Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 153 poz. 1779

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna, w tym dokumentacja solanek, wód leczniczych i termalnych oraz dokumentacja geologiczno-inżynierska.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) obszarze bilansowym – rozumie się przez to obszar, dla którego ustala się dyspozycyjne zasoby wód podziemnych,

2) ujęciu wód podziemnych – rozumie się przez to otwór wiertniczy, grupę otworów wiertniczych, obudowane źródło naturalne lub inne wyrobisko konstrukcyjnie przygotowane do korzystania z wód podziemnych,

3) źródle naturalnym – rozumie się przez to samoczynny, naturalny i skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu.

§ 3.
1. W dokumentacji hydrogeologicznej ustala się zasoby wód podziemnych:

1) z obszaru bilansowego możliwe do zagospodarowania w określonych warunkach środowiska i hydrogeologicznych, bez wskazywania lokalizacji i warunków techniczno-ekonomicznych ujęć, zwane dalej „zasobami dyspozycyjnymi”,

2) możliwe do pobrania z ujęcia w określonych warunkach środowiska oraz warunkach hydrogeologicznych i technicznych, w przyjętej jednostce czasu, zwane dalej „zasobami eksploatacyjnymi”.

2. Zasoby dyspozycyjne ustala się w przypadku:

1) sporządzania dokumentacji regionalnej,

2) rozpoznawania terenów perspektywicznych do budowy ujęć wód podziemnych,

3) ustalania warunków korzystania z wód zlewni lub regionu wodnego.

3. Zasoby eksploatacyjne ustala się dla ujęć wód podziemnych, solanek, wód leczniczych i termalnych.

§ 4.
Dokumentacje określające warunki hydrogeologiczne w związku z:

1) projektowaniem odwodnień do wydobywania kopalin ze złóż – zawierają dane umożliwiające określenie wielkości, sposobu i wpływu odwodnienia złoża na jego eksploatację, środowisko i stosunki wodne w otoczeniu oraz dane wymagane do sporządzenia operatu wodnoprawnego na pobór wód i ich odprowadzenie,

2) wtłaczaniem wód do górotworu – określają hydrogeologiczne i techniczne możliwości tego wtłaczania,

3) projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi – zawierają dane umożliwiające określenie wielkości i wpływu odwodnienia na środowisko i stosunki wodne w otoczeniu oraz dane wymagane do sporządzenia operatu wodnoprawnego służącego uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód i ich odprowadzenie,

4) projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne oraz magazynowaniem i składowaniem na powierzchni lub w górotworze substancji oraz odpadów – zawierają dane umożliwiające dostosowanie projektowanych obiektów do wymogów ochrony środowiska,

5) ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych – zawierają dane umożliwiające określenie warunków ochrony wód podziemnych oraz form użytkowania terenów w granicach ustanowionych obszarów ochronnych,

6) zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych – określają sposób odwadniania i prognozę skutków zaprzestania lub zmiany intensywności poziomu odwadniania, w wodach podziemnych, środowisku i sąsiednich czynnych zakładach górniczych.

§ 5.
Dokumentacje określające warunki geologiczno-inżynierskie w związku z:

1) sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zawierają dane dotyczące warunków geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich badanej przestrzeni, a także ocenę tych danych,

2) projektowanym posadowieniem obiektów budowlanych, w tym budownictwa wodnego, zakładu górniczego i inwestycji liniowych – określają warunki geologiczno-inżynierskie dla posadowienia tych obiektów oraz prognozę zmian w środowisku na skutek użytkowania tych obiektów,

3) projektowaniem magazynowania i składowania substancji oraz odpadów – określają warunki i zmiany geologiczno-inżynierskie w środowisku, w miejscu lokalizacji magazynowania i składowania oraz przestrzenne oddziaływanie tej inwestycji.

§ 6.
1. Dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie sporządza się w formacie A4, w formie tekstowej, tabelarycznej i graficznej.

2. Strona tytułowa dokumentacji, w zależności od rodzaju dokumentacji, zawiera:

1) tytuł dokumentacji,

2) nazwę i adres podmiotu, który sfinansował wykonanie dokumentacji,

3) nazwę i adres wykonawcy dokumentacji oraz imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki wykonującej,

4) imię i nazwisko oraz podpis autora dokumentacji, jego tytuł zawodowy oraz określenie kategorii stwierdzonych kwalifikacji,

5) datę sporządzenia dokumentacji,

6) określenie wielkości zasobów eksploatacyjnych, daty ustalenia ich stanu oraz wielkości depresji – w przypadku dokumentacji ustalających zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych, solanek, wód leczniczych i termalnych,

7) określenie depresji – w przypadku dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi lub projektowaniem odwodnień dla wydobywania kopalin ze złóż,

8) określenie składu chemicznego i temperatury wody – w przypadku dokumentacji ustalających zasoby eksploatacyjne solanek, wód leczniczych i termalnych, w związku z zamierzoną budową ujęć tych wód,

9) określenie położenia zwierciadła wody podziemnej – w przypadku dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne, w związku z zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych.

Rozdział 2

Wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna sporządzana w celu ustalenia zasobów wód podziemnych

§ 7.

1. Dokumentacja hydrogeologiczna, ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego, w zależności od potrzeb, zawiera:

1) inwentaryzację ujęć, określenie zasobów eksploatacyjnych i wielkości poboru wody,

2) wyniki obserwacji zwierciadła wody, wyniki badań jakości wody, opis dotychczas wykonanych badań i obserwacji hydrogeologicznych, hydrologicznych, klimatycznych, analizę ich wyników, inwentaryzację ujęć wód podziemnych w terenie, w tym przegląd wydanych pozwoleń wodnoprawnych,

3) określenie wzajemnych związków wód podziemnych z wodami powierzchniowymi,

4) określenie warunków strukturalno-hydrogeologicznych występowania wód podziemnych,

5) określenie stref zasilania i drenażu oraz kierunków i prędkości przepływu wód podziemnych oraz genezę i wiek wody,

6) dane wejściowe do obliczeń zasobów dyspozycyjnych oraz założenia i metodykę badań modelowych,

7) bilans wodny dokumentowanego obszaru,

8) analizę stanu środowiska w obszarze bilansowym i prognozę zmian jakości wód wynikającą z oceny odporności na antropopresję,

9) wnioski dotyczące sposobu gospodarowania zasobami dyspozycyjnymi,

10) uzasadnienie potrzeb ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, których zasoby stanowią element bilansu wodnego,

11) propozycje monitorowania ilości i jakości wód podziemnych.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę przeglądową z lokalizacją regionu,

2) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficznym,

3) mapy hydrogeologiczno-tematyczne, właściwe dla przyjętej metody ustalania zasobów dyspozycyjnych obszaru bilansowego i celu sporządzania dokumentacji, w tym mapę warunków hydrogeologiczno-sozologicznych z propozycjami granic obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,

4) mapę zasobów w skali 1:50 000 lub 1:100 000,

5) mapę jakości, zagrożeń i ochrony wód,

6) przekroje hydrogeologiczne.

§ 8.
1. Dokumentacja hydrogeologiczna, ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, w zależności od potrzeb, zawiera:

1) określenie położenia geograficznego ujęcia w państwowym układzie współrzędnych i rzędnej terenu przy otworach wiertniczych, ustalonej na podstawie pomiarów terenowych,

2) omówienie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę istniejącego już obiektu oraz zamierzenia inwestora w zakresie gospodarki wodnej,

3) charakterystykę ujęć znajdujących się w sąsiedztwie dokumentowanego ujęcia,

4) określenie morfologii, hydrografii, pozycji stratygraficznej poziomu wodonośnego na tle budowy geologicznej oraz charakterystykę warunków hydrogeologicznych w świetle dotychczasowego i prognozowanego poboru wód podziemnych,

5) zakres i wyniki badań wykonanych w celu ustalenia zasobów w stosunku do zatwierdzonego projektu prac geologicznych,

6) obliczenia parametrów hydrogeologicznych ujmowanego poziomu wodonośnego, zasobów i depresji ujęcia, zasięgu leja depresji, ustalenie granic obszaru zasilania tego ujęcia, obszaru zasobowego, kierunków i prędkości rzeczywistej dopływu wód do ujęcia,

7) charakterystykę jakości wód i ewentualną prognozę trwałości ich składu fizyczno-chemicznego,

8) omówienie stanu środowiska wokół ujęcia, rozpoznanie ognisk zanieczyszczeń oraz zagrożeń wynikających z eksploatacji kopalin w sąsiedztwie ujęcia,

9) uzasadnienie potrzeby ustanowienia strefy ochronnej ujęcia,

10) zalecenia racjonalnej eksploatacji i obserwacji ujęcia,

11) omówienie danych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3–5,8 i 9, w odniesieniu do wód wykazujących właściwości lecznicze.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę przeglądową z lokalizacją ujęcia,

2) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficznym,

3) mapę warunków hydrogeologiczno-sozologicznych,

4) przekroje hydrogeologiczne,

5) wyniki próbnego pompowania lub eksploatacji ujęcia,

6) wykresy, wydruki, karty kodowe otworów, tabele, szkice zawierające dane z wykonanych badań hydrogeologicznych, w tym zestawienie zbiorcze wyników wiercenia i wyniki analiz fizyczno-chemicznych, bakteriologicznych i ewentualnie technologicznych wody,

7) mapę uwzględniającą wymagania, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 i 4, w odniesieniu do wód wykazujących właściwości lecznicze.

3. Wyniki badań hydrogeologicznych, wykonanych w związku z:

1) odwierceniem otworu zlokalizowanego w zasięgu oddziaływania ujęcia posiadającego ustalone zasoby, o konstrukcji i wydajności zbliżonej do innych otworów tego ujęcia, eksploatowanego wymiennie z tym ujęciem i pobierającego wodę z tego samego poziomu wodonośnego (otwór awaryjny),

2) odwierceniem otworu w miejsce otworu likwidowanego lub otworu wyłączonego z eksploatacji, w celu prowadzenia obserwacji (otwór zastępczy)

– przedstawia się w formie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej.

§ 9.
1. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne źródła naturalnego, w zależności od potrzeb, zawiera:

1) rzędną wypływu wody ze źródła naturalnego ustaloną pomiarem terenowym,

2) budowę geologiczną terenu oraz określenie litologii i stratygrafii utworów, z których wypływa źródło naturalne,

3) warunki kształtujące źródło naturalne, a w szczególności położenie i zasięg obszaru zasilania,

4) zasoby eksploatacyjne z podaniem zmienności jednorocznej, z uwzględnieniem odpływu nienaruszalnego, jeżeli źródło naturalne stanowi początek cieku zagospodarowanego przyrodniczo lub gospodarczo,

5) zakres wykonanych badań i pomiarów w stosunku do zatwierdzonego projektu prac geologicznych,

6) jakość wody oraz stopień trwałości cech fizycznych, składu chemicznego i bakteriologicznego,

7) koncepcję ochrony źródła naturalnego, a w razie wykonania ujęcia – proponowane granice jego strefy ochronnej.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę geologiczną terenu badań i obszaru przyległego,

2) mapę dokumentacyjną, na podkładzie topograficznym, określającą położenie geograficzne źródła naturalnego w państwowym układzie współrzędnych z zaznaczeniem działów wodnych, sieci rzecznej, miejsc poboru wód podziemnych, lokalizacji złóż kopalin, których eksploatacja mogłaby wpłynąć na warunki hydrogeologiczne źródła naturalnego, oraz linii przekrojów hydrogeologicznych i granic strefy ochronnej tego źródła,

3) wykresy stacjonarnych pomiarów wydajności źródła naturalnego, temperatury i składników chemicznych wody z tego źródła na tle warunków hydrologicznych i meteorologicznych.

§ 10.
1. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęć solanek, wód leczniczych i termalnych, w zależności od potrzeb, zawiera:

1) określenie położenia geograficznego ujęcia w państwowym układzie współrzędnych i rzędnej terenu przy otworach, ustalonej na podstawie pomiarów terenowych,

2) ustalenie stratygrafii utworów wodonośnych i wieku wód, ich genezę, omówienie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, kształtujących zasoby ujmowanego poziomu wodonośnego,

3) opis kontaktów hydraulicznych między wodami różnych typów, warunków ich wzajemnej równo-wagi i czynników kształtujących własności fizykochemiczne tych wód,

4) omówienie dotychczasowej eksploatacji solanek, wód leczniczych i termalnych w rejonie dokumentowanego ujęcia,

5) ocenę własności fizycznych i składu chemicznego wód, prognozę trwałości tych cech,

6) parametry hydrogeologiczne utworów wodonośnych, zasoby eksploatacyjne, depresję dla ujęcia i zasięg leja depresji,

7) zakres i wyniki badań wykonanych w celu ustalenia zasobów w stosunku do zatwierdzonego projektu prac geologicznych,

8) techniczne warunki racjonalnej eksploatacji ujęcia w różnych jednostkach czasu, z uwzględnieniem zagadnień równowagi wodno-gazowej,

9) przewidywane zmiany jakości, ilości i temperatury solanek, wód leczniczych i termalnych w czasie eksploatacji oraz propozycje zakresu obserwacji,

10) charakterystykę ilościową i jakościową wód podziemnych w rejonie badań,

11) granice proponowanego obszaru i terenu górniczego.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę dokumentacyjną, na podkładzie topograficznym, określającą położenie geograficzne w państwowym układzie współrzędnych i rzędną terenu przy otworze wiertniczym, linie przekrojów hydrogeologicznych, miejsca poboru solanek, wód leczniczych i termalnych oraz wód podziemnych, a także granice obszaru i terenu górniczego,

2) mapę hydrogeologiczną rejonu dokumentowanego ujęcia,

3) przekroje hydrogeologiczne,

4) wykresy pomiarów wydajności ujęcia, temperatury i składników chemicznych wody,

5) zbiorcze zestawienie wyników wiercenia,

6) kartę kodową otworu.

Rozdział 3

Wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne

§ 11.

1. Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne, w związku z projektowaniem odwodnień do wydobywania kopalin ze złóż w podziemnych zakładach górniczych lub odkrywkowych zakładach górniczych, w zależności od potrzeb, zawiera:

1) morfologię i hydrografię terenu z charakterystyką zbiorników wód powierzchniowych,

2) wielkości i kategorie zasobów złoża w zatwierdzonych lub przyjętych dokumentacjach w układzie stratygraficznym,

3) warunki hydrogeologiczne obszaru złoża i w jego otoczeniu, z uwzględnieniem ilości i miąższości poziomów wodonośnych, ciśnienia i jakości wód w poszczególnych poziomach,

4) przewidywaną głębokość eksploatacji złoża,

5) przewidywaną wielkość dopływu wód do wyrobiska, przy uwzględnieniu projektowanej głębokości eksploatacji złoża,

6) zasięg oddziaływania na środowisko projektowanego odwodnienia złoża oraz spodziewane występowanie szkód,

7) określenie dopuszczalnej rzędnej odwodnienia, przy której nie wystąpią szkody,

8) wnioski i zalecenia dotyczące konieczności ograniczenia rozmiarów prac odwadniających lub zaniechania eksploatacji złoża poniżej zwierciadła wody podziemnej, jeżeli w wyniku tych odwodnień będą prognozowane znaczne szkody w środowisku,

9) ocenę możliwości wykorzystania odpompowywanej wody,

10) sposób i miejsce odprowadzania niewykorzystanych wód pochodzących z odwodnienia,

11) prognozę możliwości zaopatrzenia w wodę podziemną zakładu górniczego oraz ludności na obszarach, na których wystąpiły szkody związane z ruchem zakładu górniczego,

12) propozycje dotyczące sposobu odwodnienia złoża i wykonania dalszych badań hydrogeologicznych oraz prowadzenia i dokumentowania stałych lub okresowych obserwacji wód podziemnych.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficznym, z naniesioną lokalizacją terenu badań,

2) mapę miąższości i głębokości poszczególnych poziomów wodonośnych,

3) mapę zmienności przepuszczalności poszczególnych utworów wodonośnych i rozdzielających je warstw,

4) mapy wyrobisk górniczych określające granice zasięgu odwodnienia wyrobisk, spływu wód w wyrobiskach górniczych oraz kontakty hydrauliczne z sąsiednimi zakładami górniczymi,

5) przekroje hydrogeologiczne,

6) zestawienia zbiorcze wyników wiercenia,

7) wydruki, wykresy i tabele zawierające wyniki badań i analiz.

§ 12.
1. Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne, w związku z wtłaczaniem wód do górotworu, w zależności od potrzeb, zawiera:

1) budowę geologiczną dokumentowanego obszaru i warunki hydrogeologiczne, w szczególności głębokość i miąższość warstwy chłonnej, jej własności fizyczne i parametry hydrogeologiczne oraz stopień szczelności nadkładu,

2) wodochłonność na podstawie badań laboratoryjnych i próbnego wtłaczania,

3) parametry hydrogeologiczne skat ograniczających warstwę chłonną,

4) własności fizyczno-chemiczne i temperaturę wody w warstwie chłonnej oraz wody wtłaczanej,

5) ilości i pochodzenie wód wtłaczanych,

6) pojemność i zasięg struktury geologicznej objętej wtłaczaniem wód,

7) techniczne warunki wtłaczania wód i wydajność systemu,

8) przewidywane zagrożenia środowiska, spowodowane wtłaczaniem wód wraz z określeniem wykonywania niezbędnego monitoringu i sposobów jego dokumentowania.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficznym z lokalizacją obszaru dokumentowanego i miejsca wtłaczania wód do górotworu oraz zasięgiem struktury objętej wtłaczaniem,

2) mapy geologiczne, hydrogeologiczne, przekroje hydrogeologiczne,

3) zestawienia zbiorcze wyników wiercenia,

4) szkice, wydruki, wykresy i tabele zawierające wyniki badań i analiz.

§ 13.
1. Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne, w związku z projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, w zależności od potrzeb, zawiera:

1) nazwę i lokalizację projektowanej inwestycji,

2) rodzaj i głębokość posadowienia projektowanego obiektu,

3) zakres wykonanych badań i uzyskane wyniki,

4) omówienie budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych obszaru prognozowanego wpływu odwodnienia,

5) obliczenia współczynnika filtracji odwadnianej warstwy wodonośnej i innych warstw mających kontakt hydrauliczny z warstwą odwadnianą, na podstawie wyników próbnego pompowania,

6) określenie wielkości i kierunków zasilania warstwy wodonośnej przewidzianej do odwodnienia, ustalenie związków z wodami powierzchniowymi,

7) omówienie projektowanego odwodnienia,

8) omówienie składu chemicznego wód i ewentualnych jego zmian w czasie trwania odwodnienia,

9) prognozę wpływu odwodnienia na ujęcia wód podziemnych, obiekty budowlane, grunty rolne i leśne lub inne elementy środowiska,

10) propozycje ograniczenia lub naprawienia ewentualnych szkód spowodowanych odwodnieniem,

11) określenie dopuszczalnej rzędnej odwodnienia,

12) ocenę możliwości wykorzystania odpompowanej wody i sposobu jej odprowadzenia,

13) wnioski i zalecenia dotyczące konieczności ograniczenia rozmiarów prac odwadniających lub zaniechania tych prac, jeżeli prognozowane będą znaczne szkody w środowisku.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficznym, z naniesioną lokalizacją terenu odwadnianego i usytuowaniem ujęć wód podziemnych,

2) mapę hydrogeologiczną odwadnianej warstwy wodonośnej z naniesionym zasięgiem odwodnienia,

3) przekroje hydrogeologiczne,

4) wykresy, wydruki, tabele zawierające wyniki wykonanych prac geologicznych.

§ 14.
1. Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne, w związku z projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne oraz w związku z magazynowaniem i składowaniem na powierzchni lub w górotworze substancji oraz odpadów, w zależności od potrzeb, zawiera:

1) nazwę i lokalizację projektowanej inwestycji lub obiektu,

2) charakterystykę rozwiązań technicznych i technologicznych inwestycji, rodzaj i ilość przewidzianych do magazynowania substancji lub odpadów, określenie grupy odpadów,

3) sposób użytkowania terenu w sąsiedztwie projektowanej inwestycji, stan środowiska, elementy środowiska, na które inwestycja będzie oddziaływać,

4) rodzaj zagrożeń na etapie budowy i użytkowania obiektu oraz w przypadku awarii,

5) rozpoznanie budowy geologicznej, z uwzględnieniem litologii i miąższości poszczególnych warstw, ich własności fizyczno-mechanicznych,

6) rozpoznanie warunków hydrogeologicznych, a w szczególności głębokości do pierwszego poziomu wodonośnego, kontaktów hydraulicznych z niżej leżącymi poziomami wodonośnymi oraz wodami powierzchniowymi, przepuszczalności utworów przypowierzchniowych, kierunków i prędkości przepływu wód podziemnych, wielkości sezonowych wahań zwierciadła wód,

7) ocenę jakości wód i prognozę zmian ich własności fizycznych i składu chemicznego pod wpływem projektowanej inwestycji,

8) ocenę możliwości wykonania inwestycji,

9) wnioski i wytyczne służące organizacji monitoringu jakości wód podziemnych.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficznym, z naniesioną lokalizacją dokumentowanego terenu inwestycji, punktów badawczych, linii przekroi geologicznych, cieków wodnych i zbiorników powierzchniowych,

2) mapy i przekroje hydrogeologiczne,

3) tabele, wydruki, wykresy, szkice, profile otworów wiertniczych, zestawienia wyników badań laboratoryjnych wód i gruntów.

§ 15.
1. Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, w zależności od potrzeb, zawiera:

1) ocenę warunków strukturalno-hydrogeologicznych występowania wód podziemnych,

2) ocenę parametrów hydrogeologicznych utworów wodonośnych i nadkładu (strefy aeracji),

3) rozpoznanie stref zasilania, kierunków i prędkości przepływów wód podziemnych oraz kontaktów hydraulicznych, w tym z wodami powierzchniowymi,

4) określenie zasobów odnawialnych oraz oszacowanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zbiornika,

5) określenie wielkości poboru wód podziemnych,

6) określenie składu chemicznego wód podziemnych z uwzględnieniem antropopresji oraz ustalenie naturalnego tła hydrogeochemicznego,

7) określenie potencjalnego zagrożenia wód podziemnych na podstawie litologii, miąższości, porowatości, przewodności oraz własności absorpcyjnych utworów pokrywających zbiornik i obszarów jego zasilania, a także obliczenie czasu migracji zanieczyszczeń,

8) ustalenie granic zbiornika,

9) wyznaczenie szczegółowych granic obszaru ochronnego,

10) charakterystykę przestrzennego zagospodarowania zbiornika i wyznaczonego obszaru ochronnego wraz ze wskazaniem ognisk zanieczyszczeń i oceną ich oddziaływania na wody podziemne,

11) projekt i wytyczne monitoringu ilości i jakości wód podziemnych,

12) koncepcję ochrony zbiornika i propozycje dotyczące nakazów, zakazów i ograniczeń w użytkowaniu terenu,

13) ocenę skutków wprowadzenia ochrony.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficznym, z lokalizacją granic zbiornika i wydzieleniem obszarów ochronnych,

2) mapy hydrogeologiczne,

3) mapę zagrożeń przedstawiającą koncepcję ochrony zbiornika,

4) przekroje hydrogeologiczne.

3. Skalę map dostosowuje się do powierzchni dokumentowanego zbiornika, stopnia jego rozpoznania i złożoności problemów ochrony wód tego zbiornika, w celu umożliwienia określenia zaleceń ochronnych.

§ 16.
1. Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych (podziemnych lub odkrywkowych), w zależności od potrzeb, zawiera:

1) opis morfologii i hydrografii terenu z charakterystyką zbiorników wód powierzchniowych,

2) opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w zasięgu odwadniania zakładu górniczego,

3) opis połączeń hydraulicznych zakładu górniczego z innymi zakładami górniczymi,

4) udokumentowaną ocenę wielkości dopływu wód do poszczególnych poziomów zakładu górniczego,

5) ocenę jakości i ilości odpompowywanej wody,

6) opis sposobu odwadniania i odprowadzania odpompowywanej wody,

7) udokumentowaną ocenę zasięgu oddziaływania odwodnienia zakładu górniczego,

8) projektowany harmonogram zaprzestania odwadniania,

9) projektowaną rzędną dynamicznego zwierciadła wody po zmianie poziomu odwadniania oraz projektowaną wydajność dalszego odwadniania,

10) ocenę przewidywanych zmian warunków hydrogeologicznych w otoczeniu zakładu górniczego w wyniku zaprzestania lub zmiany sposobu i poziomu odwadniania oraz prognozę skutków dla środowiska,

11) monitorowanie wód podziemnych rejonu zakładu górniczego, szczególnie na obszarze oddziaływania odwadnianego zakładu,

12) określenie obszarów możliwych podtopień,

13) propozycje zagospodarowania terenów przekształconych w wyniku zmian odwadniania,

14) propozycje dotyczące rozliczenia zasobów wód podziemnych w zatwierdzonych lub przyjętych dokumentacjach hydrogeologicznych.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficznym z naniesioną lokalizacją zakładu górniczego, obszaru i terenu górniczego oraz zasięgu oddziaływania odwodnienia,

2) mapę wyrobisk górniczych z naniesionymi aktualnymi i projektowanymi zbiornikami wodnymi,

3) schematyczne przekroje hydrogeologiczne,

4) mapy hydroizohips odwadnianych poziomów wodonośnych z okresu odwadniania i po zaprzestaniu lub zmianie poziomu odwadniania,

5) mapę kontaktów hydraulicznych z sąsiednimi zakładami górniczymi z podaniem rzędnych przelewów oraz kierunków spływu wód,

6) wykresy, wydruki i tabele zawierające wyniki pomiarów dopływów i analiz wody z okresu co najmniej pięciu lat,

7) mapę sytuacyjno-wysokościową z prognozowanymi rejonami zalewisk i podtopień oraz terenami, na których wystąpią zmiany warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozdział 4

Wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja geologiczno-inżynierska

§ 17.

1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska, w zależności od potrzeb, zawiera:

1) informacje ogólne o terenie prac geologicznych,

2) wymagania techniczno-budowlane i kategorię geotechniczną obiektu,

3) opis położenia geograficznego,

4) opis budowy geologicznej, z uwzględnieniem tektoniki, krasu, litologii i genezy warstw oraz procesów geodynamicznych, w szczególności wietrzenia, deformacji filtracyjnych, pełzania, pęcznienia, osiadania zapadowego, procesów antropogenicznych,

5) opis właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów,

6) opis warunków hydrogeologicznych,

7) ocenę warunków geologiczno-inżynierskich wraz z prognozą wpływu inwestycji na środowisko,

8) oszacowanie zasobów złóż kopalin, jeżeli mają być wykorzystane przy wykonaniu inwestycji.

2. Do dokumentacji dołącza się w szczególności:

1) plan sytuacyjny w skali od 1:500 do 1:2000 oraz mapę przeglądową z lokalizacją terenu badań,

2) mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficznym, z naniesioną lokalizacją dokumentowanego terenu, liniami przekrojów i punktów badawczych,

3) mapę geologiczno-inżynierską, z wyjątkiem dokumentacji dla niewielkich obiektów budowlanych,

4) tabelaryczne zestawienie właściwości fizykomechanicznych gruntów i fizykochemicznych wody podziemnej oraz wykresy i szkice,

5) przekroje geologiczno-inżynierskie,

6) dokumentacje otworów i wyrobisk.

§ 18.
1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska wykonywana dla sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego poza wymaganiami, o których mowa w § 17, określa:

1) aktualny stan zagospodarowania terenu i dane o stanie istniejących obiektów,

2) charakterystykę techniczną projektowanego zespołu obiektów lub całego zadania inwestycyjnego z uwzględnieniem alternatywnych rozwiązań,

3) wydzielenie terenów, na których lokalizacja obiektu ze względu na ochronę środowiska wymagałaby zastosowania zaostrzonych kryteriów jego posadowienia,

4) charakterystykę zjawisk i procesów geologicznych, hydrogeologicznych lub pokrewnych występujących w terenie,

5) charakterystykę występujących zespołów (serii) litologiczno-genetycznych z uwzględnieniem gruntów antropogenicznych,

6) opis użytkowania wód podziemnych i ich ochrony,

7) ustalenie warunków geologiczno-inżynierskich rekultywacji i zagospodarowania obszarów zdewastowanych, w tym wyrobisk poeksploatacyjnych i składowisk odpadów,

8) ocenę stanu środowiska i jego zmian w wyniku oddziaływania obiektu budowlanego, w szczególności dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

9) charakterystykę geologiczno-inżynierska terenu uwzględniającą jego przydatność do wykonania projektowanych obiektów budowlanych.

2. Do dokumentacji, w zależności od potrzeb, dołącza się:

1) mapę dokumentacyjną z oznaczeniem lokalizacji projektowanych inwestycji,

2) mapę terenów zagrożonych, ze wskazaniem zakresu ograniczeń w użytkowaniu terenu, wraz z koncepcją ich ochrony,

3) mapę przydatności poszczególnych części terenu dla lokalizacji różnych obiektów budowlanych,

4) mapę rejonów potencjalnie zagrożonych migracją zanieczyszczeń,

5) mapy tematyczne.

§ 19.
1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska wykonywana w celu projektowania posadowienia obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem § 20 i 21, poza wymaganiami, o których mowa w § 17, w zależności od potrzeb, określa:

1) charakterystykę projektowanego obiektu, w szczególności wymiary, przewidywane obciążenia, głębokość posadowienia,

2) założenia technologiczne i konstrukcyjno-budowlane projektowanej inwestycji,

3) model budowy geologicznej rejonu projektowanego przedsięwzięcia,

4) ocenę zakresu badań terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich z uwzględnieniem kategorii geotechnicznej obiektu,

5) charakterystykę wydzielonych zespołów (serii) litogenetycznych wraz z oceną właściwości fizykomechanicznych gruntów tworzących te zespoły,

6) ustalenie położenia pierwszego poziomu wód podziemnych, amplitudy wahań i stanu położenia maksymalnego zwierciadła wody podziemnej,

7) charakterystykę agresywności wód podziemnych w stosunku do materiałów konstrukcyjnych,

8) ocenę stanu istniejących obiektów budowlanych,

9) wyniki geologiczno-inżynierskich prac kartograficznych umożliwiających sporządzenie mapy warunków geologiczno-inżynierskich,

10) dokumentację wyrobisk badawczych i obserwacji terenowych,

11) opis zjawisk i procesów geodynamicznych i antropogenicznych występujących na terenie badań i w jego sąsiedztwie z oceną ich znaczenia dla projektowanej inwestycji,

12) prognozę zmian warunków geologiczno-inżynierskich, mogących wystąpić podczas wykonywania, użytkowania i rozbiórki obiektu budowlanego,

13) wskazania dotyczące sposobów racjonalnego posadowienia projektowanych obiektów,

14) ocenę warunków geologiczno-inżynierskich na obszarach objętych działalnością górniczą,

15) dane umożliwiające wybór metody wzmocnienia podłoża gruntowego.

2. Do dokumentacji, w zależności od potrzeb, dołącza się:

1) mapę stropu gruntów słabonośnych,

2) mapę miąższości gruntów antropogenicznych,

3) mapę głębokości pierwszego zwierciadła wód podziemnych,

4) mapę warunków budowlanych,

5) mapę poziomów wodonośnych z zaznaczeniem głębokości ich występowania oraz miąższości,

6) mapę stropu utworów nieprzepuszczalnych i ich miąższości,

7) mapy przepuszczalności gruntów na różnych głębokościach.

§ 20.
1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska wykonywana w celu projektowania posadowienia obiektów budownictwa wodnego poza wymaganiami, o których mowa w § 17, określa:

1) ustalone przez jednostkę projektującą zbiornik wodny wymagania budowlane i techniczne, w szczególności dotyczące czynników mających istotne znaczenie dla zakresu badań i ochrony środowiska,

2) typ zbiornika wodnego (zanurzony, półzawieszony, zawieszony i podniesiony),

3) charakterystykę warunków hydrograficznych i hydrogeologicznych terenu,

4) obserwacje wahań pierwszego zwierciadła wód podziemnych w okresie co najmniej 1 roku hydrologicznego w rejonie projektowanego zbiornika wodnego,

5) opis budowy geologicznej terenu z uwzględnieniem wyników pomiarów geofizycznych,

6) wyniki badań i pomiarów hydrogeologicznych, w tym:

a) wartości współczynnika filtracji określone metodami empirycznymi lub z badań laboratoryjnych,

b) obserwacje i pomiary prędkości dopływu wody do otworu badawczego,

c) polowych badań wodochłonności warstw,

d) polowych badań szczelności górotworu,

e) próbnych pompowań,

7) opis warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanego zbiornika wodnego uwzględniający charakterystykę poziomów wodonośnych, a szczególnie pierwszego poziomu wód podziemnych z określeniem wahań zwierciadła, maksymalnego stanu i stopnia ich agresywności,

8) charakterystykę wydzielonych zespołów (serii) litologiczno-genetycznych wraz z oceną właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów tworzących te zespoły,

9) prognozę zmian warunków terenowych, gruntowych i wodnych w czasie wykonywania i użytkowania obiektu,

10) wskazanie metod dla właściwego posadowienia projektowanego obiektu lub jego części,

11) opis zjawisk i procesów geodynamicznych występujących na terenie badań i w jego sąsiedztwie z oceną wielkości ich wpływu na projektowaną inwestycję,

12) ocenę przydatności gruntów na abrazję i inne przekształcenia naturalne lub sztuczne w strefie brzegowej projektowanego zbiornika wodnego,

13) ocenę możliwości wykonania przesłony z określeniem trudności przy jej realizacji,

14) ocenę stateczności zboczy zbiornika wodnego po jego napełnieniu,

15) zasady monitoringu dotyczącego wpływu zbiornika wodnego na otoczenie,

16) prognozę wzajemnego oddziaływania środowiska geologicznego i obiektów hydrotechnicznych,

17) ustalanie przydatności gruntów naturalnych i antropogenicznych jako materiału konstrukcyjnego.

2. Do dokumentacji, w zależności od potrzeb, dołącza się:

1) mapę głębokości do pierwszego zwierciadła wód podziemnych z zaznaczeniem kierunku przepływu,

2) mapę stropu utworów nieprzepuszczalnych i ich miąższości,

3) mapy przepuszczalności gruntów na różnych głębokościach.

§ 21.
1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska wykonywana w celu projektowania posadowienia obiektów budowlanych inwestycji liniowych poza wymaganiami, o których mowa w § 17, określa:

1) opis wykonanych badań dla całej inwestycji lub konkretnego etapu ustalonego w projekcie prac geologicznych, w nawiązaniu do etapu projektowania obiektu budownictwa liniowego i niwelety trasy,

2) charakterystykę terenu badań obejmującą:

a) określenie środowiska geologicznego,

b) analizę istniejących wyników badań geologiczno-inżynierskich,

c) stan zagospodarowania terenu i istniejących obiektów,

d) wskazanie terenów mało przydatnych lub nieprzydatnych do projektowanej inwestycji,

3) dane umożliwiające wariantowe rozwiązanie przebiegu trasy projektowanego obiektu na etapie rozpoznania wstępnego – studium geologiczno-inżynierskie,

4) przedstawienie występujących na trasie projektowanego obiektu zjawisk i procesów geodynamicznych, powierzchniowych ruchów masowych, deformacji filtracyjnych i przekształceń antropogenicznych,

5) opis warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych, w tym poziomów wodonośnych, dynamiki wód i kontaktów hydraulicznych między nimi,

6) charakterystykę wydzielonych zespołów (serii) litologiczno-genetycznych wraz z oceną właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów tworzących te zespoły,

7) określenie kierunków rekultywacji i zagospodarowania obszarów zdewastowanych występujących na trasie projektowanego obiektu,

8) warunki prowadzenia monitoringu obiektów drogowych i mostowych z uwzględnieniem ich kategorii geotechnicznej,

9) ocenę przebiegu trasy projektowanego obiektu ze względu na zagrożenia, w szczególności związane z podziemną eksploatacją i właściwościami filtracyjnymi gruntów,

10) informację o lokalizacji i zasobach złóż kopalin oraz ich jakości, które mogą być wykorzystane przy wykonywaniu projektowanego obiektu.

2. Do dokumentacji, w zależności od potrzeb, dołącza się:

1) przekroje geologiczno-inżynierskie, z naniesioną niweletą trasy projektowanego obiektu,

2) mapę rejonizacji procesów geodynamicznych,

3) mapę geologiczno-inżynierską obejmującą strefę wzdłuż trasy projektowanego obiektu, o szerokości uzależnionej od stwierdzonych warunków geologicznych i przewidywanego oddziaływania na środowisko,

4) mapę zawierającą charakterystykę geologiczno-inżynierska terenu związaną z potrzebami inwestycji.

§ 22.
1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska wykonywana dla potrzeb magazynowania i składowania substancji oraz odpadów poza wymaganiami, o których mowa w § 17, określa:

1) charakterystykę projektowanego składowiska, z uwzględnieniem typu i lokalizacji składowiska,

2) model budowy geologicznej z uwzględnieniem warstw izolujących i wodonośnych,

3) ocenę szczelności powierzchni kontaktu odpadów z podłożem składowiska,

4) ocenę zagrożenia środowiska przez odcieki, biogaz i inne czynniki,

5) propozycję przydatnych w stwierdzonych warunkach geologiczno-inżynierskich metod ulepszania gruntów,

6) prognozę wpływu składowiska na środowisko,

7) ocenę warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowania, wykonywania, użytkowania i rekultywacji składowisk,

8) ustalenie przydatności miejscowych gruntów naturalnych i antropogenicznych jako materiału konstrukcyjnego składowiska,

9) zakres monitoringu wód podziemnych i gruntów w rejonie składowiska oraz stateczności składowiska i wypierania podłoża.

2. Do dokumentacji, w zależności od potrzeb, dołącza się:

1) mapę geologiczno-inżynierską podłoża i przedpola składowiska,

2) mapę głębokości pierwszego zwierciadła wód podziemnych i kierunku przepływu wód.

§ 23.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-12-28
  • Data wejścia w życie: 2002-01-01
  • Data obowiązywania: 2002-01-01
  • Dokument traci ważność: 2005-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw