reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, odnośnie do:

1) daty powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC,

2) podstawowego zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,

3) minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia określonej kwotowo,

4) zakresu praw i obowiązków ubezpieczonego i zakładu ubezpieczeń, wynikających z umowy ubezpieczenia OC.

§ 2.
1. Umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu przez rzecznika patentowego w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2. Po upływie okresu zawieszenia prawa wykonywania zawodu umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ponownego rozpoczęcia wykonywania zawodu rzecznika patentowego.

§ 3.
1. Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy.

2. Umowa ubezpieczenia OC ulega przedłużeniu na okres kolejnych 12 miesięcy, chyba że ubezpieczający wypowie ją nie później niż ostatniego dnia przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta.

3. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia OC nie została wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron, to jej przedłużenie nie następuje, jeżeli ubezpieczający do końca okresu ubezpieczenia nie zapłacił składki, a w razie płacenia składki w ratach - którejkolwiek raty składki.

§ 4.
1. Zakład ubezpieczeń odpowiada za skutki zdarzeń powodujących szkodę, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia.

2. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.

3. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, wynikająca z umowy ubezpieczenia OC, ustaje:

1) z dniem skreślenia rzecznika patentowego z listy rzeczników patentowych,

2) z upływem dnia uprawomocnienia się orzeczenia o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu przez rzecznika patentowego.

§ 5.
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC obejmuje także działanie:

1) rzeczników patentowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

2) aplikantów i innych pracowników wykonujących czynności pod kierunkiem rzecznika patentowego.

§ 6.
1. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, jednak nie więcej niż do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia OC.

2. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro w złotych, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w danym roku.

§ 7.
Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany w ramach sumy gwarancyjnej ponadto do:

1) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez ubezpieczonego, za zgodą zakładu ubezpieczeń, w celu ustalenia okoliczności i rozmiarów szkody,

2) zwrotu niezbędnych kosztów mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody i roszczeń finansowych, jeżeli uzasadnione są okolicznościami danego zdarzenia,

3) pokrycia kosztów postępowania sądowego w sporze toczącym się za zgodą zakładu ubezpieczeń,

4) pokrycia kosztów postępowania ugodowego, ponoszonych przez ubezpieczonego, prowadzonego za zgodą zakładu ubezpieczeń.

§ 8.
1. Umowa ubezpieczenia OC nie może zawierać postanowień wyłączających odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie szerszym niż określony w ust. 2.

2. Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

1) wyrządzone z winy umyślnej i potwierdzone skazującym prawomocnym orzeczeniem sądu lub sądu dyscyplinarnego,

2) wyrządzone osobie najbliższej, w rozumieniu Kodeksu karnego, lub wspólnikowi rzecznika patentowego,

3) wyrządzone po skreśleniu z listy rzeczników patentowych, a także w okresie zawieszenia prawa wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed takim skreśleniem lub zawieszeniem,

4) wyrządzone osobom, o których mowa w § 5,

5) wyrządzone przez ubezpieczonego wskutek jego działania w stanie nietrzeźwym, pod działaniem narkotyku lub innego środka odurzającego,

6) powstałe w następstwie działania siły wyższej,

7) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek.

§ 9.
Ubezpieczony jest obowiązany:

1) zawiadomić niezwłocznie zakład ubezpieczeń o zgłoszeniu roszczenia, chyba że byłoby to niemożliwe z uwagi na istniejącą przeszkodę,

2) udzielić zakładowi ubezpieczeń pomocy w dokonaniu czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i wysokości odszkodowania,

3) udzielić zakładowi ubezpieczeń, na jego żądanie, niezbędnych wyjaśnień i dowodów co do przyczyn powstania szkody.

§ 10.
Zakład ubezpieczeń, niezwłocznie po zgłoszeniu roszczenia, przeprowadza postępowanie mające na celu ustalenie stanu faktycznego oraz rozmiarów szkody, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowania oraz informuje ubezpieczonego lub osobę zgłaszającą roszczenie, jakie dokumenty są niezbędne do ustalenia odszkodowania.
§ 11.
Rzecznicy patentowi, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia wykonują zawód rzecznika patentowego w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, są zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia OC w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 12.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: J. Bauc

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 4 października 2001 r.

Rozporządzenie traci moc 1 stycznia 2004 r. na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych (Dz.U. Nr 220, poz. 2175).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Tanecki

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama