Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 153 poz. 1769

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI

z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawie przyznawania i wypłaty rent strukturalnych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Postępowanie w sprawie przyznania renty strukturalnej wszczyna się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez rolnika ubiegającego się o rentę strukturalną, zwanego dalej „wnioskodawcą".

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca składa osobiście w jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej „Kasą".

§ 2.
1. Wniosek, o którym mowa w § 1, zawiera:

1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania wnioskodawcy,

2) datę zawarcia związku małżeńskiego przez wnioskodawcę,

3) numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy,

4) numer identyfikacji podatkowej NIP wnioskodawcy,

5) numer kasy chorych, której członkiem jest wnioskodawca,

6) oświadczenie o posiadaniu albo nieposiadaniu ustalonego prawa do emerytury albo renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego,

7) oświadczenie o prowadzeniu albo nieprowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej,

8) oświadczenie o wykonywaniu albo niewykonywaniu innej niż rolnicza działalności lub pracy zarobkowej i podleganiu albo niepodleganiu z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu,

9) wskazanie adresu lub numeru rachunku bankowego, na który ma być doręczana lub dokonywana wypłata renty strukturalnej,

10) podpis wnioskodawcy.

2. Do wniosku dołącza się dowody potwierdzające:

1) okresy pracy w gospodarstwie rolnym i prowadzenia działalności rolniczej oraz inne okresy zaliczane do okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od którego zależy prawo do emerytury rolniczej,

2) łączną powierzchnię i stan prawny posiadanego gospodarstwa rolnego oraz zmiany, jakim podlegała powierzchnia i stan prawny tego gospodarstwa w ostatnich 5 latach przed złożeniem wniosku.

3. Jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, wniosek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również dane dotyczące małżonka wnioskodawcy.

§ 3.
1. Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3, upoważniony pracownik jednostki organizacyjnej Kasy potwierdza na podstawie dowodu osobistego albo wyciągu z akt stanu cywilnego, sporządzając odpis do akt.

2. Dowodami potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, są dokumenty wymagane przy ubieganiu się o emeryturę rolniczą.

3. Dowodami potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, są:

1) akt notarialny,

2) prawomocne orzeczenie sądu,

3) ostateczna decyzja administracyjna,

4) wypis z księgi wieczystej,

5) wypis z ewidencji gruntów i budynków,

6) aktualny nakaz płatniczy w sprawie wymiaru podatku rolnego,

7) zaświadczenie właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta,

8) inne dokumenty.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, podlegają na żądanie wnioskodawcy zwrotowi, po uprzednim wykonaniu ich kopii i potwierdzeniu za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika jednostki organizacyjnej Kasy.

§ 4.
Weryfikując wniosek. Prezes Kasy ustala, czy wnioskodawca:

1) posiada prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego,

2) prowadzi pozarolniczą działalność lub inną pracę zarobkową poza rolnictwem podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,

3) spełnia warunki określone w art. 19 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531 oraz z 2001 r. Nr 73, poz. 764),

4) prowadzi działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni co najmniej 3 ha, które od co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku stanowi jego własność, własność jego małżonka lub współwłasność obojga małżonków,

5) prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

6) prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą przez okres co najmniej 10 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku,

7) podlegał w okresie, o którym mowa w pkt 6, ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 5 lat,

8) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu bezpośrednio przed złożeniem wniosku przez co najmniej 2 lata.

§ 5.
Postanowienie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie, powinno zawierać pouczenie o warunkach dotyczących:

1) formy i sposobu przekazania gospodarstwa rolnego oraz zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej,

2) osoby albo jednostki organizacyjnej przejmującej gospodarstwo rolne.

§ 6.
1. Prezes Kasy wydaje decyzję w sprawie renty strukturalnej wnioskodawcy, który otrzymał postanowienie, o którym mowa w § 5, po przedłożeniu przez niego w jednostce organizacyjnej Kasy dowodów potwierdzających przekazanie gospodarstwa rolnego i zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

2. Dowodem potwierdzającym przekazanie gospodarstwa rolnego jest akt notarialny lub decyzja Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

3. Dowodami zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej mogą być:

1) zaświadczenie właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta o niepodleganiu, ze względu na powierzchnię, opodatkowaniu podatkiem rolnym gruntów, których właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem jest wnioskodawca lub jego małżonek,

2) zaświadczenie właściwego organu podatkowego o niepodleganiu wnioskodawcy i jego małżonka opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem prowadzenia pasiek,

3) inne dokumenty.

4. Dowody, o których mowa w ust. 3, powinny dotyczyć stanu prawnego po przekazaniu gospodarstwa rolnego.

§ 7.
Decyzja przyznająca rentę strukturalną powinna zawierać pouczenie o:

1) okolicznościach powodujących zawieszenie wypłaty renty strukturalnej w całości lub części,

2) okolicznościach powodujących ustanie prawa do renty strukturalnej,

3) skutkach niepowiadomienia jednostki organizacyjnej Kasy o okolicznościach mających wpływ na zawieszenie oraz ustanie prawa do renty strukturalnej.

§ 8.
1. Rentę strukturalną wypłaca się za miesiące kalendarzowe w dniu ustalonym w decyzji jako termin płatności tej renty, jednak nie dłużej niż przez 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Wypłatę renty strukturalnej wstrzymuje się, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawniony ukończył wiek emerytalny.

3. Jeżeli uprawniony do renty strukturalnej nabył prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, wypłatę renty strukturalnej wstrzymuje się począwszy od miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje mu prawo do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego.

§ 9.
1. Wypłata renty strukturalnej ulega zawieszeniu w całości lub w części z urzędu, poczynając od miesiąca, w którym powstały okoliczności powodujące zawieszenie wypłaty renty strukturalnej.

2. Wznowienie wypłaty zawieszonego świadczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek uprawnionego do renty strukturalnej, poczynając od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym ustały okoliczności powodujące zawieszenie wypłaty, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-12-28
  • Data wejścia w życie: 2002-01-01
  • Data obowiązywania: 2002-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw