| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI

z dnia 18 września 2001 r.

w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych

Na podstawie art. 6 i art. 13 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 248 i Nr 76, poz. 811) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Określa się:

1) wykaz organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) wykaz roślin, produktów roślinnych i przedmiotów oraz organizmów szkodliwych, których wprowadzanie na polski obszar celny jest zabronione, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) inne wymagania fitosanitarne dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na polski obszar celny, z zaznaczeniem wymagań, które powinny być potwierdzone w świadectwie fitosanitarnym, zawarte w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

4) wykaz roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne przy wprowadzaniu na polski obszar celny, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

5) wzory świadectw fitosanitarnych, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Świadectwa fitosanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 5, wystawiane są nie wcześniej niż na 14 dni przed terminem wywozu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z kraju ich pochodzenia.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A Balazs

Załącznik 1. [WYKAZ ORGANIZMÓW SZKODLIWYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZWALCZANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2001 r. (poz. 1221)

Załącznik nr 1

WYKAZ ORGANIZMÓW SZKODLIWYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZWALCZANIA

DZIAŁ A.

Organizmy szkodliwe roślin, produktów roślinnych i przedmiotów

 

I Czynniki chorobotwórcze

nazwa polska choroby

1. Grzyby

 

Apiosporina morbosa

– czarna guzowatość śliw

Atropellis spp.

– zgorzel kory sosny

Botryosphaeria laricim

– zamieranie pędów modrzewia

Ceratocystis fagacearum

– zamieranie dębu

Ceratocystis fimbriata f. sp. platani

– rak platana

Chrysomyxa arctostaphyli

– rdza miotlasta świerka

Cochliobolus carbonum

– helmintosporioza kukurydzy

Cronartium spp. (pozaeuropejskie)

– rdze roślin iglastych

Cryphonectria parasitica

– zgorzel kasztana

Didymella ligulicola

– askochytoza złocienia

Endocronartium spp. (pozaeuropejskie)

– rdze roślin iglastych

Gymnosporangium spp. (pozaeuropejskie)

– rdze jałowca

Hypoxylon mammatum

– zgorzel kory topoli

Inonotus weirii

– żółta pierścieniowa zgnilizna drewna

 

drzew iglastych

Melampsora farlowii

– rdza igieł choiny

Melampsora medusae

– rdza drzew iglastych i topoli

Monilinia fructicola

– brązowa zgnilizna owoców

Mycosphaerella dearnessii

– brunatna plamistość igieł sosny

Mycosphaerella gibsonii

– zgorzel igieł sosny

Mycosphaerella laricis-leptolepidis

– opadanie igieł modrzewia japońskiego

Mycosphaerella linicola

– pasmo lnu

Mycosphaerella populorum

– septorioza zgorzelowa topoli

Ophiostoma ulmi

– holenderska choroba wiązu

Phialophora cinerescens

– fialoforoza goździka

Phoma andina

– czarna zaraza ziemniaka

Phyllosticta solitaria

– plamistość jabłoni

Phytophthora cinnamomi

– fytoftoroza drzew i krzewów

Phytophthora fragariae var. fragariae

– czerwona zgnilizna korzeni truskawki

Phytophthora fragariae var. rubi

– zgnilizna korzeni maliny

Puccinia horiana

– biała rdza złocienia

Puccinia pittieriana

– rdza ziemniaka

 

Septoria lycopersici var. malagutii

septorioza liści ziemniaka

Sphaeropsis sapinea

– zamieranie wierzchołków pędów sosny

Stenocarpella macrospora

– sucha zgnilizna kolb kukurydzy

Stenocarpella maydis

– sucha zgnilizna kolb kukurydzy

Synchytrium endobioticum

– rak ziemniaka

Thecaphora solani

– głownia ziemniaka

Tilletia controversa

– śnieć karłowa pszenicy

Tilletia indica

– śnieć indyjska pszenicy

2. Wiroidy

 

Chrysanthemum stunt viroid

– karłowatość złocienia

Peach latent mosaic viroid

– ukryta mozaika brzoskwini

Potato spindle tuber viroid

– wrzecionowatość bulw ziemniaka

3. Wirusy

 

Barley stripe mosaic virus

– paskowana mozaika jęczmienia

Beet necrotic yellow vein virus

– rizomania

Cherry necrotic rusty mottie disease

– rdzawa nekrotyczna pstrość czereśni

Cherry rasp leaf virus

– szorstkość liści czereśni

Plum pox virus

– ospowatość śliwy (szarka)

Potato viruses (pozaeuropejskie)

– wirozy ziemniaka

Raspberry leaf curl virus

– kędzierzawka maliny

Tomato ringspot virus

– pierścieniowa plamistość pomidora

Tomato spotted wilt virus

– brązowa plamistość pomidora

Tomato yellow leaf curl virus

– żółta kędzierzawość liści pomidora

4. Fitoplazmy

 

Apple proliferation phytoplasma

– proliferacja jabłoni

Apricot chlorotic leafroll phytoplasma

– chlorotyczny liściozwój moreli

Elm phloem necrosis phytoplasma

– nekroza łyka wiązu

Peach rosette phytoplasma

– rozetowatość brzoskwini

Peach X disease phytoplasma

– choroba X brzoskwini

Peach yellows phytoplasma

– żółtaczka brzoskwini

Pear decline phytoplasma

– zamieranie gruszy

Potato stolbur phytoplasma

– stołbur

5. Bakterie

 

Burkholderia caryophylli

– bakteryjne pękanie łodyg goździka

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus

– bakteryjne więdnięcie lucerny

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis

 – rak bakteryjny pomidora

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

– bakterioza pierścieniowa ziemniaka

Curtobacterium flaccumfaciens pv.flaccumfiiciens

– bakteryjne więdnięcie fasoli

Erwinia amylovora

– zaraza ogniowa

Erwinia chrysanthemi pv. chrysanthemi

– bakteryjne więdnięcie złocienia

Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola

– bakteryjne więdnięcie goździka

Pantoea stewartii ssp. stewartii

– bakteryjne więdnięcie kukurydzy

Pseudomonas syringae pv. persicae

– rak bakteryjny brzoskwini

 

Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum

śluzak

Xanthomonas arboricola pv. pruni

– bakteryjna plamistość drzew pestkowych

Xanthomonas fragariae

– bakteryjna kanciasta plamistość liści

 

truskawki

Xanthomonas hyacinthi

– żółta bakterioza hiacynta

Xanthomonas populi

– rak bakteryjny topoli

II. Zwierzęta – szkodniki

nazwa polska szkodnika

1. Owady

 

Acrobasis pirivorella

– omacnica gruszowa

Amauromyza maculosa

– miniarka złocieniówka

Anarsia lineatella

– skośnik brzoskwiniaczek

Anthonomus bisignifer

– kwieciak truskawkowiec

Bemisia tabaci

– mączlik ostroskrzydły

Cacoecimorpha pronubana

– zwójka goździkóweczka

Cadra cautella

– mklik daktylowiec

Ceratitis capitata

– owocanka południówka

Conotrachelus nenuphar

– ryjkowiec śliwowy

Cydia inopinata

– owocówka mandżurska

Cydia molesta

– owocówka południóweczka

Cydia prunivora

– owocówka śliwożerka

Dendrolimus sibiricus

– barczatka syberyjska

Diabrotica virgifera

– zachodnia kukurydziana stonka

 

korzeniowa

Epichoristodes acerbella

– zwójka afrykaneczka

Epitrix tuberis

– pchełka ziemniaczana

Frankliniella occidentalis

– wciornastek zachodni

Helicoverpa armigera

– słonecznica orężówka

Helicoverpa zea

– słonecznica amerykańska

Hyphantria cunea

– oprzędnica jesienna

Liriomyza huidobrensis

– miniarka szklarniówka

Liriomyza satłvae

– miniarka warzywna

Liriomyza trifoln

– miniarka ciepłolubka

Megastigmus spp. (pozaeuropejskie)

– znamionki

Monochamus spp. (pozaeuropejskie)

– żerdzianki

Opogona sacchari

– mól bananowy

Pissodes spp. (pozaeuropejskie)

– smoliki

Phthorimaea operculella

– skośnik ziemniaczak

Popilliajaponica

– popilia japońska

Quadraspidiotus pemiciosus

– tarcznik niszczyciel

Rhizopertha dominica

– kapturnik zbożowiec

Scołytidae (pozaeuropejskie)

– kornikowate

Sitophilus oryzae

– wołek ryżowy

Sitophilus zeamays

– wołek kukurydzowy

Sitotroga cerealella

– skośnik zbożowiaczek

Spodoptera spp.

– sówki

Tephritidae (pozaeuropejskie)

– nasionnicowate

Thripspaimi

– wciornastek palmowy

 

Tribolium spp.

– trójszyki

Trogoderma granarium

– skórek zbożowy

2. Roztocza

 

Aculops fuchsiae

– przebarwiacz fuksjowy

Steneotarsonemus laticeps

– roztocz narcyzowiec

3. Nicienie

 

Bursaphelenchus xylophilus

– węgorek sosnowiec

Globodera pallida

– mątwik agresywny

Globodera rostochiensis

– mątwik ziemniaczany

Meloidogyne chitwoodi

– guzak amerykański

Meloidogyne fallax

– guzak holenderski

Nacobbus aberrans

– wyroślak perełkowy

Radopholus similis sensu lato

– korzeniak bananowy

Xiphinema americanum sensu lato

 

(populacje pozaeuropejskie)

– sztylak amerykański

III. Rośliny – chwasty

nazwa polska chwastu

Acroptilon repens

– chaber rozłogowy

Ambrosia spp.

– ambrozje

Cenchrus tribuloides

– cenchrus kotwiczny

Iva spp.

– iwy

IV. Rośliny pasożytnicze

nazwa polska pasożyta

Arceuthobium spp. (pozaeuropejskie)

– jemioły karłowe

Cuscuta spp.

– kanianki

Orobanche spp.

– zarazy

 

DZIAŁ B.

Organizmy szkodliwe w razie stwierdzenia ich występowania na wyszczególnionych roślinach

 

I. Czynniki chorobotwórcze

Rośliny

1. Wirusy

 

Wirus mozaiki jabłoni (Apple mosaic virus)

Rośliny maliny, jeżyny i malinojeżyny (Rubus L.), przeznaczone do sadzenia

Wirus liściozwoju czereśni (Cherry leaf roll

Rośliny maliny, jeżyny i malinojeżyny (Rubus L.), przeznaczone do sadzenia

virus)

Wirus pierścieniowej plamistości maliny

Rośliny poziomki i truskawki (Fragaria L.), maliny, jeżyny i malinojeżyny (Rubus L.), przeznaczone do sadzenia, oprócz nasion

(Raspberry ringspot virus)

Wirus czarnej pierścieniowej plamistości

Rośliny poziomki i truskawki (Fragaria L.), maliny, jeżyny i malinojeżyny (Rubus L.), przeznaczone do sadzenia, oprócz nasion

pomidora (Tomato blackring virus)

2. Grzyby

 

Gangrena ziemniaka

Bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum) L., przeznaczone do sadzenia

(Phoma exigua var. Foveata)

II. Zwierzęta – szkodniki

1. Nicienie

 

Odymek pszenicznik (Anguina tritici)

Nasiona pszenicy (Triticum L.), przeznaczone do siewu

Węgorek truskawkowiec (Aphelenchoides

Rośliny poziomki i truskawki (Fragaria L.), przeznaczone do sadzenia, oraz sadzonki roślin ozdobnych

fragariae)

Węgorek chryzantemowiec (Aphelenchoides

Rośliny poziomki i truskawki (Fragaria L.), przeznaczone do sadzenia, oraz sadzonki roślin ozdobnych

rifzemabosi)

Niszczyk ziemniaczak (Ditylenchus

Cebule i bulwocebule krokusa (Crocus L.), miniaturowych odmian i krzyżówek mieczyka (Gladiolus Toum. ex L.), hiacynta (Hyacinthus L.), kosaćca (Iris L.), Tigridia Juss. i tulipana (Tulipa L.), a także bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum L.), przeznaczone do sadzenia

destructor)

 

Niszczyk zjadliwy (Ditylenchus dipsaci)

Nasiona i cebule szalotki (Allium ascalonicum L.), cebuli zwyczajnej (Allium cepa L.) i szczypiorku (Allium schoenoprasum L.) przeznaczone do sadzenia, główki czosnku pospolitego (Allium sativum L.) przeznaczone do sadzenia, rośliny pora (Allium parrum L.) przeznaczone do sadzenia, cebule i bulwocebule Camassia Lindl., śnieżnika (Chionodoxa Boiss.), krokusa (Crocus flavus Weston odm. „Golden Yellow”), śnieżyczki przebiśnieg (Galanthus L.), galtoni białawej (Galtonia candicans (Baker) Decne), hiacynta (Hyacinthus L.), Ismene Herbert, szafirka (Muscari Miller), narcyza (Narcissus L.), śniedka (Ornithogalum L.), puschini (Puschkinia Adams), cebulica (Scilla L.) i tulipanu (Tulipa L.) przeznaczone do sadzenia, a także nasiona lucerny siewnej (Medicago sativa L.), koniczyny (Trifolium spp.), bobu (Vicia faba L.) przeznaczone do siewu

 

Załącznik 2. [WYKAZ ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I PRZEDMIOTÓW ORAZ ORGANIZMÓW SZKODLIWYCH, KTÓRYCH WPROWADZANIE NA POLSKI OBSZAR CELNY JEST ZABRONIONE]

Załącznik nr 2

WYKAZ ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I PRZEDMIOTÓW ORAZ ORGANIZMÓW SZKODLIWYCH, KTÓRYCH WPROWADZANIE NA POLSKI OBSZAR CELNY JEST ZABRONIONE

l. Rośliny, produkty roślinne i przedmioty

Lp.

Kod PCN

Nazwa rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu

Pochodzenie

1

2

3

4

1.

ex. 0601

Rośliny rodzaju Solarium L. wytwarzające stolony lub bulwy oraz ich mieszańce

Kraje pozaeuropejskie

ex. 0602

0701 10 00 0

2.

ex. 0602

Rośliny: jodła (Abies Mill.), cedr (Cedrus Trew), cyprysik (Chamaecyparis Spach), jałowiec (Juniperus L.), modrzew (Larix Mill.), świerk (Picea A. Dietr.), sosna (Pinus L.), daglezja (Pseudotsuga Carr.) i choina (Tsuga Carr.), oprócz nasion

Kraje pozaeuropejskie oraz Portugalia

ex. 0604

ex. 1211 90

3.

ex.0602

Rośliny kasztana (Castanea Mill.) i dębu (Quercus L.), oprócz owoców i nasion

Kraje Ameryki Północnej

ex.0604

4.

ex.0602

Rośliny topoli (Populus L.) z liśćmi, oprócz owoców i nasion

Kraje Ameryki Północnej

ex.0604

5.

ex. 1404

Oddzielona kora, oprócz kory dębu korkowego (Quercus suber L.)

Wszystkie kraje

ex. 4401 30

6.

ex.0602

Rośliny brzoskwini zwyczajnej (Prunus persica Batsch, Stokes) przeznaczone do sadzenia

Kraje, w których występuje wiroid ukrytej mozaiki brzoskwini (Peach latent mosaic viroid)

7.

 

Następujące produkty roślinne, z wyjątkiem przeznaczonych do wykorzystania w celach przemysłowych jako surowce wtórne:

Wszystkie kraje

a.

ex. 1213 00 00 0

słoma i plewy zbóż, niepreparowane nawet siekane, mielone, prasowane

b.

ex.2302

niegranulowane inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych

c.

ex.2308 90

niegranulowane odpady, pozostałości i produkty uboczne, używane do karmienia zwierząt, m.in. kolby kukurydzy po usunięciu ziarna, łodygi, liście kukurydzy, liście buraka i marchwi, łupiny warzyw (strąki fasoli, grochu itd.), odpadki owoców, otręby otrzymane jako produkt uboczny z kruszonych nasion gorczycy, pozostałości po wytwarzaniu namiastek kawy (lub ich ekstraktów) z ziarna zboża lub innych materiałów roślinnych

d.

ex.2401 30 00 0

odpady tytoniowe

e.

ex.4401 30

trociny, odpady i ścinki drewniane, nieaglomerowane w polana, brykiety lub podobne formy

f.

ex.5301 30

pakuły i odpady lnu

 

g.

ex.5302 90 00 0

pakuły i odpady konopne

8.

 

Rośliny w stanie zepsucia

Wszystkie kraje

9.

ex.3101 00000

Kompost i nawóz naturalny w stanie surowym

Wszystkie kraje

10.

ex.2530 90 95 0

Gleba i podłoże organiczne, inne niż torf

Wszystkie kraje

 

II. Organizmy szkodliwe podlegające obowiązkowi zwalczania
według załącznika nr 1 do rozporządzenia

Załącznik 3. [INNE WYMAGANIA FITOSANITARNE DLA ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I PRZEDMIOTÓW WPROWADZANYCH NA POLSKI OBSZAR CELNY]

Załącznik nr 3

INNE WYMAGANIA FITOSANITARNE DLA ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I PRZEDMIOTÓW WPROWADZANYCH NA POLSKI OBSZAR CELNY

Dział I. Rośliny

Lp.

Roślina

Wymagania fitosanitarne

1

2

3

1. Rośliny ogólnie

1. 1.

Rośliny pochodzące z gruntu, posadzone lub przeznaczone do sadzenia, ze wszystkich krajów

DD* – Rośliny pochodzą z gruntu:

1) który jest wolny od bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus), śluzaka (Ralstonia solanacearum) i raka ziemniaka (Synchytrium endobioticum) oraz

2) z którego pobrano urzędowo próby i próby te okazały się wolne od cyst mątwika agresywnego (Globodera pallida) i mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) z żywą zawartością.

1. 2.

Rośliny zielne przeznaczone do sadzenia, z krajów, w których występuje wciornastek palmowy (Thrips palmi)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1, jeśli ma to zastosowanie

DD – Rośliny:

1) pochodzą z uprawy wolnej od wciornastka palmowego (Thrips palmi) lub

2) były poddane zabiegom przy użyciu środków owadobójczych, zgodnie z zaleceniami EPPO.

 

1

2

3

2. Rośliny użytkowe rolnicze i ogrodnicze, przeznaczone do zasadzenia

2. 1.

Bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum)

2. 1. 1.

z krajów europejskich

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

1) DD – Bulwy pochodzą z obszaru, który jest wolny od bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus), śluzaka (Ralstonia solanacearum),

2) DD – Bulwy pochodzą z obszaru, który jest wolny od raka ziemniaka (Synchytrium endobioticum) oraz, począwszy od rozpoczęcia okresu wegetacji, nie zaobserwowano objawów występowania raka ziemniaka (Synchytrium endobioticum) w miejscu produkcji ani w najbliższym otoczeniu,

3) DD – Bulwy pochodzą:

a) z materiału sadzeniakowego wolnego od pozauropejskich wirusów ziemniaka (Non-European viruses), stołburu (Potato stolbur phytoplasma), wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka (Potato spindle tuber viroid), bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) i śluzaka (Ralstonia solanacearum} oraz

b) z uprawy kontrolowanej podczas ostatniego okresu wegetacyjnego i wolnej od pozaeuropejskich wirusów ziemniaka (Non-European viruses), stołburu (Potato stolbur phytoplasma), wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka (Potato spindle tuber viroid), bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) i śluzaka (Ralstonia solanacearum),

4) DD – Bulwy były badane jedną z metod zalecanych przez EPPO i okazały się wolne od infekcji latentnej bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus), śluzaka (Ralstonia solanacearum) i gangreny ziemniaka (Phoma exigua var.foveata),

5) DD – Bulwy pochodzą:

a) z obszarów uznanych za wolne od guzaka amerykańskiego (Meloidogyne chitwoodi} i guzaka holenderskiego (Meloidogyne fallax) lub

b) z miejsca produkcji, które zostało uznane za wolne od guzaka amerykańskiego (Meloidogyne chitwoodi) i guzaka holenderskiego (Meloidogyne fallax), na podstawie corocznych wizualnych obserwacji roślin żywicielskich, przeprowadzanych w odpowiednich terminach, oraz na podstawie wizualnej oceny powierzchni zewnętrznej bulw, jak i po ich przekrojeniu, przeprowadzonej po zbiorze w miejscu produkcji.

 

1

2

3

2. 2.

Cebule, bulwocebule lub kłącza następujących roślin będących żywicielami niszczyka zjadliwego (Ditylenchus dipsaci), ze wszystkich krajów: szalotka (Allium ascalonicum L.), cebula zwyczajna (Allium cepa L.), szczypiorek (Allium schoenoprasum L.), czosnek pospolity (Allium sativum L.), Camassia Lindl., śnieźnik (Chionodoxa Boiss.), krokus (Crocus flavus Weston odm. „Golden Yellow"), śnieźyczka przebiśnieg (Galanthus L.), galtonia biaława (Galtonia candicans (Baker) Decne), hiacynt (Hyacinthus L.), Ismene Herbert, szafirek (Muscari Miller), narcyz (Narcissus L.), śniadek (Ornithogalum L.), puszkinia (Puschkinia Adams), cebulica (Scilla L.) i tulipan (Tulipa L).

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. oraz 1. 2., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Cebule, bulwocebule lub kłącza pochodzą z uprawy, na której od początku ostatniego okresu wegetacyjnego nie stwierdzono objawów żerowania niszczyka zjadliwego (Ditylenchus dipsaci):

a) cebule, bulwocebule lub kłącza powinny być na 14 dni przed wysyłką pozbawione podłoża, w którym rosły, lub

b) w przypadku gdy cebule, bulwocebule lub kłącza są transportowane w podłożu, powinno ono spełniać wymagania dla podłoża określone w dziale III Lp. 1.

2. 3.

Rośliny pochodzące ze szkarni

2. 3. 1.

ze wszystkich krajów

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 2., jeśli ma to zastosowanie: Rośliny pochodzą z uprawy, na której nie stwierdzono występowania miniarki złocieniówki (Amauromyza maculosa), mączlika ostroskrzydłego (Bemisia tabaci), wciomastka zachodniego (Frankliniella occidentalis), miniarki szklarniówki (Liriomyza huidobrensis), miniarki warzywnej (Liriomyza sativae) lub miniarki ciepłolubki (Liriomyza trifolii), podczas urzędowych kontroli przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w ciągu trzech miesięcy poprzedzających wysyłkę.

2. 3. 2.

z krajów, w których występują sówki (Spodoptera spp.)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 2. 3. 1.:

1) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której nie stwierdzono występowania sówek (Spodoptera spp.) podczas ostatnich trzech miesięcy przed wysyłką, lub

2) DD – Rośliny bezpośrednio przed wysyłką były składowane w temperaturze 1,7°C przez okres co najmniej 10 dni.

2. 3. 3.

z krajów, w których występuje słonecznica orężówka (Helicoverpa armigera) lub słonecznica amerykańska (Helicoverpa zea)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 2. 3. 1. oraz 2. 3. 2., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której nie stwierdzono występowania słonecznicy orężówki (Helicoverpa armigera) lub słonecznicy amerykańskiej (Helicoverpa zea) podczas ostatnich trzech miesięcy przed wysyłką.

2. 4.

Rośliny z rodziny obrazkowatych (Araceae), z krajów, w których występuje korzeniak bananowy (Radopholus similis sensu lato)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. lub 2. 3. oraz 1. 2., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z miejsca uprawy, w którym podczas ostatniego okresu wegetacyjnego w reprezentatywnych próbach podłoża i korzeni nie stwierdzono obecności korzeniaka bananowego (Radopholus similis sensu lato).

 

1

2

3

2. 5.

Rośliny buraka zwyczajnego (Beta vulgaris), ze wszystkich krajów

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. oraz 1. 2., jeśli ma to zastosowanie:

1) DD – Rośliny pochodzą z regionu, w którym nie stwierdzono występowania rizomanii (Beet necrotic yellow vein virus), lub

2) DD – Podczas okresu wegetacyjnego pole było wolne od rizomanii (Beet necrotic yellow vein virus).

2. 6

Rośliny rodzaju cytrusowych (Citrus), z krajów, w których występuje korzeniak bananowy (Radopholus similis sensu lato)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. lub 2. 3. oraz 1. 2.. jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z miejsca uprawy, w którym podczas ostatniego okresu wegetacyjnego w reprezentatywnych próbach podłoża i korzeni nie stwierdzono obecności korzeniaka bananowego (Radopholus similis sensu lato).

2. 7.

Rośliny złocienia (Dendranthema), ze wszystkich krajów

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. lub 2. 3. oraz 1. 2., jeśli ma to zastosowanie:

1)

a) DD – W kraju uprawy nie stwierdzono występowania zwójki goździkóweczki (Cacoecimorpha pronubana) lub zwójki afrykaneczki (Epichoristodes acerbella), lub

b) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której od początku ostatniego pełnego okresu wegetacyjnego nie stwierdzono występowania zwójki goździkóweczki (Cacoecimorpha pronubana) lub zwójki afrykaneczki (Epichoristodes acerbella), lub

c) DD – Rośliny poddano zabiegom przeciwko zwójce goździkóweczce (Cacoecimorpha pronubana) lub zwójce afrykaneczce (Epichoristodes acerbella),

2)

a) DD – Rośliny stanowią nie dalsze niż trzecie rozmnożenie hodowlane uzyskane z materiału, który w urzędowo zatwierdzonych testach okazał się wolny od karłowatości złocienia (Chrysanthemum stunt viroid), lub

b) DD – Rośliny zostały uzyskane bezpośrednio z materiału, którego reprezentatywna próba co najmniej 10% roślin, ale nie mniej niż 30 roślin, podczas urzędowej kontroli przeprowadzonej w czasie kwitnienia okazała się wolna od karłowatości złocienia (Chrysanthemum stunt viroid),

3) DD – Rośliny wywodzą się z materiału matecznego wolnego od bakteryjnego więdnięcia złocienia (Erwinia chrysanthemi pv. chrysanthemi),

4) Nieukorzenione sadzonki pochodzą z roślin matecznych wolnych, w czasie ostatniego okresu wegetacyjnego, od askochytozy złocienia (Didymella ligulicola); sadzonki ukorzenione rosły, w ostatnim okresie wegetacyjnym, w podłożu wolnym od askochytozy złocienia (Didymella ligulicola),

5) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której jak i w bezpośrednim sąsiedztwie, podczas comiesięcznych badań w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających wysyłkę, nie stwierdzono występowania białej rdzy złocienia (Puccinia horiana).

 

1

2

3

2. 8.

Rośliny goździka (Dianthus), ze wszystkich krajów

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. lub 2. 3. oraz 1. 2., jeśli ma to zastosowanie:

1) DD – Rośliny pochodzą z roślin matecznych, które w urzędowo zatwierdzonych testach przeprowadzanych w ciągu ostatnich dwóch pełnych okresów wegetacyjnych okazały się wolne od bakteryjnego więdnięcia złocienia (Erwinia chrysanthemi), fialoforozy goździka (Phialophora cinerescens) i bakteryjnego pękania łodygi goździka (Pseudomonas caryophylli),

2) 

a) DD – W kraju uprawy nie stwierdzono występowania zwójki goździkóweczki (Cacoecimorpha pronubana) lub zwójki afrykaneczki (Epichoristodes acerbella) lub

b) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której od początku ostatniego pełnego okresu wegetacyjnego nie stwierdzono występowania zwójki goździkóweczki (Cacoecimorpha pronubana} lub zwójki afrykaneczki (Epichoristodes acerbella), lub

c) DD – Rośliny poddano zabiegom przeciwko zwójce goździkóweczce (Cacoecimorpha pronubana) lub zwójce afrykaneczce (Epichoristodes acerbella).

2. 9.

Rośliny kumkwatu (Fortunella), z krajów, w których występuje korzeniak bananowy (Radopholus similis sensu lato)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. lub 2. 3. oraz 1. 2., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z miejsca uprawy, w którym podczas ostatniego okresu wegetacyjnego w reprezentatywnych próbach podłoża i korzeni nie stwierdzono obecności korzeniaka bananowego (Radopholus similis sensu lato).

2. 10.

Rośliny truskawki i poziomki (Fragaria)

2. 10. 1.

ze wszystkich krajów

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. lub 2. 3. oraz 1. 2., jeśli ma to zastosowanie:

1) DD – Rośliny pochodzą z pola, na którym nigdy nie stwierdzono występowania czerwonej zgnilizny korzeni truskawek (Phytophthora fragariae var. Fragariae), oraz rośliny te pochodzą w linii prostej z roślin matecznych, które były urzędowo kontrolowane i okazały się wolne od czerwonej zgnilizny korzeni truskawek (Phytophthora fragariae var. Fragariae).

2) DD – Rośliny były, we właściwym czasie w okresie wegetacji, kontrolowane i nie stwierdzono występowania czerwonej zgnilizny korzeni truskawek (Phytophthora fragariae var. Fragariae) lub bakteryjnej kanciastej plamistości liści truskawki (Xanthomonas fragariae).

2. 10. 2.

z krajów, w których występuje bakteryjna kanciasta plamistość liści truskawki (Xanthomonas fragariae)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 2. 10. 1.:

DD – Miejsce uprawy było wolne od bakteryjnej kanciastej plamistości liści truskawki (Xanthomonas fragariae) przez ostatnie pięć sezonów wegetacyjnych.

 

1

2

3

2. 10. 3.

z krajów, w których występuje pierścieniowa plamistość maliny (Raspberry ringspot virus) lub czarna pierścieniowa plamistość pomidora (Tomato blackring virus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 2. 10. 1. oraz 2. 10. 2., jeśli ma to zastosowanie:

DD – W miejscu uprawy, od początku ostatniego okresu wegetacyjnego, nie zaobserwowano objawów choroby powodowanej przez pierścieniową plamistość maliny (Raspberry ringspot virus) lub czarną pierścieniową plamistość pomidora (Tomato blackring virus).

2. 10. 4.

z krajów, w których występuje kwieciak truskawkowiec (Anthonomus bisignifer)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 2. 10. 1. oraz 2. 10. 2. i 2. 10. 3., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z miejsca uprawy wolnego od kwieciaka truskawkowca (Anthonomus bisignifer).

2. 11.

Rośliny fuksji (Fuchsia), z Brazylii i USA

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. lub 2. 3. oraz 1. 2., jeśli ma to zastosowanie:

DD – W miejscu uprawy nie obserwowano objawów przebarwiacza fuksjowego (Aculops fuchsiae).

2. 12.

Rośliny z rodziny marantowatych (Maranthaceae), z krajów, w których występuje korzeniak bananowy (Radopholus similis sensu lato)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. lub 2. 3. oraz 1. 2., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z miejsca uprawy, w którym podczas ostatniego okresu wegetacyjnego w reprezentatywnych próbach podłoża i korzeni nie stwierdzono obecności korzeniaka bananowego (Radopholus similis sensu lato).

2. 13.

Rośliny z rodziny bananowatych (Musaceae), z krajów, w których występuje korzeniak bananowy (Radopholus similis sensu lato)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. lub 2. 3. oraz 1. 2., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z miejsca uprawy, w którym podczas ostatniego okresu wegetacyjnego w reprezentatywnych próbach podłoża i korzeni nie stwierdzono obecności korzeniaka bananowego (Radopholus similis sensu lato).

2. 14.

Rośliny pelargonii (Pelargonium)

2. 14. 1.

ze wszystkich krajów

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. lub 2. 3. oraz 1. 2., jeśli ma to zastosowanie:

1) DD – W kraju uprawy nie stwierdzono występowania zwójki goździkóweczki (Cacoecimorpha pronubana) lub zwójki afrykaneczki (Epichoristodes acerbella), lub

2) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której od początku ostatniego pełnego okresu wegetacyjnego nie stwierdzono zwójki goździkóweczki (Cacoecimorpha pronubana) lub zwójki afrykaneczki (Epichoristodes acerbella), lub

3) DD – Rośliny poddano zabiegom przeciwko zwójce goździkóweczce (Cacoecimorpha pronubana) lub zwójce afrykaneczce (Epichoristodes acerbella).

 

1

2

3

2. 14. 2.

z krajów, w których występuje pierścieniowa plamistość pomidora (Tomato ringspot virus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 2. 14. 1.:

1) DD – Rośliny pochodzą, nie dalej niż cztery pokolenia, z roślin matecznych testowanych metodami zalecanymi przez EPPO i uznanych za wolne od pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato ringspot virus),

2) DD – Rośliny rosły w podłożu wolnym od sztylaka amerykańskiego (Xiphinema americanum sensu lato) (populacje pozaeuropejskie),

3) DD – Rośliny rosły w miejscu produkcji uznanym, podczas ostatniego okresu wegetacyjnego, za wolne od pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato ringspot virus).

2. 15.

Rośliny smaczliwki (Persea), z krajów, w których występuje korzeniak bananowy (Radopholus similis sensu lato)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. lub 2. 3. oraz 1. 2., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z miejsca uprawy, w którym podczas ostatniego okresu wegetacyjnego w reprezentatywnych próbach podłoża i korzeni nie stwierdzono obecności korzeniaka bananowego (Radopholus similis sensu lato).

2. 16.

Rośliny poncyrii (Poncirus), z krajów, w których występuje korzeniak bananowy (Radopholus similis sensu lato)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. lub 2. 3. oraz 1. 2., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z miejsca uprawy, w którym podczas ostatniego okresu wegetacyjnego w reprezentatywnych próbach podłoża i korzeni nie stwierdzono obecności korzeniaka bananowego (Radopholus similis sensu lato}.

2. 17.

Rośliny z rodziny Strelitziaceae, z krajów, w których występuje korzeniak bananowy (Radopholus similis sensu lato)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. lub 2. 3. oraz 1. 2., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z miejsca uprawy, w którym podczas ostatniego okresu wegetacyjnego w reprezentatywnych próbach podłoża i korzeni nie stwierdzono obecności korzeniaka bananowego (Radopholus similis sensu lato).

2. 18.

Rośliny róży (Rosa), ze wszystkich krajów

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. lub 2. 3. oraz 1. 2., jeśli ma to zastosowanie:

1) DD – W kraju uprawy nie stwierdzono występowania zwójki goździkóweczki (Cacoecimorpha pronubana) lub zwójki afrykaneczki (Epichoristodes acerbella), lub

2) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której od początku ostatniego pełnego okresu wegetacyjnego nie stwierdzono występowania zwójki goździkóweczki (Cacoecimorpha pronubana) lub zwójki afrykaneczki (Epichoristodes acerbella), lub

3) DD – Rośliny poddano zabiegom przeciwko zwójce goździkóweczce (Cacoecimorpha pronubana) lub zwójce afrykaneczce (Epichoristodes acerbella).

 

1

2

3

3. Drzewa i krzewy owocowe, ozdobne i leśne przeznaczone do sadzenia

3. 1.

Rośliny świdośliwy (Amelanchier), z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych.

3. 2.

Rośliny brzozy (Betula), z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych.

3. 3.

Rośliny kasztana (Castanea), z krajów, w których występuje zgorzel kasztana (Cryphonectria parasitica)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której i w bezpośrednim sąsiedztwie której nie stwierdzono występowania zgorzeli kasztana (Cryphonectria parasitica} podczas ostatniego okresu wegetacyjnego.

3. 4.

Rośliny grujecznika (Cercydiphylium), z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych.

3. 5.

Rośliny pigwowca (Chaenomeles)

3. 5. 1.

z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus}

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

1) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych,

2) W okresie pomiędzy 1 kwietnia a 30 września rośliny pochodzące z półkuli północnej, a w okresie pomiędzy 1 października a 31 marca z półkuli południowej – mogą być wwiezione po uprzedniej fumigacji, metodą zalecaną przez EPPO.

3. 5. 2.

z krajów, w których występuje zaraza ogniowa (Erwinia amylovora)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. oraz 3. 5. 1., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania zarazy ogniowej (Erwinia amylovora) podczas urzędowej kontroli przeprowadzonej w ostatnim okresie wegetacyjnym.

3. 5. 3.

z krajów pozaeuropejskich

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. oraz 3. 5. 1., i 3. 5. 2., jeśli ma to zastosowanie:

1) DD – Rośliny pochodzą z regionu wolnego od brązowej zgnilizny owoców {Monilinia fructicola), lub

2) DD – W miejscu produkcji w ostatnim okresie wegetacyjnym nie obserwowano objawów brązowej zgnilizny owoców (Monilinia fructicola).

 

1

2

3

3. 6.

Rośliny z rzędu Coniferales

3. 6. 1.

z krajów pozaeuropejskich

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

DD – Rośliny pochodzą ze szkółki wolnej od smolików (Pissodes spp.).

3. 6. 2.

Z Federacji Rosyjskiej (części azjatyckiej)

Oprócz wymagań zawartych w punktach 1. 1. i 3. 6. 1.:

DD – Rośliny pochodzą ze szkółki wolnej od barczatki syberyjskiej (Dendrolimus sibiricus).

3. 7.

Rośliny derenia (Cornus), z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

1) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych,

2) W okresie pomiędzy 1 kwietnia a 30 września rośliny pochodzące z półkuli północnej, a w okresie pomiędzy 1 października a 31 marca z półkuli południowej – mogą być wwiezione po uprzedniej fumigacji, metodą zalecaną przez EPPO.

3. 8.

Rośliny irgi (Cotoneaster)

3. 8. 1.

z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

1) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych,

2) W okresie pomiędzy 1 kwietnia a 30 września rośliny pochodzące z półkuli północnej, a w okresie pomiędzy 1 października a 31 marca z półkuli południowej – mogą być wwiezione po uprzedniej fumigacji, metodą zalecaną przez EPPO.

3. 8. 2.

z krajów, w których występuje zaraza ogniowa (Erwinia amylovora)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. oraz 3. 8. 1., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania zarazy ogniowej (Erwinia amylovora) podczas urzędowej kontroli przeprowadzonej w ostatnim okresie wegetacyjnym.

3. 9.

Rośliny głogu (Crataegus)

3. 9. 1.

z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

1) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych,

2) W okresie pomiędzy 1 kwietnia a 30 września rośliny pochodzące z półkuli północnej, a w okresie pomiędzy 1 października a 31 marca z półkuli południowej – mogą być wwiezione po uprzedniej fumigacji, metodą zalecaną przez EPPO.

 

1

2

3

3. 9. 2.

z Azji i Ameryki Pn.

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. oraz 3. 9. 1., jeśli ma to zastosowanie, rośliny powinny być w stanie spoczynku i bez liści.

3. 9. 3.

z krajów pozaeuropejskich

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. oraz 3. 9. 1. i 3. 9. 2., jeśli ma to zastosowanie:

1) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której nie stwierdzono występowania plamistości jabłoni (Phyllosticta solitaria) podczas ostatniego okresu wegetacyjnego,

2) 

a) DD – Rośliny pochodzą z regionu wolnego od brązowej zgnilizny owoców (Monilinia fructicola), lub

b) DD – W miejscu produkcji w ostatnim okresie wegetacyjnym nie obserwowano objawów brązowej zgnilizny owoców (Monilinia fructicola).

3. 9. 4.

z krajów, w których występuje zaraza ogniowa (Erwinia amylovora) oprócz (Crataegus arnobiana, C. Phaenopyrum i C. Viridis)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. oraz 3. 9. 1., 3. 9. 2. i 3. 9. 3., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania zarazy ogniowej (Erwinia amylovora) podczas urzędowej kontroli przeprowadzonej w ostatnim okresie wegetacyjnym.

3. 10.

Rośliny pigwy (Cydonia)

3. 10. 1.

z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Ouadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

1) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus} podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych,

2) W okresie pomiędzy 1 kwietnia a 30 września rośliny pochodzące z półkuli północnej, a w okresie pomiędzy 1 października a 31 marca z półkuli południowej – mogą być wwiezione po uprzedniej fumigacji, metodą zalecaną przez EPPO.

3. 10. 2.

z krajów, w których występuje zaraza ogniowa (Erwinia amylovora)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. oraz 3. 10. 1., jeśli ma to zastosowanie;

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania zarazy ogniowej (Erwinia amylovora) podczas urzędowej kontroli przeprowadzonej w ostatnim okresie wegetacyjnym.

3. 10. 3.

z Azji i Ameryki Pn.

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. oraz 3. 10. 1. i 3. 10. 2., jeśli ma to zastosowanie, rośliny powinny być w stanie spoczynku i bez liści.

3. 10. 4.

z krajów pozaeuropejskich

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. oraz 3. 10. 1., 3. 10. 2. i 3. 10. 3., jeśli ma to zastosowanie:

1) DD – Rośliny pochodzą z regionu wolnego od brązowej zgnilizny owoców (Monilinia fructicola), lub

2) DD – W miejscu produkcji w ostatnim okresie wegetacyjnym nie obserwowano objawów brązowej zgnilizny owoców (Monilinia fructicola).

 

1

2

3

3. 11.

Rośliny pigwy pospolitej (Cydonia oblonga), ze wszystkich krajów

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. oraz 3. 10., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której prowadzono, podczas ostatnich trzech sezonów wegetacyjnych, kontrolę roślin i usuwano rośliny zainfekowane lub podejrzane o infekcję przez mikoplazmę zamierania gruszy Pear decline phytoplasma, oraz w ostatnim sezonie wegetacyjnym rośliny były praktycznie wolne od innych wirusów i organizmów wirusopodobnych.

3. 12.

Rośliny nieśplika (Eriobotrya)

3. 12. 1.

z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych.

3. 12. 2.

z krajów pozaeuropejskich

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. oraz 3. 12. 1., jeśli ma to zastosowanie:

1) DD – Rośliny pochodzą z regionu wolnego od brązowej zgnilizny owoców (Monilinia fructicola), lub

2) DD – W miejscu produkcji w ostatnim okresie wegetacyjnym nie obserwowano objawów brązowej zgnilizny owoców (Monilinia fructicola).

3. 13.

Rośliny trzmieliny (Euonymus), z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych.

3. 14.

Rośliny buka (Fagus), z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych.

3. 15.

Rośliny orzecha z rodzaju Juglans, z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych.

3. 16.

Rośliny ligustra (Ligustrum), z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych.

 

1

2

3

3. 17.

Rośliny wiciokrzewu (Lonicera), z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych.

3. 18.

Rośliny jabłoni (Malus)

 

3. 18. 1.

z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

1) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus} podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych,

2) W okresie pomiędzy 1 kwietnia a 30 września rośliny pochodzące z półkuli północnej, a w okresie pomiędzy 1 października a 31 marca, z półkuli południowej – mogą być wwiezione po uprzedniej fumigacji, metodą zalecaną przez EPPO.

3. 18. 2.

z krajów, w których występuje zaraza ogniowa (Erwinia amylovora)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. oraz 3. 18. 1., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania zarazy ogniowej (Erwinia amylovora) podczas urzędowej kontroli przeprowadzonej w ostatnim okresie wegetacyjnym.

3. 18. 3.

z krajów, w których występuje proliferacja jabłoni (Apple proliferation phytoplasma), szorstkość liści czereśni (Cherry rasp leaf virus) lub pierścieniowa plamistość pomidora (Tomato ringspot virus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. oraz 3. 18. 1. i 3. 18. 2., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą:

1) W linii prostej, ale nie dalej niż dwa pokolenia, z roślin matecznych, które były testowane metodami zalecanymi przez EPPO i okazały się wolne od proliferacji jabłoni (Apple proliferation phytoplasma), szorstkości liści czereśni (Cherry rasp leaf virus) lub pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato ringspot virus) oraz były utrzymywane w warunkach uniemożliwiających wtórną infekcję, oraz

2) Z uprawy, na której i w bezpośrednim sąsiedztwie której nie stwierdzono występowania proliferacji jabłoni (Apple proliferation phytoplasma) w ostatnim okresie wegetacyjnym, i są praktycznie wolne od innych wirusów i organizmów wirusopodobnych.

3. 18. 4.

z Azji i Ameryki Pn.

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. oraz 3. 18. 1., 3. 18. 2. i 3. 18. 3., jeśli ma to zastosowanie, rośliny powinny być w stanie spoczynku i bez liści.

 

1

2

3

3. 18. 5.

z krajów pozaeuropejskich

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1. oraz 3. 18. 1., 3. 18. 2., 3. 18. 3. i 3. 18. 4., jeśli ma to zastosowanie:

1) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której nie stwierdzono występowania plamistości jabłoni (Phyllosticta solitaria) podczas ostatniego okresu wegetacyjnego,

2) 

a) DD – Rośliny pochodzą z regionu wolnego od brązowej zgnilizny owoców (Monilinia fructicola), lub

b) DD – W miejscu produkcji w ostatnim okresie wegetacyjnym nie obserwowano objawów brązowej zgnilizny owoców (Monilinia fructicola).

3. 19.

Rośliny nieszpułki i nieśpiika (Mespilus), z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

1) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych,

2) W okresie pomiędzy 1 kwietnia a 30 września rośliny pochodzące z półkuli północnej, a w okresie pomiędzy 1 października a 31 marca z półkuli południowej – mogą być wwiezione po uprzedniej fumigacji, metodą zalecaną przez EPPO.

3. 20.

Rośliny głogownika (Photinia), z Azji i Ameryki Pn.

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1., rośliny powinny być w stanie spoczynku i bez liści

3. 21.

Rośliny topoli (Populus), z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus} podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych.

3. 22.

Rośliny z rodzaju Prunus

 

3. 22. 1.

z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1. 1.:

1) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych,

2) W okresie pomiędzy 1 kwietnia a 30 września rośliny pochodzące z półkuli północnej, a w okresie pomiędzy 1 października a 31 marca z półkuli południowej –mogą być wwiezione po uprzedniej fumigacji, metodą zalecaną przez EPPO.

 

1

2

3

3.22.2.

z krajów pozaeuropejskich

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.22.1., jeśli ma to zastosowanie:

1) DD – Rośliny pochodzą z regionu wolnego od brązowej zgnilizny owoców (Monilinia fructicola) lub

2) DD – W miejscu produkcji w ostatnim okresie wegetacyjnym nie obserwowano objawów brązowej zgnilizny owoców (Monilinia fructicola).

3.22.3.

z krajów, w których występuje rak bakteryjny brzoskwini (Pseudomonas syringae pv. persicae) lub bakteryjna plamistość drzew pestkowych (Xanthomonas arboricola pv. pruni)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.22.1. i 3.22.2., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której od początku ostatniego pełnego okresu wegetacyjnego nie stwierdzono występowania raka bakteryjnego brzoskwini (Pseudomonas syringae pv. persicae) lub bakteryjnej plamistości drzew pestkowych (Xanthomonas arboricola pv. pruni).

3.22.4.

z krajów, w których występuje czarna guzowatość śliwy (Apiosporina morbosa)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.22. 1., 3.22.2. i 3.22.3., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której nie stwierdzono występowania czarnej guzowatości śliwy (Apiosporina morbosa) podczas dwóch ostatnich okresów wegetacyjnych.

3.23.

Rośliny moreli zwyczajnej (Prunus armeniaca)

3.23.1.

z krajów, w których występuje szarka (Plum pox virus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.22., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny:

1) Pochodzą w linii prostej, nie dalej niż dwa pokolenia, z roślin matecznych, które były testowane metodami zalecanymi przez EPPO i okazały się wolne od szarki (Plum pox virus) oraz były utrzymywane w warunkach uniemożliwiających wtórną infekcję, oraz

2) Rosły na polu, na którym, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie którego, w ostatnim sezonie wegetacyjnym nie stwierdzono występowania szarki (Plum pox virus), i są praktycznie wolne od innych wirusów i organizmów wirusopodobnych.

3.23.2.

z krajów, w których występuje żółtaczka brzoskwini (Peach yellows phytoplasma)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.22. i 3.23.1., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny:

1) Pochodzą w linii prostej, nie dalej niż dwa pokolenia, z roślin matecznych, które były testowane metodami zalecanymi przez EPPO i okazały się wolne od żółtaczki brzoskwini (Peach yellows phytoplasma) oraz były utrzymywane w warunkach uniemożliwiających wtórną infekcję, oraz

2) Rosły na polu, na którym, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie którego, w ostatnim sezonie wegetacyjnym nie stwierdzono występowania żółtaczki brzoskwini (Peach yellows phytoplasma), i są praktycznie wolne od innych wirusów i organizmów wirusopodobnych.

 

1

2

3

3.23.3.

z krajów, w których występuje chlorotyczny liściozwój moreli (Apricot chlorotic leafroll phytoplasma)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.22., 3.23.1. i 3.23.2., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny:

1) Pochodzą w linii prostej, nie dalej niż dwa pokolenia, z roślin matecznych, które były testowane metodami zalecanymi przez EPPO i okazały się wolne od chlorotycznego liściozwoju moreli (Apricot chlorotic leafroll phytoplasma) oraz były utrzymywane w warunkach uniemożliwiających wtórną infekcję, oraz

2) Rosły na polu, na którym, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie którego, w ostatnim sezonie wegetacyjnym nie stwierdzono występowania chlorotycznego liściozwoju moreli (Apricot chlorotic leafroll phytoplasma), i są praktycznie wolne od innych wirusów i organizmów wirusopodobnych.

3.24.

Rośliny czereśni (Prunus avium)

3.24.1.

z krajów, w których występuje rdzawa nekrotyczna plamistość czereśni (Cherry necrotic rusty mottie disease)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.22., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z pola wolnego, podczas ostatniego okresu wegetacyjnego, od rdzawej nekrotycznej plamistości czereśni (Cherry necrotic rusty mottie disease), i są praktycznie wolne od innych wirusów i organizmów wirusopodobnych.

3.24.2.

z krajów, w których występuje choroba X brzoskwini (Peach X disease phytoplasma), szorstkość liści czereśni (Cherry rasp leaf virus) lub pierścieniowa plamistość pomidora (Tomato ringspot virus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.21. i 3.24.1., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny:

1) Pochodzą w linii prostej, nie dalej niż dwa pokolenia, z roślin matecznych, które były testowane metodami zalecanymi przez EPPO i okazały się wolne od choroby X brzoskwini (Peach X disease phytoplasma), szorstkości liści czereśni (Cherry rasp leaf virus) lub pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato ringspot virus) oraz były utrzymywane w warunkach uniemożliwiających wtórną infekcję, oraz

2) Rosły na polu, na którym, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie którego, w ostatnim sezonie wegetacyjnym nie stwierdzono występowania choroby X brzoskwini (Peach X disease phytoplasma), i są praktycznie wolne od innych wirusów i organizmów wirusopodobnych.

 

1

2

3

3.25.

Rośliny wiśni pospolitej (Prunus cerasus), z krajów, w których występuje choroba X brzoskwini (Peach X disease phytoplasma), szorstkość liści czereśni (Cherry rasp leaf virus) lub pierścieniowa plamistość pomidora (Tomato ringspot virus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.22., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny:

1) Pochodzą w linii prostej, nie dalej niż dwa pokolenia, z roślin matecznych, które były testowane metodami zalecanymi przez EPPO i okazały się wolne od choroby X brzoskwini (Peach X disease phytoplasma), szorstkości liści czereśni (Cherry rasp leaf virus) lub pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato ringspot virus) oraz były utrzymywane w warunkach uniemożliwiających wtórną infekcję, oraz

2) Rosły na polu, na którym, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie którego w ostatnim sezonie wegetacyjnym nie stwierdzono występowania choroby X brzoskwini (Peach X disease phytoplasma), i są praktycznie wolne od innych wirusów i organizmów wirusopodobnych.

3.26.

Rośliny śliwy domowej (Prunus domestica), z krajów, w których występuje rozetowatość brzoskwini (Peach rosette phytoplasma)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.22., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny:

1) Pochodzą w linii prostej, nie dalej niż dwa pokolenia, z roślin matecznych, które były testowane metodami zalecanymi przez EPPO i okazały się wolne od rozetowatości brzoskwini (Peach rosette phytoplasma) oraz były utrzymywane w warunkach uniemożliwiających wtórną infekcję, oraz

2) Rosły na polu, na którym, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie którego w ostatnim sezonie wegetacyjnym nie stwierdzono występowania rozetowatości brzoskwini (Peach rosette phytoplasma), i są praktycznie wolne od innych wirusów i organizmów wirusopodobnych.

3.27.

Rośliny brzoskwini zwyczajnej (Prunus persica)

3.27.1:

z krajów, w których występuje szarka (Plum pox virus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.22., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny:

1) Pochodzą w linii prostej, nie dalej niż dwa pokolenia, z roślin matecznych, które były testowane metodami zalecanymi przez EPPO i okazały się wolne od szarki (Plum pox virus) oraz były utrzymywane w warunkach uniemożliwiających wtórną infekcję, oraz

2) Rosły na polu, na którym, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie którego w ostatnim sezonie wegetacyjnym nie stwierdzono występowania szarki (Plum pox virus), i są praktycznie wolne od innych wirusów i organizmów wirusopodobnych.

 

1

2

3

3.27.2.

z krajów, w których występuje rozetowatość brzoskwini (Peach rosette phytoplasma)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.22. i 3.27. l., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny:

1) Pochodzą w linii prostej, nie dalej niż dwa pokolenia, z roślin matecznych, które były testowane metodami zalecanymi przez EPPO i okazały się wolne od rozetowatości brzoskwini (Peach rosette phytoplasma) oraz były utrzymywane w warunkach uniemożliwiających wtórną infekcję, oraz

2) Rosły na polu, na którym, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie którego, w ostatnim sezonie wegetacyjnym nie stwierdzono występowania rozetowatości brzoskwini (Peach rosette phyloplasma), i są praktycznie wolne od innych wirusów i organizmów wirusopodobnych.

3.27.3.

z krajów, w których występuje choroba X brzoskwini (Peach X disease phytoplasma), szorstkość liści czereśni (Cherry rasp leafvirus) lub pierścieniowa plamistość pomidora (Tomato ringspot virus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.22., 3.27.1. i 3.27,2., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny:

1) Pochodzą w linii prostej, nie dalej niż dwa pokolenia, z roślin matecznych, które były testowane metodami zalecanymi przez EPPO i okazały się wolne od choroby X brzoskwini (Peach X disease phytoplasma), szorstkości liści czereśni (Cherry rasp leaf virus) lub pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato ringspot virus) oraz były utrzymywane w warunkach uniemożliwiających wtórną infekcję, oraz

2) Rosły na polu, na którym, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie którego w ostatnim sezonie wegetacyjnym nie stwierdzono występowania choroby X brzoskwini (Peach X disease phytoplasma), i są praktycznie wolne od innych wirusów i organizmów wirusopodobnych.

3.27.4.

z krajów, w których występuje żółtaczka brzoskwini (Peach yellows phytoplasma)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.22., 3.27.1., 3.27.2. i 3.27.3., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny:

1) Pochodzą w linii prostej, nie dalej niż dwa pokolenia, z roślin matecznych, które były testowane metodami zalecanymi przez EPPO i okazały się wolne od żółtaczki brzoskwini (Peach yellows phytoplasma) oraz były utrzymywane w warunkach uniemożliwiających wtórną infekcję, oraz

2) Rosły na polu, na którym, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie którego w ostatnim sezonie wegetacyjnym nie stwierdzono występowania żółtaczki brzoskwini (Peach yellows phytoplasma) i są praktycznie wolne od innych wirusów i organizmów wirusopodobnych.

 

1

2

3

3.28.

Rośliny: migdałowca pospolitego (Prunus amygdalus), P. blireiana, moreli francuskiej (P. brigantina), śliwy wiśniowej (P. cerasifera), (P. cistena), (P. curdica), śliwy domowej (P. domestica ssp. domestica). śliwy renklody (P. domestica ssp. Italica), wiśni gruczołowatej (P. glandulosa), moreli tybetańskiej (P. holosericea), (P. hortulana), (P.japonica)), moreli mandżurskiej (P. mandshurica), (P. maritima), (P. mume), (P. nigra), śliwy japońskiej (P. salicina), moreli syberyjskiej (P. sibirica), śliwy simona (P. simonii), śliwy tarniny (P. spinosa), (P. tomentosa), migdatowca trójklapowego (P. triloba) i inne gatunki Prunus wrażliwe na wirusa szarki, z krajów, w których występuje szarka (Plum pox virus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.22., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny:

1) Pochodzą w linii prostej, nie dalej niż dwa pokolenia, z roślin matecznych, które były testowane metodami zalecanymi przez EPPO i okazały się wolne od szarki (Plum pox virus) oraz były utrzymywane w warunkach uniemożliwiających wtórną infekcję, oraz

2) Rosły na polu, na którym, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie którego w ostatnim sezonie wegetacyjnym nie stwierdzono występowania szarki (Plum pox virus) i są praktycznie wolne od innych wirusów i organizmów wirusopodobnych.

3.29.

Rośliny paczeliny (Ptelea), z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych.

3.30.

Rośliny ognika (Pyracantha)

3.30.1.

z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych.

3.30.2.

z krajów, w których występuje zaraza ogniowa (Erwinia amylovora)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1., oraz 3.30.1., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania zarazy ogniowej (Erwinia amylovora) podczas urzędowej kontroli przeprowadzonej w ostatnim okresie wegetacyjnym.

3.31.

Rośliny gruszy (Pyrus)

3.31.1.

z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1.:

1) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych,

2) W okresie pomiędzy 1 kwietnia a 30 września rośliny pochodzące z półkuli północnej, a w okresie pomiędzy 1 października a 31 marca – z półkuli południowej, mogą być wwiezione po uprzedniej fumigacji, metodą zalecaną przez EPPO.

 

1

2

3

3.31 2.

z krajów, w których występuje zaraza ogniowa (Erwinia amylovora)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.31.1., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania zarazy ogniowej (Ervinia amylovora) podczas urzędowej kontroli przeprowadzonej w ostatnim okresie wegetacyjnym.

3.31.3.

z Azji i Ameryki Pn.

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.31.1. 3.31.2., jeśli ma to zastosowanie, rośliny powinny być w stanie spoczynku i bez liści.

3.31.4

z krajów pozaeuropejskich

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.31.1, 3 31.2. i 3.31.3., jeśli ma to zastosowanie:

1) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której nie stwierdzono występowania plamistości jabłoni (Phyllosticta solitaria) podczas ostatniego okresu wegetacyjnego,

2) a) DD – Rośliny pochodzą z regionu wolnego od brązowej zgnilizny owoców (Monilinia fructicola) lub b) DD – W miejscu produkcji w ostatnim okresie wegetacyjnym nie zaobserwowano objawów brązowej zgnilizny owoców (Monilinia fructicola).

3.32.

Rośliny gruszy brzozowatej (Pyrus betulaefolia), gruszy pospolitej (Pyrus communis), gruszy piaskowej (Pyrus pyrifolia), gruszy ussuryjskiej (Pyrus ussuriensis) i ich mieszańce, ze wszystkich krajów

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.31., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której prowadzono, podczas ostatnich trzech sezonów wegetacyjnych, kontrole roślin i usuwano rośliny zainfekowane lub podejrzane o infekcję przez fitoplazmę zamierania gruszy (Pear decline phytoplasma), oraz w ostatnim sezonie wegetacyjnym rośliny były praktycznie wolne od innych wirusów i organizmów wirusopodobnych.

3.33.

Rośliny porzeczki i agrestu (z rodzaju Ribes), z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Ouadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1.:

1) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych,

2) W okresie pomiędzy 1 kwietnia a 30 września rośliny pochodzące z półkuli północnej, a w okresie pomiędzy 1 października a 31 marca – z półkuli południowej, mogą być wwiezione po uprzedniej fumigacji, metodą zalecaną przez EPPO.

3.34.

Rośliny róży (Rosa), z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus)) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych.

3.35.

Rośliny maliny jeżyny i malinojeżyny (Rubus)

 

 

1

2

3

3.35.1.

z krajów, w których występuje mozaika jabłoni (Apple mosaic virus), liściozwój czereśni (Cherry leaf roli virus), kędzierzawka maliny (Raspberry leaf curi virus), pierścieniowa plamistość maliny (Raspberry ringspot virus) lub pierścieniowa plamistość pomidora (Tomato ringspot virus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1.:

DD – Rośliny:

1) Pochodzą w linii prostej, nie dalej niż trzy pokolenia, z roślin matecznych, które były testowane metodami zalecanymi przez EPPO i okazały się wolne od mozaiki jabłoni (Apple mosaic virus), liściozwoju czereśni (Cherry leaf roll virus), kędzierzawki maliny (Raspberry leaf. curl virus), pierścieniowej plamistości maliny (Raspberry ringspot virus) lub pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato ringspot virus) oraz były utrzymywane w warunkach uniemożliwiających wtórną infekcję, oraz

2) Rosły na polu, na którym, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie którego w ostatnim sezonie wegetacyjnym nie stwierdzono występowania mozaiki jabłoni (Apple mosaic virus), liściozwoju czereśni (Cherry leaf roli virus), kędzierzawki maliny (Raspberry leaf curl virus), pierścieniowej plamistości maliny (Raspberry ringspot virus) lub pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato ringspot virus), i są praktycznie wolne od innych wirusów i organizmów wirusopodobnych.

3.35.2.

z krajów, w których występuje czarna pierścieniowa plamistość pomidora (Tomato black ring virus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.35.1., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Objawy choroby powodowane przez czarną pierścieniową plamistość pomidora (Tomato black ring virus) nie były stwierdzone na roślinach w miejscu uprawy od początku ostatniego okresu wegetacyjnego.

3.35.3.

z krajów, w których występuje zgnilizna korzeni maliny (Phytophthora fragariae var. rubi)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.35. 1. i 3.35.2., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której w ostatnim okresie wegetacyjnym nie stwierdzono występowania zgnilizny korzeni maliny (Phytophthora fragariae var. rubi).

3.36.

Rośliny sosny (Pinus) z krajów, w których występuje brunatna plamistość igieł sosny (Mycosphaerella dearnessii)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie której nie stwierdzono występowania brunatnej plamistości igieł sosny (Mycosphaerella deamessii) podczas ostatniego okresu wegetacyjnego.

3.37.

Rośliny topoli (Populus), z krajów, w których występuje rak bakteryjny topoli (Xanthomonas populi)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1.:

DD – Rośliny pochodzą:

1) z uprawy, na której prowadzona była urzędowa kontrola w ostatnim sezonie wegetacyjnym i nie stwierdzono występowania raka bakteryjnego topoli (Xanthomonas populi), lub

2) z klonu odpornego lub nieznacznie wrażliwego na raka bakteryjnego topoli (Xanthomonas populi).

3.38.

Rośliny dębu (Quercus), z krajów, w których występuje zgorzel kasztana (Cryphonectria parasitica)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie której nie stwierdzono występowania zgorzeli kasztana (Cryphonectria parasitica) podczas ostatniego okresu wegetacyjnego.

 

1

2

3

3.39.

Rośliny wierzby (Salix), z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych.

3.40.

Rośliny jarzębu (Sorbus)

3.40.1.

z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1.:

1) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych,

2) W okresie pomiędzy 1 kwietnia a 30 września rośliny pochodzące z półkuli północnej, a w okresie pomiędzy 1 października a 31 marca – z półkuli południowej, mogą być wwiezione po uprzedniej fumigacji, metodą zalecaną przez EPPO.

3.40.2.

z krajów, w których występuje zaraza ogniowa (Erwinia amylovora) (oprócz jarzębu szwedzkiego (Sorbus intermedia))

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1. oraz 3.40.1., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy; na której, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania zarazy ogniowej (Erwinia amylovora) podczas urzędowej kontroli przeprowadzonej w ostatnim okresie wegetacyjnym.

3.41.

Rośliny tawuły (Spiraea), z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Ouadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych.

3.42.

Rośliny stranwesii (Stranvaesia), z krajów, w których występuje zaraza ogniowa (Erwinia amylovora)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania zarazy ogniowej (Erwinia amylovora) podczas urzędowej kontroli przeprowadzonej w ostatnim okresie wegetacyjnym.

3.43.

Rośliny śnieguliczki (Symphoricarpus), z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1.:

1) DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Ouadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych,

2) W okresie pomiędzy 1 kwietnia a 30 września rośliny pochodzące z półkuli północnej, a w okresie pomiędzy 1 października a 31 marca – z półkuli południowej, mogą być wwiezione po uprzedniej fumigacji, metodą zalecaną przez EPPO.

 

1

2

3

3.44.

Rośliny bzu (Syringa), z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych.

3.45.

Rośliny lipy (Tillia), z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych.

3.46.

Rośliny wiązu (Ulmus), z krajów, w których występuje tarcznik niszczyciel (Ouadraspidiotus perniciosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 1.1.:

DD – Rośliny pochodzą z uprawy, na której, jak również w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania tarcznika niszczyciela (Quadraspidiotus perniciosus) podczas co najmniej jednej urzędowej kontroli przeprowadzonej w każdym z ostatnich dwóch okresów wegetacyjnych.

4. Rośliny z kultur tkankowych, ze wszystkich krajów

DD – Rośliny pochodzą z roślin matecznych spełniających wymagania stawiane roślinom przeznaczonym do uprawy Lp. 1–3.

5. Nasiona

5.1.

Burak zwyczajny (Beta vulgaris), ze wszystkich krajów

DD – Materiał pochodzi z uprawy, na której nie stwierdzono występowania rizomanii (Beet necrotic yellow vein virus).

5.2.

Soja (Glycina max), z krajów, w których występuje bakteryjne więdnięcie fasoli (Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens)

DD – Materiał siewny pochodzi:

1) z regionu, w którym nie stwierdzono występowania bakteryjnego więdnięcia fasoli (Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens), lub

2) z plantacji nasiennej, która była kontrolowana podczas okresu wegetacyjnego i nie stwierdzono występowania bakteryjnego więdnięcia fasoli (Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens).

5.3.

Jęczmień (Hordeum vulgare), z krajów, w których występuje paskowana mozaika jęczmienia (Barley stripe mosaic virus)

1) DD – Materiał siewny pochodzi z plantacji nasiennej, która była kontrolowana podczas okresu wegetacyjnego i nie stwierdzono występowania paskowanej mozaiki jęczmienia (Barley stripe mosaic virus), lub

2) DD – Reprezentatywne próby nasion były testowane metodami zalecanymi przez EPPO i okazały się wolne od paskowanej mozaiki jęczmienia (Barley stripe mosaic virus).

5.4.

Len (Linum spp.), ze wszystkich krajów

DD – Materiał siewny pochodzi z plantacji nasiennej, która była kontrolowana podczas okresu wegetacyjnego i nie stwierdzono występowania pasma lnu (Mycosphaerella linicola).

 

1

2

3

5.5.

Lucerna (Medicago sativa)

5.5.1.

ze wszystkich krajów

DD – Materiał siewny pochodzi z plantacji nasiennej, na której od początku ostatniego okresu wegetacyjnego nie obserwowano symptomów niszczyka zjadliwego (Ditylenchus dipsaci).

5.5.2.

z krajów, w których występuje bakteryjne więdnięcie lucerny (Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 5.5.1.:

DD – Materiał siewny pochodzi:

1) z plantacji nasiennej, na której, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie której na uprawach lucerny nie stwierdzono w ostatnim okresie wegetacyjnym bakteryjnego więdnięcia lucerny (Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus},

2) ze zbioru uzyskanego z pola, na którym lucerna nie była uprawiana w poprzednich trzech latach,

3) z miejsca uprawy, na którym, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie którego nie stwierdzono w ciągu ostatnich 10 lat występowania bakteryjnego więdnięcia lucerny (Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus),

4) z odmian roślin odpornych na bakteryjne więdnięcie lucerny (Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus) lub z plantacji nasiennej po jej pierwszym lub drugim pełnym cyklu wegetacyjnym.

5.6.

Fasola zwyczajna (Phaseolus vulgaris), z krajów, w których występuje bakteryjne więdnięcie fasoli (Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens)

DD – Materiał siewny pochodzi:

1) z regionu, w którym nie stwierdzono występowania bakteryjnego więdnięcia fasoli (Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens), lub

2) z plantacji nasiennej, która była kontrolowana podczas okresu wegetacyjnego i nie stwierdzono występowania bakteryjnego więdnięcia fasoli (Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens).

5.7.

Groch zwyczajny (Pisum sativum), z krajów, w których występuje bakteryjne więdnięcie fasoli (Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens}

DD – Materiał siewny pochodzi:

1) z regionu, w którym nie stwierdzono występowania bakteryjnego więdnięcia fasoli (Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens), lub

2) z plantacji nasiennej, która była kontrolowana podczas okresu wegetacyjnego i nie stwierdzono występowania bakteryjnego więdnięcia fasoli (Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens).

5.8.

Jeżyna, malina i malinojeżyna (Rubus spp.), z krajów, w których występuje pierścieniowa plamistość pomidora (Tomato ringspot virus)

DD – Nasiona pochodzą z roślin testowanych metodami zalecanymi przez EPPO i okazały się wolne od pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato ringspot virus) oraz były utrzymywane w warunkach uniemożliwiających wtórną infekcję.

 

1

2

3

5.9.

Pomidor (Solanum lycopersicum), ze wszystkich krajów

DD – Nasiona były:

1) pozyskane przy pomocy odpowiedniej metody ekstrakcji kwasowej lub innej metody uznanej za równoważną oraz

2) pozyskane z roślin, na których od początku ostatniego pełnego okresu wegetacyjnego nie stwierdzono występowania raka bakteryjnego pomidora (Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis) lub wrzecionowatości bulw ziemniaka (Potato spindle tuber viroid), lub

3) poddane urzędowemu badaniu, przy użyciu właściwych metod i okazały się wolne od raka bakteryjnego pomidora (Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis) lub wrzecionowatości bulw ziemniaka (Potato spindle tuber viroid).

5.10.

Pszenica (Triticum spp.)

5.10.1.

ze wszystkich krajów

DD – Materiał siewny pochodzi z plantacji nasiennej, kontrolowanej podczas okresu wegetacyjnego, która okazała się wolna od śnieci karłowej pszenicy (Tilletia controversa).

5.10.2.

z krajów pozaeuropejskich

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 5.10.1.:

DD – Materiał siewny pochodzi z plantacji nasiennej, kontrolowanej w okresie między kłoszeniem i zbiorem, która okazała się wolna od śnieci indyjskiej pszenicy (Tilletia indica).

5.10.3.

z krajów, w których występuje śnieć indyjska pszenicy (Tilletia indica).

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 5.10.1. oraz 5.10.2., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Reprezentatywne próby nasion były testowane metodami zalecanymi przez EPPO i okazały się wolne od śnieci indyjskiej pszenicy (Tilletia indica).

5.11.

Bób (Viciafaba), z krajów, w których występuje bakteryjne więdnięcie fasoli (Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens)

DD – Materiał siewny pochodzi:

1) z regionu, w którym nie stwierdzono występowania bakteryjnego więdnięcia fasoli (Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens), lub

2) z plantacji nasiennej, która była kontrolowana podczas okresu wegetacyjnego i nie stwierdzono występowania bakteryjnego więdnięcia fasoli (Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens}.

5.12.

Kukurydza (Zea mays)

5.12.1.

z krajów, w których występuje helmintosporioza kukurydzy (Cochliobolus carbonum), sucha zgnilizna kolb kukurydzy (Stenocarpella macrospora lub Stenocarpella maydis)

DD – 

1) Materiał siewny pochodzi z plantacji nasiennej, która była kontrolowana podczas okresu wegetacyjnego i nie stwierdzono występowania helmintosporiozy kukurydzy (Cochliobolus carbonum), suchej zgnilizny kolb kukurydzy (Stenocarpella macrospora lub Stenocarpella maydis) oraz

2) Reprezentatywne próby nasion były testowane metodami zalecanymi przez EPPO i są wolne od helmintosporiozy kukurydzy (Cochliobolus carbonum), suchej zgnilizny kolb kukurydzy (Stenocarpella macrospora) lub Stenocarpella maydis.

 

1

2

3

5.12.2.

z krajów, w których występuje bakteryjne więdnięcie kukurydzy (Erwinia stewartii)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 5.12.1., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Materiał siewny pochodzi z plantacji nasiennej, która była kontrolowana podczas okresu wegetacyjnego i nie stwierdzono występowania bakteryjnego więdnięcia kukurydzy (Erwinia stewartii).

6. Rośliny nie przeznaczone do zasadzenia

6.1.

Bulwy ziemniaka (Solarium tuberosum)

6.1.1.

pochodzące z krajów europejskich

DD – Bulwy pochodzą z obszaru, który jest wolny od bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) i śluzaka (Ralstonia solanacearum).

6.1.2.

pochodzące z krajów, w których występuje wrzecionowatość bulw ziemniaka (Potato spindle tuber viroid), z wyjątkiem wczesnych ziemniaków

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 6.1.1.:

DD – Stłumiona siła kiełkowania.

6.1.3.

pochodzące z krajów europejskich, w których występuje rak ziemniaka (Synchytrium endobioticum)

Oprócz wymagań zawartych w punkcie 6.1.1. oraz 6.1.2., jeśli ma to zastosowanie:

DD – Bulwy pochodzą z obszaru, który jest wolny od raka ziemniaka (Synchytrium endobioticum) oraz począwszy od rozpoczęcia okresu wegetacji nie zaobserwowano objawów występowania raka ziemniaka (Synchytrium endobioticum) w miejscu produkcji ani w najbliższym otoczeniu.

 

Dział II. Produkty roślinne

Lp.

Produkt roślinny

Wymagania fitosanitarne

1

2

3

1. Drewno

1.1.

Roślin z rzędu Coniferales

1.1.1.

z Kanady, USA, Chin, Japonii, Korei, Tajwanu

Drewno powinno być okorowane oraz poddane zabiegowi termicznemu, przez 30 minut w celu uzyskania minimalnej temperatury rdzenia 56°C.

1.1.2.

z krajów pozaeuropejskich i azjatyckiej części Rosji, z wyjątkiem Kanady, USA, Chin, Japonii, Korei, Tajwanu

Drewno powinno być okorowane oraz:

1) wolne od chodników owadzich o średnicy większej niż 3 mm. drążonych przez żerdzianki (Monochamus) lub

2) suszone komorowe do wilgotności poniżej 20% wyrażonej w procentach suchej masy. Suszenie to powinno być potwierdzone oznakowaniem „Kiln-
-dried” lub „K.D.”.

1.2.

Kasztana (Castanea), z krajów Ameryki Pn.

Drewno powinno być:

1) okorowane oraz pozbawione naturalnych krągłych powierzchni lub

2) suszone komorowe do wilgotności poniżej 20% wyrażonej w procentach suchej masy. Suszenie powinno być udokumentowane międzynarodowym znakiem handlowym dla drewna „Kiln-dried” lub „K.D.”, lub

3) fumigowane przy użyciu bromku metylu, zgodnie z odpowiednią metodyką.

1.3.

Topoli (Populus), z krajów Ameryki Pn. oraz z krajów, w których występuje zgorzel kory topoli (Hypoxylon mammatum)

Drewno powinno być okorowane.

1.4.

Dębu (Quercus), z wyjątkiem dębu korkowego (Quercus suber), z krajów Ameryki Pn.

Drewno powinno być:

1) okorowane oraz pozbawione naturalnych krągłych powierzchni lub

2) suszone komorowo do wilgotności poniżej 20% wyrażonej w procentach suchej masy. Suszenie powinno być udokumentowane międzynarodowym znakiem handlowym dla drewna „Kiln-dried” lub „K.D.”, lub

3) fumigowane przy użyciu bromku metylu, zgodnie z odpowiednią metodyką.

1.5.

Wiązu (Ulmus), z krajów, w których występuje holenderska choroba wiązu (Ophiostoma ulmi)

Drewno powinno być okorowane.

1.6

Wiązu Zelkowa (Zelkova), z krajów, w których występuje holenderska choroba wiązu (Ophiostoma ulmi)

Drewno powinno być okorowane.

 

Dział III. Przedmioty

Lp.

Przedmiot

Wymagania fitosanitarne

1

2

3

1. Podłoże uprawowe

1.1.

Gleba i podłoże uprawowe organiczne inne niż torf lub podłoże złożone z gleby lub podłoża organicznego, związane z roślinami, ze wszystkich krajów

Rośliny powinny być na 2 tygodnie przed zamierzoną wysyłką pozbawione ich oryginalnego podłoża i przesadzone do podłoża nieorganicznego lub torfu.

2. Opakowania

2.1.

Pakunkowe drewniane artykuły (skrzynie, palety, bębny i inne przedmioty), ze wszystkich krajów

Opakowania wykonano wyłącznie z drewna okorowanego.

 

Objaśnienie:

*) DD – dodatkowa deklaracja w świadectwie fitosanitarnym (zal. nr 5, poz. 11) potwierdzająca spełnienie wymagań fitosanitarnych

Załącznik 4. [WYKAZ ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I PRZEDMIOTÓW, DLA KTÓRYCH WYMAGANE JEST ŚWIADECTWO FITOSANITARNE PRZY WPROWADZANIU NA POLSKI OBSZAR CELNY]

Załącznik nr 4

WYKAZ ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I PRZEDMIOTÓW, DLA KTÓRYCH WYMAGANE JEST ŚWIADECTWO FITOSANITARNE PRZY WPROWADZANIU NA POLSKI OBSZAR CELNY

Lp.

Kod PCN

Nazwa rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu

1

2

3

Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte kwiaty i ozdobne liście

1.

0601

Bulwy, korzenie bulwiaste, cebulki, łodygi podziemne i kłącza w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie inne niż objęte pozycją 1212

2.

ex.0602

Pozostałe rośliny żywe (łącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia grzybów uprawnych

3.

0603 10

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże

4.

ex.0604 10

Mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże

5.

0604 91

Liście, gałęzie i inne części roślin, bez kwiatów lub pączków kwiatowych oraz trawy odpowiednie na bukiety, świeże

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne

6.

0701

Ziemniaki, świeże lub chłodzone

7.

0702 00 00

Pomidory, świeże lub chłodzone

8.

0703

Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz inne warzywa cebulowe świeże lub chłodzone

9.

0704

Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub chłodzone

10.

0705

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub chłodzone

11.

0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub chłodzone

12.

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone

13.

0708

Warzywa strączkowe, nawet łuskane, świeże lub chłodzone

14.

0709

Inne warzywa, świeże lub chłodzone

15.

0713

Suszone warzywa strączkowe, łuskane, ze skórką lub bez albo dzielone

16.

ex.0714

Maniok, maranta, salep, karczochy jerozolimskie, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny, świeże, chłodzone; rdzeń sagowca

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

17.

ex.0801

Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane, z wyjątkiem wysuszonych orzechów kokosowych (kod PCN 0801 11 00 0)

18.

0802

Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane

19.

0803 00

Banany łącznie z plantanami, świeże lub suszone

20.

0804

Daktyle, figi, ananasy, avokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone

21.

0805

Owoce cytrusowe, świeże lub suszone

22.

0806 10

Winogrona świeże

23.

0806 20

Winogrona suszone

24.

0807

Melony (łącznie z arbuzami) i papaje, świeże

25.

0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże

26.

0809

Morele, wiśnie, brzoskwinie (łącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże

27.

0810

Pozostałe owoce, świeże

 

1

2

3

28.

0813

Owoce suszone, inne niż w pozycji od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub suszonych owoców objętych pozycją od 0801 do 0813

29

ex.0814 00 00 0

Skórki owoców cytrusowych i melonów (łącznie z arbuzami), świeże

Kawa i przyprawy

30.

0901 11 00 0

Kawa, niepalona i niepozbawiona kofeiny

31.

0901 12 00 0

Kawa, niepalona, bezkofeinowa

32.

0901 90 10 0

Łupinki i łuski kawy

33.

ex.0909

Owoce biedrzeńca anyżu (Pimpinella anisuni), badianu prawdziwego (Illicium verum), kopru włoskiego (Foeniculum capillaceum), kolendry siewnej (Coriandrum safiwm), kminu rzymskiego (Cuminum cyminum) i kminku zwyczajnego (Carum carvi), szyszkojagody jałowca pospolitego (Juniperus communis), przeznaczone do siewu i rozmnażania, nierozgniatane i niemielone oprócz konfekcjonowanych w jednostkowych, szczelnych opakowaniach do sprzedaży detalicznej (zioła lecznicze i przyprawy)

34.

ex.0910 99

Owoce kopru ogrodowego (Anethum graveolens) oraz nasiona kozieradki pospolitej (Trigonella foenum graecum) przeznaczone do siewu i rozmnażania, nierozgniatane i niemielone oprócz konfekcjonowanych w jednostkowych, szczelnych opakowaniach do sprzedaży detalicznej (zioła lecznicze i przyprawy)

Zboża

35.

1001

Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin)

36.

1002 00 00 0

Żyto

37.

1003 00

Jęczmień

38.

1004 00 00 0

Owies

39.

1005

Kukurydza (ziarna)

40.

1006

Ryż

41.

1007 00

Ziarno sorgo

42.

1008

Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża

Produkty przemysłu młynarskiego

43.

1101 00

Mąka pszenna i żytnio-pszenna

44.

1102

Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą

45.

ex. 1103

Kasze, grysiki zbożowe

46.

1104

Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład niszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, śrutowane lub krojone) z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone

47.

1107 10

Słód niepalony

Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma i pasza

48.

1201 00

Ziarno soi, nawet łamane

49.

1202

Orzeszki ziemne, niepalone ani nieprzygotowane inaczej, nawet łuskane lub łamane

50.

1204 00

Nasiona lnu, nawet łamane

51.

1205 00

Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane

52.

1206 00

Nasiona słonecznika, nawet łamane

53.

1207

Inne nasiona i owoce oleiste, nawet łamane

54.

1209

Nasiona, owoce i zarodniki, siewne

55.

1210 10 00 0

Szyszki chmielowe, niemielone, niesproszkowane ani nie w formie granulek

56.

ex. 1211

rośliny i ich części (łącznie z nasionami i owocami) używane głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże

57.

ex.1212 10

Chleb świętojański łącznie z nasionami, świeży, chłodzony

58.

1212 30 00 0

Pestki i jądra pestek moreli, brzoskwiń i śliwek

 

1

2

3

59.

ex. 1212 91 80 0

Burak cukrowy, świeży lub chłodzony

60.

ex. 1212 92 00 0

Trzcina cukrowa, świeża lub chłodzona

61.

ex. 1212 99

Pozostałe produkty roślinne używane głównie do spożycia przez ludzi

62.

ex. 1213 00 00 0

Surowiec wtórny do przemysłu: słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane

63.

1214 90 10 0

Buraki pastewne, brukiew i inne korzenie pastewne

64.

ex. 1214 90 99 0

Siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, świeże, suszone, pocięte, posiekane, lub sprasowane, w tym posolone

Materiały roślinne do wyplatania; pozostałe produkty pochodzenia roślinnego

65.

ex. 1401

Materiały roślinne, używane głównie do wyplatania niebarwione, niebielone i niezabezpieczone ognioodpornie

66.

ex. 1402

Materiały roślinne surowe używane głównie do wyścielania i wypychania bez warstwy podkładowej

67.

ex. 1403

Materiały roślinne używane głównie do produkcji szczotek i mioteł, niebarwione, niebielone lub w inny sposób niezaimpregnowane i nietraktowane chemicznie

68.

1404 10 00 0

Surowe materiały roślinne używane głównie w farbiarstwie lub garbarstwie

69.

ex. 1404 90 00 0

Pozostałe produkty roślinne gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, surowe

Kakao

70.

ex. 1801 00 00 0

Ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe

71.

1802 00 00 0

Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao

Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego

72.

ex.2302

Surowiec wtórny do przemysłu: niegranulowane otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych

73.

2308 10 00 0

Żołędzie i kasztany

74.

ex.2308 90

Surowiec wtórny do przemysłu: niegranulowane pozostałe roślinne materiały, odpady, pozostałości i produkty uboczne, używane do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – kolby kukurydzy po usunięciu ziarna, łodygi, liście kukurydzy, liście buraka i marchwi, łupiny warzyw (strąki fasoli, grochu itd.), odpadki owoców, otręby otrzymane jako produkt uboczny z kruszonych nasion gorczycy, pozostałości po wytwarzaniu namiastek kawy (lub ich ekstraktów) z ziarna zboża lub innych materiałów roślinnych

Tytoń

75.

2401 10

Tytoń nieodżyłowany (nieprzetworzony)

76.

2401 20

Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany

77.

ex.2401 30 00 0

Odpady tytoniowe jako surowiec wtórny do przemysłu

Torf

78.

ex.2703 00 00 0

Torf (łącznie z odpadkami torfowymi), nawet scalony, z wyjątkiem przeznaczonego do wykorzystania jako paliwo

Drewno i wyroby z drewna

79.

4401 10 00 0

Drewno opałowe w postaci polan, okrąglaków, gałęzi, wiązek, szczap lub w podobnych postaciach

80.

4401 21 00 0

Drewno w postaci wiórków i kawałków, iglaste

81.

4401 22 00 0

Drewno w postaci wiórków i kawałków, liściaste

82.

ex.4401 30

Trociny, odpady i ścinki drewniane, nieaglomerowane w polana, brykiety lub podobne formy, jako surowiec wtórny do przemysłu

 

1

2

3

83.

ex.4403

Drewno surowe okorowane lub nie, również zgrubnie obrobione z wyjątkiem malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub innymi środkami konserwującymi (kod PCN 4403 10 00 0)

84.

ex.4404

Wyroby niepoddane konserwacji: obręcze drewniane; pale rozszczepione; tyczki, żerdzie, paliki, kołki o zaostrzonym końcu nieprzetarte wzdłużnie; drewno obrobione, ale nietoczone, wygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do wyrobu lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi i podobnych; wióry itp.

85.

4406 10 00 0

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, drewniane nieimpregnowane

86.

4407

Drewno piłowane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, również strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 mm

87.

ex.4415 10

Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania drewniane, stanowiące przedmiot obrotu handlowego i pochodzące z państw pozaeuropejskich

88.

ex.4415 20

Palety, palety skrzyniowe i inne platformy załadunkowe z drewna, nadstawki do palet płaskich, stanowiące przedmiot obrotu handlowego i pochodzące z państw pozaeuropejskich

Korek

89.

ex.4501 10 00 0

Korek naturalny surowy niepoddany działaniu środków grzybobójczych z wyłączeniem spłaszczonego poprzez dociskanie po namoczeniu we wrzącej wodzie lub parze

90.

ex.4501 90 00 0

Odpady korka surowego

Bawełna

91.

5201 00 90 0

Bawełna, z wyjątkiem zgrzeblonej lub czesanej, oprócz higroskopijnej lub bielonej

Pozostałe roślinne materiały włókniste

92.

5301 10 00 0

Len surowy lub roszony

93.

ex.5301 30

Pakuły i odpady lnu, jako surowiec wtórny do przemysłu

94.

5302 10 00 0

Konopie siewne, surowe lub roszone

95.

ex.5302 90 00 0

Pakuły i odpady konopne, jako surowiec wtórny do przemysłu

96.

ex.5303

Materiały włókniste przędne inne niż len, konopie i ramia, surowe lub roszone (w łodygach)

 

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 25 października 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy

kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »