reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 września 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzystania z posług religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Na podstawie art. 66a § 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 91, poz. 1010) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zakładzie - rozumie się przez to zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich,

2) dyrektorze zakładu - rozumie się przez to dyrektora zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich,

3) kapelanie - rozumie się przez to osobę uprawnioną do sprawowania funkcji religijnych w zakładzie na podstawie skierowania lub upoważnienia wydanego przez władze kościołów lub innych związków wyznaniowych.

§ 2.
1. Uczestniczenie nieletnich w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzystanie z posług religijnych i organizacja pracy duszpasterskiej w zakładzie odbywa się zgodnie z wolą rodziców (opiekunów) lub z uwzględnieniem woli nieletniego, wyrażonej w najprostszej formie oświadczenia, w ramach organizacji pracy w zakładzie, przy zapewnieniu zasad bezpieczeństwa zakładu i przestrzegania praw nieletnich.

2. Lekcje religii i inne formy życia religijnego, o których mowa w ust. 1, organizowane są w zakładzie zgodnie z ustalonym porządkiem wewnętrznym, w grupach lub indywidualnie.

3. Dyrektor zakładu i kapelan, zgodnie ze swoimi uprawnieniami i kompetencjami, zapewniają organizację lekcji religii, prowadzonych na podstawie programu nauczania religii wynikającego z odrębnych przepisów, w ramach planu zajęć szkolnych, a także organizację innych form życia religijnego, o których mowa w ust. 1.

§ 3.
1. Dyrektor zakładu zawiera z kapelanem stosowną umowę w celu zapewnienia nieletnim uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzystania z posług religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się w szczególności zakres czynności kapelana, zasady zastępowania przez inne osoby podczas jego nieobecności lub w razie nagłej potrzeby udzielenia posługi religijnej, zasady współdziałania z dyrektorem zakładu oraz przypadki, w których umowa może ulec rozwiązaniu.

§ 4.
1. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem, prowadzi dyrektor zakładu oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

2. Wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego mogą być przekazywane właściwym władzom kościołów lub innych związków wyznaniowych.

§ 5.
1. Dyrektor zakładu zapoznaje i poucza kapelana i osoby wyznaczone do jego zastępowania, o których mowa w § 3 ust. 2, o treści i skutkach stosowania przepisów dotyczących:

1) zasad porządku i bezpieczeństwa oraz regulaminów obowiązujących w zakładzie,

2) tajemnicy służbowej,

3) ochrony danych osobowych.

2. W przypadku rażącego naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 1, przez kapelana lub przez osobę go zastępującą, dyrektor zakładu może cofnąć tym osobom prawo wstępu na teren zakładu, powiadamiając o tym właściwe władze kościołów lub innych związków wyznaniowych.

§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: S. Iwanicki

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 14 października 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bogusz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama