reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 sierpnia 2001 r.

w sprawie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 256 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb postępowania spornego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,

2) Urzędzie Patentowym - rozumie się przez to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,

3) kolegium orzekającym - rozumie się przez to kolegium, o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy.

§ 3.
1. Postępowanie sporne w sprawach, o których mowa w art. 255 pkt 1-8 ustawy, wszczyna się na wniosek.

2. Wniosek o wszczęcie postępowania spornego składa się na piśmie.

3. Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie stron i ich adresy,

2) zwięzłe przedstawienie sprawy,

3) wyraźnie określone żądanie,

4) wskazanie środków dowodowych,

5) podpis wnioskodawcy i datę.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik,

2) odpisy wniosku w ilości odpowiadającej ilości stron postępowania spornego,

3) dowód uiszczenia opłaty za wniosek.

5. Urząd Patentowy bada, czy wniosek o wszczęcie postępowania spornego spełnia wymogi formalne, o których mowa w ust. 3 i 4.

6. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, Urząd Patentowy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 4.
1. Urząd Patentowy doręcza stronom postępowania spornego wniosek, wyznaczając jednocześnie termin do nadesłania pisemnej odpowiedzi na wniosek.

2. Strona wezwana do udzielenia odpowiedzi na wniosek dołącza do odpowiedzi tyle jej odpisów, ile jest stron postępowania spornego.

3. Po upływie terminu wyznaczonego stronie do udzielenia odpowiedzi na wniosek Urząd Patentowy, w przypadku gdy sprawa ma być rozpoznana po przeprowadzeniu rozprawy, wyznacza termin rozprawy i wzywa strony i ich pełnomocników do stawienia się na rozprawie, doręczając im jednocześnie odpis odpowiedzi na wniosek, jeżeli została udzielona.

4. W wezwaniu na rozprawę określa się termin, miejsce i przedmiot rozprawy.

5. Wezwanie na rozprawę powinno być doręczone stronom nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy.

§ 5.
1. Rozprawy przed kolegium orzekającym są jawne, chyba że mają zastosowanie przepisy tytułu II działu II rozdział 4 ustawy.

2. Zasady postępowania w stosunku do informacji niejawnych, a także innych informacji prawnie chronionych określają odrębne przepisy.

3. O wyłączeniu jawności rozprawy rozstrzyga kolegium orzekające postanowieniem.

§ 6.
Urząd Patentowy w toku postępowania może wezwać i przesłuchać świadków oraz zasięgnąć opinii biegłych.
§ 7.
1. Po przeprowadzeniu postępowania Urząd Patentowy wydaje decyzję.

2. Decyzję podejmuje się zwykłą większością głosów.

3. Członek kolegium orzekającego, który nie godzi się z decyzją rozstrzygającą sprawę, może złożyć do protokołu zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.

4. Decyzja powinna zawierać:

1) oznaczenie organu orzekającego,

2) datę wydania decyzji,

3) nazwiska członków kolegium orzekającego i protokolanta,

4) oznaczenie stron,

5) oznaczenie przedmiotu sprawy i jej rozstrzygnięcie,

6) powołanie podstawy prawnej rozstrzygnięcia,

7) rozstrzygnięcie co do kosztów postępowania,

8) uzasadnienie faktyczne i prawne,

9) pouczenie o trybie odwołania,

10) podpisy członków kolegium orzekającego.

§ 8.
1. Decyzje Urzędu Patentowego są ogłaszane publicznie.

2. W przypadku gdy decyzja została wydana po przeprowadzeniu rozprawy, przewodniczący kolegium orzekającego ogłasza decyzję bezpośrednio po rozprawie.

3. Kolegium orzekające może odroczyć ogłoszenie decyzji na czas do dwóch tygodni, co przewodniczący kolegium orzekającego ogłasza, podając termin i miejsce ogłoszenia decyzji.

4. Jeżeli decyzja została wydana bez przeprowadzenia rozprawy, przewodniczący kolegium orzekającego wyznacza termin i miejsce ogłoszenia decyzji, o czym zawiadamia strony i ich pełnomocników.

§ 9.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do spraw, o których mowa w art. 255 pkt 9 ustawy, z wyłączeniem przepisów dotyczących wniosku o wszczęcie postępowania spornego.
§ 10.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 18 września 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama