REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 1 poz. 16

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie opłat pobieranych w kraju od cudzoziemców za wydanie dokumentów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość opłat pobieranych w kraju za wydanie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej oraz tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, tryb ich uiszczania, warunki i zakres stosowania ulg oraz zwolnień od opłat, warunki podwyższania opłat w razie zawinionej utraty albo zniszczenia dokumentu, a także dokumenty wymagane do uzyskania ulg i zwolnień.
§ 2.
Za wydanie karty pobytu pobiera się opłatę w wysokości 50 zł.
§ 3.
Za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
§ 4.
Za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca pobiera się opłatę w wysokości 50 zł.
§ 5.
Za wydanie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej pobiera się opłatę w wysokości 20 zł.
§ 6.
Ulgowe opłaty za wydanie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca pobiera się w wysokości 50% opłaty określonej w § 2–4 od:

1) cudzoziemców, którzy wystąpili o wymianę dokumentu w okresie jego ważności ze względu na:

a) zmianę nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do dokumentu,

b) zmianę wyglądu cudzoziemca posiadającego dokument, która może utrudnić ustalenie jego tożsamości,

c) brak w dotychczas posiadanym dokumencie miejsca na zamieszczenie nowych danych, które podlegają wpisowi do tego dokumentu, lub wymaganych pieczęci,

2) cudzoziemców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

3) cudzoziemców, których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) cudzoziemców, których celem pobytu jest udział w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

5) małoletnich cudzoziemców, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie dokumentu nie mieli ukończonych 16 lat.

§ 7.
Nie pobiera się opłaty za wydanie:

1) dokumentów określonych w § 1 – w przypadku ich wymiany z powodu wady technicznej dokumentu,

2) tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – w przypadku wydalania z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca nieposiadającego dokumentu paszportowego,

3) tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca.

4) pierwszego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,

5) pierwszej karty pobytu od cudzoziemca, który otrzymał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,

6) pierwszej karty pobytu od cudzoziemca, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony jako członek najbliższej rodziny repatrianta.

§ 8.
1. Za wydanie nowego dokumentu, jeżeli dokument został utracony lub zniszczony w sposób zawiniony przez cudzoziemca, pobiera się opłatę w wysokości:

1) 100 zł za wydanie karty pobytu,

2) 200 zł za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

3) 100 zł za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

4) 50 zł za wydanie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,

5) 25 zł za wydanie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca.

2. W przypadku kolejnej utraty lub zniszczenia dokumentu w sposób zawiniony przez cudzoziemca, za wydanie nowego dokumentu pobiera się każdorazowo opłatę w wysokości:

1) 200 zł za wydanie karty pobytu,

2) 400 zł za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

3) 200 zł za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

4) 100 zł za wydanie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,

5) 50 zł za wydanie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca.

§ 9.
1. Opłaty za wydanie dokumentów, o których mowa w § 1, pobiera przed wydaniem dokumentów organ upoważniony do ich wydania.

2. Opłaty uiszcza się w kasie organu, o którym mowa w ust. 1, lub na rachunek bankowy tego organu, ponosząc związane z tym koszty.

§ 10.
Ulgi, o których mowa w § 6 pkt 1–4, stosuje się na udokumentowany wniosek cudzoziemca.
§ 11.
Dokumentami wymaganymi do uzyskania ulg lub zwolnień od opłaty są:

1) zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o aktualnym korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub o korzystaniu z pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji uchodźcy, udzielanej na podstawie art. 24a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792),

2) zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej albo szkoły wyższej, w której cudzoziemiec pobiera naukę,

3) dokument potwierdzający udział cudzoziemca w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej,

4) odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca.

§ 12.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat pobieranych w kraju od cudzoziemców za wydanie dokumentów (Dz. U. z 1998 r. Nr 1, poz. 2).
§ 13.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 23 stycznia 2002 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-01-08
  • Data wejścia w życie: 2002-01-23
  • Data obowiązywania: 2002-01-23
  • Dokument traci ważność: 2003-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA