Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 90 poz. 1010

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 sierpnia 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 § 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 91, poz. 1010) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie reguluje szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich dla potrzeb postępowania, a zwłaszcza:

1) czas, termin i miejsce ich przeprowadzania oraz

2) formę i szczegółowy zakres sprawozdania z wywiadu środowiskowego.

§ 2. [Zlecenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego]

Zlecając przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, określa się w szczególności zakres i termin jego przeprowadzenia.

§ 3. [Zapoznanie się z aktami sprawy przez kuratora sądowego]

Po otrzymaniu zlecenia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego kurator sądowy zapoznaje się z aktami sprawy.

§ 4. [Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego w porze dziennej]

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w porze dziennej. Za porę dzienną uważa się czas od godziny siódmej do godziny dwudziestej pierwszej.

§ 5. [Miejsce przeprowadzania wywiadu środowiskowego]

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania lub pobytu nieletniego, jego rodziców lub opiekunów. Wywiad środowiskowy może być także przeprowadzony w szkole lub miejscu pracy nieletniego.

§ 6. [Obowiązki osoby przeprowadzającej wywiad środowiskowy]

Osoba przeprowadzająca wywiad środowiskowy ma obowiązek przedstawić się z imienia i nazwiska oraz poinformować nieletniego i jego rodziców lub opiekunów o:

1) pełnej nazwie i adresie instytucji, którą reprezentuje,

2) celu przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

§ 7. [Uprawnienia osoby przeprowadzającej wywiad środowiskowy]

Osoba przeprowadzająca wywiad środowiskowy może żądać niezbędnych wyjaśnień i informacji.

§ 8. [Okoliczności ustalane w toku przeprowadzanego wywiadu środowiskowego]

1. W toku wywiadu środowiskowego ustala się okoliczności objęte zarządzeniem o jego przeprowadzeniu, a w szczególności:

1) podstawowe informacje o nieletnim: jego imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania,

2) dodatkowe informacje o nieletnim: jego zachowanie się i warunki wychowawcze, stan zdrowia, przebieg nauki szkolnej, pracy i sposób spędzania czasu wolnego, kontakty z rówieśnikami i innymi osobami mogącymi mieć wpływ na jego zachowanie,

3) podstawowe informacje o członkach rodziny nieletniego i stosunku rodziców lub opiekunów do nieletniego, podejmowanych oddziaływaniach wychowawczych, konfliktach istniejących w rodzinie.

2. W toku wywiadu środowiskowego należy uwzględniać również informacje dotyczące sytuacji materialnej rodziców lub opiekunów oraz warunków bytowych rodziny.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można zasięgać informacji o przejawach patologii społecznej występujących w środowisku nieletniego.

§ 9. [Termin na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego]

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia, chyba że wyznaczony został inny termin.

§ 10. [Obowiązek zachowania w tajemnicy okoliczności poznanych w toku przeprowadzanego wywiadu środowiskowego]

Osoba przeprowadzająca wywiad środowiskowy jest obowiązana zachować w tajemnicy wszystkie okoliczności, o których dowiedziała się w związku z przeprowadzeniem wywiadu.

§ 11. [Sprawozdanie]

1. Sprawozdanie z wywiadu środowiskowego sporządza się w formie pisemnej i składa do akt w jednym egzemplarzu.

2. Sprawozdanie z wywiadu środowiskowego zawiera:

1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad,

2) okoliczności ustalone w toku wywiadu,

3) datę przeprowadzenia wywiadu,

4) podpis osoby przeprowadzającej wywiad.

3. Sprawozdanie z wywiadu środowiskowego może zawierać wniosek o uzyskanie innych niezbędnych informacji lub zasięgnięcie opinii, których potrzeba ujawniła się w związku z przeprowadzaniem wywiadu.

§ 12. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie wywiadów środowiskowych przeprowadzanych w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 26, poz. 123).

§ 13. [Wejście w życie]

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: S. Iwanicki

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 września 2001 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-08-31
  • Data wejścia w życie: 2001-09-15
  • Data obowiązywania: 2001-09-15
  • Dokument traci ważność: 2022-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw