Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 153 poz. 1770

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie trybu oraz terminów pobierania opłat cukrowych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810 i Nr 122, poz. 1322) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Opłaty cukrowe są wpłacane przez producentów cukru buraczanego i producentów izoglukozy w dwóch ratach: zaliczkowej i końcowej.

2. Rata zaliczkowa opłat cukrowych wynosi:

1) dla producentów cukru A i B – 30%,

2) dla producentów izoglukozy A i B – 50%

– ogólnej wysokości opłat cukrowych wpłacanych w danym roku rozliczeniowym.

3. Rata końcowa opłat cukrowych dla producentów cukru A i B oraz producentów izoglukozy A i B stanowi różnicę pomiędzy należną wysokością opłat cukrowych za dany rok rozliczeniowy a wpłaconą ratą zaliczkową.

§ 2.
1. Producenci cukru A i B przekazują Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej „Agencją", pisemne oświadczenia w sprawie ilości wyprodukowanego cukru A i B – w terminie do dnia 1 lutego danego roku rozliczeniowego.

2. Producenci izoglukozy A i B przekazują Agencji pisemne oświadczenie w sprawie:

1) ilości izoglukozy A i B wyprodukowanej w okresie od początku danego roku rozliczeniowego do dnia 31 grudnia danego roku rozliczeniowego – w terminie do dnia 15 stycznia danego roku rozliczeniowego,

2) ilości izoglukozy A i B wyprodukowanej w okresie całego roku rozliczeniowego – w terminie 15 dni od dnia zakończenia danego roku rozliczeniowego.

3. Jeżeli oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wysyłane są listem poleconym, za dzień przekazania tych oświadczeń uważa się datę stempla pocztowego.

§ 3.
1. Agencja do dnia 15 października danego roku rozliczeniowego przekazuje producentom cukru A i B oraz producentom izoglukozy A i B pisemne informacje w sprawie:

1) wysokości opłat cukrowych w odniesieniu do cukru B oraz izoglukozy B,

2) numeru wydzielonego rachunku bankowego, na który mają być wpłacane opłaty cukrowe

– z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku pierwszego roku rozliczeniowego Agencja przekazuje pisemne informacje, o których mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, Agencja przesyła listem poleconym. Przepis § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4.
1. Ratę zaliczkową opłat cukrowych, o której mowa w § 1 ust. 2, wpłaca się do dnia 31 grudnia danego roku rozliczeniowego.

2. Ratę końcową opłat cukrowych, o której mowa w § 1 ust. 3, wpłaca się:

1) w odniesieniu do cukru A i B – w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku rozliczeniowego,

2) w odniesieniu do izoglukozy A i B – w terminie 15 dni od zakończenia danego roku rozliczeniowego.

§ 5.
Producenci cukru A i B oraz producenci izoglukozy A i B, w terminie 7 dni od dnia wpłacenia każdej raty opłat cukrowych, przekazują Agencji kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty tej raty. Przepis § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-12-28
  • Data wejścia w życie: 2002-01-01
  • Data obowiązywania: 2002-01-01
  • Dokument traci ważność: 2004-05-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw