| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289 i Nr 135, poz. 913, z 2000 r. Nr 66, poz. 789 oraz z 2001 r. Nr 30, poz. 332) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 283,1 ha położonych na terenie miasta Ozorkowa, miasta Zgierza, miasta Łodzi, gminy Ksawerów, miasta Kutna, miasta Łęczycy, miasta Tomaszowa Mazowieckiego, miasta Radomska i miasta Rawy Mazowieckiej.”;

2) szczegółowy opis granic i terenu łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiący załącznik do rozporządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Prowadzenie działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu lub ponoszenie wydatków inwestycyjnych – na obszarze, o który na podstawie niniejszego rozporządzenia został powiększony teren strefy, nie stanowi podstawy do zwiększenia wielkości pomocy publicznej w stosunku do wielkości tej pomocy otrzymywanej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych na dotychczasowym terenie strefy.

2. Ustalając wielkość dochodu zwolnionego od podatku dochodowego dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie wlicza się dochodu osiągniętego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze, o który na podstawie niniejszego rozporządzenia został powiększony teren strefy.

§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC l TERENU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 sierpnia 2001 r. (poz. 1173)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC l TERENU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Łódź

Kompleks CENTRUM – obręb W-25, arkusz mapy nr 3.

Kompleks Centrum stanowi jedna działka nr 80/5 znajdująca się pomiędzy ulicami: od północy Fabryczną (dz. nr 57), od wschodu Magazynową (dz. nr 25/1), od południa Tymienieckiego (dz. nr 155/4) i od zachodu Targową (dz. nr 74/1). Opis tego kompleksu zaczniemy od zbiegu ulic Fabrycznej (dz. nr 57) róg Magazynowej (dz. nr 25/1). Pkt 1 znajduje się na północno-wschodnim rogu działki 80/5. Do punktu 2 należy skierować się z punktu 1 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 80/5 i ul. Magazynowej (dz. nr 25/1) w kierunku południowym ok. 386 m, następnie skręcamy o dziewięćdziesiąt stopni na zachód i przesuwamy się o ok. 15 m. W tym miejscu zlokalizowany jest pkt 3. Z punktu 3 kierujemy się na południe znów o dziewięćdziesiąt stopni i ok. 41 m. Pkt 4 znajduje się na granicy działki nr 80/5 i ul. Tymienieckiego (dz. nr 155/4). Idąc wzdłuż Tymienieckiego (dz. nr 155/4) i działki Kompleksu Centrum SSE na południowy zachód ok. 84 m, trafimy na pkt 5. Pkt 6 znajduje się na północ od punktu 5 w odległości ok. 61 m. W odległości ok. 64 m na zachód, idąc od punktu 6, jest pkt 7, następnie, przesuwając się na południowy zachód ok. 25 m, jest pkt 8 SSE. Pkt 9 znajduje się znowu na granicy działki 80/5 i ul. Tymienieckiego (dz. nr 155/4), czyli na południowy wschód od punktu 8 w odległości ok. 60 m. Idąc wzdłuż ul. Tymienieckiego (dz. nr 155/4) i działki należącej do Kompleksu Centrum na południowy zachód w odległości ok. 84 m dochodzimy do pkt 10. Stanowi on również południowo-zachodni róg działki 80/5. Pkt 11 znajduje się na północny zachód w odległości ok. 67 m od pkt 10. Z pkt 11 kierujemy się na północny zachód wzdłuż granicy działki 80/5 i działki 82/1 (nie należącej do strefy).

Odcinek granicy pomiędzy punktami 11 i 12 ma ok. 101 m. Pkt 13 w stosunku do pkt 12 znajduje się na północ w odległości ok. 13 m. Ok. 8 m od pkt 13 w kierunku na północny zachód jest usytuowany pkt 14. Z pkt 14 idąc na północ wzdłuż zachodniej granicy działki 80/5 i wzdłuż ul. Targowej (dz. nr 74/1) w odległości ok. 291 m dochodzimy do pkt 15, będącego jednocześnie północno-zachodnim granicznikiem działki 80/5. Pkt 15 znajduje się również przy zbiegu ul. Targowej (dz. nr 74/1) i ul. Fabrycznej (dz. nr 57). Aby zamknąć Kompleks Centrum SSE w całość, należy z pkt 15 skierować się na wschód wzdłuż północnej granicy działki 80/5 i wzdłuż ul. Fabrycznej (dz. nr 57). Odcinek granicy pomiędzy punktami 15-1 ma długość ok. 340 m.

Kompleks Dąbrowa – obręb W-31, ark. mapy nr 8.

Kompleks Dąbrowa stanowi część jednej działki ewidencyjnej o nr 170/24 (jest to 16 dz. hipotecznych), znajdującej się pomiędzy ulicami: od północy Dostawczą (dz. nr 137/22), od wschodu Puszkina (dz. nr 142/11), od południa dz. nr 212/6 i od zachodu pozostała część dz. nr 170/24. Opis tego kompleksu zaczniemy od zbiegu ulic Dostawczej (dz. nr 137/22) róg Puszkina (dz. nr 142/11). Pkt 1 znajduje się na północno-wschodnim rogu działki 170/24. Do punktu 2 należy skierować się z punktu 1 na południe wzdłuż granicy działki należącej do SSE i ul. Puszkina (dz. nr 142/11), w odl. ok. 227 m znajduje się pkt 2. Skręcając na zachód o dziewięćdziesiąt stopni wzdłuż granic działek 170/24 i 212/6 w odl. ok. 160 m znajduje się pkt 3. Z punktu 3 pod kątem prostym skręcamy na północ, tnąc dz. nr 170/24 na dwie. Odległość pomiędzy punktem 3 a punktem 4 wynosi ok. 22 m. Z punktu 4 idziemy na wschód wzdłuż ul. Dostawczej i dochodzimy do punktu nr 1, który jest w odległości ok. 149 m.

Kompleks Nowy Józefów–Srebrna

Obręb: P-38 (ark. map nr 3, 4), P-39 (ark. map nr 5, 6, 7 i 11); Łódź

Obręb: K-18 (ark. mapy nr 1 ), K-19 (ark. mapy nr 1); Konstantynów

Opis granicy rozpoczyna się od punktu granicznego nr 412 położonego na południowo-zachodnim rogu działki 102 u zbiegu drogi oznaczonej jako dz. 317 i bocznicy kolejowej oznaczonej jako dz. 103/2. Z punktu 412 granica biegnie w kierunku północnym na odległość 180 m (równolegle do torów kolejowych bocznicy) pomiędzy działką 103/2 i 102 do punktu nr 2. Do punktu nr 3 skręca o trzydzieści stopni na północny zachód (wzdłuż kompleksu leśnego) ok. 180 m, następnie biegnie na południe (wzdłuż kompleksu leśnego) do punktu 4 i ul. Nowy Józefów (dz. nr 316); jest to odcinek ok. 280 m. Ok. 12 m przesuwając się na zachód po ul. Nowy Józefów (dz. nr. 316) jest pkt 5. Biegnąc z pkt 5 pod kątem prostym na południe wzdłuż dz. nr 38/3 i 37/3 dochodzi do pkt 6. Pkt 6 stanowi południowo-wschodni pkt graniczny działki 38/3. Granica SSE pomiędzy punktem 5 a punktem 6 stanowi ok. 350 m. Dalej wzdłuż południowej granicy dz. 38/3, 39/3, 40/4, 41/3 oraz po granicy ul. Maratońskiej w kierunku zachodnim w odległości ok. 88 m zlokalizowany jest pkt 7.

Od pkt 7 na północ pod kątem prostym po zachodniej granicy działki 41/3 i po granicy dz. 42/3 w odległości ok. 348 m jest pkt 8. Pkt ten jest również północno-zachodnim punktem granicznym działki 41/3. Pkt 9 leży na zachód od punktu 8, a odległość między nimi to ok. 242 m. Pkt 9 jest południowo-wschodnim punktem granicznym działki 133. Północno-wschodnim granicznikiem działki 136 jest pkt 10, Granica SSE na odcinku pomiędzy punktem 9 a 10 stanowi wschodnie granice działek 133, 134, 135, 136 i biegnie wzdłuż drogi (dz. nr 331/2) na odległości 478 m. Na zachód od punktu 10 wzdłuż południowych granic działek 139, 138, 137 w odl. ok. 229 m znajduje się pkt 11. Pkt ten jest również południowo-zachodnim granicznikiem działki 137. Aby dotrzeć do punktu 434, z punktu 11 biegnie na północ ok. 434 m (270 m wzdłuż zachodniej granicy działki nr 137 w granicach gminy Łódź i 164 m wzdłuż zachodniej granicy działki nr 59 w granicach gminy Konstantynów). Z punktu 434 skręca na północny wschód i biegnąc ok. 260 m wzdłuż północnych granic działek nr 59, 60, 61 (poprzez punkty 434–433 110 m, 433–431 60 m, 431–426 90 m) dociera do pkt 426. Skręcając na południe pod kątem prostym i w odległości ok. 278 m dochodzi do pkt 12. Pkt 13 położony jest na wschód od punktu 12 w odl. ok. 70 m. Skręcając pod kątem prostym na południe w odl. ok. 162 m, dochodzi do pkt 412 K. W tym miejscu granica SSE załamuje się na wschód i biegnie na odcinku ok. 304 m do punktu 443. Z punktu 443 kierując się na północ, dochodzi do pkt 441 (odl. 443–441 to ok. 75 m). W punkcie 441 granica SSE załamuje się i biegnie na wschód na odl. ok. 24 m do punktu nr 442.

Z punktu 442 granica biegnie na południe, wzdłuż torów bocznicy kolejowej (dz. 90/25) i działki 92/6 na odległość ok. 111 m do pkt 672, który leży na granicy Łodzi i Konstantynowa. W punkcie 672 granica zmienia kierunek na wschodni i przecinając bocznicę kolejową (w punkcie 673) biegnie po północnej stronie drogi (dz. 101) do punktu 7281 na odl. 154 m. Z punktu 7281 biegnie na południe przecinając drogę (dz.101 w punkcie 365) i działkę 100 do punktu 18 na odległość ok. 485 m. Granica ta jest najbardziej wysunięta na wschód kompleksu SSE. Punkt 18 leży po północnej stronie drogi (bez nazwy) oznaczonej jako dz. 317.

W punkcie 18 granica załamuje się i biegnie na zachód między działkami: 100 i 102 a działką 317 na odległość ok. 180 m do punktu 412.

Kompleks Techniczna

Granica biegnie od punktu granicznego 1176, będącego wspólnym punktem dla działek 37/13, 32/24 i 38/5, położonego w południowo-zachodnim rogu działki 37/13.

Przesuwa się na północ w odległości 105,25 m, mijając punkty graniczne o numerach: 1184, 1175, gdzie znajduje się punkt graniczny numer 1174 (rozdzielający działki: 37/13 i 32/24).

Skręca pod kątem 45 stopni w prawo w odległości 20,88 m, gdzie znajduje się punkt graniczny numer 1173 (rozdzielający działki 37/13, 32/24 i 32/23).

Biegnąc 304,69 m wzdłuż ulicy Manewrowej (działka nr 32/23) w kierunku wschodnim poprzez punkty graniczne o numerach: 234, 325, 1183, 327 dochodzi do punktu granicznego numer 233, który jest wysunięty na północny wschód i jest punktem wspólnym dla działek: 33/8, 32/23 i 33/9.

Skręca pod kątem 135 stopni w prawo w odległości 17,62 m, gdzie znajduje się punkt graniczny numer 231 (rozdzielający działki 33/8, 33/9, 25/23, 32/23).

Następnie przesuwa się w kierunku południowym wzdłuż granic działek 33/8 i 37/13 (działki przedmiotowe) oraz 25/23, 25/3, przechodząc przez punkt graniczny numer 330 i dochodzi do punktu granicznego numer 242. Punkt 242 jest narożnym punktem w południowo-wschodnim rogu działki 37/13.

Z punktu granicznego 242 biegnie na zachód do punktu granicznego 1176, który znajduje się w odległości 299,04 m, mijając punkt graniczny 241. Granica ta rozdziela działkę 37/13 z załamuje 38/6 i 38/5.

Podstrefa Ozorków

Ark. map nr 1, 2, 3, 4.

Teren podstrefy obejmuje niezabudowane tereny obrębu geodezyjnego 0-8 i obrębu geodezyjnego 0-12.

Punkty załamań granicy strefy ozorkowskiej oznaczone są kolejno numerami od 1 do 36.

Oznaczona w ten sposób granica biegnie od pkt 1 – przy zbiegu działek 17/10, 18/7 po granicy działki 17/10 do pkt 2, dalej w kierunku południowym do pkt 3, następnie równolegle do ul. Sikorskiego po granicach 3/3, 4/3 do pkt 4. Od pkt 4 biegnie w stronę południa do pkt 5, a dalej po północnej granicy działek 97/11, 97/12, 97/10, 82/5, 81/1, 81/7, 81/6 do pkt 6. Następnie od tego pkt granica biegnie w stronę południa do pkt 7, a dalej północnymi granicami działek 81/8, 81/10, 80/2, 79, 78 do pkt 8 i dalej na północ do pkt 9, a następnie granicą działki 69 przez pkt 10, 11, 12 do granicy działki 78, by następnie skręcić w stronę południa po granicy tej działki do pkt 13, dalej południową granicą działki 78 do pkt 14. Od pkt 14 granica kieruje się na południowy wschód po granicy działki 80/2 do pkt 15, a następnie omijając siedlisko – przez pkt 16 do pkt 17 (zbieg granic działek: 80/3, 81/11 i ul. Adamówek). Od pkt 17 wzdłuż ul. Adamówek na zachód do pkt 18, a następnie omijając siedliska na działkach 83/2, 84/2, 86, 87/2 przez pkt 19 i 20 ponownie wraca do ul. Adamówek w pkt 21.

Dalej granica biegnie od pkt 21 ul. Adamówek na zachód do końca granicy działki nr 90/5 do pkt 22, a następnie po zachodniej granicy działek 90/5, 90/4 w stronę północy do pkt 23 w celu ominięcia siedlisk na działkach 91/6, 91/5, 92/4 do pkt 24, dalej ponownie wraca do ul. Adamówek przez pkt 25 do pkt 26, a następnie po całej zachodniej granicy działek 94/2 i 94/1 do pkt 27, dalej kieruje się na wschód do granicy pomiędzy działkami 97/6 i 97/14 do pkt 28, następnie zachodnią granicą działek 97/14, 97/13, 97/7, 97/2, 4/7, 3/6, 2/11 do północnej granicy działki 2/8 w pkt 29.

Od pkt 29 granica biegnie do zachodniej granicy działki 2/5 do pkt 30, a następnie tą granicą do pkt 31, opuszczając tym samym teren określony w obrębie geodezyjnym 0-12, biegnąc dalej po granicach działek w obrębie 0-8.

Zatem od pkt 31 granica biegnie pomiędzy terenami kolejowymi a działkami 3, 2,1 na północ do pkt 32, to jest ul. Konstytucji 3 Maja, a następnie granicą północną działek 1, 2, 3, 4/3, 4/1, 5/1 do pkt 33, a od pkt 33 – zachodnią granicą ul. Armii Krajowej, kierując się na południe przez pkt 35 i 36 do pkt 1 strefy.

Podstrefa Zgierz

Kompleks Rudunki – obręb 114 m. Zgierza ark. 112.432. 1812 i 112.432. 1814.

Od północy na odcinku 1–2 graniczy z działką 132/6. W punkcie 2 granica załamuje się w kierunku południowym i przebiega granicą działek 235 i 237 do punktu 3.

W punkcie 3 załamuje się w kierunku wschodnim i granicą działek 237 i 238, przecinając ul. Stępowizna dochodzi do punktu 4. W punkcie 4 granica kompleksu zmienia kierunek na południowy i granicą działki 181 dochodzi do punktu 5, gdzie załamuje się do punktu 6 i w kierunku zachodnim przebiega po granicy działek 256 i 255, przecinając działkę 180, tj. ul. Stępowizna.

W punkcie 6 granica załamuje się ku północy do punktu 7 i biegnie po granicy działek 250 i 133/1. W punkcie 7 granica zmienia kierunek i do pkt 8 przebiega w kierunku zachodnim. W punkcie 8 załamuje się i biegnie w kierunku północnym do punktu 9, gdzie znów się załamuje i na odcinku od punktu 9 do punktu 10 biegnie w kierunku zachodnim. Na odcinku 7, 8, 9, 10 granica przebiega wewnątrz Zakładów Urządzeń i Elementów Technicznych „ZUT” w Zgierzu. W punkcie 10 granica zmienia kierunek na północny i dochodzi do punktu 1. Punkty 1 i 10 leżą w linii regulacyjnej ul. Szczawińskiej.

Kompleks Boruta

Od północnego zachodu kompleksu, tj. od punktu 073, leżącego na granicy dz. 270 i 272, granica biegnie na wschód do punktu 078, a następnie na południe po granicy działki 272 poprzez punkty 079, 081 do 082 i dalej na zachód poprzez 092 do punktu 093. Z punktu 093, leżącego na zachodnim krańcu SSE, granica biegnie na północny wschód do punktu 073 na odległość 51,71m.

Na południe od tego obiektu (tj. działki 272) znajduje się działka 276, której północno-zachodni narożnik oznaczony jest jako punkt 0109. Z punktu 0109 granica biegnie na wschód do punktu 0117, a dalej na południe przez punkty 0119, 0121 i 0122.

W punkcie 0122 granica skręca na zachód i biegnie do punktu 37M, zmienia kierunek na północno-wschodni i poprzez punkty 0149, 0148, 0147 i 0146 dochodzi do punktu 109.

Narożnik północno-zachodni działki 284 stanowi punkt 97M, z którego granica biegnie na wschód do punktu 93M. W punkcie 93M zmienia kierunek na południowy do punktu 304/0, a dalej na zachodni do punktu 303/0. Od punktu 303/0 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt 32 biegnie do punktu 33, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni i południową granicą działki 284 dochodzi do punktu 34. W punkcie 34 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i zamykając zachodnią granicę działki 276 dochodzi do punktu 97M.

Opis następnego obszaru rozpoczynamy od punktu 22 znajdującego się na granicy działek 266, 279 oraz 269 (bocznica kolejowa), z którego biegnie w kierunku północno-wschodnim i przez punkty 23 i 24 dochodzi do punktu 25 znajdującego się u zbiegu góry skarpy bocznicy kolejowej z drogą zakładową (ul. Ciepłownicza).

W punkcie 25 granica skręca na wschód i południową górą skarpy ul. Ciepłowniczej dochodzi do punktu 26 leżącego u zbiegu góry ww. skarpy z odnogą bocznicy (po granicy działek 279 i 280). Z punktu 26 granica dochodzi do punktu 39, a następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż odnogi bocznicy kolejowej poprzez punkty 40, 41, 42 do punktu 43, leżącego u zbiegu ul. Konstantynowskiej i bocznicy kolejowej. Od punktu 43 do punktu 48 biegnie zachodnią granicą ul. Konstantynowskiej w kierunku południowym poprzez punkty 44, 45, 46, 47 wyznaczające granicę krańcówki autobusowej od strony ZPB „Boruta” S.A. w Zgierzu. Od punktu 48 granica przebiega wzdłuż ul. Konstantynowskiej do punktu 29. W punkcie 29 skręca w kierunku zachodnim i do punktu 30 biegnie południową granicą działki nr 283/2. Od punktu 30 do punktu 31 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 283/2. W punkcie 31 granica zmienia kierunek na zachodni i do punktu 31A biegnie południową granicą działki 283/2 na odległość ok. 74 m. W punkcie 31A granica zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu 16A. Z punktu 16A granica biegnie na zachód do punktu 16 i dalej linią łamaną przez punkty 17, 18 biegnąc pomiędzy działkami 266 i 279 dochodzi do punktu 19. W punkcie 19 granica skręca w kierunku północnym i poprzez punkty 20 i 21 dochodzi do punktu 22.

Podstrefa Ksawerów

– obręb Ksawerów – ark. map nr 154, 202, 203, 204 i 251.

Opis granic tego kompleksu rozpoczynamy od punktu 1 położonego przy drodze oznaczonej w ewidencji nr 2163/2. Z tego punktu granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu 6 brzegiem rowu o szerokości 5 m, który załamuje się w punktach 2, 3, 4 i 5. W punkcie 6 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie do punktu 7, a następnie po załamaniu się biegnie w kierunku zachodnim do punktu 8. Z punktu 8 granica biegnie w kierunku południowym do punktu 9, z którego biegnie poprzez punkty 10, 11, 12 i 13 do punktu 14. Następnie wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym 2163/2 biegnie w kierunku północnym do punktu 1, skąd rozpoczęto opis działek wchodzących w skład tego kompleksu. Działka ta jest położona w odległości ok. 300 m od ul. Szkolnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1853, która stanowi drogę wojewódzką nr 24175.

W skład tego kompleksu wchodzą również działki nr 2169/7, 2169/8, 2169/9, 2169/4, które położone są przy ul. Szkolnej w odl. ok. 600 m od działek nr 2161/26, 2161/27, 2161/28, 2161/29, 2161/30, 2161/31, 2161/32, 2161/33, 2161/34, 2161/35, 2161/36, 2161/37. Granica biegnie z punktu 15 położonego przy ul. Szkolnej w kierunku południowym do punktu 16. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku zachodnim do punktu 17 położonego na granicy z gruntami miasta Pabianice. Po załamaniu się w punkcie 17 biegnie do punktu 18 położonego przy ul. Szkolnej, a dalej wzdłuż tejże ulicy do punktu 15.

Podstrefa Tomaszów Mazowiecki

Podstrefa ta obejmuje niezabudowane kompleksy obrębu geodezyjnego nr 2, ark. mapy 123.323.2212 i 123.323.2244 i obrębu geodezyjnego nr 1 ark. mapy 123.323.1814, 123.323.1832 i 123.323.1834.

Punkty załamań granicy SSE kompleksu w obr. 2 oznaczone są kolejno numerami od 1 do 5, natomiast w obr. 1 numerami od 1 do 8. Działka 38/1 położona jest w północno-zachodniej części miasta, w odległości ok. 75 m od drogi Warszawa–Katowice (działka nr 27) oraz ok. 100 m od działki 31/4.

Opis granic kompleksu w obr. 2 rozpoczynamy od pkt 1 położonego na północno-wschodnim rogu działki nr 37/2 (droga bez nazwy) oraz w odległości ok. 12,5 m od kanału – wody płynącej działka nr 36. Z punktu tego granica kompleksu biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż zachodniej części ww. drogi przez punkt 2, w którym się załamuje. Po załamaniu się biegnie tą samą drogą do punktu 3.

W punkcie 3 granica kompleksu biegnie w kierunku zachodnim do punktu 4 znajdującego się na granicy z działką nr 37/1. W punkcie 4 granica zmienia kierunek na północny i granicą wzdłuż działki nr 37/1 dochodzi do punktu 5. Skręcając pod kątem prostym w kierunku wschodnim, biegnie wzdłuż kanału do punktu 1.

Szczegółowy przebieg granicy kompleksu w obr. 1 jest następujący:

Granica biegnie od pkt 1 położonego przy północnej krawędzi ulicy Wysokiej (działka nr 225) i południowo-wschodnim graniczniku działki nr 133 (własność prywatna osoby fizycznej) w kierunku północnym pomiędzy działką 134 a działką nr 133 do punktu 2. Punkt 2 jest południowo-wschodnim punktem granicznym działki nr 63/3. W punkcie 2 granica SSE załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i przebiega północną granicą działek nr: 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127,126, 125, 124, oraz wzdłuż południowej granicy działki 63/3 do punktu 3. Dalej skręca na północ o 90 stopni wzdłuż zachodniej granicy działki 63/3 i wschodniej granicy działki 63/1 do punktu 4. W punkcie tym granica załamuje się i zmienia kierunek na wschodni przesuwając się po południowej granicy działki 63/2 i po betonowym płocie do punktu nr 5. Biegnąc z punktu 5 pod kątem prostym na północ w kierunku lasu wzdłuż działki 63/4 dochodzi do punktu 6 i drogi bez nazwy (działka nr 62), której północna krawędź stanowi granicę miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Do punktu 7 biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 62 oraz północnej granicy działek nr: 63/4, 64, 65, 66, 67 i 68. Punkt 7 znajduje się na północno-wschodnim graniczniku działki 68. Granica tego kompleksu w punkcie 7 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 68 i działki nr 265, należących do SSE do ulicy Wysokiej, gdzie usytuowany jest punkt 8. Granica SSE na odcinku pomiędzy punktem 7 a 8 stanowi zachodnie granice działek nr nr: 69, 144, 145, 146, 147, 148. 149, 150, 151, 152, 153, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269 i 270. Aby zamknąć kompleks SSE w całość, granica biegnie z punktu 8 w kierunku na zachód wzdłuż północnej krawędzi ulicy Wysokiej do punktu 1, skąd rozpoczęto opis tego kompleksu. Ulica Wysoka oznaczona jest w ewidencji gruntów nr działki 225 i stanowi drogę krajową, a na odcinku od punktu 8 do punktu 1 biegnie wzdłuż granicy południowej działek nr: 265, 66, 65, 64, 143, 258, 141, 140, 139, 137, 136, 135 i 134.

Podstrefa Łęczyca

Kompleks Górnicza

Obręb nr 1004011, arkusze map nr 112.142.133; 112.142.134; 112.142.181; 112.142.182;

Opis granic kompleksu rozpoczynamy od opisu granic działki nr ewidencyjny 399/12. Granica działki biegnie z punktu 1 wzdłuż granicy z działką nr ewidencyjny 1323/2 do punktu 2, załamując się w kierunku południowym do punktu 3. Od punktu 3 biegnie w kierunku wschodnim do punktu 4, załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty załamania 5, 6, 7 do punktu 8, położonego na północnym brzegu ulicy Górniczej. Od punktu 8 biegnie południowym brzegiem ulicy Górniczej do punktu 9. W punkcie 9 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty 10 i 11, stanowiące granice działki nr ewidencyjny 324 do punktu 12, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr ewidencyjny 325. Od punktu 12 do punktu 13 granicę stanowi granica działek o numerach ewidencyjnych 325 i 399/12. Od punktu 13 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią prostą do punktu 15. Od punktu 15 biegnie linią łamaną przez punkty 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 wzdłuż granic działek o numerach ewidencyjnych 327, 328, 329, 331, 332/2, 333, 334, 335, 1299 do punktu 25. Od punktu 25 granica biegnie wzdłuż granicy działki numer ewidencyjny 399/12 do punktu 1 , od którego opis rozpoczęto.

Działka o numerze ewidencyjnym 324 wchodząca w skład kompleksu graniczy od strony zachodniej z opisaną powyżej działką 399/12 – granicę stanowi linia łącząca punkty 14 i 15. Od strony wschodniej granicę stanowi linia prosta łącząca punkty 10 i 11 – jest to granica działki 399/12. Od strony północnej granica biegnie od punktu 14 do 11, jest to granica działek o numerach ewidencyjnych 325 i 324. Odcinek granicy od strony południowej biegnie od punktu 15 przez punkty 29, 26, 27, 28, które są narożnikami działki nr ewidencyjny 326/1. W punkcie 28 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie do punktu 10 położonego na granicy działki 399/12.

Kompleks Lotnicza

Obręb nr 1004011, arkusze map nr 112.142.172; 112.142.174; 112.142.183; 112.142.222; 112.142.231

Opis granic rozpoczynamy od punktu 1, którym oznaczono północno-zachodni narożnik granicy działki nr ewidencyjny 21/2. Od punktu 1 granica biegnie wzdłuż drogi oznaczonej nr ewidencyjnym 21/6 do punktu 2. W punkcie 2 załamuje się w kierunku wschodnim, biegnie w linii prostej do punktu 3 położonego na granicy działki nr ewidencyjny 36/5. W punkcie 3 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 36/5 do punktu 4.

W punkcie 5 granica zmienia kierunek na południowy i biegnie granicą działek 36/4 i 36/5 przez punkt nr 6 do punktu 7 położonego na granicy obrębu Łęczyca i Borki.

W punkcie 7 granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy obrębów Łęczyca i Borki do punktu 8. W punkcie 8 granica kieruje się na północ wzdłuż wschodniego brzegu rowu nr ewidencyjny 28/2, przecinając go w punktach załamania rowu 9 i 10. Od punktu 10 granica biegnie w kierunku północnym, wschodnim brzegiem drogi o numerze ewidencyjnym 26/3 do punktu 1, od którego opis rozpoczęto.

Podstrefa Kutno

Obszar ODLEWNICZA

Obszar ewidencyjny: Sklęczki (3)

Arkusze mapy zasadniczej: 102.432.221

Arkusze mapy ewidencyjnej: 2.

Obszar ODLEWNICZA jest położony we wschodniej części miasta, w odległości ok. 2 kilometrów na zachód od obszarów: SKLĘCZKOWSKA, STALOWA l, STALOWA II, u zbiegu ulic Odlewniczej i południowej nitki ulicy Sklęczkowskiej stanowiącej dojazd do zakładów przemysłowych przy niej zlokalizowanych. Składa się z działek ewidencyjnych o numerach: 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 305/27, 305/28, 305/29, 305/30, 308/1, 304/1 o łącznej powierzchni 4,2447 ha. Działki są niezabudowane. Punkty załamania granic są ponumerowane kolejno od nr 1 do nr 8.

Szczegółowy opis granic obszaru rozpoczyna się w punkcie nr 1 będącym północnym narożnikiem obszaru, leżącym u zbiegu ulicy Odlewniczej i południowej nitki ulicy Sklęczkowskiej. Od tego punktu granica biegnie na południowy wschód wzdłuż południowo-zachodniej granicy ulicy Odlewniczej do punktu nr 2, tu skręca na południowy zachód i biegnie linią łamaną przez punkty nr 3 i 4 do punktu nr 5 położonego na północnej granicy bocznicy kolejowej. Tu skręca na północny wschód i biegnie łukiem wzdłuż północnej granicy bocznicy kolejowej do punktu nr 6. Od punktu nr 6 biegnie linią łamaną w kierunku północnym wzdłuż granicy z działkami: 301, 305/25, 305/26 do punktu nr 1, w którym opis granic rozpoczęto.

Obszar SKLĘCZKOWSKA

Obszar ewidencyjny: Sklęczki (3)

Arkusze mapy zasadniczej: 102.432.184,102.432.213, 102.432.232

Arkusze mapy ewidencyjnej: 6.

Obszar SKLĘCZKOWSKA jest położony we wschodniej części miasta, bezpośrednio przy ulicy Sklęczkowskiej, która stanowi drogę krajową nr 2. Punkty załamania granic obszaru są oznaczone kolejnymi numerami od 1 do 10.

Szczegółowy opis granic obszaru rozpoczyna się od punktu nr 1 będącego północno-zachodnim narożnikiem obszaru, położonym na granicy między działkami 111, 112 oraz 66 (ulica Sklęczkowska). Począwszy od tego punktu granica biegnie w kierunku wschodnim południową granicą działki 66 (ul. Sklęczkowska) do punktu nr 2, tam skręca na południe i przez punkt nr 3 biegnie do punktu nr 4 wzdłuż zachodniego brzegu projektowanej ulicy, równolegle do istniejącej drogi gruntowej – ulicy bez nazwy. W punkcie nr 4 skręca na południowy zachód i biegnie do punktu nr 7 przez punkty nr 5 i 6 równolegle do istniejącego gazociągu, w odległości 25 m od jego osi. W punkcie nr 7 granica obszaru skręca na zachód do punktu nr 8 położonego na granicy działek 111 i 112. Następnie przez punkty nr 9 i 10 biegnie wzdłuż miedzy, stanowiącej granicę z działką 111 do punktu nr 1, w którym opis granic rozpoczęto.

Obszar STALOWA l

Obszar ewidencyjny: Sklęczki (3)

Arkusze mapy zasadniczej: 102.432.232, 102.432.233, 102.432.234

Arkusze mapy ewidencyjnej: 6,10.

Obszar Stalowa składa się z dwóch części położonych po północnej i południowej stronie ulicy Stalowej. Na części obszaru na północ od ulicy Stalowej znajduje się kilka niezamieszkałych, będących w trakcie prac rozbiórkowych budynków, część na południe od ulicy Stalowej jest niezabudowana.

Punkty załamań granic części położonej na północ od ulicy Stalowej są ponumerowane od 1 do 6, części położonej na południe od ulicy Stalowej – od 7 do 11.

Szczegółowy opis granic rozpoczynamy od punktu nr 1 będącego południowo-zachodnim narożnikiem obszaru, leżącego na południowej granicy działki 162 – ul. Stalowa. Począwszy od tego punktu granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 3 przez punkt nr 2 wzdłuż wschodniej granicy projektowanej ulicy, równolegle do wschodniej granicy istniejącej drogi gruntowej – ulicy bez nazwy.

W punkcie nr 3 skręca na południowy wschód i biegnie linią prostą do punktu nr 4, tam skręca na południowy zachód i wzdłuż miedzy będącej granicą z działkami 125/1 i 125/2 biegnie do punktu nr 5 leżącego na północnej granicy ulicy Stalowej, następnie skręca na zachód i biegnie północną granicą działki ulicy Stalowej przez punkt nr 6 do punktu nr 1, w którym opis granic rozpoczęto.

Opis granic drugiej części obszaru rozpoczynamy w punkcie nr 7 będącym północno-zachodnim narożnikiem obszaru, leżącym na południowej granicy działki 162 – ul. Stalowa. Od tego punktu granica biegnie w kierunku wschodnim południową granicą działki nr 162 – ul. Stalowa, załamując się w punkcie nr 8 do punktu nr 9, tam skręca na południowy zachód i biegnie miedzą stanowiącą granicę z działką 190/1 linią prostą do punktu nr 10, tu skręca na północny zachód i biegnie do punktu nr 11 równolegle do istniejącego gazociągu, w odległości około 25 m od jego osi. W punkcie nr 11 skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy projektowanej ulicy, równolegle do istniejącej drogi gruntowej – ulica bez nazwy do punktu nr 7, w którym opis granic rozpoczęto.

Obszar STALOWA II

Obszar ewidencyjny: Sklęczki (3)

Arkusze mapy zasadniczej: 102.432.231, 102.432.233

Arkusze mapy ewidencyjnej: 10.

Punkty załamania granic obszaru są kolejno ponumerowane od nr 1 do nr 20.

Szczegółowy opis granic obszaru rozpoczynamy w punkcie nr 1 będącym północno-zachodnim narożnikiem obszaru, leżącego na granicy z działką 295/6 na południowej granicy działki 162 – ul. Stalowa. Od tego punktu granica obszaru biegnie wzdłuż południowej granicy działki ulicy Stalowej do punktu nr 2, tu skręca na południowy wschód i biegnie linią łamaną przez punkty nr 3, 4, 5 do punktu nr 7 równolegle do istniejącego gazociągu w odległości 25 m od jego osi. W punkcie nr 5 leżącym na zachodniej granicy drogi gruntowej – ulica bez nazwy granica skręca na południe i biegnie wzdłuż niej przez punkty 6, 7, 8 do punktu nr 9. Tu skręca na zachód i biegnie linią łamaną przez punkty nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 do punktu nr 17 środkiem rowu szerokości 4m. W punkcie nr 17 skręca na północ i linią łamaną przez punkty nr 18, 19, 20 biegnie miedzą stanowiącą granicę z działką 295/6 do punktu nr 1, w którym opis granic rozpoczęto.

Podstrefa Rawa Mazowiecka

– Działka nr 308/7 położona w Obrębie nr 4 miasta Rawa Mazowiecka, niezabudowana o powierzchni 15,6414 ha będąca własnością Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, stanowiąca część działki nr 308/3 mająca urządzoną księgę wieczystą nr 31859.

Położona jest we wschodniej części miasta przy trasie szybkiego ruchu Warszawa–Katowice.

Granica ww. działki rozpoczyna się od strony północno-zachodniej od punktu nr 3177 i biegnie w kierunku południowo-zachodnim poprzez punkty nr 6212, 6209, 6208, 6206; na tym odcinku o długości około 217 m działka graniczy z projektowaną drogą powiatową łączącą ulicę Białą z ulicą Krakowską, następnie załamuje się w kierunku południowym i na odcinku około 207 m graniczy z działką nr 308/8 przeznaczoną na targowicę miejską; jest to odcinek od punktu nr 6206 do punktu nr 6201.

W punkcie nr 6201 granica załamuje się w kierunku wschodnim na długości 41 m do punktu nr 6202, tu ponownie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim poprzez punkty nr 6203 , 6204 , a następnie do punktu nr 2810. Na odcinku 229 m działka graniczy z działką nr 308/9 zabudowaną o innym przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego. W punkcie 2810 granica działki załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie na odcinku ok. 600 m zachodnią krawędzią trasy szybkiego ruchu Warszawa – Katowice poprzez punkty nr 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801, 2800, 2799, 2798, 2797, 2796. Od punktu nr 2796 granica działki nr 308/7 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowym brzegiem rzeki Rylki na odcinku 462 m poprzez punkty nr 3215, 3214, 3213, 3212, 3211, 3210, 3209, 3208, 3207, 3206, 3205, 3204, 3203, 3202, 3201, 3200, 3199, 3198, 3197, 3196, 3195, 3194, 3193, 3192, 3191, 3190, 3189, 3188, 3187, 3186, 3185, 3184, 3183, 3182, 3181, 3180, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176 i do punktu nr 3177, od którego rozpoczęto opis granic.

– Kompleks działek niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów obr. 1 miasta Rawa Mazowiecka numerami: 362/1, 363/1, 364, 365, 366, 367/1 i 368/1 o powierzchni ogólnej 7,3648 ha, stanowiących własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka, na które urządzona jest księga wieczysta nr KW.11286, położone w północnej części miasta w rejonie ul. Skierniewickiej.

Granica ww. kompleksu działek rozpoczyna się od strony zachodniej od punktu nr 124 i biegnie w kierunku północno-wschodnim poprzez punkty nr 125, 126, 127, 128 i 129, gdzie lekko się załamuje, następnie biegnie w linii prostej do punktu nr 130. Na tym odcinku o długości około 160 m kompleks graniczy z gruntami rolnymi wsi Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka.

Następnie od ww. punktu nr 130 granica się załamuje i biegnie w kierunku wschodnim poprzez punkty nr 1640, 1639, 1638, 1623, 1626, 1632, 1633 i 1669, gdzie lekko się załamuje i biegnie w linii prostej do punktu nr 2589. Opisana linia graniczna o długości około 460 m stanowi północną granicę kompleksu z działką nr 361/1, stanowiącą własność Miasta, przeznaczoną w planie zagospodarowania również na cele inwestycyjne.

W punkcie nr 2589 rozpoczyna się wschodnia granica kompleksu z drogą dojazdową do terenów inwestycyjnych usytuowanych w tym rejonie miasta, w tym przedmiotowego kompleksu działek, położoną w sąsiedztwie kolejki wąskotorowej. Od tego punktu granica biegnie na długości około 140 m w kierunku południowym poprzez punkty nr 2590, 2591, 2592 do punktu nr 2593, gdzie się załamuje w kierunku zachodnim i biegnie poprzez punkty nr 1664, 1661, 1654, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718 i 1719 do punktu nr 124, od którego rozpoczęto opis granic. Na ww. odcinku linii granicznej, stanowiącej południową granicę kompleksu o długości około 500 m, ww. kompleks działek graniczy z działką nr 369 o tym samym przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego.

Podstrefa Radomsko

Kompleks l

Kompleks położony jest przy trasie Warszawa– Katowice droga krajowa nr 1 (kierunek Katowice) – obręb geodezyjny numer 35 w Radomsku. Obiekt znajduje się na kartach mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 oznaczonych godłami: 132.433.242, 132.433.241, 132.433.243, 142.211.041 oraz na arkuszach 1, 2, 3 mapy ewidencji gruntów miasta Radomska.

Od północy granica biegnie wzdłuż drogi polnej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1 i 302 w kierunku południowym, łącząc następujące kolejne punkty graniczne: 492, 5490, 5488, 5486, 5484, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 58, 59, 60, 61, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 138, 139, 178, 179, 270, 271, 272, 329, 330, 405, 456, 481, 482, 534, 588, 639, 343, 690, 777, 825, 872, 917, 963, 962,1024,1067, 4a. W punkcie 4a granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż drogi polnej do punktu 5a. Granica biegnie rolą i nie posiada elementów charakterystycznych. Graniczna droga oznaczona jest w ewidencji gruntów numerem 125 obręb geodezyjny numer 35. Następnie granica w punkcie 5a zmienia kierunek na północny i biegnąc wzdłuż drogi krajowej nr 1 kieruje się do punktu 1 a. Tu załamuje się nieznacznie w kierunku zachodnim i biegnie do punktu 2a przez punkty 14a i 15a. W punkcie 2a granica kieruje się na północ i biegnie do punktu 3a. Stąd linią prostą zmierza do punktu 10a i łącząc punkty 100, 11a biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 1 do punktu 13a, gdzie załamuje się do punktu 492, od którego rozpoczęto opis. Granice nie są urządzone i nie posiadają trwałych elementów mogących posłużyć do ich opisania. Ww. punkty są punktami granicznymi operatu ewidencji gruntów.

Kompleks II

Kompleks położony jest przy trasie Warszawa – Katowice droga krajowa nr 1 (kierunek Warszawa) – obręb geodezyjny nr 36 w Radomsku, działka numer 1 o powierzchni 8,8267ha. Obiekt znajduje się na kartach mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 oznaczonych godłami 132.433.242, 132.433.243, 142.211.041.

Od północy granica biegnie wzdłuż drogi polnej łącząc kolejno następujące punkty graniczne: 500, 501, 502, 503, 7436. Następnie granica zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu numer 7427. Od punktu 7427 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu oznaczonego w danych geodezyjnych numerem 534. Następnie załamuje się i biegnie wzdłuż drogi krajowej numer 1 do punktu numer 500, łącząc kolejno następujące punkty: 7224, 3080, 7223, 3081, 7222, 1934, 7221, 1933, 1932, 1930, 7220, 1909, 7219, 1928, 1927 i 1926.

Ww. punkty są punktami granicznymi ewidencji gruntów. Granice nie są trwale urządzone.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 16 października 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »