REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 1 poz. 2

USTAWA

z dnia 14 grudnia 2001 r.

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy – Prawo działalności gospodarczej

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym]
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 i Nr 110, poz. 1189) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych.”,

b) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Przepisu art. 1301 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W razie wystąpienia innych braków niż wymienione w ust. 2 i 3, przepis art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.”;

2) w art. 19a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Złożenie wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacyjnego «REGON», nadanego w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej na podstawie przepisów o statystyce publicznej, stanowiącego uzupełnienie pierwszego wpisu nowego podmiotu do Rejestru, nie podlega opłacie sądowej. Wpis dokonany w wyniku rozpoznania „takiego wniosku nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”;

3) w art. 38 w pkt 7 w lit. e) i w pkt 9 w lit. d) skreśla się wyrazy „przed zarejestrowaniem”;

4) w art. 49 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Jeżeli podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie składa wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, art. 19a ust. 1 i 2 nie stosuje się.”;

5) skreśla się art. 51;

6) w art. 52:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przy rejestracji stowarzyszenia, związku zawodowego, organizacji pracodawców i innych organizacji społecznych i zawodowych w dziale 1 wpisuje się osoby wchodzące w skład komitetu założycielskiego, chyba że został powołany organ reprezentacji.”,

b) skreśla się ust. 2 i 3;

7) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu:

„Art. 53a. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, są obowiązane zgłaszać dotyczące ich informacje wymienione w art. 38, 39, 43, 44, 52 i 53 oraz zmiany tych informacji, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.”;

8) w art. 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu z urzędu po upływie 10 lat od dokonania wpisu. Jeżeli w orzeczeniu sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe został oznaczony krótszy termin zakazu, wykreślenie może nastąpić na wniosek dłużnika po upływie tego terminu. Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.”

Art. 2. [Ustawa — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym]
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 i z 2000 r. Nr 114, poz. 1194) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1a w ust. 1 wyrazy „Do dnia 31 grudnia 2001 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia 31 grudnia 2003 r.”;

2) w art. 2:

a) w ust. 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2001 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2003 r.”, a wyrazy „z dniem 1 stycznia 2002 r.” zastępuje się wyrazami „z dniem 1 stycznia 2004 r.”,

b) w ust. 3 po wyrazach „o której mowa w ust. 1” dodaje się wyrazy „ , oraz dołączenia oświadczenia, w którym wnioskodawca wskaże wszystkie organy prowadzące ewidencję działalności gospodarczej, które dokonały wpisu jego działalności, wraz z oznaczeniem numerów w tej ewidencji”;

3) w art. 3:

a) w ust. 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2001 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2003 r.”, a wyrazy „z dniem 1 stycznia 2002 r.” zastępuje się wyrazami „z dniem 1 stycznia 2004 r.”,

b) w ust. 4 po wyrazach „o której mowa w art. 1” dodaje się wyrazy „ , oraz dołączenia oświadczenia, w którym wnioskodawca wskaże wszystkie organy prowadzące ewidencję działalności gospodarczej, które dokonały wpisu jego działalności, wraz z oznaczeniem numerów w tej ewidencji”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w sprawach dotyczących wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej.”;

4) w art. 7:

a) w ust. 2:

– wyrazy „do dnia 31 grudnia 2001 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2003 r.”,

– dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Do wniosku dołącza się oświadczenie o wpisaniu przez jeden organ lub kilka organów prowadzących ewidencję działalności gospodarczej, z oznaczeniem wszystkich numerów w tej ewidencji.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku zaistnienia przestanek wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca podlega wykreśleniu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1a ust. 1.”;

5) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 1, należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2003 r., a wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 2, należy złożyć nie później niż do dnia 31 grudnia 2005 r.”;

6) w art. 9:

a) w ust. 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2003 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2005 r.”,

b) w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2001 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2003 r.”;

7) art. 9a otrzymuje brzmienie:

„Art. 9a. W stosunku do podmiotów wpisanych do dotychczasowych rejestrów lub ewidencji, które nie zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, stosowanie trybu określonego w art. 24 ustawy, o której mowa w art. 1, nie jest obowiązkowe, jeżeli faktycznie zaprzestały działalności.”,

8) w art. 11:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przechowywania i udostępniania przez gminy dokumentów ewidencji działalności gospodarczej, wydawania z nich zaświadczeń oraz przekazywania przez gminy sądom rejestrowym wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawnej współpracy między sądami rejestrowymi i gminami oraz dostępu zainteresowanych do danych zawartych w tej ewidencji.”

Art. 3. [Prawo działalności gospodarczej]
W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643) wprowadza się następujące zmiany:

1) art.88a:

a) w ust. 1 wyrazy „Do dnia 31 grudnia 2001 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia 31 grudnia 2003 r.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata stała wynosi 50 zł. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję. Rada gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat.”;

2) w art. 88b skreśla się ust. 3.

Art. 4. [Zakaz ujawnienia danych]
Dane, które podlegały wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie przepisów art. 51 oraz art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 i Nr 110, poz. 1189), obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy, nie podlegają ujawnieniu.
Art. 5. [Wejście w życie]
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Ustawa wchodzi w życie 23 stycznia 2002 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA