REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 1 poz. 12

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 13 grudnia 2001 r.

w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje i wzory dokumentów stosowanych w pracach planistycznych,

2) zakres i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 3.
W pracach planistycznych stosuje się następujące dokumenty:

1) związane z podjęciem prac planistycznych,

2) sporządzane w toku opracowywania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

3) sporządzane w toku opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 4.
Dokumentami związanymi z podjęciem prac planistycznych są:

1) wykaz decyzji w indywidualnych sprawach dotyczących zagospodarowania terenu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) umowa o warunkach wprowadzenia zadania rządowego albo zadania samorządu województwa do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4) wykaz uchwał podjętych przez radę gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,

5) wykaz obszarów, dla których zgodnie z art. 13 ustawy wynika obowiązek sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

6) kopia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, na którą nanosi się:

a) zasięg obszarowy decyzji, o których mowa w pkt 1 i 2,

b) granice obszaru określonego w umowie, o której mowa w pkt 3,

c) granice obszaru określonego w wykazie, o którym mowa w pkt 4,

d) granice obszarów, o których mowa w pkt 5,

7) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy,

8) analiza wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o której mowa w art. 31 ust. 2 ustawy.

§ 5.
Dokumentami sporządzanymi w toku opracowywania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są:

1) uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

2) wykaz opinii dotyczących projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 6.
Dokumentami sporządzanymi w toku opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są:

1) uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) wykaz wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złożonych po ogłoszeniu w prasie informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu, których wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,

3) wykaz uzgodnień i opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia,

4) wykaz protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia,

5) wykaz zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia,

6) wykaz zawierający:

a) obwieszczenie i zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, których wzór stanowią załączniki nr 10 i 11 do rozporządzenia,

b) zawiadomienie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wzór stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia,

c) ogłoszenie o terminie sesji rady gminy w sprawie rozpatrzenia zgłoszonych protestów i zarzutów dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia,

d) ogłoszenie o terminie sesji rady gminy w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wzór stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia,

7) rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 7.
Przed podjęciem prac planistycznych oraz w toku opracowywania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być sporządzane branżowe inwentaryzacje, studia i analizy.
§ 8.
1. Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonuje się na mapie spełniającej następujące warunki:

1) poświadczonej za zgodność z oryginałem przechowywanym w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

2) której treść zawiera dane sytuacyjno-wysokościowe oraz granice władania gruntami; w przypadku braku mapy łączącej te dane, dopuszcza się sporządzenie rysunku planu na mapie o niepełnej treści, z wykorzystaniem dodatkowych map zawierających pozostałe dane,

3) której skala odpowiada przedmiotowi i szczegółowości ustaleń projektu planu.

2. Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonuje się w technice zapewniającej możliwość publikacji w dzienniku urzędowym oraz sporządzanie jego kopii.

3. Na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamieszcza się objaśnienia oznaczeń i symboli literowych i cyfrowych użytych stosownie do przedmiotu planu.

4. W ustaleniach planu stanowiących treść uchwały rady gminy stosuje się odpowiednio symbole jak w rysunku planu.

5. W czarno-białej wersji rysunku planu ujmuje się wszystkie oznaczenia literowe, cyfrowe i graficzne, umożliwiające jednoznaczne powiązanie rysunku planu z ustaleniami, o których mowa w ust. 4. Oznaczenia barwne na kopiach rysunku planu mają wyłącznie na celu uczytelnienie rysunku planu i nie wnoszą do niego dodatkowych informacji.

§ 9.
1. Przy składaniu wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu są wymagane następujące dokumenty:

1) dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej albo w przypadku jej braku – kopia mapy ewidencyjnej zawierającej treść, o której mowa w art. 41 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy,

2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest on wymagany zgodnie z przepisami ochrony środowiska, wraz z kopią postanowienia ustalającego jego zakres, jeżeli zostało ono wydane.

2. W postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wykonuje się następujące dokumenty:

1) załącznik graficzny do decyzji, sporządzony na kopii mapy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określający elementy zawarte w art. 42 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 1 ustawy,

2) protokół rozprawy administracyjnej, przeprowadzonej w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ust. 1 ustawy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 10.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat


Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 13 grudnia 2001 r. (poz. 12)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika


 

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika


 

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika


 

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika


 

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika


 

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika


 

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika


 

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

infoRgrafika


 

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

infoRgrafika


 

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

infoRgrafika


 

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

infoRgrafika

Załącznik 13.

Załącznik nr 13

infoRgrafika

Załącznik 14.

Załącznik nr 14

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 23 stycznia 2002 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-01-08
  • Data wejścia w życie: 2002-01-23
  • Data obowiązywania: 2002-06-18
  • Dokument traci ważność: 2003-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA