reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

w sprawie treści i wzoru zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, w której wartość nominalna jednego certyfikatu inwestycyjnego jest nie mniejsza niż równowartość w złotych 40 000 euro

Na podstawie art. 102i ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933, z 1999 r. Nr 72, poz. 801 oraz z 2000 r. Nr 103, poz. 1099 i Nr 114, poz. 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa treść i wzór zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, w której wartość nominalna jednego certyfikatu inwestycyjnego jest nie mniejsza niż równowartość w złotych 40 000 euro, dokonywanego w trybie i na warunkach określonych w art. 102i ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych.
§ 2.
Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, sporządzone dla każdej emisji oddzielnie zawiera następujące informacje:

1) oznaczenie daty i miejsca sporządzenia zawiadomienia,

2) oznaczenie nazwy, skrótu nazwy, siedziby oraz adresu, numeru wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej funduszu inwestycyjnego emitującego certyfikaty inwestycyjne objęte zawiadomieniem,

3) oznaczenie firmy, skrótu firmy, siedziby oraz adresu, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem wymienionym w pkt 2,

4) określenie liczby i rodzaju emitowanych certyfikatów inwestycyjnych, wartości nominalnej i ceny emisyjnej certyfikatu inwestycyjnego oraz oznaczenie emisji tych certyfikatów,

5) określenie łącznej wysokości wpłat do funduszu inwestycyjnego na certyfikaty inwestycyjne objęte zawiadomieniem, ze wskazaniem sposobu dokonywania wpłat i przedmiotu tych wpłat,

6) określenie rodzaju i terminu realizacji praw z certyfikatów inwestycyjnych oraz wskazania ewentualnych ograniczeń przenoszenia praw z certyfikatów inwestycyjnych,

7) określenie sposobu proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych oraz udostępniania warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych,

8) oznaczenie terminu przeprowadzenia emisji ze wskazaniem daty rozpoczęcia i daty zakończenia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne,

9) oznaczenie nazwy, siedziby oraz adresu, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej podmiotów biorących udział w oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych,

10) określenie zasad dokonywania wtórnego obrotu emitowanymi certyfikatami inwestycyjnymi oraz wskazanie podmiotów pośredniczących w tym obrocie,

11) oznaczenie i podpisy osób wchodzących w skład właściwego organu towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem emitującym certyfikaty objęte zawiadomieniem, upoważnionych do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu tego towarzystwa,

12) zobowiązanie osób, o których mowa w pkt 11, do pisemnego poinformowania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w terminie 7 dni po zakończeniu przyjmowania zapisów, o dojściu tej emisji do skutku, z podaniem liczby objętych certyfikatów inwestycyjnych i łącznej wartości wpłat do funduszu na certyfikaty inwestycyjne tej emisji oraz liczby ich nabywców, albo o niedojściu emisji do skutku.

§ 3.
Wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
W przypadku gdy ze względu na specyfikę funduszu inwestycyjnego, emitowanych certyfikatów lub inne okoliczności faktyczne lub prawne wymóg zamieszczenia w zawiadomieniu niektórych informacji spośród wymienionych w § 2 nie ma zastosowania, należy to wyraźnie wskazać w odpowiednim miejscu w treści zawiadomienia wraz z wyjaśnieniem.
§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: J. Bauc

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 sierpnia 2001 r. (poz. 1023)

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 18 września 2001 r.

Rozporządzenie traci moc 11 września 2004 r. na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających wprowadzeniu do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 187, poz. 1935).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bernardo Cartoni i Wspólnicy Sp. K.

Kancelaria Prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama