reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu „Wisła - 2020”

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu „Wisła - 2020”, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

§ 2.
Do zadań Pełnomocnika należy:

1) opracowanie i koordynacja realizacji strategicznego Programu Rządowego „Wisła - 2020”, zwanego dalej „Programem”, którego zadaniem jest zbudowanie systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego w zlewni Wisły,

2) przygotowanie planów finansowo-rzeczowych oraz harmonogramu działań podejmowanych w ramach Programu,

3) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania na realizację Programu pozabudżetowych środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych,

4) przygotowanie projektów aktów prawnych związanych z ustanowieniem Programu, jako programu wieloletniego, w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499 i Nr 88, poz. 961).

§ 3.
1. Pełnomocnik może powołać Radę Programu jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach, o których mowa w § 2.

2. Pełnomocnik powołuje i odwołuje członków Rady Programu.

3. Pełnomocnik przewodniczy Radzie Programu i kieruje jej pracami.

§ 4.
1. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Prezes Rady Ministrów.

2. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2, Pełnomocnik podlega Prezesowi Rady Ministrów.

§ 5.
1. W toku wykonywania zadań Pełnomocnik współdziała z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

2. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udostępnianie mu wszelkich niezbędnych informacji.

§ 6.
1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania oraz okresowe sprawozdania ze swojej działalności.

2. Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych, wynikających z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

§ 7.
W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań Pełnomocnik może:

1) powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień,

2) zlecać przeprowadzanie ekspertyz oraz innych opracowań.

§ 8.
Obsługę organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Środowiska.
§ 9.
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części - Gospodarka wodna.
§ 10.
Pełnomocnik działa do czasu utworzenia, na mocy odrębnych przepisów, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
§ 11.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 3 września 2001 r.

Rozporządzenie traci moc 23 października 2001 r. na podstawie § 2 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządu (Dz.U. Nr 122, poz. 1330).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama