| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 12 grudnia 2001 r.

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) zakres przedmiotowy umów eksportowych oraz inne szczegółowe warunki odnoszące się do kredytu eksportowego oraz umów eksportowych, których spełnienie jest niezbędne do objęcia kredytu eksportowego Programem DOKE,

2) tryb składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwolenia na odstąpienie od warunków, których spełnienie jest niezbędne do objęcia kredytu eksportowego Programem DOKE,

3) przypadki, w których Programem DOKE może zostać objęty kredyt udzielony przez bank na finansowanie wydatków lokalnych, związanych z objętą tym Programem umową eksportową.

Rozdział 2

Zakres przedmiotowy umów eksportowych i inne szczegółowe warunki odnoszące się do kredytu eksportowego oraz umów eksportowych, których spełnienie jest niezbędne do objęcia kredytu eksportowego Programem DOKE

§ 2.

1. Objęcie kredytu eksportowego Programem DOKE jest dopuszczalne, jeżeli są spełnione jednocześnie następujące warunki:

1) przedmiotem umowy eksportowej są towary krajowe lub usługi krajowe w rozumieniu art. 2 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych, zwanej dalej „ustawą",

2) zagraniczny nabywca nie jest stroną umowy kredytu eksportowego jedynie w celu uzyskania korzystniejszych warunków spłaty takiego kredytu niż te, które możliwe byłyby do uzyskania przez kupującego niebędącego tym nabywcą,

3) umowa kredytu eksportowego, z zastrzeżeniem § 3, przewiduje, że:

a) spłata rat kredytu będzie następować w kwotach równej wysokości, nie rzadziej jednak niż co 6 miesięcy, przy czym spłata pierwszej raty będzie dokonana nie później niż po upływie 6 miesięcy od daty uruchomienia kredytu eksportowego,

b) odsetki nie będą kapitalizowane w okresie spłaty kredytu, zaś ich płatności będą następować nie rzadziej niż co 6 miesięcy, przy czym pierwsza spłata odsetek ma być dokonana nie później niż po upływie 6 miesięcy od daty uruchomienia kredytu eksportowego,

4) stała stopa oprocentowania kredytu eksportowego jest równa stopie CIRR, z zastrzeżeniem § 3,

5) maksymalny okres spłaty kredytu eksportowego, z zastrzeżeniem § 3, wynosi:

a) 5 lat – jeżeli krajem przeznaczenia eksportowanego towaru lub usługi jest kraj zaliczany do kategorii l w klasyfikacji dochodowej krajów świata publikowanej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla potrzeb Porozumienia w sprawie Wytycznych dla Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych,

b) 8,5 roku – jeżeli krajem przeznaczenia eksportowanego towaru lub usługi jest kraj zaliczany do kategorii l w klasyfikacji, o której mowa w lit. a), pod warunkiem indywidualnej notyfikacji kredytu eksportowego do OECD dokonanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli notyfikacja nastąpi nie później niż 10 dni przed złożeniem przyrzeczenia podpisania Umowy DOKE,

c) 10 lat – jeżeli krajem przeznaczenia eksportowanego towaru lub usługi jest kraj zaliczany do kategorii II w klasyfikacji, o której mowa w lit. a),

d) 12 lat – bez względu na kategorię kraju przeznaczenia eksportowanego towaru lub usługi, w przypadku dostaw kompletnych elektrowni (z wyłączeniem jądrowych), urządzeń i wyposażenia do nich, a także usług niezbędnych do ich budowy, instalacji lub uruchomienia, pod warunkiem indywidualnej notyfikacji kredytu eksportowego do OECD dokonanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli notyfikacja nastąpi nie później niż 10 dni przed złożeniem przyrzeczenia podpisania Umowy DOKE.

2. Kredyt eksportowy może być objęty Programem DOKE pod warunkiem, że datą uruchomienia kredytu eksportowego, od której liczy się termin spłaty kapitału i odsetek, jest data nie późniejsza niż:

1) w przypadku umów eksportowych, których przedmiotem jest wykonanie obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli krajowy dostawca nie ponosi odpowiedzialności za oddanie obiektów do użytku – data zakończenia budowy,

2) w przypadku umów eksportowych, których przedmiotem jest świadczenie usług, jeżeli krajowy dostawca nie ponosi odpowiedzialności za oddanie ich do użytku – data przedłożenia faktur lub data przyjęcia tych usług przez zagranicznego nabywcę albo, jeżeli umowa eksportowa realizowana jest etapami – średnia ważona data przyjęcia tych usług przez zagranicznego nabywcę,

3) w przypadku umów eksportowych innych niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli krajowy dostawca nie ponosi odpowiedzialności za oddanie do użytku towarów krajowych – data faktycznego przyjęcia tych towarów przez zagranicznego nabywcę albo, jeżeli umowa eksportowa jest realizowana etapami – średnia ważona data przyjęcia tych towarów,

4) w przypadku umów eksportowych, których przedmiotem jest wykonanie kompletnych zakładów lub fabryk, jeżeli krajowy dostawca ponosi odpowiedzialność za oddanie obiektów do użytku – data wstępnych testów określających, czy obiekty te są gotowe do użytku,

5) w przypadku umów eksportowych innych niż określone w pkt 4, jeżeli krajowy dostawca ponosi odpowiedzialność za oddanie do użytku towarów krajowych – data faktycznego przekazania tych towarów do użytku,

6) w przypadku umów eksportowych dotyczących oddzielnego wykonania pojedynczych części projektu w ramach umów, których przedmiotem jest budowa kompletnych zakładów lub fabryk – data uruchomienia każdej części projektu lub data wykonania projektu jako całości, jeżeli krajowy dostawca zawarł umowę dotyczącą zasadniczej części projektu.

3. Wykaz krajów zaliczanych do kategorii l w klasyfikacji dochodowej krajów świata, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a), zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wykaz krajów zaliczanych do kategorii II w klasyfikacji dochodowej krajów świata, o której mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a), zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. Sposób obliczania średniej ważonej daty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3.
Szczególne warunki odnoszące się do umów eksportowych oraz kredytów eksportowych, których przedmiotem są:

1) nowe statki morskie lub modernizacja takich statków – określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,

2) kompletne elektrownie jądrowe, urządzenia i wyposażenie do nich, a także usługi niezbędne do ich budowy, instalacji lub uruchomienia – określa załącznik nr 5 do rozporządzenia,

3) nowe cywilne samoloty, helikoptery oraz zapasowe silniki i części zamienne – określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwolenia na odstąpienie od warunków, których spełnienie jest niezbędne do objęcia kredytu eksportowego Programem DOKE

§ 4.

1. Bank Gospodarstwa Krajowego występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy, zwanego dalej „zezwoleniem", niezwłocznie po zbadaniu wniosku o wydanie przyrzeczenia zawarcia Umowy DOKE oraz po stwierdzeniu, że wniosek ten nie wymaga uzupełnienia lub poprawienia przez krajowego dostawcę, zagranicznego nabywcę lub bank.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego, we wniosku, o którym m swa w art. 7 ust. 3 ustawy (wniosek o udzielenie zezwolenia), wskazuje warunki, od których odstąpienie wymaga uzyskania zezwolenia.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego dołącza do wniosku o udzielenie zezwolenia oświadczenie krajowego dostawcy, zagranicznego nabywcy lub banku uzasadniające wystąpienie z takim wnioskiem.

§ 5.
Jeżeli nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w § 4, minister właściwy do spraw finansów publicznych wzywa Bank Gospodarstwa Krajowego do uzupełnienia wniosku o udzielenie zezwolenia w terminie 14 dni kalendarzowych.
§ 6.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych:

1) przekazuje kompletny wniosek o udzielenie zezwolenia, niezwłocznie po jego otrzymaniu, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki,

2) podejmuje odpowiednie działania wynikające z umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską.

§ 7.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozpatruje wniosek o udzielenie zezwolenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Rozdział 4

Przypadki, w których Programem DOKE może zostać objęty kredyt udzielony przez bank na finansowanie wydatków lokalnych związanych z umowa eksportową objętą Programem DOKE

§ 8.

1. Programem DOKE może zostać objęty kredyt udzielony przez bank na finansowanie wydatków lokalnych związanych z umową eksportową objętą Programem DOKE, jeżeli są spełnione jednocześnie następujące warunki:

1) krajem przeznaczenia eksportowanego towaru lub usługi jest kraj wymieniony w wykazie zawartym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

2) stała stopa procentowa kredytu, udzielonego na finansowanie wydatków lokalnych, nie jest niższa od stałej stopy procentowej kredytu eksportowego objętego Programem DOKE,

3) okres spłaty kredytu udzielonego na finansowanie wydatków lokalnych nie jest dłuższy od okresu spłaty kredytu eksportowego objętego Programem DOKE.

2. Jeżeli spłata kredytu udzielonego na finansowanie wydatków lokalnych następuje w ratach, to warunkiem objęcia takiego kredytu Programem DOKE jest ustalenie w umowie kredytowej spłat rat kredytu w równych kwotach i nie rzadziej niż to wynika z umowy kredytu eksportowego, objętego Programem DOKE.

3. Kredyt udzielony na finansowanie wydatków lokalnych może być objęty Programem DOKE tylko do wysokości zaliczki, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, ustalonej w umowie kredytu eksportowego objętego Programem DOKE.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Belka

Załącznik 1. [WYKAZ KRAJÓW ZALICZANYCH DO KATEGORII l W KLASYFIKACJI DOCHODOWEJ KRAJÓW ŚWIATA, PUBLIKOWANEJ PRZEZ OECD]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 12 grudnia 2001 r. (poz. 1750)

Załącznik nr 1

WYKAZ KRAJÓW ZALICZANYCH DO KATEGORII l W KLASYFIKACJI DOCHODOWEJ KRAJÓW ŚWIATA, PUBLIKOWANEJ PRZEZ OECD

Andora

Anguilla

Antigua i Barbuda

Antyle Niderlandzkie

Arabia Saudyjska

Argentyna

Aruba

Australia

Austria

Azory

Bahamy

Bahrajn

Barbados

Belgia

Bermudy

Brunei Darussalam

Cypr

Dania

Dziewicze Wyspy Brytyjskie

Dziewicze Wyspy USA

Finlandia

Francja

Grecja

Grenlandia

Guam

Gujana Francuska

Gwadelupa

Hiszpania

Holandia

Hongkong

Irlandia

Islandia

Izrael

Japonia

Kajmany

Kanada

Katar

Kuwejt

Libia

Liechtenstein

Luksemburg

Makau

Madera

Malta

Martynika

Mayotte

Monako

Montserrat

Nauru

Niemcy

Norwegia

Nowa Kaledonia

Nowa Zelandia

Polinezja Francuska

Portugalia

Północne Mariany

Portoryko

Republika Korei

Reunion

St. Kitts i Nevis St.

St. Pierre i Miquelon

Samoa Amerykańskie

San Marino

Seszele

Singapur

Słowenia

Stany Zjednoczone Ameryki (USA)

Szwajcaria

Szwecja

Tajwan

Turks i Caicos

Urugwaj

Watykan

Wielka Brytania

Włochy

Wyspa Man

Wyspy Cooka

Wyspy Owcze

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Załącznik 2. [WYKAZ KRAJÓW ZALICZANYCH DO KATEGORII II W KLASYFIKACJI DOCHODOWEJ KRAJÓW ŚWIATA, PUBLIKOWANEJ PRZEZ OECD]

Załącznik nr 2

WYKAZ KRAJÓW ZALICZANYCH DO KATEGORII II W KLASYFIKACJI DOCHODOWEJ KRAJÓW ŚWIATA, PUBLIKOWANEJ PRZEZ OECD

Afganistan

Albania

Algieria

Angola

Armenia

Azerbejdżan

Bangladesz

Belize

Benin

Bhutan

Białoruś

Boliwia

Bośnia i Hercegowina

Botswana

Brazylia

Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego

Bułgaria

Burkina Faso

Burundi

Chile

Chiny

Chorwacja

Czad

Czechy

Dominika

Dominikana

Dżibuti

Egipt

Ekwador

Erytrea

Estonia

Etiopia

Falklandy

Fidżi Republika

Filipiny

Gabon

Gambia

Ghana

Gibraltar

Grenada

Gruzja

Gujana

Gwatemala

Gwinea

Gwinea-Bissau

Gwinea Równikowa

Haiti

Honduras

Indie

Indonezja

Irak

Iran

Jamajka

Jemen

Jordania

Jugosławia

Kambodża

Kamerun

Kazachstan

Kenia

Kirgistan

Kiribati

Kolumbia

Komory

Kongo

Kongo d. Zair

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

Kostaryka

Kuba

Laos

Lesotho

Liban

Liberia

Litwa

Łotwa

Macedonia

Madagaskar

Malawi

Malediwy

Malezja

Mali

Maroko

Mauretania

Mauritius

Meksyk

Mikronezja

Mołdowa

Mongolia

Mozambik

Myanmar (Birma)

Namibia

Nepal

Niger

Nigeria

Nikaragua

Niue

Oman

Pakistan

Palau

Panama

Papua-Nowa Gwinea

Paragwaj

Peru

Pitcairn

Republika Południowej Afryki

Republika Środkowoafrykańska

Republika Zielonego Przylądka

Rosja (Federacja Rosyjska)

Ross Dependency

Rwanda

Saint Lucia

St. Vincent i Grenadyny

Salwador

Samoa

Senegal

Sierra Leone

Słowacja

Somalia

Sri Lanka

Suazi

Sudan

Surinam

Syria

Święta Helena

Tadżykistan

Tajlandia

Tanzania

Togo

Tokelau

Tonga

Trynidad i Tobago

Tunezja

Turcja

Turkmenistan

Tuvalu

Uganda

Ukraina

Uzbekistan

Vanuatu

Wallis i Futuna

Wenezuela

Węgry

Wietnam

Wybrzeże Kości Słoniowej

Wyspy Marshalla

Wyspy Salomona

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy

Zambia

Zimbabwe

Załącznik 3. [SPOSÓB OBLICZANIA ŚREDNIEJ WAŻONEJ DATY PRZYJĘCIA TOWARÓW l USŁUG PRZEZ ZAGRANICZNEGO NABYWCĘ W PRZYPADKU UMOWY EKSPORTOWEJ REALIZOWANEJ ETAPAMI]

Załącznik nr 3

SPOSÓB OBLICZANIA ŚREDNIEJ WAŻONEJ DATY PRZYJĘCIA TOWARÓW l USŁUG PRZEZ ZAGRANICZNEGO NABYWCĘ W PRZYPADKU UMOWY EKSPORTOWEJ REALIZOWANEJ ETAPAMI

W celu określenia średniej ważonej daty przyjęcia towarów i usług przez zagranicznego nabywcę w przypadku umowy eksportowej realizowanej etapami stosuje się następujące parametry:

1) datę podpisania umowy eksportowej,

2) liczbę dni, które upłynęły od dnia zawarcia umowy eksportowej do dnia przyjęcia towarów i usług przez zagranicznego nabywcę, obliczoną według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

KW – oznacza średnią ważoną liczbę dni, które upłynęły od daty podpisania umowy eksportowej realizowanej etapami do daty uruchomienia kredytu eksportowego,

Ti – oznacza liczbę dni, które upłynęły od daty podpisania umowy eksportowej do dnia realizacji i-tej dostawy lub usługi,

Wi – oznacza wartość i-tej dostawy towarów lub usług,

n – oznacza liczbę dostaw towarów lub usług,

i – oznacza numer dostawy towarów i usług (i= 1, 2,...., n)

Średnia ważona data przyjęcia towarów i usług przypada KW dni po dacie podpisania umowy eksportowej.

Załącznik 4. [SZCZEGÓLNE WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO UMÓW EKSPORTOWYCH ORAZ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ NOWE STATKI MORSKIE LUB MODERNIZACJA TAKICH STATKÓW]

Załącznik nr 4

SZCZEGÓLNE WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO UMÓW EKSPORTOWYCH ORAZ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ NOWE STATKI MORSKIE LUB MODERNIZACJA TAKICH STATKÓW

Objęcie Programem DOKE kredytu eksportowego na dostawę nowych statków morskich lub modernizację takich statków jest dopuszczalne, jeżeli są spełnione jednocześnie następujące warunki:

1) umowa eksportowa przewiduje zapłatę przez zagranicznego nabywcę zaliczki gotówkowej, w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości umowy eksportowej do dnia uruchomienia kredytu eksportowego,

2) umowa eksportowa spełnia warunki określone w § 2 ust 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia,

3) umowa kredytu eksportowego przewiduje, że:

a) spłata rat kredytu następować będzie okresowo w kwotach równej wysokości, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, przy czym spłata pierwszej raty będzie dokonana nie później niż po upływie 12 miesięcy od daty uruchomienia kredytu eksportowego,

b) odsetki nie będą kapitalizowane w okresie spłaty kredytu, zaś ich płatności będą następować nie rzadziej niż co 12 miesięcy, przy czym pierwsza spłata odsetek ma być dokonana nie później niż po upływie 12 miesięcy od daty uruchomienia kredytu eksportowego,

c) stała stopa oprocentowania kredytu eksportowego w walucie, dla której ogłaszane są stopy referencyjne oprocentowania rynkowego (CIRR), jest równa 8%,

4) maksymalny okres spłaty kredytu eksportowego wynosi 8,5 roku, z wyjątkiem statków do transportu skroplonego gazu ziemnego, dla których okres ten wynosi 10 lat – z możliwością przedłużenia tych okresów do 12 lat w przypadku udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy,

5) modernizacja dotyczy statku o wyporności powyżej 1 000 ton i wprowadza zasadnicze zmiany do rozkładu ładowni, kadłuba lub systemu napędu.

Załącznik 5. [SZCZEGÓLNE WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO UMÓW EKSPORTOWYCH ORAZ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ KOMPLETNE ELEKTROWNIE JĄDROWE, URZĄDZENIA l WYPOSAŻENIE DO NICH, A TAKŻE USŁUGI NIEZBĘDNE DO ICH BUDOWY, INSTALACJI LUB URUCHOMIENIA]

Załącznik nr 5

SZCZEGÓLNE WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO UMÓW EKSPORTOWYCH ORAZ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ KOMPLETNE ELEKTROWNIE JĄDROWE, URZĄDZENIA l WYPOSAŻENIE DO NICH, A TAKŻE USŁUGI NIEZBĘDNE DO ICH BUDOWY, INSTALACJI LUB URUCHOMIENIA

1. Objęcie Programem DOKE kredytu eksportowego związanego z wykonaniem kompletnych elektrowni jądrowych lub ich części, dostawą odpowiednich urządzeń i wyposażenia, a także ze świadczeniem usług niezbędnych w tym zakresie jest dopuszczalne, jeżeli spełnione są jednocześnie następujące warunki:

1) umowa eksportowa spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia,

2) umowa kredytu eksportowego spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia,

3) umowa kredytu eksportowego przewiduje, że:

a) maksymalny okres spłaty kredytu eksportowego wynosi 15 lat,

b) stała stopa oprocentowania kredytu eksportowego jest równa, z zastrzeżeniem lit. c), stopie CIRR powiększonej o 75 punktów bazowych (sto punktów bazowych jest równe 1%), a w przypadku kredytów eksportowych udzielanych w jenach japońskich – o 40 punktów bazowych,

c) stała stopa oprocentowania kredytu eksportowego na dostawę urządzeń dla elektrowni jądrowych o okresie spłaty do 10 lat jest równa stopie CIRR.

2. Jeżeli dla danej waluty, w zależności od terminu spłaty kredytu eksportowego, ogłasza się kilka stóp CIRR, to stopy CIRR, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b) i c), stosuje się w wysokości określonej dla najdłuższego terminu spłaty kredytu.

3. Warunki określone w załączniku nie dotyczą:

1) kredytu finansującego koszty:

a) związane z przygotowaniem terenu, dróg, osiedli budowlanych, linii energetycznych, zaopatrzenia w wodę,

b) dotyczące dworca przetokowego (z wyłączeniem stacji rozrządowych związanych z elektrownią jądrową),

c) uzyskiwania zezwoleń odpowiednich władz oraz uiszczenia innych opłat urzędowych,

2) odrębnego kredytu finansującego podstacje, transformatory i linie przesyłowe.

Załącznik 6. [SZCZEGÓLNE WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO UMÓW EKSPORTOWYCH ORAZ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ NOWE CYWILNE SAMOLOTY, HELIKOPTERY ORAZ ZAPASOWE SILNIKI l CZĘŚCI ZAMIENNE]

Załącznik nr 6

SZCZEGÓLNE WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO UMÓW EKSPORTOWYCH ORAZ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ NOWE CYWILNE SAMOLOTY, HELIKOPTERY ORAZ ZAPASOWE SILNIKI l CZĘŚCI ZAMIENNE

1. Objęcie Programem DOKE kredytu eksportowego na dostawę nowych samolotów lub helikopterów jest dopuszczalne, jeżeli są spełnione jednocześnie następujące warunki:

1) umowa eksportowa spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia,

2) umowa kredytu eksportowego spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia oraz przewiduje, że maksymalny okres spłaty kredytu eksportowego wynosi:

a) 10 lat dla samolotów i helikopterów o napędzie turbinowym, które posiadają od 30 do 70 miejsc siedzących,

b) 7 lat dla samolotów i helikopterów o napędzie turbinowym, które posiadają mniej niż 30 miejsc siedzących,

c) 5 lat dla samolotów i helikopterów o innych parametrach niż określone w lit. a) i b),

3) stała stopa oprocentowania kredytu eksportowego jest równa stopie CIRR.

2. Objęcie Programem DOKE kredytu eksportowego na dostawę nowych samolotów lub helikopterów wraz z nowymi zapasowymi silnikami lub nowymi częściami zamiennymi do tych samolotów lub helikopterów jest dopuszczalne, jeżeli są spełnione jednocześnie warunki wymienione w ust. 1, przy czym wartość silników lub części zamiennych nie może być większa niż 15 procent wartości eksportowanych samolotów lub helikopterów. Jeżeli zagraniczny nabywca stałby się po realizacji kontraktu właścicielem więcej niż 5 samolotów lub helikopterów jednego typu, to wartość zapasowych silników i części zamiennych dla szóstego i następnych samolotów lub helikopterów nie może być większa niż 10 procent wartości tych samolotów lub helikopterów.

3. Objęcie Programem DOKE umowy kredytu eksportowego, która dotyczy wyłącznie nowych zapasowych silników do samolotów lub helikopterów, jest dopuszczalne, jeżeli są spełnione jednocześnie następujące warunki:

1) umowa eksportowa spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia,

2) umowa kredytu eksportowego spełnia warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia oraz przewiduje, że maksymalny okres spłaty kredytu eksportowego wynosi:

a) 8 lat – w przypadku gdy kredyt dotyczy dostawy o wartości powyżej 20 mln dolarów amerykańskich lub dostawy co najmniej czterech nowych zapasowych silników,

b) 5 lat – w przypadkach innych niż określone w lit. a),

3) stała stopa oprocentowania kredytu eksportowego jest równa stopie CIRR.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »