| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 11 stycznia 2002 r.

w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej

Na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa wzór i sposób prowadzenia dziennika pokładowego na statkach żeglugi śródlądowej.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) statków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i Straży Granicznej,

2) statków morskich przebywających na śródlądowych drogach wodnych,

3) bezzałogowych statków bez napędu mechanicznego,

4) promów i łodzi przewozowych,

5) statków używanych do połowu ryb,

6) statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji,

§ 2.
1. Ustala się wzór dziennika pokładowego statku żeglugi śródlądowej, określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Dziennik pokładowy powinien być oprawiony, mieć ponumerowane i przesznurowane strony.

§ 3.
1. Dziennik pokładowy powinien być zarejestrowany i opatrzony numerem nadanym przez urząd żeglugi śródlądowej właściwy dla portu macierzystego statku.

2. Numer dziennika pokładowego, nazwę i numer rejestracyjny statku oraz miejsce i datę dokonania rejestracji dziennika wpisuje się na stronie tytułowej dziennika, potwierdzając te dane pieczęcią rejestrującego urzędu żeglugi śródlądowej oraz podpisem osoby uprawnionej.

§ 4.
1. Pierwszy dziennik pokładowy dla statku żeglugi śródlądowej wystawia urząd żeglugi śródlądowej, który wydał statkowi świadectwo zdolności żeglugowej.

2. Urząd żeglugi śródlądowej, wystawiając kolejny dziennik pokładowy, przekazuje do urzędu, który wydał statkowi świadectwo zdolności żeglugowej, informacje o nadanym numerze rejestracyjnym dziennika.

3. Poprzedni dziennik pokładowy urząd, o którym mowa w ust. 2, oznacza jako „nieważny" i zwraca kierownikowi statku.

§ 5.
1. Dziennik pokładowy prowadzi osobiście kierownik statku lub kierownik wachty – zmiany, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wpisów do dziennika pokładowego w rubryce „wydarzenia" mogą dokonywać także inspektorzy urzędu żeglugi śródlądowej.

3. Dziennik pokładowy prowadzi się w języku polskim.

§ 6.
1. Wpisów do dziennika pokładowego dokonuje się codziennie od godziny 0000 do godziny 2400. Wpisów należy dokonywać atramentem lub tuszem (długopisem), czytelnie i czysto. Zabrania się wyskrobywania, wycierania, przerabiania wyrazów lub dopisywania ich do tekstu już wpisanego.

2. Poprawki należy wprowadzać w następujący sposób: błędny wpis przekreśla się w całości czerwonym atramentem lub czerwonym tuszem (długopisem) i zamyka w nawias; wpis prawidłowy umieszcza się nad przekreślonym, przy czym w rubryce „wydarzenia" umieszcza się wzmiankę „poprawione", wpisując treść poprawki. W przypadku skreślenia wpisu umieszcza się wzmiankę „skreślone", podając skreślone wyrazy. Wzmiankę kierownik statku potwierdza swoim podpisem.

§ 7.
1. Z chwilą dokonania pierwszego wpisu dziennik pokładowy nabiera mocy dokumentu urzędowego.

2. Dzienniki pokładowe zapisane przechowuje się na statku przez okres 1 roku, licząc od daty ostatniego wpisu.

§ 8.
Kierownik statku jest obowiązany do przechowywania dziennika pokładowego na statku, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem i zaginięciem, a także do jego okazywania na każde żądanie organów administracji żeglugi śródlądowej.
§ 9.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol


Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 stycznia 2002 r. (poz. 69)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 1 maja 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Luiza Szmyt

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »