reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 11 lipca 2001 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie związanych z projektowaniem i kierowaniem robotami budowlanymi z użyciem materiałów wybuchowych, właściwy organ stwierdzający przygotowanie zawodowe, sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania, sposób przeprowadzania i zakres egzaminu na te uprawnienia, zasady odpłatności z tego tytułu oraz zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
§ 3.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi z użyciem materiałów wybuchowych mogą wykonywać osoby posiadające przygotowanie zawodowe, o którym mowa w § 4, stwierdzone decyzją wydaną przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”.
§ 4.
Do uzyskania uprawnień budowlanych jest wymagane posiadanie wyższego wykształcenia technicznego o kierunku budownictwo lub wyższego wykształcenia w zakresie inżynierii wojskowej, odbycie praktyki zawodowej i złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.
§ 5.
1. Uprawnienia budowlane wydaje się łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi z użyciem materiałów wybuchowych.

2. Uprawnienia budowlane uprawniają do projektowania i kierowania robotami budowlanymi z użyciem materiałów wybuchowych bez ograniczeń.

§ 6.
1. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane, potwierdzając wykonanie czynności związanych z pełnioną samodzielną funkcją techniczną w budownictwie, posługuje się pieczęcią imienną.

2. Wzór pieczęci imiennej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Do zaliczenia praktyki zawodowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, jest konieczny dodatkowo współudział w sporządzeniu sześciu projektów robót budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych oraz bezpośrednie uczestnictwo w sześciu robotach budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych, wykonanych na podstawie pozwolenia na budowę.

2. W przypadku ukończenia kursu dokształcającego, którego program został uzgodniony z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, liczbę projektów i robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się o połowę.

3. Może być uznana za równoważną praktyka zawodowa odbyta za granicą pod kierunkiem osoby uprawnionej do wykonywania zawodu w danym państwie. Praktyka ta powinna być udokumentowana zaświadczeniem.

§ 8.
1. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, powinna być odbyta po uzyskaniu dyplomu szkoły wyższej.

2. Do praktyki zawodowej zalicza się także praktykę odbywaną po ukończeniu trzeciego roku dziennych, wieczorowych lub zaocznych wyższych studiów technicznych, jeżeli spełnia ona warunki, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, i nie wchodzi w zakres praktyki objętej programem studiów.

3. Jeżeli praktyka zawodowa jest odbywana w niepełnym wymiarze czasu pracy, okres praktyki zawodowej podlega wydłużeniu wynikającemu z różnicy faktycznego czasu pracy w stosunku do jego pełnego wymiaru, tak aby jej wymiar odpowiadał zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, określonym w odrębnych przepisach.

4. Za praktykę zawodową może być również uznana praktyka wykonywana w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia, jeżeli okres jej wykonywania w ramach jednej umowy nie jest krótszy niż 1 miesiąc w odniesieniu do praktyki projektowej i 3 miesiące w odniesieniu do praktyki na budowie. Łączny okres takiej praktyki nie może przekroczyć połowy wymaganego wymiaru czasu trwania praktyki zawodowej.

5. Osoba kierująca praktyką projektową powinna posiadać uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi z użyciem materiałów wybuchowych lub do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

§ 9.
1. Osoba odbywająca praktykę zawodową dokumentuje jej przebieg w książce praktyki zawodowej.

2. Wzór książki praktyki zawodowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. W książce praktyki zawodowej:

1) wymienia się obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub realizacji brała udział osoba odbywająca praktykę zawodową, określając rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu oraz inne charakterystyczne dane techniczne,

2) określa się cotygodniowo charakter czynności wykonanych w czasie odbywania praktyki zawodowej, przy czym osoba kierująca praktyką zawodową co najmniej raz na trzy miesiące potwierdza wykonane czynności i opiniuje znajomość zawodu przez osobę odbywającą tę praktykę,

3) opisuje się sposób, technologię i zakres projektowanych i wykonanych robót budowlanych, zastosowane rozwiązania techniczno-organizacyjne oraz zastosowane materiały wybuchowe,

4) określa się rodzaj czynności wykonanych w czasie odbywania praktyki zawodowej,

5) podaje się datę i numer decyzji, na podstawie której są wykonywane roboty budowlane, oraz wskazuje się organ, który wydał tę decyzję.

4. Każdorazowo przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych osoba, pod której kierownictwem były wykonane czynności projektowe lub roboty budowlane, potwierdza w książce praktyki zawodowej teoretyczne i praktyczne kwalifikacje osoby odbywającej praktykę zawodową.

5. Po zakończeniu praktyki zawodowej osoba kierująca tą praktyką wpisuje w książce praktyki zawodowej ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej znajomości zawodu przez osobę odbywającą praktykę zawodową.

§ 10.
Odbycie praktyki zawodowej przy projektowaniu i wykonywaniu robót z użyciem materiałów wybuchowych może potwierdzić jedynie osoba posiadająca uprawnienia budowlane, o których mowa w § 5.
§ 11.
1. Osoba ubiegająca się o wydanie uprawnień budowlanych składa do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wniosek o wydanie uprawnień budowlanych, zwany dalej „wnioskiem”.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) dyplom lub odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie wymaganego wykształcenia,

2) książkę praktyki zawodowej,

3) dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i egzamin.

§ 12.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego odmawia wydania uprawnień budowlanych bez przeprowadzenia egzaminu, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie tych uprawnień nie spełnia wymagań, o których mowa w § 4.
§ 13.
1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego powołuje komisję egzaminacyjną w składzie: przewodniczący, jego zastępcy i członkowie, zwaną dalej „komisją”. W skład komisji powinni wchodzić przedstawiciele organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego, specjaliści z zakresu technik wybuchowych oraz przedstawiciele właściwych stowarzyszeń naukowych, technicznych lub zawodowych, którzy posiadają:

1) wyższe wykształcenie techniczne o kierunku budownictwo, wiedzę techniczną i praktykę przy projektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych, uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub

2) wyższe wykształcenie prawnicze.

2. Postępowanie kwalifikacyjne i egzamin przeprowadza komisja.

3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego ustala sposób przeprowadzenia egzaminu.

§ 14.
1. Egzamin składa się z części pisemnej i z części ustnej.

2. Egzamin pisemny przeprowadza się w formie testu i obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów prawa i wiedzy fachowej, w tym bezpiecznego posługiwania się materiałami wybuchowymi.

3. Egzamin ustny obejmuje sprawdzenie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy teoretycznej.

§ 15.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje uprawnienia budowlane po:

1) przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego obejmującego ustalenie na podstawie dokumentów złożonych przez ubiegającego się o wydanie uprawnień budowlanych, że spełnił on wymagania w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej,

2) zdaniu egzaminu przez ubiegającego się o wydanie uprawnień budowlanych przed komisją.

§ 16.
1. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne oraz przeprowadzenie egzaminu ustala się w wysokości kwoty przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym termin złożenia wniosku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Wysokość wynagrodzenia członka komisji ustala się procentowo od kwoty, o której mowa w ust. 1:

1) za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym - 5% od jednego wniosku,

2) za udział w egzaminie - 5% od jednej osoby egzaminowanej.

3. Ubiegający się o wydanie uprawnień budowlanych przy składaniu wniosku o ich wydanie wpłaca pierwszą ratę opłaty w połowie jej wysokości. Drugą ratę opłaty uiszcza się po otrzymaniu zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu, w którym określa się wysokość tej raty.

4. Pierwsza rata opłaty nie podlega zwrotowi. Druga rata podlega zwrotowi w przypadku usprawiedliwionego niestawienia się na egzamin lub usprawiedliwionego odstąpienia od egzaminu.

§ 17.
Osobę, która nie uzyskała pozytywnej oceny z którejkolwiek części egzaminu, zawiadamia się o następnym terminie egzaminu. Po wniesieniu opłaty za przeprowadzenie egzaminu osoba ta może do niego przystąpić w najbliższym terminie przypadającym po dniu wniesienia opłaty.
§ 18.
1. Praktyka zawodowa, o której mowa w § 7, odbyta lub rozpoczęta do dnia wejścia w życie rozporządzenia, może być dokumentowana w formie wykazów projektów rozbiórki z użyciem materiałów wybuchowych, potwierdzonych przez projektantów, przy których opracowaniu uczestniczył składający wniosek o wydanie uprawnień budowlanych, i wykazu robót budowlanych realizowanych z jego udziałem, potwierdzonego przez kierownika budowy. Do osób potwierdzających tę praktykę nie stosuje się § 10.

2. W wykazach, o których mowa w ust. 1, dla każdego projektu lub robót budowlanych należy:

1) podać nazwę, adres i rodzaj obiektu budowlanego,

2) opisać sposób, technologię i zakres projektowanych lub realizowanych robót budowlanych, zastosowane rozwiązania techniczno-organizacyjne oraz zastosowane materiały wybuchowe.

§ 19.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa: J. Kropiwnicki

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 11 lipca 2001 r. (poz. 1026)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 18 września 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama