| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 31 grudnia 2001 r.

w sprawie procedur uproszczonych

Na podstawie art. 80 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

DZIAŁ l

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb postępowania przy upraszczaniu czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną,

2) rodzaje procedur celnych, w których stosuje się procedurę uproszczoną,

3) rodzaje towarów, okresy rozliczeniowe oraz tryb składania zabezpieczenia przy stosowaniu procedury uproszczonej.

DZIAŁ II

Udzielanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej oraz tryb składania zabezpieczenia

Rozdział 1

Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej

§ 2. [Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej]

1. Osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego, składa wniosek do organu celnego właściwego miejscowo ze względu na urząd lub urzędy celne, w którym towary będą obejmowane procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej.

2. Osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, składa wniosek do organu celnego właściwego miejscowo ze względu na lokalizację miejsca (miejsc), w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej.

§ 3.
Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej powinien dotyczyć jednej z form procedur uproszczonych, o których mowa w art. 80 § 1 Kodeksu celnego. Wniosek sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4.
1. Do wniosku, o którym mowa w § 3, należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,

2) decyzję o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej NIP,

3) zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,

4) potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług lub oświadczenie, że zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podatnik nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego,

5) zaświadczenie wydane przez właściwy dla wnioskodawcy:

a) urząd skarbowy o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa,

b) oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę ze składkami na ubezpieczenie społeczne,

6) oświadczenie podpisane przez osoby kierujące działalnością gospodarczą wnioskodawcy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, że w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, likwidacyjne lub układowe,

7) oświadczenie, iż w okresie ostatnich 3 lat nie zostało wnioskodawcy cofnięte pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej, ze względu na naruszenie przepisów prawa,

8) pozytywną opinię o sytuacji finansowej wnioskodawcy, wydaną przez bank prowadzący jego rachunek rozliczeniowy,

9) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością gospodarczą wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub przestępstwo skarbowe,

10) w wypadku procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, dodatkowo:

a) opis miejsca (miejsc), w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, i jego plan sytuacyjny; miejscem, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, jest miejsce, w którym będą się znajdować towary w chwili obejmowania ich procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej,

b) opis warunków, które mają zapewnić nienaruszalność i tożsamość towarów,

c) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania miejsca (miejsc), o którym mowa w lit. a), lub inny dokument potwierdzający prawo korzystania z tego miejsca (miejsc),

d) wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, które będą wykonywały czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, wraz z ich numerami i seriami dowodów osobistych oraz wzorami podpisów.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane aktualne w dniu złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.

3. Dokumentów wymienionych w ust. 1 nie dołącza się do wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, jeżeli zostały one wcześniej złożone organowi celnemu, do którego składany jest wniosek, i dane w nich zawarte są nadal aktualne. W takim wypadku wnioskodawca jest obowiązany do wskazania sprawy, przy której złożono te dokumenty.

4. Dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. a)–c), nie dołącza się do wniosku, jeżeli miejscem, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, jest skład celny, magazyn celny, miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny na podstawie odrębnej decyzji albo miejsce uznane w związku z już stosowaną procedurą uproszczoną.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–9 i 10 lit. c), powinny być przedłożone w oryginale lub uwierzytelnionej kserokopii. Na żądanie wnioskodawcy funkcjonariusz celny zwraca oryginał dokumentu, po potwierdzeniu na załączonej kserokopii zgodności z oryginałem.

6. Jeżeli wnioskodawca składa jednocześnie, do tego samego organu celnego, więcej niż jeden wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, dokumenty wymienione w ust. 1 należy dołączyć tylko do jednego z wniosków.

Rozdział 2

Tryb składania zabezpieczenia przy stosowaniu procedury uproszczonej

§ 5. [Wezwanie do złożenia zabezpieczenia]

1. Jeżeli wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 79 § 1 pkt 1–5, 7 i 8 Kodeksu celnego, organ celny wzywa wnioskodawcę do złożenia zabezpieczenia generalnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Na uzasadniony wniosek złożony przez wnioskodawcę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, organ celny może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia generalnego, nie dłużej jednak niż o 30 dni.

3. Złożenie zabezpieczenia generalnego, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga odrębnego pozwolenia.

§ 6.
1. Z zastrzeżeniem ust. 3, organ celny przyjmujący zabezpieczenie generalne wydaje wnioskodawcy potwierdzenie złożenia zabezpieczenia, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 197 § 4 Kodeksu celnego, w liczbie i zgodnie z wysokością wskazaną przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.

2. W wypadku wnioskowania o wydanie więcej niż jednego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, suma kwot zabezpieczenia określona dla poszczególnych potwierdzeń musi odpowiadać kwocie całego zabezpieczenia.

3. W wypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, liczba potwierdzeń złożenia zabezpieczenia generalnego powinna odpowiadać ilości miejsc, w których dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia stanowi załącznik do rejestru prowadzonego przez osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej.

§ 7.
1. Jeżeli wnioskodawca korzysta z zabezpieczenia generalnego w związku z procedurą celną, w której stosowana będzie procedura uproszczona, zamiast złożenia zabezpieczenia generalnego, o którym mowa w § 5, mogą zostać przedłożone potwierdzenia wcześniej złożonego zabezpieczenia generalnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się w wypadku, gdy wcześniej złożone zabezpieczenie generalne zostało złożone w formie, o której mowa w art. 199 § 1 pkt 1 lub 2 Kodeksu celnego, oraz gdy suma kwot możliwych do wykorzystania na podstawie przedłożonych potwierdzeń nie jest mniejsza niż określona wysokość zabezpieczenia generalnego.

3. Potwierdzenia, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane tylko dla celów procedury uproszczonej, do której zostały złożone. Przepis § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 8.
W wypadku złożenia zabezpieczenia generalnego z określonym terminem ważności, należy najpóźniej na 30 dni przed upływem tego terminu udokumentować przedłużenie jego ważności lub złożyć nowe zabezpieczenie.
§ 9.
1. Przepisów § 5–8 nie stosuje się w wypadku stosowania procedury uproszczonej w procedurze wywozu i procedurze uszlachetniania biernego, także z jednoczesnym zastosowaniem procedury tranzytu, oraz za zgodą organu celnego w wypadkach, w których przepisy prawa celnego przewidują możliwość odstąpienia od pobrania zabezpieczenia.

2. Jeżeli wnioskodawca został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń lub przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, a wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej dotyczy tych procedur, zamiast złożenia zabezpieczenia, o którym mowa w § 5, można przedstawić organowi celnemu, do wglądu, oryginał pozwolenia potwierdzającego zwolnienie.

3. Przepis ust. 2 stosuje się w wypadku, gdy procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej obejmowane będą towary określone w pozwoleniu potwierdzającym zwolnienie.

Rozdział 3

Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej

§ 10. [Wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej]

1. Organ celny udziela pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Osoba, której udzielono pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, staje się „osobą upoważnioną”.

§ 11.
1. Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej wydaje się na okres roku.

2. Na wniosek osoby upoważnionej pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużane na dalsze okresy roczne. Do wniosku o przedłużenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej nie dołącza się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, jeżeli dane w nich zawarte są nadal aktualne.

§ 12.
1. Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej może dotyczyć:

1) jednej z form procedur uproszczonych, o których mowa w art. 80 § 1 Kodeksu celnego,

2) jednej procedury celnej lub jednej z form procedur celnych.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli towary mają być objęte jednocześnie procedurą wywozu i procedurą tranzytu albo procedurą uszlachetniania biernego i procedurą tranzytu.

§ 13.
1. Jeżeli miejscem, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej określonej w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, jest inne miejsce niż skład celny, magazyn celny, miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny na podstawie odrębnej decyzji albo miejsce uznane w związku ze stosowaną już procedurą uproszczoną, miejsce (miejsca) wskazane w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej staje się miejscem uznanym przez organ celny w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 288 Kodeksu celnego.

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagana odrębna decyzja organu celnego.

§ 14.
1. Organ celny wyznacza w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej urząd lub urzędy celne spośród urzędów położonych na obszarze objętym jego właściwością miejscową, w których towary mogą być objęte procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego.

2. Urzędy celne, o których mowa w ust. 1, powinny zostać wyznaczone z uwzględnieniem przepisów dotyczących określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.

§ 15.
1. Dla każdego miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej określonej w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, organ celny wyznacza w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej urząd celny spośród urzędów położonych na obszarze objętym jego właściwością miejscową.

2. Przepis § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 16.
Oryginał pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej wydaje się wnioskodawcy, kopie przesyła się do urzędu lub urzędów celnych wskazanych w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, a jedną kopię zatrzymuje organ celny, który wydał to pozwolenie.
§ 17.
Osoba upoważniona ma obowiązek niezwłocznie informować organ celny o każdej zmianie danych zawartych w dokumentach załączonych do wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.

DZIAŁ III

Rodzaje procedur celnych, w których stosuje się procedurę uproszczoną, oraz rodzaje towarów, które mogą być objęte procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej

Rozdział 1

Rodzaje procedur celnych, w których stosuje się procedurę uproszczoną

§ 18. [Stosowanie procedury uproszczonej]

Procedurę uproszczoną stosuje się, z zastrzeżeniem § 19–23, w procedurze:

1) dopuszczenia do obrotu,

2) składu celnego,

3) uszlachetniania czynnego,

4) przetwarzania pod kontrolą celną,

5) odprawy czasowej,

6) uszlachetniania biernego,

7) wywozu,

8) tranzytu.

§ 19.
Procedurę uproszczoną, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego, stosuje się w procedurze tranzytu tylko w wypadku jednoczesnego objęcia towarów tą procedurą i procedurą wywozu lub procedurą uszlachetniania biernego.
§ 20.
1. Procedurę uproszczoną, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, można stosować w procedurze dopuszczenia do obrotu w wypadku, gdy:

1) towary, które mają zostać objęte tą procedurą, dostarczone zostaną pod procedurą tranzytu do miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej,

2) towary, które mają zostać objęte tą procedurą, dostarczone zostaną bezpośrednio transportem morskim lub lotniczym do miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej,

3) następuje wyprowadzanie towarów składowanych czasowo z magazynu celnego lub innego miejsca, o którym mowa w art. 50 § 1 Kodeksu celnego,

4) objęcie tą procedurą stanowi zakończenie procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, procedury przetwarzania pod kontrolą celną albo procedury odprawy czasowej,

5) objęcie tą procedurą stanowi zakończenie procedury składu celnego, w wypadku złożenia towarów w składzie celnym prywatnym lub składzie celnym publicznym, w którym odpowiedzialność wynikającą z art. 107 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego ponosi prowadzący skład celny.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się także w wypadku, gdy procedurą dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, mają zostać objęte produkty kompensacyjne uzyskane z towarów objętych uprzednio procedurą uszlachetniania biernego.

§ 21.
Procedurę uproszczoną, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, można stosować w procedurze uszlachetniania czynnego, procedurze przetwarzania pod kontrolą celną oraz procedurze odprawy czasowej w wypadkach, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1–3.
§ 22.
1. Procedury uproszczonej nie stosuje się do objęcia towarów procedurą składu celnego bez ich złożenia w składzie celnym.

2. Procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, nie stosuje się do objęcia towarów procedurą składu celnego, które mają zostać złożone w składzie celnym publicznym, w którym odpowiedzialność wynikającą z art. 107 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego ponosi odrębnie każdy korzystający ze składu celnego.

§ 23.
1. Towary objęte procedurą:

1) uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,

2) przetwarzania pod kontrolą celną,

3) odprawy czasowej,

4) składu celnego, z zastrzeżeniem ust. 2

– mogą otrzymać inne przeznaczenie celne z zastosowaniem procedury uproszczonej, jedynie w wypadku objęcia ich procedurą dopuszczenia do obrotu, procedurą wywozu albo jednoczesnego objęcia procedurą wywozu i procedurą tranzytu.

2. Do objęcia jedną z procedur celnych towarów objętych procedurą składu celnego, złożonych w składzie celnym publicznym, w którym odpowiedzialność wynikającą z art. 107 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego ponosi odrębnie każdy korzystający ze składu celnego, nie stosuje się procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego.

Rozdział 2

Rodzaje towarów, które mogą być objęte procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej

§ 24. [Towary objęte procedurą celną przez zgłoszenie celne]

Procedurą celną, w której stosuje się procedurę uproszczoną określoną w art. 80 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego, mogą zostać objęte towary, które nie są:

1) wyrobami akcyzowymi, dla których ustalona została stawka podatku akcyzowego, z zastrzeżeniem § 26,

2) objęte karnetem ATA,

3) objęte preferencyjnymi środkami związanymi z wywozem towarów poza polski obszar celny, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 191 § 8 Kodeksu celnego.

§ 25.
1. Procedurą celną, w której stosuje się procedurę uproszczoną, określoną w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, mogą zostać objęte towary, które nie są:

1) wyrobami akcyzowymi, dla których ustalona została stawka podatku akcyzowego, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 26,

2) towarami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki wydanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250 i z 2001 r. Nr 154, poz. 1789),

3) objęte zakazem dopuszczenia do obrotu,

4) objęte karnetem ATA,

5) objęte preferencyjnymi środkami związanymi z wywozem towarów poza polski obszar celny, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 191 § 8 Kodeksu celnego.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do towarów, które mają zostać objęte procedurą wywozu albo procedurą uszlachetniania biernego, także z jednoczesnym zastosowaniem procedury tranzytu, z wyjątkiem towarów objętych obowiązkiem oznaczania znakami skarbowymi akcyzy.

§ 26.
Przepisów § 24 pkt 1 i § 25 ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do opakowań z tworzyw sztucznych.

DZIAŁ IV

Szczegółowe warunki i tryb stosowania procedury uproszczonej

Rozdział 1

Zgłoszenie celne uproszczone

§ 27. [Zgłoszenie celne uproszczone]

Upraszczanie czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną poprzez zgłoszenie celne uproszczone polega na przyjęciu od osoby upoważnionej zgłoszenia celnego niezawierającego wszystkich wymaganych elementów, o których mowa w art. 64 § 1 Kodeksu celnego, i do którego nie dołączono wszystkich wymaganych dokumentów.
§ 28.
1. Zgłoszenie celne uproszczone, o którym mowa w art. 80 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego, należy złożyć na dokumencie SAD, określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 64 § 4 Kodeksu celnego.

2. W zgłoszeniu celnym uproszczonym osoba upoważniona wypełnia pola:

1) 1, 5, 8, 12, 14, 22, 23, 31, 32, 33, 37, 42, 44, 46, 47 i 54 – w wypadku objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu, procedurą składu celnego, procedurą uszlachetniania czynnego, procedurą przetwarzania pod kontrolą celną albo procedurą odprawy czasowej,

2) 1, 2, 14, 22, 31, 33, 38, 44 i 54 – w wypadku objęcia towarów procedurą uszlachetniania biernego albo procedurą wywozu,

3) 1, 2, 6, 14, 17, 18, 22, 31, 33, 35, 38, 44, 53 i 54 – w wypadku objęcia towarów jednocześnie procedurą wywozu i procedurą tranzytu lub procedurą uszlachetniania biernego i procedurą tranzytu.

3. W wypadkach, o których mowa w ust. 2, sposób wypełnienia pól w dokumencie SAD określają przepisy rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1. W polu 44 dokumentu SAD należy dodatkowo umieścić zapis „Procedura uproszczona”.

§ 29.
1. Zgłoszenie celne uproszczone do procedury dopuszczenia do obrotu, procedury składu celnego, procedury uszlachetniania czynnego, procedury przetwarzania pod kontrolą celną albo procedury odprawy czasowej należy dokonać na dokumencie SAD składającym się z kart 6, 7 i 8.

2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) fakturę lub kserokopię faktury, także przekazaną telefaksem, albo inny dokument służący do określenia wartości celnej towarów,

2) specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji,

3) deklarację wartości celnej (DWC); wzór deklaracji wartości celnej (DWC) i sposób jej wypełnienia określa rozporządzenie, o którym mowa w § 28 ust. 1,

4) upoważnienie do zgłaszania towarów, jeżeli zgłoszenie celne dokonywane jest przez przedstawiciela, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

5) dokumenty, na podstawie których można określić podstawę opodatkowania towarów, jeżeli faktura lub inny dokument służący do określenia wartości celnej nie zawiera niezbędnych danych do ustalenia tej podstawy,

6) pozwolenia lub zezwolenia, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów szczególnych lub odrębnych,

7) potwierdzenie złożenia zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego lub dokument zwalniający z tego obowiązku – jeżeli objęcie towaru procedurą celną wymaga złożenia zabezpieczenia.

3. Przepisu ust. 2 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli procedurą obejmowane są towary, których wartość nie przekracza równowartości 800 euro.

§ 30.
1. Zgłoszenie celne uproszczone do procedury wywozu lub procedury uszlachetniania biernego należy złożyć na dokumencie SAD składającym się z kart 1, 1A, 2 i 3.

2. W celu objęcia towarów jednocześnie procedurą wywozu i procedurą tranzytu lub procedurą uszlachetniania biernego i procedurą tranzytu, zgłoszenie celne uproszczone należy złożyć na dokumencie SAD składającym się z kart 1, 1A, 2, 3, 4, 5, o ile w charakterze dokumentu tranzytowego wykorzystywany jest ten sam dokument SAD.

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, należy dołączyć:

1) fakturę lub w wypadku braku faktury – fakturę prowizoryczną, fakturę pro forma albo fakturę celną,

2) specyfikację towarów lub listę towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji,

3) upoważnienie do zgłaszania towarów, jeżeli zgłoszenie celne dokonywane jest przez przedstawiciela, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 31.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do obiegu kart zgłoszenia celnego uproszczonego, o którym mowa w § 29 i 30, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 28 ust. 1.

2. Kart 2 i 7 dokumentu SAD nie należy przekazywać do urzędu statystycznego. Karty te pozostają w urzędzie celnym i stanowią załącznik do ewidencji.

Rozdział 2

Złożenie dokumentów handlowych lub urzędowych z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną

§ 32. [Dokument handlowy]

Dokumentem handlowym lub urzędowym, który może być stosowany przy objęciu towarów procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego, może być faktura, faktura prowizoryczna, faktura pro forma, faktura celna albo faktura konsularna.
§ 33.
Wniosek o objęcie towarów procedurą celną złożony wraz z dokumentami handlowymi lub urzędowymi należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 34.
1. Do dokumentów handlowych lub urzędowych złożonych wraz z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną należy dołączyć:

1) specyfikację, jeżeli dokumenty handlowe lub urzędowe nie spełniają roli specyfikacji,

2) potwierdzenie złożenia zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego lub dokument zwalniający z tego obowiązku – jeżeli objęcie procedurą celną wymaga złożenia zabezpieczenia,

3) upoważnienie, jeżeli zgłoszenie celne dokonywane jest przez przedstawiciela, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Dokumenty handlowe lub urzędowe złożone wraz z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną oraz dokumenty, o których mowa w ust.1, stanowią komplet zgłoszenia.

§ 35.
1. W celu objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu, procedurą składu celnego, procedurą uszlachetniania czynnego, procedurą przetwarzania pod kontrolą celną albo procedurą odprawy czasowej, w urzędzie celnym należy złożyć oryginał kompletu zgłoszenia oraz jego kserokopię.

2. Funkcjonariusz celny na wszystkich dokumentach tworzących oryginał i kserokopię kompletu zgłoszenia wpisuje numer ewidencji, przystawia pieczęć „Polska – Cło” oraz składa podpis.

3. Kserokopia kompletu zgłoszenia pozostaje w urzędzie celnym, w którym nastąpiło objęcie towarów procedurą celną, i stanowi załącznik do ewidencji, a oryginał kompletu zgłoszenia wydawany jest osobie upoważnionej, po potwierdzeniu jego odbioru na kserokopii kompletu zgłoszenia pozostawionej w urzędzie celnym.

§ 36.
1. W celu objęcia towarów procedurą uszlachetniania biernego lub procedurą wywozu w urzędzie celnym granicznym, należy złożyć oryginał kompletu zgłoszenia oraz jego kserokopię.

2. Funkcjonariusz celny na wszystkich dokumentach tworzących oryginał i kserokopię kompletu zgłoszenia wpisuje numer ewidencji, przystawia pieczęć „Polska – Cło" oraz składa podpis. Upoważniony funkcjonariusz celny przystawia pieczęć „VAT" na odwrocie oryginału dokumentu handlowego lub urzędowego.

3. Przepis § 35 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 37.
1. W celu objęcia towarów jednocześnie procedurą wywozu i procedurą tranzytu lub procedurą uszlachetniania biernego i procedurą tranzytu albo procedurą tranzytu, w urzędzie wyjścia należy złożyć oryginał kompletu zgłoszenia celnego oraz trzy jego kserokopie.

2. Przepis § 35 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Jedna z kserokopii zgłoszenia pozostaje w urzędzie wyjścia. Oryginał i dwie pozostałe kserokopie kompletu zgłoszenia funkcjonariusz celny wydaje osobie upoważnionej, po potwierdzeniu ich odbioru na kserokopii kompletu zgłoszenia pozostającej w urzędzie wyjścia. Kserokopie kompletów zgłoszenia wydane osobie upoważnionej należy przedstawić wraz z towarem w urzędzie przeznaczenia, a oryginał zgłoszenia pozostaje u osoby upoważnionej.

4. W urzędzie przeznaczenia funkcjonariusz celny potwierdza dostarczenie towarów na odwrocie dokumentu handlowego lub urzędowego jednej z kserokopii kompletu zgłoszenia poprzez przystawienie stempla SAD i wpisanie pozycji ewidencji oraz przystawienie pieczęci „Polska – Cło" i złożenie podpisu. Potwierdzony komplet zgłoszenia odsyłany jest do urzędu wyjścia w terminie 5 dni od dnia dostarczenia towarów do urzędu przeznaczenia.

5. Na kserokopii kompletu zgłoszenia celnego pozostającej w urzędzie przeznaczenia, stanowiącej załącznik do ewidencji, funkcjonariusz celny wpisuje datę odesłania do urzędu wyjścia potwierdzonej kserokopii kompletu zgłoszenia, wpisuje numer ewidencji, przystawia pieczęć „Polska – Cło" oraz składa podpis.

6. W wypadku procedury wywozu lub procedury uszlachetniania biernego, po przedstawieniu towarów w urzędzie przeznaczenia będącym jednocześnie urzędem celnym granicznym, upoważniony funkcjonariusz celny przystawia pieczęć „VAT" na odwrocie dokumentu handlowego lub urzędowego potwierdzonej kserokopii kompletu zgłoszenia, o której mowa w ust. 4.

Rozdział 3

Wpisanie towarów do rejestrów prowadzonych przez osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej

Oddział 1

Procedura dopuszczenia do obrotu, procedura składu celnego, procedura uszlachetniania czynnego, procedura przetwarzania pod kontrolą celną oraz procedura odprawy czasowej

§ 38. [Powiadomienie właściwego urzędu celnego]

1. W celu objęcia towarów procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej, osoba upoważniona powinna niezwłocznie przekazać powiadomienie do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, właściwego dla miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej.

2. W wypadku stosowania procedury uproszczonej w gospodarczych procedurach celnych, urzędem, o którym mowa w ust. 1, powinien być urząd objęcia wskazany w pozwoleniu na korzystanie z gospodarczych procedur celnych.

3. W wypadku zakończenia gospodarczej procedury celnej poprzez objęcie towarów procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej, urzędem, o którym mowa w ust. 1, powinien być urząd zakończenia wskazany w pozwoleniu na korzystanie z gospodarczych procedur celnych.

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do procedury składu celnego.

§ 39.
1. Powiadomienie powinno zawierać w szczególności:

1) numer i datę powiadomienia,

2) wskazanie urzędu celnego, do którego jest kierowane,

3) dane osoby upoważnionej,

4) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres osoby, na rzecz której działa agencja celna, jeżeli osobą upoważnioną jest agencja celna,

5) określenie miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej,

6) numer i datę pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej,

7) określenie procedury celnej, która towary będą objęte,

8) numer i datę pozwolenia na korzystanie z gospodarczej procedury celnej, jeżeli towary mają być nią objęte,

9) określenie towarów, z uwzględnieniem ich ilości i masy,

10) określenie wartości celnej towarów lub wartości towarów,

11) dane dotyczące środka transportu oraz rodzaj i numer dokumentu tranzytowego, jeżeli towar jest rozładowywany z tego środka,

12) imię i nazwisko osoby, która będzie usuwała zamknięcia celne,

13) imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej powiadomienie.

2. Powiadomienie należy przekazać co najmniej na dwie godziny przed końcem pracy urzędu celnego, o ile w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej nie został wskazany krótszy termin.

3. Powiadomienie może zostać przekazane osobiście, telefaksem lub z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.

§ 40.
Jeżeli osoba upoważniona jest jednocześnie upoważnionym odbiorcą towarów przewożonych w ramach wspólnej procedury tranzytowej, procedury tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR albo procedury tranzytu realizowanej transportem kolejowym i towary dostarczone do miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, mają zostać objęte procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej bez nadawania im statusu towarów składowanych czasowo, do urzędu celnego może zostać przekazane jedno powiadomienie zawierające wymagane dane dotyczące zakończenia procedury tranzytu i dane, o których mowa w § 39 ust. 1.
§ 41.
1. Jeżeli osoba upoważniona prowadzi magazyn celny zlokalizowany w miejscu, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, i zamierza złożyć w tym magazynie towary, które mają być objęte procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej, do urzędu celnego należy przekazać deklarację skróconą lub inny dokument wykorzystany w tym charakterze.

2. Przy obejmowaniu procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej towarów, o których mowa w ust. 1, osoba upoważniona przesyła do urzędu celnego powiadomienie, o którym mowa w § 39.

§ 42.
1. Organ celny przekazuje osobie upoważnionej niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch godzin od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 39, potwierdzenie jego otrzymania. W pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej organ celny może ustalić krótszy termin na przekazanie potwierdzenia.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) numer i datę potwierdzenia,

2) rozstrzygnięcie o zatrzymaniu towarów w miejscu, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej do chwili przeprowadzenia kontroli celnej, albo zgodę na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem tej procedury, w tym także na rozładunek towarów oraz usunięcie zamknięć celnych.

3. Brak potwierdzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczny ze zgodą organu celnego na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej.

§ 43.
W wypadku, o którym mowa w § 40, organ celny przekazuje jedno potwierdzenie otrzymania powiadomienia, dotyczące zakończenia procedury tranzytu i objęcia towarów procedurą celną.
§ 44.
1. W wypadku dostarczenia towarów objętych procedurą tranzytu do miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, osoba upoważniona sprawdza zgodność dostarczonych towarów z danymi zawartymi w dokumentach. W wypadku stwierdzenia rozbieżności osoba upoważniona sporządza protokół rozbieżności.

2. Protokół rozbieżności powinien zostać przekazany do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, właściwego ze względu na miejsce, vi/ którym dokonywane są czynności wynikające z procedury uproszczonej, wraz z dokumentami, na podstawie których stwierdzono rozbieżności, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towarów do miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. W uzasadnionych wypadkach organ celny może określić w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej inny termin przekazywania protokołu rozbieżności. Kserokopia protokołu rozbieżności stanowi załącznik do rejestru.

3. W wypadku stwierdzenia nadwyżki dostarczonych towarów w stosunku do danych zawartych w dokumentach, towary te powinny otrzymać dopuszczalne przeznaczenie celne.

§ 45.
1. W wypadku dostarczenia towarów objętych procedurą tranzytu do miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, osoba upoważniona powinna dostarczyć do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, właściwego ze względu na to miejsce, w którym dokonywane są czynności wynikające z procedury uproszczonej, dokumenty, na podstawie których odbywała się procedura tranzytu, najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu, w którym dokonano wpisu do rejestru. W uzasadnionych wypadkach organ celny może określić inny termin przekazywania tych dokumentów.

2. Jeżeli nie stwierdzono niezgodności pomiędzy towarem a danymi zawartymi w dokumentach, na podstawie których będzie dokonywany wpis do rejestru, przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1, oraz wpisanie towarów do rejestru jest jednoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości zakończenia procedury tranzytu.

§ 46.
1. Osoba upoważniona, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonuje wpisu do rejestru:

1) w wypadku zatrzymania towarów w celu przeprowadzenia kontroli celnej – w dniu, w którym organ celny stwierdzi, że zostały spełnione warunki do objęcia towarów procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej,

2) w wypadku wyrażenia zgody na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej, w tym na rozładunek oraz usunięcie zamknięć celnych – w dniu otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 42 ust. 1,

3) w wypadku, o którym mowa w § 42 ust. 3 – w dniu, w którym upłynął ten termin.

2. Organ celny może w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej określić wypadki, w których możliwe jest przedłużenie, o jeden dzień, terminu na dokonanie wpisu w rejestrze.

§ 47.
Wpis do rejestru powinien być dokonany na podstawie danych zawartych w fakturze, kserokopii faktury albo w innym dokumencie służącym do ustalenia wartości celnej albo jego kserokopii; w wypadku, o którym mowa w § 44 ust. 1, przy wpisie do rejestru należy uwzględnić dane zawarte w protokole rozbieżności.
§ 48.
1. W dniu dokonania wpisu do rejestru osoba upoważniona odnotowuje na potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia generalnego powstanie zobowiązań objętych tym zabezpieczeniem.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w wypadku, o którym mowa w § 9, oraz jeżeli agencja celna działa na rzecz osoby, która została zwolniona z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. Kserokopia pozwolenia potwierdzającego zwolnienie stanowi załącznik do rejestru.

3. Wykonanie zobowiązań, o których mowa w ust. 1, odnotowuje osoba upoważniona nie wcześniej niż w dniu uiszczenia należności celnych albo nadania towarom innego przeznaczenia celnego.

§ 49.
Zwolnienie towarów następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze.
§ 50.
Czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne określone w wykazie stanowiącym załącznik do wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.

Oddział 2

Uproszczony tryb zakończenia procedury składu celnego

§ 51. [Zakończenie procedury składu celnego]

1. W wypadku stosowania procedury uproszczonej w procedurze celnej stanowiącej zakończenie procedury składu celnego, jeżeli wprowadzenie towarów do składu celnego odbyło się bez zastosowania procedury uproszczonej, organ celny może wyrazić zgodę w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, aby powiadomienie, o którym mowa w § 39, miało charakter zbiorczy i dotyczyło towarów wyprowadzonych ze składu celnego w danym dniu i obejmowanych jedną procedurą celną.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:

1) numer i datę powiadomienia,

2) wskazanie urzędu celnego, do którego jest kierowane,

3) dane osoby upoważnionej,

4) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres osoby, na rzecz której działa agencja celna, jeżeli osobą upoważnioną jest agencja celna,

5) określenie składu celnego, z którego towary będą wyprowadzane,

6) numer i datę pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej,

7) numer pozwolenia na prowadzenie składu celnego,

8) określenie procedury celnej, którą towary zostały objęte,

9) ilość dokonanych wpisów do rejestrów,

10) określenie towarów, z uwzględnieniem ich ilości i masy,

11) określenie wartości celnej lub wartości towarów,

12) imię i nazwisko osoby, która nałożyła zamknięcia celne,

13) imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej powiadomienie.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przekazane w dniu wyprowadzenia towarów ze składu celnego. Przepis § 39 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 52.
Organ celny przekazuje potwierdzenie o przyjęciu powiadomienia zbiorczego, o którym mowa w § 51.
§ 53.
W wypadku uzyskania zgody, o której mowa w § 51, osoba upoważniona dokonuje wpisu do rejestru przed wyprowadzeniem towarów ze składu celnego.

Oddział 3

Procedura wywozu, procedura uszlachetniania biernego oraz procedura tranzytu

§ 54. [Przygotowanie towarów do objęcia procedurą celną]

Po przygotowaniu towarów do objęcia procedurą celną i nałożeniu zamknięć celnych na towary lub środki transportu osoba upoważniona powinna niezwłocznie przekazać powiadomienie do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, właściwego ze względu na miejsce, w którym dokonywane są czynności wynikające z procedury uproszczonej.
§ 55.
1. Powiadomienie, o którym mowa w § 54, powinno zawierać w szczególności:

1) numer i datę powiadomienia,

2) wskazanie urzędu celnego, do którego jest kierowane,

3) nazwę i adres osoby upoważnionej,

4) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres osoby, na rzecz której działa agencja celna, jeżeli osobą upoważnioną jest agencja celna,

5) określenie miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej,

6) numer i datę pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej,

7) określenie procedury celnej, którą towary będą objęte,

8) numer i datę pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego, jeżeli towary mają być objęte tą procedurą,

9) określenie towarów, z uwzględnieniem ich ilości i masy,

10) określenie wartości towarów; przepis ten nie dotyczy procedury tranzytu,

11) dane dotyczące środka transportu, na który towary zostały załadowane, oraz rodzaj i numer dokumentu tranzytowego,

12) imię i nazwisko osoby, która nałożyła zamknięcia celne,

13) imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej powiadomienie.

2. Przepis § 39 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 56.
Jeżeli osoba upoważniona jest jednocześnie upoważnionym nadawcą w ramach wspólnej procedury tranzytowej lub procedury tranzytu realizowanej transportem kolejowym i towary, które mają być objęte procedurą wywozu albo procedurą uszlachetniania biernego, będą przewożone w ramach jednej z tych procedur, do urzędu celnego może zostać przekazane jedno powiadomienie zawierające wymagane dane dotyczące objęcia towarów procedurą tranzytu i dane, o których mowa w § 55 ust. 1.
§ 57.
1. Organ celny przekazuje osobie upoważnionej niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch godzin od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 55, potwierdzenie jego otrzymania. W pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej organ celny może ustalić krótszy termin na przekazanie potwierdzenia.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) numer i datę potwierdzenia,

2) rozstrzygnięcie o zatrzymaniu towarów w miejscu, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej do chwili przeprowadzenia kontroli celnej, albo zgodę na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem tej procedury.

3. Brak potwierdzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczny ze zgodą organu celnego na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej.

§ 58.
W wypadku, o którym mowa w § 56, organ celny przekazuje jedno potwierdzenie dotyczące objęcia towarów wspólną procedurą tranzytową lub procedurą tranzytu realizowanego transportem kolejowym i objęcia towarów procedurą wywozu albo procedurą uszlachetniania biernego.
§ 59.
1. Organ celny może udzielić zgody na objęcie towarów procedurą wywozu lub procedurą uszlachetniania biernego albo objęcie towarów jednocześnie procedurą wywozu i procedurą tranzytu lub procedurą uszlachetniania biernego i procedurą tranzytu poza godzinami pracy urzędu. Zgoda oraz szczegółowy tryb postępowania w takim przypadku powinny stanowić element pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.

2. Osoba upoważniona powinna informować urząd celny wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, właściwy dla miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające z procedury uproszczonej, o planowanych wysyłkach co najmniej na dwie godziny przed zakończeniem pracy urzędu celnego, o ile w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej nie został wskazany krótszy termin.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać w szczególności:

1) numer i datę sporządzenia informacji,

2) dane osoby upoważnionej,

3) imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy osób, na rzecz których działa agencja celna, jeżeli osobą upoważnioną jest agencja celna,

4) numer i datę pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej,

5) określenie ilości i daty planowanych wysyłek towarów,

6) imię i nazwisko oraz podpis osoby sporządzającej informację.

4. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, osoba upoważniona obowiązana jest dostarczyć do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, właściwego dla miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające z procedury uproszczonej, najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po dniu dokonania wysyłki towaru, zestawienie wysyłek dokonywanych poza godzinami pracy urzędu.

5. Zestawienie sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

6. Do informacji, o której mowa w ust. 2, oraz zestawienia, o którym mowa w ust. 4, przepis § 39 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 60.
Osoba upoważniona dokonuje wpisu do rejestru:

1) w wypadku zatrzymania towarów w celu przeprowadzenia kontroli celnej – w dniu, w którym organ celny stwierdzi, że zostały spełnione warunki objęcia towarów procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej,

2) w wypadku wyrażenia zgody na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej – w dniu otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 57 ust. 1,

3) w wypadku, o którym mowa w § 57 ust. 3 – w dniu, w którym upłynął ten termin,

4) w wypadku uzyskania zgody, o której mowa § 59 – przed wysyłką towarów.

§ 61.
Wpis do rejestru powinien być dokonany na podstawie danych zawartych w fakturze lub w wypadku jej braku – w fakturze prowizorycznej lub fakturze pro forma.
§ 62.
1. W dniu dokonania wpisu do rejestru na potwierdzeniu złożenia zabezpieczenia generalnego osoba upoważniona odnotowuje powstanie zobowiązań objętych tym zabezpieczeniem.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się odpowiednio w wypadku, o którym mowa w § 9, oraz jeżeli agencja celna działa na rzecz osoby, która została zwolniona z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu. Kserokopia pozwolenia potwierdzającego zwolnienie stanowi załącznik do rejestru.

3. Wykonanie zobowiązań, o których mowa w ust. 1, odnotowuje osoba upoważniona nie wcześniej niż w dniu uiszczenia należności celnych albo nadania towarom innego przeznaczenia celnego.

§ 63.
Zwolnienie towarów następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze.
§ 64.
1. W wypadku stosowania procedury uproszczonej w procedurze wywozu, procedurze uszlachetniania biernego lub procedurze tranzytu osoba upoważniona sporządza dokument SAD określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w § 28 ust. 1.

2. Dokument SAD powinien zostać wypełniony zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu, o którym mowa w § 28 ust. 1.

3. Karty dokumentu SAD powinny być poświadczone przez umieszczenie w polach A i C pieczęci urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, właściwego ze względu na miejsce, w którym dokonywane są czynności wynikające z procedury uproszczonej, albo być opatrzone pieczęcią osoby upoważnionej.

4. Osoba upoważniona powinna na wszystkich kartach dokumentu SAD w polu 44 wpisać numer, pod jakim dokonano wpisu do rejestru, oraz datę jego dokonania.

5. W wypadku, o którym mowa w § 59, osoba upoważniona dokonuje w polu 31 wszystkich kart dokumentu SAD adnotacji: „WYSYŁKA POZA GODZINAMI PRACY URZĘDU CELNEGO".

§ 65.
1. W wypadku stosowania procedury uproszczonej w procedurze wywozu lub procedurze uszlachetniania biernego należy wypełnić dokument SAD składający się z kart 1,1A, 2 i 3.

2. Karty 1 i 2 dokumentu SAD wraz z załączonymi do nich:

1) fakturą lub w wypadku jej braku – z fakturą prowizoryczną lub fakturą pro forma,

2) specyfikacją towarów lub listą towarową, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji,

3) pozwoleniem lub zezwoleniem na wywóz, jeżeli jest wymagane na podstawie przepisów odrębnych,

4) innymi dokumentami, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych lub przepisów szczególnych

– osoba upoważniona powinna przekazać do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, właściwego dla miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające z procedury uproszczonej, w terminie określonym w tym pozwoleniu. Karta 1 dokumentu SAD pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji. Kartę 2 dokumentu SAD przesyła się do urzędu statystycznego.

3. Karta 3 dokumentu SAD stanowi załącznik do rejestru prowadzonego przez osobę upoważnioną. W wypadku gdy osobą upoważnioną jest agencja celna, załącznik do rejestru stanowi kserokopia karty 3.

4. Karta 1A dokumentu SAD wraz z towarem przedstawiana jest w granicznym urzędzie celnym. Na odwrocie tej karty funkcjonariusz celny granicznego urzędu celnego potwierdza wyprowadzenie towaru poza polski obszar celny poprzez przystawienie stempla SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu i przystawienie pieczęci „Polska – Cło". Upoważniony funkcjonariusz celny przystawia pieczęć „VAT".

§ 66.
1. W wypadku stosowania procedury uproszczonej w procedurze tranzytu, osoba upoważniona wypełnia dokument SAD składający się z kart 1, 4 i 5.

2. Kartę 1 dokumentu SAD osoba upoważniona powinna przekazać do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, właściwego ze względu na miejsce, w którym dokonywane były czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, w terminie określonym w tym pozwoleniu.

3. Karty 4 i 5 dokumentu SAD oraz kserokopia faktury i dokument przewozowy wraz z towarem dostarczane są do urzędu przeznaczenia.

4. Po przedstawieniu towarów oraz dokumentów w urzędzie celnym przeznaczenia, funkcjonariusz celny wypełnia pole l kart 4 i 5 dokumentu SAD.

5. Urząd przeznaczenia wysyła kartę 5 dokumentu SAD do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, właściwego ze względu na miejsce, w którym dokonywane były czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia towarów w urzędzie przeznaczenia. Karta 4 dokumentu SAD pozostaje w urzędzie przeznaczenia i stanowi załącznik do ewidencji.

§ 67.
1. W wypadku objęcia towarów jednocześnie procedurą wywozu i procedurą tranzytu lub procedurą uszlachetniania biernego i procedurą tranzytu, osoba upoważniona wypełnia dokument SAD składający się z kart 1, 1A, 2, 3, 4 i 5.

2. Przepisy § 65 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

3. Karty 1A, 4 i 5 dokumentu SAD oraz dokument przewozowy powinny zostać wraz z towarem przedstawione w urzędzie celnym granicznym będącym urzędem przeznaczenia.

4. Po przedstawieniu towarów oraz dokumentów, o których mowa w ust. 3, w urzędzie celnym przeznaczenia, funkcjonariusz celny wypełnia pole l kart 4 i 5 dokumentu SAD.

5. Na odwrocie karty 1A dokumentu SAD funkcjonariusz celny potwierdza wyprowadzenie towaru poza polski obszar celny poprzez przystawienie stempla SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu i przystawienie pieczęci „Polska – Cło”. Upoważniony funkcjonariusz celny przystawia pieczęć „VAT”.

6. Jeżeli w granicznym urzędzie celnym zostanie przedstawiona karta 3 dokumentu SAD w celu potwierdzenia wyprowadzenia towarów za granicę pieczęcią VAT, upoważniony funkcjonariusz celny potwierdza kartę 3 pieczęcią VAT i wpisuje na odwrocie kart 1A, 4 i 5 dokumentu SAD adnotację: „Wywóz towarów poza polski obszar celny potwierdzono pieczęcią VAT na karcie 3”.

7. Karty 1A i 5 dokumentu SAD należy odesłać do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, właściwego ze względu na miejsce, w którym dokonywane były czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, w terminie 5 dni od daty wyprowadzenia towarów poza polski obszar celny, po wpisaniu w polu l karty 4 dokumentu SAD daty odesłania tych kart oraz pozycji ewidencji. Karta 4 dokumentu SAD pozostaje w urzędzie celnym granicznym i stanowi załącznik do ewidencji.

8. W urzędzie celnym wskazanym w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, właściwym ze względu na miejsce, w którym dokonywane były czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, osobie upoważnionej wydaje się kartę 1A dokumentu SAD tylko w wypadku, gdy jest ona potwierdzona pieczęcią VAT. Odbiór tej karty osoba upoważniona potwierdza w polu E karty 1 dokumentu SAD.

§ 68.
Przepis § 50 stosuje się odpowiednio.

Oddział 4

Rejestr prowadzony przez osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej

§ 69. [Rejestr pozwoleń]

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, dla każdego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej osoba upoważniona powinna prowadzić odrębny rejestr.

2. Jeżeli w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej określone zostało więcej niż jedno miejsce, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, odrębny rejestr należy prowadzić dla każdego z tych miejsc.

§ 70.
1. Jeżeli osoba upoważniona jest jednocześnie upoważnionym odbiorcą towarów przewożonych w ramach wspólnej procedury tranzytowej, procedury tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR albo procedury tranzytu realizowanej transportem kolejowym i towary dostarczone do miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, są obejmowane procedurą celną z zastosowaniem uproszczeń bez nadawania im statusu towarów składowanych czasowo, dopuszcza się prowadzenie jednego rejestru zawierającego dane dotyczące zakończenia procedury tranzytu i dane, o których mowa w §71 ust. 2.

2. Jeżeli osoba upoważniona jest jednocześnie upoważnionym nadawcą w ramach wspólnej procedury tranzytowej albo procedury tranzytu realizowanej transportem kolejowym i towary, które mają być objęte procedurą celną, będą przewożone w ramach jednej z tych procedur, dopuszcza się prowadzenie jednego rejestru zawierającego dane dotyczące objęcia towarów procedurą tranzytu i dane, o których mowa w § 71 ust. 3.

3. Prowadzenie jednego rejestru w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 i 2, wymaga zgody organu celnego.

§ 71.
1. Osoba upoważniona, przed dokonaniem pierwszej czynności związanej ze stosowaniem procedury uproszczonej, powinna uzgodnić z organem celnym, który wydał pozwolenie, sposób prowadzenia rejestru oraz miejsce jego przechowywania.

2. Wpis do rejestru dotyczący procedury dopuszczenia do obrotu, składu celnego, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną oraz odprawy czasowej powinien określać w szczególności:

1) numer i datę wpisu,

2) numer i rodzaj dokumentu tranzytowego,

3) dane osoby upoważnionej,

4) numer i datę powiadomienia,

5) numer i datę potwierdzenia,

6) rodzaj towarów wraz z podaniem kodu taryfy celnej,

7) ilość towarów,

8) masę netto i masę brutto towarów,

9) symbol i kurs waluty,

10) wartość celną towarów lub wartość towarów,

11) elementy podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 15 ust. 4 c ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324),

12) stawkę celną i kwotę cła oraz innych należności celnych,

13) stawkę podatku i kwotę podatku,

14) numer i datę faktury lub innego dokumentu służącego do ustalania wartości celnej towarów,

15) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu do rejestru.

3. Wpis do rejestru dotyczący procedury wywozu, uszlachetniania biernego oraz tranzytu powinien określać w szczególności:

1) numer i datę wpisu,

2) dane środka transportu, a także numer i rodzaj dokumentu tranzytowego,

3) dane osoby, do której zostaną dostarczone towary,

4) numer i datę powiadomienia lub informacji,

5) numer i datę potwierdzenia,

6) rodzaj towarów wraz z podaniem kodu taryfy celnej; w wypadku procedury tranzytu określenie kodu taryfy celnej nie jest wymagane,

7) ilość towarów,

8) masę netto i masę brutto,

9) wartość towarów; przepis ten nie dotyczy procedury tranzytu,

10) symbol i kurs waluty,

11) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu do rejestru.

4. W wypadku gdy osobą upoważnioną jest agencja celna, rejestr, o którym mowa w ust. 2 i 3, powinien zawierać również imię i nazwisko lub nazwę oraz adres osoby, na rzecz której działa agencja celna, a także numer i datę upoważnienia.

5. W wypadku gdy procedurą tranzytu obejmowane są towary niekrajowe, wpis, o którym mowa w ust. 3, powinien dodatkowo określać kwotę zabezpieczonego długu celnego.

§ 72.
1. Rejestr może być prowadzony:

1) w formie książkowej,

2) z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.

2. Rejestr powinien być prowadzony chronologicznie w okresach rocznych.

3. Błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w rejestrze mogą być prostowane wyłącznie za zgodą organu celnego.

4. W przypadku prostowania błędów i omyłek, o których mowa w ust. 3, zapisy w poszczególnych rubrykach rejestru nie mogą być wycierane lub zamalowywane. Ewentualne zmiany należy wprowadzić po skreśleniu nieprawidłowych danych. Każdą zmianę ;musi potwierdzić osoba, która jej dokonała, poprzez zamieszczenie stosownej adnotacji, oraz organ celny, który wyraził zgodę na dokonanie poprawek.

§ 73.
W wypadku prowadzenia rejestru w formie książkowej, przed rozpoczęciem jego wypełniania karty rejestru powinny być przeszyte, strony ponumerowane, a ostatnia strona opatrzona pieczęcią osoby upoważnionej i pieczęcią urzędu celnego.
§ 74.
1. Rejestr może być prowadzony z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, jeżeli:

1) osoba upoważniona posiada szczegółową pisemną instrukcję obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia rejestru,

2) posiadany przez osobę upoważnioną program komputerowy zapewnia wgląd do treści dokonywanych zapisów i przechowywania danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem i uniemożliwia usuwanie dokonywanych zapisów, a także pozwala na dokonywanie zapisów w sposób chronologiczny.

2. Osoba prowadząca rejestr z zastosowaniem elektronicznego przetwarzania danych jest zobowiązana do przechowywania kopii rejestru zapisanej na nośnikach informacji lub w formie wydruku.

DZIAŁ V

Okres rozliczeniowy oraz zgłoszenie celne uzupełniające

§ 75. [Okres rozliczeniowy]

1. Okres rozliczeniowy stosowania procedury uproszczonej wynosi miesiąc.

2. Organ celny w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej określa początek okresu rozliczeniowego.

§ 76.
Osoba upoważniona powinna złożyć zgłoszenia celne uzupełniające:

1) w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 75, albo

2) nie później niż w terminie 5 dni po upływie ostatniego dnia tego okresu.

§ 77.
1. Zgłoszenie celne uzupełniające może obejmować wiele zgłoszeń celnych dokonanych w jednej z form procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 Kodeksu celnego.

2. Zgłoszenie celne uzupełniające powinno być dokonane z zachowaniem wymogów dotyczących możliwości dokonania zgłoszenia celnego na jednym dokumencie SAD, określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 28 ust. 1.

3. W wypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, wartość podana w polu 46 i 47 zgłoszenia celnego uzupełniającego powinna stanowić sumę odpowiednich kwot wykazanych w rejestrze prowadzonym przez osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej.

§ 78.
Do zgłoszenia celnego uzupełniającego należy dołączyć dokumenty wymagane zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu celnego, jeżeli nie zostały dołączone do zgłoszenia celnego, o którym mowa w art. 80 § 1 Kodeksu celnego. Jeżeli do zgłoszenia, o którym mowa w art. 80 § 1, dołączona została kserokopia faktury, do zgłoszenia uzupełniającego należy dołączyć oryginał faktury, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
§ 79.
1. W wypadku objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu, procedurą składu celnego, procedurą uszlachetniania czynnego, procedurą przetwarzania pod kontrolą celną lub procedurą odprawy czasowej, zgłoszenie celne uzupełniające stanowi dokument SAD składający się z kart 6, 7 i 8.

2. Karta 6 dokumentu SAD pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji. Karta 7 jest przesyłana do urzędu statystycznego. Kartę 8, po potwierdzeniu jej odbioru w polu 54 karty 6, wydaje się osobie upoważnionej najpóźniej przed upływem 14 dni od dnia złożenia zgłoszenia uzupełniającego.

§ 80.
1. W wypadku objęcia towarów procedurą wywozu lub jednocześnie procedurą wywozu i procedurą tranzytu albo procedurą uszlachetniania biernego lub jednocześnie procedurą uszlachetniania biernego i procedurą tranzytu, zgłoszenie uzupełniające stanowi:

1) dokument SAD składający się z kart 1,2 i 3 – w wypadku procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego,

2) dokument SAD, o którym mowa w § 65 lub § 67 – w wypadku procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego.

2. W wypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 1, karta 1 dokumentu SAD pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji. Kartę 2 przesyła się do urzędu statystycznego. Kartę 3, po potwierdzeniu jej odbioru w polu 54 karty 1, wydaje się osobie upoważnionej najpóźniej przed upływem 14 dni od dnia złożenia zgłoszenia uzupełniającego.

§ 81.
1. W wypadku objęcia towarów procedurą tranzytu zgłoszenie celne uzupełniające stanowią:

1) dokument SAD składający z kart 1 i 7 – w wypadku procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego,

2) dokument SAD, o którym mowa w § 66 – w wypadku procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego.

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, karta 1 dokumentu SAD pozostaje w urzędzie celnym, a kartę 7, po potwierdzeniu jej odbioru w polu 54 karty 1, wydaje się osobie upoważnionej najpóźniej przed upływem 14 dni od dnia złożenia zgłoszenia uzupełniającego.

DZIAŁ VI

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 82. [Ważność pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej]

Pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują swoją ważność do czasu, na który zostały wydane, z możliwością ich przedłużenia.
§ 83.
W wypadku złożenia wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 84.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych (Dz. U. Nr 19, poz. 229).
§ 85.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Belka

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 31 grudnia 2001 r. (poz. 48)


Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika


Karta nr

 

do załącznika nr 4

 

Lp.

Rodzaj towaru

Wartość towaru

Symbol waluty

Kurs waluty

Wartość celna

Stawka celna

Kwota cła

Inne należności celne

Suma należności celnych przywozowych (wywozowych)

Stawka podatku

Kwota podatku

Razem

Inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 6 lutego 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »