| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

z dnia 21 września 2001 r.

w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych.

Na podstawie art. 35 ust. 5a ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego, zwanej dalej „oceną”, dokonuje się w stosunku do dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych, zwanych dalej „pracownikami”, zatrudnionych na stanowiskach:

1) asystentów, adiunktów, bibliotekarzy dyplomowanych, dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej – po upływie kolejnych 3 lat zatrudnienia,

2) docentów i profesorów – po upływie kolejnych 5 lat zatrudnienia.

2. Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej zawiesza bieg terminów określonych w ust. 1 na czas trwania:

1) urlopu macierzyńskiego i wychowawczego,

2) czynnej służby wojskowej,

3) urlopu dla poratowania zdrowia,

4) urlopu udzielonego na podstawie art. 74 i 1741 Kodeksu pracy,

5) wyjazdu służbowego za granicę w celach naukowych lub zawodowych na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

§ 2.
1. Rada naukowa jednostki badawczo-rozwojowej wyznacza zespół oceniający, zwany dalej „zespołem”.

2. W skład zespołu wchodzi co najmniej 3 członków rady naukowej wyłonionych w głosowaniu tajnym oraz bezpośredni zwierzchnik służbowy pracownika.

3. Zespół obraduje na posiedzeniach.

4. Pracami zespołu kieruje przewodniczący wyznaczony przez przewodniczącego rady naukowej.

5. Z posiedzenia zespołu jest sporządzany protokół, który podpisują członkowie zespołu obecni na posiedzeniu.

6. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.

§ 3.
1. Zespół dokonuje oceny pracownika, uwzględniając w szczególności następujące kryteria:

1) szczególnie wartościowe elementy w dorobku naukowym i technicznym,

2) jakość i efektywność prowadzonej działalności naukowej i rozwojowej zmierzającej do realizacji celów i zadań jednostki badawczo-rozwojowej,

3) umiejętność pracy w zespole naukowo-badawczym lub umiejętność kierowania takim zespołem,

4) zdolność analityczną i kreatywność.

2. Rada naukowa może ustalić dodatkowe kryteria oceny pracowników, przedstawiając te kryteria w sposób zwyczajowo przyjęty w jednostce badawczo-rozwojowej, w terminie 30 dni przed przystąpieniem zespołu do oceny pracowników, biorąc pod uwagę:

1) zaangażowanie zawodowe pracownika, uczestnictwo w działaniach mających na celu rozwój jednostki badawczo-rozwojowej oraz udział w inicjowaniu tych działań,

2) aktywność pracownika w jego doskonaleniu zawodowym, w tym w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

§ 4.
1. Zespół sporządza „Kartę oceny pracownika”, zawierającą w szczególności:

1) imię, nazwisko i rok urodzenia pracownika,

2) tytuł naukowy i stopień naukowy pracownika,

3) komórkę organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, stanowisko i wykonywaną specjalność,

4) rok podjęcia zatrudnienia w jednostce badawczo-rozwojowej,

5) okres objęty oceną,

6) skład zespołu,

7) ocenę, o której mowa w § 3,

8) uwagi ocenianego pracownika,

9) stanowisko rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej.

2. Wzór karty, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 5.
1. Zespół przedstawia ocenę pracownikowi, który przyjęcie jej do wiadomości potwierdza własnoręcznym podpisem.

2. Pracownikowi, który nie zgadza się z oceną, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo złożenia pisemnego wniosku do przewodniczącego rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej o ponowne ustalenie oceny i wyznaczenie recenzentów jego dorobku naukowego i technicznego, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu oceny.

3. Przewodniczący rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez zespół w terminie 14 dni od dnia złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w ust. 2.

4. Ponowną ocenę, uwzględniającą opinię recenzentów, o których mowa w ust. 2, zespół przedstawia pracownikowi w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania zespołowi sprawy do ponownego rozpatrzenia.

§ 6.
1. Zespół przedstawia ocenę radzie naukowej jednostki badawczo-rozwojowej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli w terminie przewidzianym w § 5 ust. 2 pracownik złoży wniosek o ponowne ustalenie oceny i wyznaczenie recenzentów jego dorobku naukowego i technicznego, zespół przedstawia radzie naukowej jednostki badawczo-rozwojowej ponowną ocenę.

3. Rada naukowa zajmuje stanowisko w sprawie oceny, o której mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od jej przedstawienia.

§ 7.
Kartę oceny pracownika włącza się do jego akt osobowych.
§ 8.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do okresowych ocen dorobku badawczego i technicznego pracowników badawczo-technicznych, o których mowa w art. 44 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, z tym że oceny ich dorobku badawczego i technicznego dokonuje się po upływie kolejnych 3 lat zatrudnienia.
§ 9.
Traci moc zarządzenie Ministra–Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 24 sierpnia 1989 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania okresowych ocen dorobku naukowego, badawczego i technicznego pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych jednostek badawczo-rozwojowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 252).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Nauki: A. Wiszniewski

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki
z dnia 21 września 2001 r. (poz. 1212)

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »