| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, ich małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

Na podstawie art. 91a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, ich małżonków oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z funkcjonariuszem lub pracownikiem, zwanych dalej „oświadczeniami”,

2) wzór oświadczenia wraz z objaśnieniami co do miejsca i terminu jego składania oraz odpowiedzialności za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

§ 2.
1. Funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej są obowiązani złożyć oświadczenie:

1) w dniu nawiązania stosunku służbowego lub stosunku pracy, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) w dniu poprzedzającym dzień rozwiązania stosunku służbowego lub stosunku pracy – jeżeli w dniu wejścia w życie rozporządzenia pozostawali w służbie lub byli zatrudnieni w Straży Granicznej,

3) w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania jego złożenia.

2. Oświadczenie powinno uwzględniać aktualny stan majątkowy osób, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową i majątek odrębny.

3. Oświadczenie powinno zawierać informacje o posiadanych przez osoby, o których mowa w § 1 pkt 1, zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych, uzyskiwanych dochodach oraz zobowiązaniach finansowych.

4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
Oświadczenie składają:

1) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:

a) Komendant Główny Straży Granicznej,

b) zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej,

2) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej:

a) kierownicy jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i komendant Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie oraz ich zastępcy,

b) komendanci oddziałów Straży Granicznej oraz ich zastępcy,

c) komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz ich zastępcy,

d) funkcjonariusze pełniący służbę oraz pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i Granicznej Placówce Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie,

e) funkcjonariusze oddelegowani do pracy poza Straż Graniczną,

3) komendantom oddziałów Straży Granicznej, Komendantowi Centrum Szkolenia Straży Granicznej i Komendantowi Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej – funkcjonariusze pełniący służbę oraz pracownicy zatrudnieni w podległych im jednostkach organizacyjnych,

4) komendantowi Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej – funkcjonariusze pełniący służbę oraz pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Tresury Psów Służbowych.

§ 4.
Oświadczenie składa się kancelarii tajnej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej właściwej dla składającego, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem funkcjonariusza lub pracownika Straży Granicznej, datą złożenia oświadczenia oraz napisem „oświadczenie majątkowe”.
§ 5.
1. Osoby odbierające oświadczenie, o których mowa w § 3, lub osoby pisemnie przez nie upoważnione dokonują analizy zawartych w nim danych.

2. Osoba dokonująca analizy jest obowiązana do porównania treści analizowanego oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń.

3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, oświadczenie, zabezpieczone w sposób, o którym mowa w § 4, przekazywane jest do komórki właściwej do spraw kadrowych i przechowywane w aktach osobowych funkcjonariusza lub pracownika Straży Granicznej.

4. Treść oświadczenia stanowi tajemnicę służbową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800).

§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 grudnia 2001 r. (poz. 24)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 25 stycznia 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »