20

powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński

Oddz. Terenowy Warszawa

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

21

województwo opolskie

Oddz. Terenowy Katowice
Oddz. Terenowy Katowice (TVP2)
Oddz. Terenowy Wrocław

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

22

Krosno, Przemyśl, powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki

Oddz. Terenowy Rzeszów
Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP2)

23

Rzeszów, Tarnobrzeg, powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszewski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski

Oddz. Terenowy Rzeszów
Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP2)
Oddz. Terenowy Kraków (TVP2)

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

24

województwo podlaskie

Oddz. Terenowy Białystok
Oddz. Terenowy Białystok (TVP2)
Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2)

 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

25

Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, tczewski

Oddz. Terenowy Gdańsk
Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2)

26

Gdynia, Słupsk, powiaty: bytowski, Chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski

Oddz. Terenowy Gdańsk
Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2)
Oddz. Terenowy Szczecin (TVP2)

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

27

Bielsko-Biała, powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki

Oddz. Terenowy Katowice (TVP2)

28

Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski

Oddz. Terenowy Katowice
Oddz. Terenowy Katowice (TVP2)

29

Bytom, Gliwice, Zabrze, powiaty: gliwicki, tarnogórski

Oddz. Terenowy Katowice

30

Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski

Oddz. Terenowy Katowice
Oddz. Terenowy Katowice (TVP2)

31

Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, powiat tyski

Oddz. Terenowy Katowice

32

Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, powiaty: będziński, zawierciański

Oddz. Terenowy Katowice

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

33

województwo świętokrzyskie

Oddz. Terenowy Kraków (TVP2)

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

34

Elbląg, powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki

Oddz. Terenowy Gdańsk
Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2)
Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2)

35

Olsztyn, powiaty: ełcki, giżycki, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecko-gołdapski, olsztyński, piski, szczycieński

Oddz. Terenowy Olsztyn
Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2)

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

36

Kalisz, Leszno, powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki

Oddz. Terenowy Poznań (TVP2)
Oddz. Terenowy Wrocław (TVP2)

37

Konin, powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński

Oddz. Terenowy Poznań (TVP2)

38

powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski

Oddz. Terenowy Poznań (TVP2)

39

Poznań, powiat: poznański

Oddz. Terenowy Poznań

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

40

Koszalin, powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki

Oddz. Terenowy Szczecin (TVP2)
Oddz. Terenowy Poznań (TVP2)

41

Szczecin, Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki

Oddz. Terenowy Szczecin

 

OBSZARY EMITOWANIA PROGRAMÓW REGIONALNYCH TELEWIZJI POLSKIEJ

Wykaz okręgów wyborczych do Senatu

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

1

Jelenia Góra, Legnica, powiaty: bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski

Oddz. Terenowy Wrocław
Oddz. Terenowy Wrocław (TVP2)

2

Wałbrzych, powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki

Oddz. Terenowy Wrocław
Oddz. Terenowy Wrocław (TVP2)

3

Wrocław, powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski

Oddz. Terenowy Wrocław

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

4

Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nasielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński

Oddz. Terenowy Bydgoszcz

5

Grudziądz, Toruń, Włocławek, powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski

Oddz. Terenowy Bydgoszcz
Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2)
Oddz. Terenowy Poznań (TVP2)

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

6

Lublin, powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki

Oddz. Terenowy Lublin
Oddz. Terenowy Lublin (TVP2)

7

Biała Podlaska, Chełm, Zamość, powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski

Oddz. Terenowy Lublin
Oddz. Terenowy Lublin (TVP2)
Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2)

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

8

województwo lubuskie

Oddz. Terenowy Poznań
Oddz. Terenowy Poznań (TVP2)
Oddz. Terenowy Wrocław (TVP2)

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

9

Łódź, powiat: łódzki wschodni

Oddz. Terenowy Łódź

10

Piotrków Trybunalski, Skierniewice, powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski

Oddz. Terenowy Łódź
Oddz. Terenowy Łódź (TVP2)
Oddz. Terenowy Katowice (TVP2)
Oddz. Terenowy Kraków (TVP2)

11

powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Oddz. Terenowy Łódź
Oddz. Terenowy Łódź (TVP2)
Oddz. Terenowy Katowice (TVP2)

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

12

Kraków, powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, suski, wadowicki

Oddz. Terenowy Kraków
Oddz. Terenowy Kraków (TVP2)

13

Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański

Oddz. Terenowy Kraków
Oddz. Terenowy Kraków (TVP2)
Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP2)

14

Tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki

Oddz. Terenowy Kraków

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

15

Płock, powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski

Oddz. Terenowy Warszawa
Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2)

16

Radom, powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński

Oddz. Terenowy Warszawa
Oddz. Terenowy Kraków (TVP2)
Oddz. Terenowy Lublin (TVP2)

17

Ostrołęka, Siedlce, powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski

Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2)

18

powiat: warszawski

Oddz. Terenowy Warszawa

19

powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński

Oddz. Terenowy Warszawa

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

20

województwo opolskie

Oddz. Terenowy Katowice
Oddz. Terenowy Katowice (TVP2)
Oddz. Terenowy Wrocław

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

21

Krosno, Przemyśl, powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki

Oddz. Terenowy Rzeszów
Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP2)

22

Rzeszów, Tarnobrzeg, powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski

Oddz. Terenowy Rzeszów
Oddz. Terenowy Rzeszów (TVP2)
Oddz. Terenowy Kraków (TVP2)

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

23

województwo podlaskie

Oddz. Terenowy Białystok
Oddz. Terenowy Białystok (TVP2)
Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2)

 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

24

Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, tczewski

Oddz. Terenowy Gdańsk
Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2)

25

Gdynia, Słupsk, powiaty: bytowski, Chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski

Oddz. Terenowy Gdańsk
Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2)
Oddz. Terenowy Szczecin (TVP2)

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

26

Bielsko-Biała, powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki

Oddz. Terenowy Katowice (TVP2)

27

Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski

Oddz. Terenowy Katowice
Oddz. Terenowy Katowice (TVP2)

28

Bytom, Gliwice, Zabrze, powiaty: gliwicki, tarnogórski

Oddz. Terenowy Katowice

29

Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski

Oddz. Terenowy Katowice
Oddz. Terenowy Katowice (TVP2)

30

Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, powiat tyski

Oddz. Terenowy Katowice

31

Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, powiaty: będziński, zawierciański

Oddz. Terenowy Katowice

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

32

województwo świętokrzyskie

Oddz. Terenowy Kraków (TVP2)

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

33

Elbląg, powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki

Oddz. Terenowy Gdańsk
Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2)
Oddz. Terenowy Warszawa (TVP2)

34

Olsztyn, powiaty: ełcki, giżycki, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecko-gołdapski, olsztyński, piski, szczycieński

Oddz. Terenowy Olsztyn
Oddz. Terenowy Gdańsk (TVP2)

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

35

Kalisz, Leszno, powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki

Oddz. Terenowy Poznań (TVP2)
Oddz. Terenowy Wrocław (TVP2)

36

Konin, powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński

Oddz. Terenowy Poznań (TVP2)

37

powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski

Oddz. Terenowy Poznań (TVP2)

38

Poznań, powiat: poznański

Oddz. Terenowy Poznań

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa oddziału TVP S.A.

39

Koszalin, powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki

Oddz. Terenowy Szczecin (TVP2)
Oddz. Terenowy Poznań (TVP2)

40

Szczecin, Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki

Oddz. Terenowy Szczecin

 

Załącznik 2. [OBSZARY EMITOWANIA PROGRAMÓW SPÓŁEK RADIOFONII REGIONALNEJ]

Załącznik nr 2

OBSZARY EMITOWANIA PROGRAMÓW SPÓŁEK RADIOFONII REGIONALNEJ

Układ według okręgów wyborczych do Sejmu

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

1

Jelenia Góra, Legnica, powiaty: bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski

Radio Wrocław S.A.

Wrocław

2

Wałbrzych, powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki

Radio Wrocław S.A.

Wrocław

3

Wrocław, powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski

Radio Wrocław S.A.

Wrocław

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

4

Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński

Radio Pomorza i Kujaw S.A.

Bydgoszcz

5

Grudziądz, Toruń, Włocławek, powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski

Radio Pomorza i Kujaw S.A. Radio dla Ciebie S.A.
Radio Merkury S.A.

Bydgoszcz
Warszawa
Poznań

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

6

Lublin, powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki

Radio Lublin S.A.

Lublin

7

Biała Podlaska, Chełm, Zamość, powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski

Radio Lublin S.A.
Radio Rzeszów S.A.

Lublin
Rzeszów

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

8

województwo lubuskie

Radio Zachód S.A.

Radio Merkury S.A.

Zielona Góra
Poznań

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

9

Łódź, powiat: łódzki wschodni

Radio Łódź S.A.

Łódź

10

Piotrków Trybunalski, Skierniewice, powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski

Radio Łódź S.A.
Radio Katowice S.A.

Łódź
Katowice

11

powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Radio Łódź S.A.
Radio Merkury S.A.

Łódź
Poznań

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

12

powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki

Radio Kraków S.A.
Radio Katowice S.A.

Kraków
Katowice

13

Kraków, powiaty: krakowski, miechowski, olkuski

Radio Kraków S.A.

Kraków

14

Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański

Radio Kraków S.A.

Kraków

15

Tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki

Radio Kraków S.A.

Kraków

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

16

Płock, powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski

Radio dla Ciebie S.A.

Warszawa

17

Radom, powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński

Radio dla Ciebie S.A.
Radio Kielce S.A.

Warszawa
Kielce

18

Ostrołęka, Siedlce, powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski

Radio dla Ciebie S.A.
Radio Lublin S.A.

Warszawa
Lublin

19

powiat: warszawski

Radio dla Ciebie S.A.

Warszawa

20

powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński

Radio dla Ciebie S.A.

Warszawa

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

21

województwo opolskie

Radio Opole S.A.
Radio Katowice S.A.

Opole
Katowice

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

22

Krosno, Przemyśl, powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki

Radio Rzeszów S.A.

Rzeszów

23

Rzeszów, Tarnobrzeg, powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski

Radio Rzeszów S.A.
Radio Kielce S.A.

Rzeszów
Kielce

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

24

województwo podlaskie

Radio Białystok S.A.
Radio Olsztyn S.A.

Białystok
Olsztyn

 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

25

Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, tczewski

Radio Gdańsk S.A.

Gdańsk

26

Gdynia, Słupsk, powiaty: bytowski, Chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski

Radio Gdańsk S.A.
Radio Koszalin S.A.
Radio Pomorza i Kujaw S.A.

Gdańsk
Koszalin
Bydgoszcz

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

27

Bielsko-Biała, powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki

Radio Katowice S.A.

Katowice

28

Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski

Radio Katowice S.A.

Katowice

29

Bytom, Gliwice, Zabrze, powiaty: gliwicki, tarnogórski

Radio Katowice S.A.

Katowice

30

Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski

Radio Katowice S.A.

Katowice

31

Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, powiat tyski

Radio Katowice S.A.

Katowice

32

Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, powiaty: będziński, zawierciański

Radio Katowice S.A.

Katowice

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

33

województwo świętokrzyskie

Radio Kielce S.A.
Radio Kraków S.A.

Kielce
Kraków

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

34

Elbląg, powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki

Radio Olsztyn S.A.

Olsztyn

35

Olsztyn, powiaty: ełcki, giżycki, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecko-gołdapski, olsztyński, piski, szczycieński

Radio Olsztyn S.A.

Olsztyn

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

36

Kalisz, Leszno, powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki

Radio Merkury S.A.

Poznań

37

Konin, powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński

Radio Merkury S.A.

Poznań

38

powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski

Radio Merkury S.A.
Radio Pomorza i Kujaw S.A.

Poznań
Bydgoszcz

39

Poznań, powiat: poznański

Radio Merkury S.A.

Poznań

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

40

Koszalin, powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki

Radio Koszalin S.A.
Radio Merkury S.A.

Koszalin
Poznań

41

Szczecin, Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki

Radio Szczecin S.A.

Szczecin

 

OBSZARY EMITOWANIA PROGRAMÓW SPÓŁEK RADIOFONII REGIONALNEJ

Układ według okręgów wyborczych do Senatu

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

1

Jelenia Góra, Legnica, powiaty: bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski

Radio Wrocław S.A.

Wrocław

2

Wałbrzych, powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki

Radio Wrocław S.A.

Wrocław

3

Wrocław, powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski

Radio Wrocław S.A.

Wrocław

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

4

Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński

Radio Pomorza i Kujaw S.A.

Bydgoszcz

5

Grudziądz, Toruń, Włocławek, powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski

Radio Pomorza i Kujaw S.A.
Radio dla Ciebie S.A.
Radio Merkury S.A.

Bydgoszcz
Warszawa
Poznań

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

6

Lublin, powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki

Radio Lublin S.A.

Lublin

7

Biała Podlaska, Chełm, Zamość, powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski

Radio Lublin S.A.
Radio Rzeszów S.A.

Lublin
Rzeszów

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

8

województwo lubuskie

Radio Zachód S.A.

Radio Merkury S.A.

Zielona Góra
Poznań

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

9

Łódź, powiat: łódzki wschodni

Radio Łódź S.A.

Łódź

10

Piotrków Trybunalski, Skierniewice, powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski

Radio Łódź S.A.
Radio Katowice S.A.

Łódź
Katowice

11

powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski

Radio Łódź S.A.
Radio Merkury S.A.

Łódź
Poznań

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

12

Kraków, powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, suski, wadowicki

Radio Kraków S.A.
Radio Katowice S.A.

Kraków
Katowice

13

Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański

Radio Kraków S.A.

Kraków

14

Tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki

Radio Kraków S.A.

Kraków

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

15

Płock, powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski

Radio dla Ciebie S.A.

Warszawa

16

Radom, powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński

Radio dla Ciebie S.A.
Radio Kielce S.A.

Warszawa
Kielce

17

Ostrołęka, Siedlce, powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski

Radio dla Ciebie S.A.
Radio Lublin S.A.

Warszawa
Lublin

18

powiat: warszawski

Radio dla Ciebie S.A.

Warszawa

19

powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński

Radio dla Ciebie S.A.

Warszawa

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

20

województwo opolskie

Radio Opole S.A.
Radio Katowice S.A.

Opole
Katowice

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

21

Krosno, Przemyśl, powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki

Radio Rzeszów S.A.

Rzeszów

22

Rzeszów, Tarnobrzeg, powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski

Radio Rzeszów S.A.
Radio Kielce S.A.

Rzeszów
Kielce

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

23

województwo podlaskie

Radio Białystok S.A.
Radio Olsztyn S.A.

Białystok
Olsztyn

 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

24

Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, tczewski

Radio Gdańsk S.A.

Gdańsk

25

Gdynia, Słupsk, powiaty: bytowski, Chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski

Radio Gdańsk S.A.
Radio Koszalin S.A.
Radio Pomorza i Kujaw S.A.

Gdańsk
Koszalin
Bydgoszcz

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

26

Bielsko-Biała, powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki

Radio Katowice S.A.

Katowice

27

Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski

Radio Katowice S.A.

Katowice

28

Bytom, Gliwice, Zabrze, powiaty: gliwicki, tarnogórski

Radio Katowice S.A.

Katowice

29

Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski

Radio Katowice S.A.

Katowice

30

Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, powiat tyski

Radio Katowice S.A.

Katowice

31

Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, powiaty: będziński, zawierciański

Radio Katowice S.A.

Katowice

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

32

województwo świętokrzyskie

Radio Kielce S.A.
Radio Kraków S.A.

Kielce
Kraków

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

33

Elbląg, powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki

Radio Olsztyn S.A.

Olsztyn

34

Olsztyn, powiaty: ełcki, giżycki, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecko-gołdapski, olsztyński, piski, szczycieński

Radio Olsztyn S.A.

Olsztyn

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

35

Kalisz, Leszno, powiaty: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki

Radio Merkury S.A.

Poznań

36

Konin, powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki, wrzesiński

Radio Merkury S.A.

Poznań

37

powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski

Radio Merkury S.A.
Radio Pomorza i Kujaw S.A.

Poznań
Bydgoszcz

38

Poznań, powiat: poznański

Radio Merkury S.A.

Poznań

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Nazwa rozgłośni

Siedziba

39

Koszalin, powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki

Radio Koszalin S.A.
Radio Merkury S.A.

Koszalin
Poznań

40

Szczecin, Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki

Radio Szczecin S.A.

Szczecin

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 28 sierpnia 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama