REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 1 poz. 10

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 grudnia 2001 r.

w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1352) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia przez organy celne ewidencji towarów na potrzeby postępowania antydumpingowego,

2) dane, które umieszcza się w ewidencji prowadzonej na potrzeby postępowania antydumpingowego,

3) rodzaje dokumentów, na podstawie których dokonuje się wpisów do ewidencji prowadzonej na potrzeby postępowania antydumpingowego.

§ 2.
1. Dla celów postępowania antydumpingowego prowadzona jest, we wszystkich urzędach celnych, ewidencja towarów objętych postępowaniem antydumpingowym, o symbolu E-DUMP, zwana dalej „ewidencją".

2. W ewidencji umieszcza się następujące dane:

1) w pozycji „1" – kolejny numer pozycji ewidencji towarów objętych postępowaniem antydumpin-gowym,

2) w pozycji „2" – datę objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu,

3) w pozycji „3" – szczegółowe dane dotyczące towaru:

a) kod towaru według Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN),

b) łączną masę netto wszystkich towarów podlegających ewidencjonowaniu, przywożonych w ramach ewidencjonowanej dostawy (zgodnie z polem 38 SAD), oraz ilość towaru wyrażoną w uzupełniającej jednostce miary (zgodnie z polem 41 SAD),

c) wartość celną łączną wszystkich towarów podlegających ewidencjonowaniu, przywożonych w ramach ewidencjonowanej dostawy (zgodnie z polem 46 SAD), oraz wartość celną jednostkową,

d) warunki dostawy (zgodnie z polem 20 SAD),

e) wartość towaru w walucie faktury (zgodnie z polem 22 SAD),

f) kurs waluty (zgodnie z polem 23 SAD),

g) koszty transportu i ubezpieczenia (zgodnie z polem 12 SAD),

h) nazwę producenta towaru,

4) w pozycji „4" – dane osoby dokonującej zgłoszenia towaru do procedury dopuszczenia do obrotu, osoby dokonującej przywozu towaru na polski obszar celny (odbiorcy) i eksportera,

5) w pozycji „5" – dane osoby zobowiązanej do zapłacenia kwoty wynikającej z długu celnego,

6) w pozycji „6" – nazwę kraju pochodzenia i wysyłki towaru, a także, jeżeli jest to możliwe do ustalenia, dane dotyczące producenta towaru,

7) w pozycji „7" – należności celne i podatkowe:

a) wysokość cła wynikającego z taryfy celnej,

b) wysokość cła antydumpingowego,

c) wysokość podatku akcyzowego,

d) wysokość podatku od towarów i usług (VAT),

e) inne pobrane należności celne i podatkowe, wraz z adnotacją, czy należności zostały pobrane,

8) w pozycji „8" – pozycję kasowego wykazu szczegółowego, jeżeli uiszczone zostały należności celne, i pozycję rejestru długu celnego, jeżeli dług celny powstał,

9) w pozycji „9" – oznaczenie pozycji innej ewidencji prowadzonej przez organ celny na podstawie przepisów Kodeksu celnego,

10) w pozycji „10" – inne informacje istotne dla pozycji ewidencji,

11) w pozycji „11" – imię, nazwisko i stopień służbowy funkcjonariusza celnego dokonującego wpisu do ewidencji.

3. Wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie prowadzenia ewidencji na potrzeby postępowania antydumpingowego, zwany dalej „wnioskiem", może zawierać szczegółowe określenie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 7 i 10.

4. Wzór karty ewidencji stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
1. Jeżeli w ewidencji wymagane jest umieszczenie danych osoby, należy, w wypadku osób fizycznych, umieścić imię i nazwisko, adres, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, a w wypadku osób fizycznych będących przedsiębiorcami, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – umieścić nazwę i adres siedziby oraz numer identyfikacyjny REGON.

2. Jeżeli w ewidencji wymagane jest umieszczenie daty, wpisu dokonuje się cyframi arabskimi w kolejności: rok, miesiąc, dzień.

§ 4.
1. W wypadku gdy określona kolumna ewidencji nie wymaga wypełnienia, w polu tym stawia się poziomą kreskę, a w wypadku gdy dane nie są dostępne – umieszcza się zapis „brak danych".

2. Każdą dostawę ewidencjonuje się na oddzielnej stronie.

3. W ewidencji nie powinno się umieszczać skreśleń ani poprawek dotyczących wpisów. Jeżeli jednak w wyjątkowych okolicznościach dokonanie ich jest niezbędne, zmiany powinny umożliwiać odczytanie skreślonego zapisu. W pozycji „uwagi" umieszcza się wówczas adnotację o dokonaniu zmiany według wzoru: „w pozycji nr... skreślono wyraz/cyfrę ... i wpisano wyraz/cyfrę ...". Dokonanie zmian funkcjonariusz celny potwierdza swoim podpisem i pieczątką imienną.

§ 5.
Dokumentem, na podstawie którego dokonuje się wpisów do ewidencji, jest zgłoszenie celne.
§ 6.
1. Wpisowi do ewidencji podlegają, z zastrzeżeniem ust. 2, dane dotyczące towaru określonego w postanowieniu ministra właściwego do spraw gospodarki o wszczęciu postępowania antydumpingowego, a pochodzącego lub wysyłanego z kraju uznanego w tym postanowieniu za kraj eksportu i dopuszczanego do obrotu na polskim obszarze celnym w okresie wskazanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki we wniosku.

2. Wpisowi do ewidencji nie podlegają dane dotyczące towaru, którego dopuszczenie do obrotu na polskim obszarze celnym, zgodnie z przepisami prawa celnego, jest zwolnione od cła lub nie wymaga udokumentowania.

3. Wpisu do ewidencji dokonuje się niezależnie od ewidencjonowania dokonywanego przez organy celne na podstawie przepisów Kodeksu celnego.

§ 7.
Ewidencję prowadzi się w formie książkowej.
§ 8.
1. Karty ewidencji numeruje się kolejno od numeru jeden, a każdą kartę oznacza się przez podanie daty postanowienia ministra właściwego do spraw gospodarki wszczynającego postępowanie antydumpingowe oraz numeru i pozycji w Monitorze Polskim B, w którym postanowienie to zostało opublikowane, a także rodzaju towaru.

2. Po zakończeniu prowadzenia ewidencji karty ewidencji podlegają zszyciu. Zszycie to opatruje się plombą przy użyciu plombownicy stosowanej w celu plombowania innych ewidencji prowadzonych przez urząd celny, a ewidencję opisuje się przez wskazanie liczby pozycji i kart oraz złożenie podpisu przez dyrektora urzędu celnego lub osobę przez niego upoważnioną.

§ 9.
1. Urzędy celne przekazują niezwłocznie kopie ewidencji Prezesowi Głównego Urzędu Ceł.

2. Prezes Głównego Urzędu Ceł przekazuje kopie ewidencji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w uzgodnionych terminach.

§ 10.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Belka

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 grudnia 2001 r. (poz. 10)

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 16 stycznia 2002 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-01-08
  • Data wejścia w życie: 2002-01-16
  • Data obowiązywania: 2002-05-01
  • Dokument traci ważność: 2002-11-07

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA